Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Christianity - Articles - Tartalomjegyzék
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Van már az áldás?
   

Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az ùrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ô parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az ùr, a te Istened; És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az ùrnak, a te Istenednek szavára.

Åldott leszesz a városban, és áldott leszesz a mezôben.

Åldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.

Åldott lesz a te kosarad és a te sütô tekenôd.

Åldott leszesz bejöttödben, és áldott leszesz kimentedben.

Az ùr megszalasztja elôtted a te ellenségeidet, a kik reád támadnak; egy úton jônek ki reád, és hét úton futnak elôled.

Åldást parancsol melléd az ùr, a te csûreidben és mindenben, a mire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, a melyet az ùr, a te Istened ád néked.

Az ùr felkészít téged magának szent néppé, a miképen megesküdt néked, ha megtartod az ùrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ô útain jársz.

És megérti majd a földnek minden népe, hogy az ùrnak nevétôl neveztetel, és félnek tôled.

És bôvölködôvé tesz téged az ùr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, a mely felôl megesküdt az ùr a te atyáidnak, hogy néked adja azt.

Megnyitja néked az ùr az ô drága kincsesházát, az eget, hogy esôt adjon a te földednek alkalmas idôben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.

És fejjé tesz téged az ùr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az ùrnak, a te Istenednek parancsolataira, a melyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat; És ha el nem térsz egyetlen ígétôl sem, a melyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek.

Ha pedig nem hallgatsz az ùrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, a melyeket én parancsolok ma néked: reád jônek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad.

Åtkozott leszesz a városban, és átkozott a mezôn.

Åtkozott lesz a te kosarad és a te sütô tekenôd.

Åtkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.

Åtkozott leszesz bejöttödben, és átkozott leszesz kimentedben.

Bocsát az ùr te reád átkot, bomlást és romlást mindenben, a mit kezdesz vagy cselekszel; mígnem eltöröltetel és mígnem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, a melyekkel elhagytál engem.

Hozzád ragasztja az ùr a döghalált, mígnem elemészt téged arról a földrôl, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.

Megver téged az ùr szárazbetegséggel, hidegleléssel, gyulasztó és izzasztó betegséggel, aszálylyal, szárazsággal és ragyával; és üldöznek téged, mígnem elveszesz.

Eged, a mely fejed felett van, rézzé, a föld pedig, a mely lábad alatt van, vassá válik.

Az ùr esô helyett port és hamut ád a te földedre; az égbôl száll reád, mígnem elpusztulsz.

Az ùr megszalaszt téged a te ellenségeid elôtt; egy úton mégy ki ô reá, és hét úton futsz elôtte, és a föld minden országának rettentésére leszel.

És eledelévé lesz a te holttested az ég minden madarának és a föld vadainak, és nem lesz, a ki elûzze azokat.

Megver téged az Isten Égyiptomnak fekélyével, és sülylyel, varral és viszketegséggel, a melyekbôl ki nem gyógyíttathatol.

Megver téged az ùr tébolyodással, vaksággal és elme-zavarodással; És tapogatni fogsz délben, a mint tapogat a vak a setétségben; és szerencsétlen leszel a te útaidban, sôt elnyomott és kifosztott leszel minden idôben, és nem lesz, a ki megszabadítson.

Feleséget jegyzesz magadnak, de más férfi hál azzal; házat építesz, de nem lakol benne; szôlôt ültetsz, de nem veszed annak hasznát.

A te ökröd szemed elôtt vágatik le, és nem eszel abból; a te szamarad elragadtatik elôled, és nem tér vissza hozzád; a te juhod ellenségeidnek adatnak, és nem lesz, a ki megszabadítson.

A te fiaid és leányaid más népnek adatnak, és a te szemeid néznek és epekednek utánok egész napon, és nem lesz erô a te kezedben.

A te földednek gyümölcsét, és minden fáradságos szerzeményedet oly nép emészti fel, a melyet nem ismertél, sôt elnyomott és megnyomorított leszel minden idôben.

És megtébolyodol a látványtól, a melyet látni fognak a te szemeid.

Megver téged az ùr gonosz kelésekkel a te térdeiden és czombjaidon, a melyekbôl ki nem gyógyíttathatol, talpadtól fogva a koponyádig.

Az ùr elvisz téged és a te királyodat, a kit magad fölé emelsz, oly nép közé, a melyet nem ismertél sem te, sem a te atyáid; és szolgálni fogsz ott idegen isteneknek: fát és követ.

És iszonyattá, példabeszéddé és gúnynyá leszel minden népnél, a melyek közé elûz téged az ùr.

Sok magot viszel ki a mezôre, de keveset takarsz be, mert felemészti azt a sáska.

Szôlôket ültetsz és míveled azokat, de bort nem iszol, meg sem szeded, mert elemészti azokat a féreg.

Olajfáid lesznek minden határodban, de nem kened magadat olajjal, mert olajfádnak gyümölcse lehull.

Fiakat és leányokat nemzesz, de nem lesznek tiéid; mert fogságra jutnak.

Minden fádat és földednek minden gyümölcsét megemészti a sáska.

A jövevény, a ki közötted van, feljebb-feljebb emelkedik feletted, te pedig alább-alább szállasz.

º fog néked kölcsönt adni, és nem te kölcsönzöl néki; ô fej lesz, te pedig fark leszel.

És ez átkok mind reád szállanak, és üldöznek téged és megteljesednek rajtad, míglen elpusztulsz; mert nem hallgattál az ùrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az ô parancsolatait és rendeléseit, a melyeket parancsolt néked; És rajtad lesznek jelûl és csudáúl, és a te magodon mind örökké.

A miatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bôvölködvén: Szolgálod majd a te ellenségeidet, a kiket reád bocsát az ùr, éhen és szomjan, mezítelen és mindennek szûkiben; és vasigát vet a te nyakadra, míglen elpusztít téged.

Hoz az ùr ellened népet meszszünnen, a földnek szélérôl, nem különben, a mint repûl a sas; oly népet, a melynek nyelvét nem érted; Vad tekintetû népet, a mely nem tiszteli a vén embert, és a gyermeknek nem kedvez; És felemészti a te barmodnak tenyészését és a te földednek gyümölcsét, mígnem kipusztulsz; a mely nem hágy néked a te gabonádból, borodból, olajodból, és a te teheneidnek fajzásából, juhaidnak ellésébôl, mígnem kiveszít téged.

Második törvénykönyv 28:1-51


Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek:

Esôt adok néktek idejében, és a föld megadja az ô termését, a mezô fája is megtermi gyümölcsét.

És a ti csépléstek ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést, és elégségig ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti földeteken.

Mert békességet adok azon a földön, hogy mikor lefeküsztök, senki fel ne rettentsen; és kipusztítom az ártalmas vadat arról a földrôl, és fegyver sem megy át a ti földeteken.

Sôt elûzitek ellenségeiteket, és elhullanak elôttetek fegyver által.

És közûletek öten százat elûznek, és közûletek százan elûznek tízezeret, és elhullanak elôttetek a ti ellenségeitek fegyver által.

És hozzátok fordulok, és megszaporítlak titeket, és megsokasítlak titeket és szövetségemet megerôsítem veletek.

És réginél régibbet ehettek, és az új elôl is régit kell kihordanotok.

És az én hajlékomat közétek helyezem, és meg nem útál titeket az én lelkem.

És közöttetek járok, és a ti Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek.

Én vagyok az ùr, a ti Istenetek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom földérôl, hogy ne legyetek azoknak rabjai, és összetörtem a ti igátok szegeit, és egyenesen járattalak titeket.

Ha pedig nem hallgattok reám, és mind e parancsolatokat meg nem cselekeszitek;

És ha megvetitek rendeléseimet, és ha az én végzéseimet megútálja a ti lelketek, azáltal, hogy nem cselekszitek meg minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok az én szövetségemet:

Bizony azt cselekszem én veletek, hogy rettenetességet bocsátok reátok: a száraz betegséget és a forrólázt, a melyek szemeket égetnek és lelket epesztenek, és a ti magotokat hiába vetitek el, mert ellenségeitek emésztik meg azt.

És kiontom haragomat reátok, hogy elhulljatok a ti ellenségeitek elôtt, és uralkodjanak rajtatok a ti gyûlölôitek, és fussatok, mikor senki nem kerget is titeket.

Ha pedig ezek után sem hallgattok reám, hétszerte keményebben megostorozlak titeket a ti bûneitekért;

És megtöröm a ti megátalkodott kevélységeteket, és olyanná teszem az eget felettetek, mint a vas, a földeteket pedig olyanná, mint a réz.

És hiába fogy a ti erôtök, mert földetek nem adja meg az ô termését, s a föld fája sem adja meg az ô gyümölcsét.

Ha mégis ellenemre jártok, és nem akartok reám hallgatni: hétszeres csapást borítok reátok a ti bûneitekért.

És reátok bocsátom a mezei vadakat, hogy megfoszszanak titeket gyermekeitektôl, kiirtsák barmaitokat, és elfogyaszszanak titeket, hogy pusztákká legyenek a ti útaitok.

És ha ezek által sem jobbultok meg, hanem ellenemre jártok:

Én is bizony ellenetekre járok, és hétszeresen sújtalak titeket a ti bûneitekért.

És hozok reátok bosszúló fegyvert, a mely bosszút álljon a szövetség megrontásáért. Ha városaitokba gyülekeztek össze, akkor döghalált bocsátok reátok, és az ellenség kezébe adattok.

Mikor eltöröm nálatok a kenyérnek botját, tíz asszony süti majd a ti kenyereteket egy kemenczében, és megmérve viszik vissza a ti kenyereiteket, és esztek, de nem elégesztek meg.

És ha e mellett sem hallgattok reám, hanem ellenemre jártok:

Én is ellenetekre járok búsult haragomban, és bizony hétszeresen megostorozlak titeket a ti büneitekért.

És megeszitek a ti fiaitok húsát, és megeszitek a ti leányaitok húsát.

És lerontom a ti magaslataitokat, és kiirtom a ti nap-oszlopaitokat, és a ti holttesteiteket bálványaitok holttetemeire hányatom, és megútál titeket az én lelkem.

És városaitokat sivataggá teszem; szenthelyeiteket is elpusztítom, és nem lesz kedves nékem a ti jóillatú áldozatotok.

És elpusztítom ezt a földet, hogy álmélkodjanak rajta a ti ellenségeitek, a kik letelepednek ebbe.

Titeket pedig elszélesztelek a pogány népek közé, és kivont fegyverrel ûzetlek titeket, és pusztasággá lesz a ti földetek, városaitok pedig sivataggá.

Akkor örül a föld az ô szombatjainak az ô pusztaságának egész ideje alatt, ti pedig a ti ellenségeitek földjén lesztek; akkor nyugodni fog a föld és örül az ô szombatjainak.

Pusztaságának egész ideje alatt nyugodni fog, mivelhogy nem nyugodott a ti szombatjaitokon, mikor rajta laktatok.

A kik pedig megmaradnak közûletek, azoknak szívébe gyávaságot öntök az ô ellenségeiknek földén, és megkergeti ôket a szállongó falevél zörrenése, és futnak, mintha fegyver elôl futnának, és elhullanak, ha senki nem kergeti is ôket.

És egymásra hullanak, mint a fegyver elôtt, pedig senki sem kergeti ôket, és nem lesz megállásotok a ti ellenségeitek elôtt.

És elvesztek a pogány népek között és a ti ellenségeitek földe megemészt titeket.

A kik pedig megmaradnak közûletek, elsenyvednek az ô hamisságuk miatt a ti ellenségeitek földén, sôt az ô atyáiknak hamissága miatt is azokkal együtt elsenyvednek.

Leviták 26:3-39

 Published in December 2015.

Read more Christian articles (Hungarian)


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!

Vote!