Bible in Hungarian True Christianity - Szent Biblia
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Szent Biblia (Bible in Hungarian)
   

Ószövetség

Újszövetség

Pentateuchus

Mózes I. (Teremtés)
Mózes II. (Kivonulás)
Mózes III. (Leviták)
Mózes IV. (Számok)
Mózes V. (Második törvénykönyv)

Történeti írások

Józsué
Bírák
Ruth
Sámuel I.
Sámuel II.
Királyok I.
Királyok II.
Krónikák I.
Krónikák II.
Ezsdrás
Nehemiás
Eszter

Bölcsességi írások

Jób
Zsoltárok
Példabeszédek
Prédikátor
Énekek éneke

Deuterokanonikus könyvek

- Önálló könyvek

Tóbiás könyveTób
Judit könyveJud
Makkabeusok első könyve1 Mak
Makkabeusok második könyve2 Mak
A bölcsesség könyveBölcs
Jézus, Sirák fia könyveSir
Báruk könyve (Báruk első könyve) — Bár

- Kiegészítések

Eszter könyvének kiegészítései
Jeremiás levele (Báruk könyvének 6. fejezete)

Prófétai írások

Ézsaiás
Jeremiás
Jeremiás siralmai
Ezékiel
Dániel
Hóseás
Jóel
Ámósz
Abdiás
Jónás
Mikeás
Náhum
Habakuk
Zofóniás
Haggeus
Zakariás
Malakiás

Evangéliumok

Máté (Máté evangéliuma)
Márk (Márk evangéliuma)
Lukács (Lukács evangéliuma)
János (János evangéliuma)

Történeti írás

Cselekedetek - Az apostolok cselekedetei

Tanítói írások

Róma - Pál levele a rómaiakhoz
1 Korinthosz - Pál első levele a korinthusiakhoz
2 Korinthosz - Pál második levele a korinthusiakhoz
Galata - Pál levele a galatákhoz
Epheszosz - Pál levele az efezusiakhoz
Philippi - Pál levele a filippiekhez
Kolosszé - Pál levele a kolosszébeliekhez
1 Thesszalonika - Pál első levele a thesszalonikaiakhoz
2 Thesszalonika - Pál második levele a thesszalonikaiakhoz
1 Timótheosz - Pál első levele Timóteushoz
2 Timótheosz - Pál második levele Timóteushoz
Titus - Pál levele Tituszhoz
Filemon - Pál levele Filemonhoz
Zsidó levél - A zsidókhoz írt levél
Jakab - Jakab levele
1 Péter - Péter első levele
2 Péter - Péter második levele
1 János - János első levele
2 János - János második levele
3 János - János harmadik levele
Júdás - Júdás levele

Prófétai könyv

Jelenések - A jelenések könyve

Vizsolyi Biblia

Az első teljesen magyar nyelvre fordított Biblia a Vizsolyi Biblia volt (Károli Gáspár, 1590.)
Quelle: http://hu.wikipedia.org/


Forrás: http://www.biblegateway.com/,
http://mek.oszk.hu/


- Библия на русском языке (Bible in Russian)

- Біблія українською мовою в перекладі Огієнка (Bible in Ukrainian)

- Біблія українською мовою в перекладі Хоменка (Bible in Ukrainian)

- Pismo Święte po Polsku (Bible in Polish)

- The World English Bible (WEB Translation)

- The American Standard Version of the Holy Bible (ASV Translation)

- Holy Bible - New International Version (NIV Translation)

- Die Heilige Schrift (Bible in German)

- Szent Biblia (Bible in Hungarian)

- Bible v českém jazyce (Bible in Czech)

- Písmo sväté v jazyku slovenčina (Bible in Slovak)

- Biblia în limba română (Bible in Romanian)

- Библията на български език (Bible in Bulgarian)


Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!