Szent Biblia (Bible in Hungarian) - Titus Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Titus
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hite és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint,
2  Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök idôknek elôtte,
3  Megjelentette pedig a maga idejében az ô beszédét a prédikálás által, a mely reám bízatott a mi megtartó Istenünknek parancsolata szerint; Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak:
4  Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentôl és az ùr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól.
5  A végett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, a miképen én néked meghagytam;
6  Ha van feddhetetlen, egy feleségû férfiú, a kinek hívô, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak.
7  Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedô, nem rút nyerészkedô;
8  Hanem vendégszeretô, jónak kedvelôje, mértékletes, igaz, tiszta, maga tûrtetô;
9  A ki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománynyal és meggyôzhesse az ellenkezôket.
10  Mert van sok engedetlen, hiába való beszédû és csaló, kiváltképen a körûlmetélkedésbôl valók,
11  A kiknek be kell dugni a szájokat; a kik egész házakat feldúlnak, tanítván rút nyereség okáért, a miket nem kellene.
12  Azt mondta valaki közûlök, az ô saját prófétájok: A krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak, rest hasak.
13  E bizonyság igaz: annakokáért fedd ôket kímélés nélkûl, hogy a hitben épek legyenek,
14  Nem ügyelvén zsidó mesékre, és az igazságot megvetô emberek parancsolataira.
15  Minden tiszta a tisztáknak: de a megfertôztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta; hanem megfertôztetett azoknak mind elméjök, mind lelkiismeretök.
16  Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivelhogy útálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok.

2

1 Te pedig azokat szóljad, a mik az egészséges tudományhoz illenek.
2  Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek; a hitben, szeretetben, tûrésben épek.
3  Hasonlóképen a vén asszonyok szentekhez illô magaviseletûek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók;
4  Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjöket és magzataikat szeressék,
5  Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjöknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék.
6  Az ifjakat hasonlóképen intsed, hogy legyenek mértékletesek:
7  Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván,
8  Egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani.
9  A szolgákat intsed, hogy az ô uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvöket keressék, ne ellenkezzenek,
10  Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hûséget tanusítsanak; hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben.
11  Mert megjelent az Isten idvezítô kegyelme minden embernek,
12  A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon;
13  Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsôsége megjelenését;
14  A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezôt.
15  Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen.

3

1 Emlékeztessed ôket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek,
2  Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt.
3  Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygôk, különbözô kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irígységben élôk, gyûlölségesek, egymást gyûlölôk valánk.
4  De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent,
5  Nem az igazságnak cselekedeteibôl, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ô irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdôje és a Szent Lélek megújítása által,
6  Melyet kitöltött reánk bôséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;
7  Hogy az ô kegyelmébôl megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.
8  Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erôsítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel elôljárni azok, a kik Istenben hívôkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek;
9  A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekrôl való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felôl való harczokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók.
10  Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld;
11  Tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát.
12  Mikor Årtemást vagy Tikhikust hozzád küldöm, siess hozzám jôni Nikápolyba; mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet.
13  A törvénytudó Zénást és Apollóst gondosan indítsd útnak, hogy semmiben se legyen fogyatkozásuk.
14  Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elôl a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek.
15  Köszöntenek téged a velem levôk mindnyájan. Köszöntsd azokat, a kik szeretnek minket hitben. Kegyelem mindnyájatokkal! Åmen.


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!