Křesťanství. Bible v českém jazyce (Bible in Czech). český ekumenický překlad.  - český ekumenický překlad
Já jsem Pán, tvůj Bůh: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.                Nevezmeš jména Božího nadarmo.                Pomni, abys den sváteční světil.                Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.                Nezabiješ.                Nesesmilníš.                Nepokradeš.                Nepromluvíš křivého svědectví.                Nepožádáš manželky bližního svého.                Nepožádáš statku bližního svého.               
czKřesťanský portál

Křesťanské zdroje

 
Bible v českém jazyce (Bible in Czech)
   

Starý Zákon

Nový Zákon

5 knih Mojžíšových (Pentateuch)

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

Historické spisy

Jozue
Soudců
Rút
1 Samuelova
2 Samuelova
1 Královská
2 Královská
1 Paralipomenon
2 Paralipomenon
Ezdráš
Nehemjáš
Ester

Mudroslovné knihy

Jób
Žalmy
Přísloví
Kazatel
Píseň písní

Prorocké knihy

Izajáš
Jeremjáš
Pláč
Ezechiel
Daniel
Ozeáš
Jóel
Ámos
Abdijáš
Jonáš
Micheáš
Nahum
Abakuk
Sofonjáš
Ageus
Zacharjáš
Malachiáš

Apokryfy

Tóbit - Tóbijáš
Júdit
Přídavky k Ester
Kniha moudrosti
Sírachovec
Báruk (a List Jeremjášův)
Tři muži v rozpálené peci
Zuzana
Bél a drak
1 Makabejská
2 Makabejská

Matouš
Marek
Lukáš
Jan

Skutky apoštolů

Římanům
1 Korintským
2 Korintským
Galatským
Efezským
Filipským
Koloským
1 Tesalonickým
2 Tesalonickým
1 Timoteovi
2 Timoteovi
Titovi
Filemonovi

Židům
List Jakubův
1 Petrův
2 Petrův
1 Janův
2 Janův
3 Janův
List Judův

Zjevení Janovo

Papyrový zlomek Nového zákona

Papyrový zlomek Nového zákona
(2Kor 11,33–12,9, kolem roku 200)
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/


Zdroj: http://www.biblenet.cz/


- Библия на русском языке (Bible in Russian)

- Біблія українською мовою в перекладі Огієнка (Bible in Ukrainian)

- Біблія українською мовою в перекладі Хоменка (Bible in Ukrainian)

- Pismo Święte po Polsku (Bible in Polish)

- The World English Bible (WEB Translation)

- The American Standard Version of the Holy Bible (ASV Translation)

- Holy Bible - New International Version (NIV Translation)

- Die Heilige Schrift (Bible in German)

- Szent Biblia (Bible in Hungarian)

- Bible v českém jazyce (Bible in Czech)

- Písmo sväté v jazyku slovenčina (Bible in Slovak)

- Biblia în limba română (Bible in Romanian)

- Библията на български език (Bible in Bulgarian)


Doporučit tuto stránku příteli!


Vote!