Bible v českém jazyce - 1 Paralipomenon Bible v českém jazyce. Český ekumenický překlad.
Já jsem Pán, tvůj Bůh: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.                Nevezmeš jména Božího nadarmo.                Pomni, abys den sváteční světil.                Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.                Nezabiješ.                Nesesmilníš.                Nepokradeš.                Nepromluvíš křivého svědectví.                Nepožádáš manželky bližního svého.                Nepožádáš statku bližního svého.               
czKřesťanský portál

Křesťanské zdroje

 
1 Paralipomenon
   

Zpět na index Bible


1

1 Adam, Set, Enos,
2 Kenan, Mahalalel, Jered,
3 Henoch, Metuzalem, Lamech,
4 Noe, Sem, Cham a Jefet.
5 Synove Jefetovi: Gomer a Magog a Madaj, Javan a Tubal, Mesek a Tiras.
6 Synove Gomerovi: Askenaz, Difat a Togarma.
7 Synove Javanovi: Elisa a Tarsis, Kitejci a Rodanci.
8 Synove Chamovi: Kus a Misrajim, Put a Kenaan.
9 Synove Kusovi: Seba, Chavila a Sabta, Raema a Sabteka. Synove Raemovi: Seba a Dedan.
10 Kus pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvnim bohatyrem.
11 Misrajim zplodil Ludany a Anamce, Lehabany a Naftuchany
12 i Patrusany a Kasluchany – z nich vzesli Pelistejci – a Kaftorce.
13 Kenaan zplodil Sidona, sveho prvorozeneho, a Cheta,
14 Jebusejce, Emorejce a Girgasejce,
15 tez Chivejce, Arkejce a Sinana,
16 Arvadana, Semarce a Chamatana.
17 Synove Semovi: Elam a Asur, Arpaksad a Lud a Aram, Us a Chul, Geter a Mesek.
18 Arpaksad zplodil Selacha a Selach zplodil Hebera.
19 Heberovi se narodili dva synove, jmeno jednoho bylo Peleg (to je Rozcleneni), nebot za jeho dnu byla zeme rozclenena, a jmeno jeho bratra bylo Joktan.
20 Joktan pak zplodil Almodada a Selefa, Chasarmaveta a Jeracha,
21 Hadorama, Uzala a Diklu,
22 Ebala, Abimaela a Sebu,
23 Ofira, Chavilu a Jobaba; ti vsichni jsou synove Joktanovi.
24 Sem, Arpaksad, Selach,
25 Heber, Peleg, Reu,
26 Serug, Nachor, Terach,
27 Abram, to je Abraham.
28 Synove Abrahamovi: Izak a Izmael.
29 Toto jsou jejich rodopisy: Izmaeluv prvorozeny Nebajot, dale Kedar a Abdeel a Mibsam,
30 Misma a Duma a Masa, Chadad a Tema,
31 Jetur, Nafis a Kedma. To jsou synove Izmaelovi.
32 Synove Abrahamovy zeniny Ketury: ta porodila Zimrana a Joksana, Medana a Midjana, Jisbaka a Suacha. Synove Joksanovi: Seba a Dedan.
33 Synove Midjanovi: Efa a Efer a Chanok, Abida a Eldaa; ti vsichni jsou synove Keturini.
34 Abraham zplodil Izaka. Synove Izakovi: Ezau a Izrael.
35 Synove Ezauovi: Elifaz, Reuel a Jeus, Jaelam a Korach.
36 Synove Elifazovi: Teman, Omar, Sefi a Gatam, Kenaz a Timna a Amalek.
37 Synove Reuelovi: Nachat, Zerach, Sama a Miza.
38 Synove Seirovi: Lotan a Sobal, Sibeon a Ana a Dison, Eser a Disan.
39 Synove Lotanovi: Chori a Homam; Lotanova sestra byla Timna.
40 Synove Sobalovi: Aljan a Manachat a Ebal, Sefi a Onam. Synove Sibeonovi: Aja a Ana.
41 Synove Anovi: Dison. Synove Disonovi: Chamran a Esban, Jitran a Keran.
42 Synove Eserovi: Bilhan a Zaavan a Jaakan. Synove Disanovi: Us a Aran.
43 Toto jsou kralove, kteri kralovali v edomske zemi, drive nez kraloval kral synum izraelskym: Bela, syn Beoruv, a jeho mesto se jmenovalo Dinhaba.
44 Kdyz Bela zemrel, stal se po nem kralem Jobab, syn Zerachuv, z Bosry.
45 Kdyz zemrel Jobab, stal se po nem kralem Chusam z temanske zeme.
46 Kdyz zemrel Chusam, stal se po nem kralem Hadad, syn Bedaduv, ktery porazil Midjana na Moabskem poli. Jeho mesto se jmenovalo Avit.
47 Kdyz zemrel Hadad, stal se po nem kralem Samla z Masreky.
48 Kdyz zemrel Samla, stal se po nem kralem Saul z Rechobotu nad Rekou.
49 Kdyz zemrel Saul, stal se po nem kralem Baal-chanan, syn Akboruv.
50 Kdyz zemrel Baal-chanan, stal se po nem kralem Hadad. Jeho mesto se jmenovalo Pai a jmeno jeho zeny bylo Mehetabel; byla to dcera Matredy, vnucka Me-zahabova.
51 Kdyz Hadad zemrel, stali se pohlavary Edomu: pohlavar Timna, pohlavar Alja, pohlavar Jetet,
52 pohlavar Oholibama, pohlavar Ela, pohlavar Pinon,
53 pohlavar Kenaz, pohlavar Teman, pohlavar Mibsar,
54 pohlavar Magdiel a pohlavar Iram. To byli edomsti pohlavari.

2

1 Toto jsou synove Izraelovi: Ruben, Simeon, Levi a Juda, Isachar a Zabulon,
2 Dan, Josef a Benjamin, Neftali, Gad a Aser.
3 Synove Judovi: Er, Onan a Sela; tito tri se mu narodili z dcery Suovy, Kenaanky. Juduv prvorozeny Er vsak byl v ocich Hospodinovych zly, a proto jej Hospodin usmrtil.
4 Judova snacha Tamar mu porodila Peresa a Zeracha. Vsech Judovych synu bylo pet.
5 Synove Peresovi: Chesron a Chamul.
6 Synove Zerachovi: Zimri, Etan a Heman, Kalkol a Dara, celkem pet.
7 Synove Karmiho: Akar (to je Zkaza), ktery privedl na Izraele zkazu tim, ze se dopustil zpronevery pri provadeni klatby.
8 Synove Etanovi: Azarjas.
9 Synove Chesronovi, kteri se mu narodili: Jerachmeel, Ram a Kelubaj.
10 Ram zplodil Aminadaba a Aminadab zplodil Nachsona, predaka Judovcu.
11 Nachson zplodil Salmu a Salma zplodil Boaza.
12 Boaz zplodil Obeda a Obed zplodil Jisaje.
13 Jisaj zplodil prvorozeneho Eliaba, druheho Aminadaba, tretiho Simeu,
14 ctvrteho Netaneela, pateho Radaje,
15 sesteho Osema, sedmeho Davida
16 a jejich sestry Seruju a Abigajilu. Synove Serujini: Absaj, Joab a Asael; tito tri.
17 Abigajil porodila Amasu; otec Amasuv byl Jeter Izmaelsky.
18 Kaleb, syn Chesronuv, zplodil tyto syny s manzelkou Azubou a s Jeriotou: Jesera, Sobaba a Ardona.
19 Kdyz Azuba zemrela, vzal si Kaleb Efratu a ta mu porodila Chura.
20 Chur zplodil Uriho a Uri zplodil Besaleela.
21 Potom Chesron vesel k dceri Makira, otce Gileadova, a vzal si ji; bylo mu sedesat let, kdyz mu porodila Seguba.
22 Segub zplodil Jaira; ten mel triadvacet mest v gileadske zemi.
23 Gesur a Aram vsak jim vzali Jairovy vesnice, Kenat a jeho osady, sedesat mest. Ti vsichni jsou synove Makira, otce Gileadova.
24 Po Chesronove smrti vesel Kaleb k Efrate. Chesronova manzelka byla Abija; porodila mu Aschura, otce Tekoje.
25 Synove Jerachmeela, Chesronova prvorozeneho, byli: prvorozeny Ram, pak Buna a Oren a Osen a Achijas.
26 Jerachmeel mel jeste druhou manzelku, jmenem Ataru; ta byla matkou Onamovou.
27 Synove Rama, prvorozeneho Jerachmeelova, byli: Maas, Jamin a Eker.
28 Synove Onamovi byli: Samaj a Jada. Synove Samajovi: Nadab a Abisur.
29 Jmeno Abisurovy manzelky bylo Abichajil; ta mu porodila Achbana a Molida.
30 Synove Nadabovi: Seled a Apajim. Seled zemrel bez synu.
31 Synove Apajimovi: Jisi. Synove Jisiho: Sesan. Synove Sesanovi: Achlaj.
32 Synove Jady, Samajova bratra: Jeter a Jonatan; Jeter zemrel bez synu.
33 Synove Jonatanovi: Pelet a Zaza. To byli synove Jerachmeelovi.
34 Sesan nemel syny, jenom dcery. Mel vsak egyptskeho otroka, ktery se jmenoval Jarcha.
35 I dal Sesan svemu otroku Jarchovi za manzelku svou dceru a ta mu porodila Ataje.
36 Ataj zplodil Natana a Natan zplodil Zabada.
37 Zabad zplodil Eflala a Eflal zplodil Obeda.
38 Obed zplodil Jehua a Jehu zplodil Azarjase.
39 Azarjas zplodil Chelesa a Cheles zplodil Eleasu.
40 Eleasa zplodil Sismaje a Sismaj zplodil Saluma.
41 Salum zplodil Jekamjase a Jekamjas zplodil Elisamu.
42 Synove Kaleba, bratra Jerachmeelova: Mesa, jeho prvorozeny, ten byl otcem Zifa, a synove Maresi, otce Chebronova.
43 Synove Chebronovi: Korach, Tapuach, Rekem a Sema.
44 Sema zplodil Rachama, otce Jorkoamova, a Rekem zplodil Samaje.
45 Syn Samajuv: Maon; Maon byl otec Bet-suruv.
46 Kalebova zenina Efa porodila Charana, Mosu a Gazeza. Charan zplodil Gazeza.
47 Synove Johdajovi: Regem, Jotam a Gesan, Pelet, Efa a Saaf.
48 Kalebova zenina Maaka porodila Sebera a Tirchanu.
49 Porodila tez Saafa, otce Madmany, Sevu, otce Makbeny i otce Gibeje; Kalebova dcera byla Aksa.
50 To byli synove Kalebovi. Syn Chura, prvorozeneho Efratina: Sobal, otec Kirjat-jearimu,
51 Salma, otec Betlema, Charef, otec Bet-gaderu.
52 Syny Sobala, otce Kirjat-jearimu, byli Haroe, polovina Menuchotanu
53 a celedi kirjatjearimske: Jitrejci, Putejci, Sumatejci a Misraejci, z kterych vzesli Soreatejci a Estaolci.
54 Synove Salmovi: Betlemane a Netofane, Atrotane, Bet-joabane a polovina Manachatanu a Sorejci.
55 Celedi soferske, obyvajici Jaebes: Tireatane, Simeatane, Sukatane; to jsou Kinejci, pochazejici z Chamata, otce Bet-rekabova.

3

1 Toto jsou synove Davidovi, kteri se mu narodili v Chebronu: prvorozeny Amnon z Achinoamy Jizreelske, druhy Danijel z Abigajily Karmelske,
2 treti Absalom, syn Maaky, dcery gesurskeho krale Talmaje, ctvrty Adonijas, syn Chagity,
3 paty Sefatjas z Abitaly, sesty Jitream z jeho manzelky Egly.
4 Sest se mu jich narodilo v Chebronu, kde kraloval sedm roku a sest mesicu, tricet tri roky pak kraloval v Jeruzaleme.
5 A tito se mu narodili v Jeruzaleme: Simea, Sobab, Natan a Salomoun, tito ctyri z Bat-suy, dcery Amielovy.
6 Tez Jibchar, Elisama a Elifelet,
7 Nogah, Nefeg a Jafia,
8 Elisama, Eljada a Elifelet, techto devet.
9 Ti vsichni jsou synove Davidovi krome synu zenin; Tamar byla jejich sestra.
10 Syn Salomounuv byl Rechabeam a jeho syn byl Abijas, jeho syn Asa, jeho syn Josafat,
11 jeho syn Joram, jeho syn Achazjas, jeho syn Joas,
12 jeho syn Amasjas, jeho syn Azarjas, jeho syn Jotam,
13 jeho syn Achaz, jeho syn Chizkijas, jeho syn Menase,
14 jeho syn Amon, jeho syn Josijas.
15 Synove Josijasovi: prvorozeny Jochanan, druhy Jojakim, treti Sidkijas, ctvrty Salum.
16 Synove Jojakimovi: jeho syn Jekonjas, jeho syn Sidkijas.
17 Synove vezne Jekonjase: jeho syn Sealtiel,
18 dale Malkiram, Pedajas a Senasar, Jekamjas, Hosama a Nedabjas.
19 Synove Pedajasovi: Zerubabel a Simei. Zerubabeluv syn byl Mesulam a Chananjas a jejich sestra byla Selomit.
20 Dale Chasuba, Ohel, Berekjas, Chasadjas, Jusab-chesed, techto pet.
21 Syn Chananjasuv: Pelatjas a Jesajas, synove Refajasovi, synove Arnanovi, synove Obadjasovi, synove Sekanjasovi.
22 Synove Sekanjasovi: Semajas. Synove Semajasovi: Chatus, Jigal a Bariach, Nearjas a Safat, techto sest.
23 Syn Nearjasuv: Eljoenaj, Chizkijas a Azrikam, tito tri.
24 Synove Eljoenajovi: Hodavjas, Eljasib a Pelajas, Akub a Jochanan, Delajas a Anani, techto sedm.

4

1 Synove Judovi: Peres, Chesron a Karmi, Chur a Sobal.
2 Reajas, syn Sobaluv, zplodil Jachata a Jachat zplodil Achumaje a Lahada. To jsou celedi soreatejske.
3 Z otce Etama jsou tito: Jizreel, Jisma a Jidbas; jejich sestra se jmenovala Haslelponi.
4 Penuel byl otec Gedora a Ezer otec Chusiho. To jsou synove Chura, prvorozeneho Efratina, otce Betlema.
5 Aschur, otec Tekoje, mel dve manzelky: Cheleu a Naaru.
6 Naara mu porodila Achuzama, Chefera, Temniho a Achastariho. To jsou synove Naarini.
7 Synove Cheleini: Seret, Jesochar a Etnan.
8 Kos zplodil Anuba a Sobebu a celedi Acharchela, syna Harumova.
9 Jaebes byl vazenejsi nez jeho bratri; jeho matka ho pojmenovala Jaebes se slovy: „Porodila jsem ho s trapenim.“
10 Jaebes vzyval Boha Izraele takto: „Kez bys mi dal pozehnani a rozmnozil me uzemi! Kez by tva ruka byla se mnou a zbavila me zleho, aby na mne ne dolehlo trapeni!“ A Buh splnil, oc zadal.
11 Kelub, bratr Suchuv, zplodil Mechira; ten je otec Estonuv.
12 Eston zplodil Bet-rafu, Paseacha a Techinu, otce Ir-nachase. To jsou muzove Reky.
13 Synove Kenazovi: Otniel a Serajas. Synove Otnielovi: Chatat.
14 Meonotaj zplodil Ofru a Serajas zplodil Joaba, otce Ge-charasimu (to je Udoli remeslniku); byli tam totiz remeslnici.
15 Synove Kaleba, syna Jefunova: Iru, Ela a Naam. Synove Elovi: Kenaz.
16 Synove Jehalelelovi: Zif a Zifa, Tirja a Asarel.
17 Syn Ezruv: Jeter a Mered, Efer a Jalon. Jeter zplodil Mirjama a Samaje a Jisbacha, otce Estemoova.
18 Jeho manzelka Jehudija porodila Jereda, otce Gedoru, a Chebera, otce Soka, a Jekutiela, otce Zanoachu. To jsou synove Bitji, dcery faraonovy, kterou pojal Mered.
19 Synove Hodijasovy manzelky, sestry Nachama, otce Keilova: Hagarmi a Estemoa Maakatsky.
20 Synove Simonovi: Amnon a Rina, Ben-chanan a Tilon. Synove Jisiho: Zochet a Ben-zochet.
21 Synove Sely, syna Judova: Er, otec Leky, a Laeda, otec Maresi, a celedi pracujici v dilne na belostne platno v Bet-asbeji,
22 Jokim a muzove Kozeby a Joas a Saraf, kteri opanovali Moaba, a Jasubi-lechem. To jsou starobyle pribehy.
23 Byli to hrnciri, sadari a vinari, sidlili tam u krale v jeho sluzbach.
24 Synove Simeonovi: Nemuel a Jamin, Jarib, Zerach a Saul,
25 jeho syn Salum, jeho syn Mibsam, jeho syn Misma.
26 Synove Mismovi: jeho syn Chamuel, jeho syn Zakur, jeho syn Simei.
27 Simei mel sestnact synu a sest dcer. Jeho bratri nemeli mnoho synu; cela jejich celed se nerozmnozila tak jako Judovci.
28 Sidlili v Beer-sebe, Molade a Chasar-sualu,
29 v Bilze, v Esemu a v Toladu,
30 v Betuelu, Chorme a Siklagu,
31 v Bet-markabotu, v Chasar-susimu, v Bet-bireji a v Saarajimu. To byla jejich mesta az do Davidova kralovani.
32 Jejich dvorce byly v Etamu a Ajinu, v Rimonu, v Tokenu a v Asanu, v peti mestech.
33 Vsechny jejich dvorce, ktere lezely kolem techto mest az k Baalu, byly jejich sidlisti; byly zaznamenany v rodovem seznamu.
34 Dale to byl Mesobab a Jamlek a Josa, syn Amasjasuv
35 Joel a Jehu, syn Josibjase, syna Serajase, syna Asielova,
36 a Eljoenaj, Jaakoba a Jesochajas, Asajas a Adiel, Jesimiel a Benajas
37 a Ziza, syn Sifiho, syna Alona, syna Jedajase, syna Simriho, syna Semajasova.
38 Tito jmenovite uvedeni byli predaky ve svych celedich; jejich otcovsky rod se mnohonasobne rozmohl.
39 Proto sli smerem ke Gedoru na vychod od udoli, aby hledali pastvu pro svuj brav.
40 Nasli pastvu tucnou a dobrou a zemi na vsechny strany otevrenou, poklidnou a pokojnou; shledali , ze tamni predesli obyvatele pochazeji z Chama.
41 Tito jmenovite zapsani prisli za dnu judskeho krale Jechizkijase a poborili jejich stany i pribytky, ktere tam nalezli, znicili je jako klate, jak je tomu dodnes. Usadili se tam misto nich, protoze tam byla pastva pro jejich brav.
42 Dale z nich, totiz ze Simeonovcu, odeslo pet set muzu do pohori Seiru; v jejich cele byli Pelatjas, Nearjas, Refajas a Uziel, synove Jiseiho.
43 Pobili pozustatek Amalekovcu, kteri kdysi vyvazli; tam sidli dodnes.

5

1 Synove Rubena, prvorozeneho syna Izraelova; byl sice prvorozeny, ale kdyz poskvrnil loze sveho otce, bylo jeho prvorozenstvi preneseno na syny Josefa, syna Izraelova, takze zustal bez zapisu prvorozenstvi do rodoveho seznamu.
2 Prevahu mezi svymi bratry mel Juda; z neho mel vzejit vevoda, ale prvorozenstvi nalezelo Josefovi.
3 Synove Rubena, prvorozeneho syna Izraelova: Chanok a Palu, Chesron a Karmi.
4 Synove Joelovi: jeho syn Semajas, jeho syn Gog, jeho syn Simei,
5 jeho syn Mika, jeho syn Reajas, jeho syn Baal
6 a jeho syn Beera, ktereho dal prestehovat asyrsky kral Tilgat-pilneser; byl rubenskym predakem.
7 Jeho bratri podle celedi, zapsani v rodovych seznamech podle svych rodopisu: nacelnik Jeiel a Zekarjas
8 a Bela, syn Azaza, syna Semy, syna Joelova; ten sidlil v Aroeru a az k Nebo a Baal-meonu;
9 na vychode pak sidlil az k okraji stepi pri rece Eufratu; jejich stada se totiz v gileadske zemi rozmnozila.
10 Za dnu Saulovych vedli valku s Hagrejci, kteri jim padli do rukou; pak se usadili v jejich stanech po cele vychodni strane Gileadu.
11 Gadovci sidlili naproti nim v basanske zemi az k Salce.
12 Joel byl nacelnik a Safam druhy po nem , pak Jaenaj a Safat v Basanu.
13 Jejich bratri po otcovskych rodech: Mikael, Mesulam a Seba, Joraj a Jaekan, Zia a Eber, techto sedm.
14 To byli synove Abichajila, syna Churiho, syna Jaroacha, syna Gileada, syna Mikaela, syna Jesisaje, syna Jachdoa, syna Buzova.
15 Achi, syn Abdiela, syna Guniho, byl nacelnik otcovskeho rodu.
16 Sidlili v Gileadu, v Basanu a jeho vesnicich a na vsech pastvinach saronskych, kam az vybihaji.
17 Ti vsichni byli zapsani do rodovych seznamu za dnu judskeho krale Jotama a za dnu izraelskeho krale Jarobeama.
18 Rubenovcu, Gadovcu a polovice Manasesova kmene, udatnych muzu nosicich stit a mec a lucistniku vycvicenych k boji, schopnych vychazet do boje, bylo ctyricet ctyri tisice sedm set sedesat.
19 Vedli boj s Hagrejci, s Jeturem, s Nafisem a s Nodabem.
20 Dostalo se jim proti nim pomoci, takze jim byli vydani do rukou Hagrejci i vsichni jejich spojenci; upeli v boji k Bohu a on jejich prosby prijal, protoze v neho doufali.
21 Odvedli jejich stada: padesat tisic velbloudu, dve ste padesat tisic kusu bravu a dva tisice oslu i sto tisic osob.
22 Padlych, skolenych mecem, bylo mnoho, nebot ten boj byl od Boha. Sidlili tam pak misto nich az do zajeti.
23 Synove poloviny kmene Manasesova sidlili v zemi od Basanu k Baal-chermonu, totiz k Seniru a Chermonskemu pohori; bylo jich mnoho.
24 Toto byli nacelnici otcovskeho rodu: Efer, Jisei, Eliel a Azriel, Jirmejas a Hodavjas a Jachdiel, statecni bohatyri, muzove prosluli, nacelnici otcovskych rodu.
25 Avsak zproneverili se Bohu svych otcu a smilnili s bozstvy narodu zeme, ktere Buh pred nimi vyhladil.
26 Buh Izraele tedy probudil ducha asyrskeho krale Pula, totiz ducha asyrskeho krale Tilgat-pilnesera; ten je dal prestehovat, totiz Rubenovce, Gadovce a polovinu kmene Manasesova, a privedl je k Chalachu, Chaboru a Hare a k rece Gozanu, kde jsou dodnes.
27 Synove Leviho: Gerson, Kehat a Merari.
28 Synove Kehatovi: Amram, Jishar, Chebron a Uziel.
29 Synove Amramovi: Aron a Mojzis; a Mirjam. Synove Aronovi: Nadab a Abihu, Eleazar a Itamar.
30 Eleazar zplodil Pinchasa, Pinchas zplodil Abisuu,
31 Abisua zplodil Bukiho, Buki zplodil Uziho,
32 Uzi zplodil Zerachjase, Zerachjas zplodil Merajota,
33 Merajot zplodil Amarjase, Amarjas zplodil Achituba,
34 Achitub zplodil Sadoka, Sadok zplodil Achimaasa,
35 Achimaas zplodil Azarjase, Azarjas zplodil Jochanana,
36 Jochanan zplodil Azarjase; to je ten, ktery slouzil jako knez v dome, jejz vybudoval Salomoun v Jeruzaleme.
37 Azarjas zplodil Amarjase, Amarjas zplodil Achituba,
38 Achitub zplodil Sadoka, Sadok zplodil Saluma,
39 Salum zplodil Chilkijase, Chilkijas zplodil Azarjase,
40 Azarjas zplodil Serajase a Serajas zplodil Josadaka;
41 Josadak pak sel do zajeti , kdyz Hospodin prostrednictvim Nebukadnesara dal prestehovat Judu a Jeruzalem.

6

1 Synove Leviho: Gersom, Kehat a Merari.
2 Toto jsou jmena synu Gersomovych: Libni a Simei.
3 Synove Kehatovi: Amram, Jishar, Chebron a Uziel.
4 Synove Merariho: Machli a Musi. To jsou celedi Leviho podle otcovskych rodu.
5 Ke Gersomovi patri: jeho syn Libni, jeho syn Jachat, jeho syn Zima,
6 jeho syn Joach, jeho syn Ido, jeho syn Zerach, jeho syn Jeotraj.
7 Synove Kehatovi: jeho syn Aminadab, jeho syn Korach, jeho syn Asir,
8 jeho syn Elkana, jeho syn Ebjasaf, jeho syn Asir,
9 jeho syn Tachat, jeho syn Uriel, jeho syn Uzijas, jeho syn Saul.
10 A synove Elkanovi: Amasaj a Achimot.
11 Elkana: Synove Elkanovi: jeho syn Sofaj, jeho syn Nachat,
12 jeho syn Eliab, jeho syn Jerocham, jeho syn Elkana.
13 A synove Samuelovi: prvorozeny Vasni a Abijas.
14 Synove Merariho: Machli, jeho syn Libni, jeho syn Simei, jeho syn Uza,
15 jeho syn Simea, jeho syn Chagijas, jeho syn Asajas.
16 Toto jsou ti, ktere ustanovil David, aby zpivali v dome Hospodinove od chvile , kdy tam spocinula schrana.
17 Prisluhovali zpevem pred pribytkem stanu setkavani az do doby , kdy Salomoun vybudoval v Jeruzaleme dum Hospodinuv. Ve sve sluzbe stali podle sveho poradku.
18 Ti, kteri tu stali, a jejich synove: Ze synu Kehatovych: Heman, zpevak, syn Joela, syna Samuela,
19 syna Elkany, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha,
20 syna Sufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaje,
21 syna Elkany, syna Joela, syna Azarjase, syna Sefanjase,
22 syna Tachata, syna Asira, syna Ebjasafa, syna Koracha,
23 syna Jishara, syna Kehata, syna Leviho, syna Izraelova.
24 A jeho bratr Asaf, stojici mu po pravici, Asaf, syn Berekjase, syna Simey,
25 syna Mikaela, syna Baasejase, syna Malkijase,
26 syna Etniho, syna Zeracha, syna Adajase,
27 syna Etana, syna Zimy, syna Simeiho,
28 syna Jachata, syna Gersoma, syna Leviho.
29 A jejich bratri, synove Merariho, kteri jim stali po levici: Etan, syn Kisiho, syna Abdiho, syna Maluka,
30 syna Chasabjase, syna Amasjase, syna Chilkijase,
31 syna Amsiho, syna Baniho, syna Semera,
32 syna Machliho, syna Musiho, syna Merariho, syna Leviho.
33 A jejich bratri levijci byli povereni veskerou sluzbou pri pribytku Boziho domu.
34 Aron pak a jeho synove obraceli v dym, co bylo prinaseno na oltar pro zapalne obeti a na oltar pro kadidlo pri veskerem dile ve velesvatyni, a vykonavali smirci obrady za Izraele podle vseho toho, co prikazal Mojzis, Bozi sluzebnik.
35 Toto jsou synove Aronovi: jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas, jeho syn Abisua,
36 jeho syn Buki, jeho syn Uzi, jeho syn Zerachjas,
37 jeho syn Merajot, jeho syn Amarjas, jeho syn Achitub,
38 jeho syn Sadok, jeho syn Achimaas.
39 A toto jsou jejich sidliste pri jejich hradistich na jejich uzemi, sidliste pro syny Aronovy, pro celed kehatskou, nebot jim pripadl prvni los.
40 Dali jim Chebron v zemi judske s okolnimi pastvinami.
41 Avsak pole u mesta a dvorce dali Kalebovi, synu Jefunovu.
42 Synum Aronovym dali utocistna mesta Chebron, Libnu s pastvinami, Jatir, Estemou s pastvinami,
43 Chilez s pastvinami, Debir s pastvinami,
44 Asan s pastvinami a Bet-semes s pastvinami.
45 Od pokoleni Benjaminova dostali Gebu s pastvinami, Alemet s pastvinami a Anatot s pastvinami. Vsech jejich mest pro jejich celedi bylo trinact.
46 Zbyvajici Kehatovci podle celedi sveho pokoleni dostali losem deset mest od poloviny pokoleni Manasesova.
47 Gersomovci dostali pro sve celedi trinact mest od pokoleni Isacharova, od pokoleni Aserova, od pokoleni Neftaliova a od pokoleni Manasesova v Basanu.
48 Merariovci dostali losem pro sve celedi dvanact mest od pokoleni Rubenova, od pokoleni Gadova a od pokoleni Zabulonova.
49 Izraelci dali levijcum mesta s pastvinami.
50 Od pokoleni Judovcu, od pokoleni Simeonovcu a od pokoleni Benjaminovcu jim losem pridelili tato mesta, ktera uvedli jmenovite.
51 Nektere z celedi Kehatovcu dostaly mesta od pokoleni Efrajimova na jeho uzemi.
52 Pridelili jim utocistna mesta Sekem s pastvinami v pohori Efrajimskem, Gezer s pastvinami,
53 Jokmeam s pastvinami, Bet-choron s pastvinami,
54 Ajalon s pastvinami a Gat-rimon s pastvinami.
55 Od poloviny pokoleni Manasesova dostaly zbyvajici celedi Kehatovcu Aner s pastvinami a Bileam s pastvinami.
56 Gersomovci podle celedi dostali od poloviny pokoleni Manasesova Golan v Basanu s pastvinami a Astarot s pastvinami.
57 Od pokoleni Isacharova Kedes s pastvinami, Dobrat s pastvinami,
58 Ramot s pastvinami a Anem s pastvinami.
59 Od pokoleni Aserova Masal s pastvinami, Abdon s pastvinami,
60 Chukok s pastvinami a Rechob s pastvinami.
61 Od pokoleni Neftaliho Kedes v Galileji s pastvinami, Chamon s pastvinami a Kirjatajim s pastvinami.
62 Zbyvajici Merariovci dostali od pokoleni Zabulonova Rimono s pastvinami, Tabor s pastvinami,
63 na druhe strane Jordanu pak, na vychod od Jordanu, proti Jerichu, od pokoleni Rubenova Beser ve stepi s pastvinami, Jahsu s pastvinami,
64 Kedemot s pastvinami a Mefaat s pastvinami.
65 A od pokoleni Gadova Ramot v Gileadu s pastvinami, Machanajim s pastvinami,
66 Chesbon s pastvinami a Jaezer s pastvinami.

7

1 K synum Isacharovym patril Tola a Pua, Jasub a Simron, tito ctyri.
2 Synove Tolovi: Uzi, Refajas, Jeriel, Jachmaj, Jibsam a Semuel, nacelnici otcovskych rodu Tolovych, statecni bohatyri, podle svych rodopisu; jejich pocet za dnu Davidovych cinil dvacet dva tisice sest set.
3 Synove Uziho: Jizrachjas. Synove Jizrachjasovi: Mikael, Obadjas, Joel, Jisijas, tech pet, vsichni nacelnici.
4 Pri nich bylo tricet sest tisic muzu ve vojenskych bojovych houfech, podle svych rodopisu po otcovskych rodech; meli totiz mnoho zen a synu.
5 A jejich bratri, statecnych bohatyru, po vsech celedich Isacharovych bylo osmdesat sedm tisic; vsichni byli zapsani do seznamu rodu.
6 Benjamin: Bela, Beker a Jediael, tito tri.
7 A synove Belovi: Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, techto pet, nacelnici otcovskych rodu, statecni bohatyri; do seznamu rodu jich bylo zapsano dvacet dva tisice tricet ctyri.
8 Synove Bekerovi: Zemira, Joas, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abijas, Anatot a Alemet; tito vsichni jsou synove Bekerovi.
9 Do seznamu rodu, podle svych rodopisu byli zapsani jako nacelnici otcovskych rodu, statecni bohatyri, celkem dvacet tisic dve ste.
10 Synove Jediaelovi: Bilhan. A synove Bilhanovi: Jeus, Binjamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis a Achisachar.
11 Tito vsichni jsou synove Jediaelovi, podle nacelniku rodu, statecni bohatyri, sedmnact tisic dve ste tech, kteri byli schopni k vojenske sluzbe a vychazet do boje.
12 Synove Irovi: Supim a Chupim. Synove Acherovi: Chusim.
13 Synove Neftaliho: Jachasiel, Guni, Jeser a Salum, synove Bilhy.
14 Synove Manasesovi: Asriel, ktereho mu porodila jeho zena ; jeho aramejska zenina porodila Makira, otce Gileadova.
15 A Makir vzal zenu pro Chupima a Supima; jmeno jeho sestry bylo Maaka. Jmeno druhorozeneho bylo Selofchad; a Selofchad mel jen dcery.
16 Maaka, zena Makirova, porodila syna a pojmenovala ho Peres; jeho bratr se jmenoval Seres; a jeho synove: Ulam a Rekem.
17 Synove Ulamovi: Bedan. Toto jsou synove Gileada, syna Makirova, syna Manasesova.
18 Jeho sestra Moleket porodila Ishoda, Abiezera a Machlu.
19 A synove Semidovi byli Achjan, Sekem, Likchi a Aniam.
20 Synove Efrajimovi: Sutelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleada, jeho syn Tachat,
21 jeho syn Zabad, jeho syn Sutelach, Ezer a Elead. Ale povrazdili je domorodci, muzi z Gatu, nebot pritahli, aby zabrali jejich stada.
22 Po mnoho dnu truchlil jejich otec Efrajim a jeho bratri prisli, aby ho potesili.
23 Pak vesel ke sve zene, ta otehotnela a porodila syna; dal mu jmeno Beria (to je V nestesti ), nebot byla v jeho dome v nestesti.
24 Jeho dcerou byla Seera; ta vybudovala Bet-choron Dolni a Horni a Uzen-seeru.
25 A jeho syn byl Refach a Resef, jeho syn Telach, jeho syn Tachan,
26 jeho syn Laedan, jeho syn Amihud, jeho syn Elisama,
27 jeho syn Non, jeho syn Jozue.
28 Jejich trvale vlastnictvi a sidliste: Bet-el s vesnicemi, na vychode Naaran, na zapade Gezer s vesnicemi, Sekem s vesnicemi, az do Aje s vesnicemi.
29 V rukou synu Manasesovych byl Bet-sean s vesnicemi, Taenak s vesnicemi, Megido s vesnicemi, Dor s vesnicemi. V tech mistech sidlili synove Josefa, syna Izraelova.
30 Synove Aserovi: Jimna, Jisva, Jisvi, Beria a jejich sestra Serach.
31 Synove Beriovi: Cheber a Malkiel; to je otec Birzavituv.
32 Cheber zplodil Jafleta, Somera, Chotama a jejich sestru Suu.
33 Synove Jafletovi: Pasak, Bimhal a Asvat; to jsou synove Jafletovi.
34 Synove Semerovi: Achi a Rohga, Jechuba a Aram.
35 Synove Helema, jeho bratra: Sofach, Jimna, Seles a Amal.
36 Synove Sofachovi: Suach, Charnefer, Sual, Beri a Jimra,
37 Beser, Hod, Sama, Silsa, Jitran a Beera.
38 Synove Jeterovi: Jefune, Pispa a Ara.
39 Synove Ulovi: Arach, Chaniel a Risja.
40 Ti vsichni jsou synove Aserovi, nacelnici otcovskych rodu, zkuseni statecni bohatyri, nacelnici predaku. Pocet zapsanych do seznamu rodu pro vojenskou sluzbu a do boje cinil dvacet sest tisic muzu.

8

1 Benjamin zplodil Belu, sveho prvorozeneho, Asbela jako druheho, Achracha jako tretiho,
2 Nochu jako ctvrteho a Rafu jako pateho.
3 Synove Belovi byli: Adar, Gera, Abihud,
4 Abisua, Naaman, Achoach,
5 Gera, Sefufan a Churam.
6 A to jsou synove Echudovi, nacelnici rodu obyvatel Geby, kteri je prestehovali do Manachatu,
7 totiz Naaman, Achijas a Gera; ten je prestehoval; tez zplodil Uzu a Achichuda.
8 Sacharajim zplodil syny na Moabskem poli pote, co propustil sve zeny Chusimu a Baaru;
9 se svou zenou Chodesi zplodil Jobaba, Sibju, Mesu, Malkama,
10 Jeusa, Sakejase a Mirmu; to jsou jeho synove, nacelnici rodu.
11 S Chusimou zplodil Abituba a Elpaala.
12 Synove Elpaalovi: Eber, Miseam, Semed – ten vybudoval Ono a Lod s vesnicemi –,
13 Beria a Sema; to jsou nacelnici rodu obyvatel Ajalonu; ti zahnali na utek obyvatele Gatu.
14 Dale Achjo, Sasak a Jeremot,
15 Zebadjas, Arad a Eder,
16 Mikael, Jispa a Jocha, synove Beriovi,
17 Zebadjas, Mesulam, Chizki a Cheber,
18 Jismeraj, Jizlia a Jobab, synove Elpaalovi,
19 Jakim, Zikri a Zabdi,
20 Elienaj, Siletaj a Eliel,
21 Adajas, Berajas a Simrat, synove Simeiho,
22 Jispan, Eber a Eliel,
23 Abdon, Zikri a Chanan,
24 Chananjas, Elam a Antotijas,
25 Jifdejas a Penuel, synove Sasakovi,
26 Samseraj, Secharjas a Ataljas,
27 Jaaresjas, Elijas a Zikri, synove Jerochamovi.
28 To jsou nacelnici rodu podle rodopisu, nacelnici, kteri sidlili v Jeruzaleme.
29 V Gibeonu pak sidlili: Otec Gibeonu, jeho zena se jmenovala Maaka
30 a jeho prvorozeny syn Abdon, pak Sur, Kis, Baal a Nadab,
31 Gedor, Achjo a Zeker.
32 Miklot zplodil Simeu. Take ti sidlili naproti svym bratrim v Jeruzaleme, se svymi bratry.
33 Ner zplodil Kise, Kis zplodil Saula, Saul zplodil Jonatana, Malkisuu, Abinadaba a Esbaala.
34 Synem Jonatanovym byl Merib-baal. Merib-baal zplodil Miku.
35 Synove Mikovi: Piton, Melek, Taerea a Achaz.
36 Achaz zplodil Joadu, Joada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho, Zimri zplodil Mosu.
37 Mosa zplodil Bineu; jeho syn byl Rafa, jeho synem Eleasa a jeho synem Asel.
38 Asel mel sest synu. Toto jsou jejich jmena: Azrikam, Bokru, Jismael, Searjas, Obadjas a Chanan. Ti vsichni jsou synove Aselovi.
39 Synove jeho bratra Eseka: Ulam, jeho prvorozeny, druhy Jeus a treti Elifelet.
40 Synove Ulamovi byli statecni bohatyri, lucistnici; meli mnoho synu a vnuku, celkem sto padesat. Ti vsichni pochazeli ze synu Benjaminovych.

9

1 Vsichni z Izraele byli zapsani do seznamu rodu. Zde jsou ti, kdo byli zapsani do Knihy kralu izraelskych. Juda pro svou zproneveru byl prestehovan do Babylonu.
2 Kdo drive sidlili v mestech sveho trvaleho vlastnictvi, Izrael, knezi, levite a chramovi nevolnici,
3 pochazejici z Judovcu, Benjaminovcu, Efrajimovcu a Manasesovcu, sidlili nyni v Jeruzaleme:
4 Utaj, syn Amihuda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho ze synu Peresa, syna Judova.
5 Ze Siloanu Asajas, prvorozeny, a jeho synove.
6 Ze synu Zerachovych Jeuel a jejich bratri, celkem sest set devadesat.
7 Ze synu Benjaminovych Salu, syn Mesulama, syna Hodavjase, syna Hasenuova,
8 a Jibnejas, syn Jerochamuv, a Ela, syn Uziho, syna Mikriho, a Mesulam, syn Sefatjase, syna Reuela, syna Jibnijasova,
9 a jejich bratri podle rodopisu, celkem devet set padesat sest. Ti vsichni muzi byli nacelnici otcovskych rodu.
10 Z knezi: Jedajas, Jojarib a Jakin,
11 Azarjas, syn Chilkijase, syna Mesulama, syna Sadoka, syna Merajota, syna Achituba, predstaveneho Boziho domu.
12 Adajas, syn Jerochama, syna Paschura, syna Malkijasova, Maesaj, syn Adiela, syna Jachzery, syna Mesulama, syna Mesilemita, syna Imerova,
13 a jejich bratri, nacelnici otcovskych rodu, tisic sedm set sedesat statecnych bohatyru pro sluzebne dilo Boziho domu.
14 Z levijcu: Semajas, syn Chasuba, syna Azrikama, syna Chasabjase ze synu Merariho.
15 Bakbakar, Cheres a Galal, Matanjas, syn Miky, syna Zikriho, syna Asafova.
16 Obadjas, syn Semajase, syna Galala, syna Jedutunova, a Berekjas, syn Asy, syna Elkanova, bydlici ve dvorcich netofskych.
17 Vratni: Salum, Akub, Talmon a Achiman a jejich bratri; Salum byl nacelnikem
18 a je az dosud pri vychodni kralovske brane. To jsou vratni z taboru Leviovcu.
19 Salum, syn Koreho, syna Ebjasafa, syna Korachova, a jeho bratri z rodu Korachovcu byli spravci sluzebneho dila a strezili prahy stanu; jejich otcove byli spravci Hospodinova tabora a strezili vstup.
20 A Pinchas, syn Eleazaruv, byl drive jejich predstavenym; Hospodin byl s nim.
21 Zekarjas, syn Meselemjasuv, byl vratnym pri vchodu do stanu setkavani.
22 Vsech proverenych vratnych prahu bylo dve ste dvanact. Byli zapsani do seznamu rodu ve svych dvorcich. David a Samuel, vidouci, je ustanovili k stale sluzbe.
23 Oni a jejich synove byli na strazi u bran domu Hospodinova, domu stanu.
24 Vratni byli na ctyrech stranach: na vychode, na zapade, na severu a na jihu.
25 A jejich bratri meli prichazet ze svych dvorcu vzdy ve stanovene dobe, aby spolu s nimi slouzili po sedm dnu.
26 Tito byli ustanoveni k stale sluzbe: ctyri bohatyrsti vratni; byli to levijci, byli spravci komor a pokladu Boziho domu.
27 Jini ponocovali kolem Boziho domu, nebot na nich bylo drzet straz a rano co rano otvirat.
28 Dalsi meli na starosti sluzebne nacini, v urcitem poctu je prinaseli dovnitr a vynaseli ven.
29 Nekteri meli pod dohledem nacini a svate predmety, bilou mouku, vino a olej, kadidlo a vonne latky.
30 Nekteri knezsti synove misili masti z vonnych latek.
31 A Matitjas z levijcu, prvorozeny Korachovce Saluma, byl ustanoven k stale sluzbe u panvi.
32 Nekteri Kehatovci, nekteri z jejich bratri, meli na starosti rovnani predkladnych chlebu, meli je pripravovat vzdycky v den odpocinku.
33 Toto jsou zpevaci, nacelnici levijskych rodu; dleli v komorach, uvolneni od jinych praci . Ve dne i v noci byli totiz v pohotovosti ke svemu dilu.
34 Toto jsou nacelnici levijskych rodu podle rodopisu, nacelnici, kteri sidlili v Jeruzaleme.
35 V Gibeonu sidlili: otec Gibeonu Jeiel, jeho zena se jmenovala Maaka
36 a jeho prvorozeny syn Abdon, pak Sur, Kis, Baal, Ner a Nadab,
37 Gedor a Achjo, Zekarjas a Miklot.
38 Miklot pak zplodil Simeama. Take ti sidlili naproti svym bratrim v Jeruzaleme se svymi bratry.
39 Ner zplodil Kise a Kis zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana a Malkisuu a Abinadaba a Esbaala.
40 Synem Jonatanovym byl Merib-baal. Merib-baal zplodil Miku.
41 Synove Mikovi: Piton, Melek a Tachrea.
42 Achaz pak zplodil Jaeru, Jaera zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho, Zimri zplodil Mosu.
43 Mosa zplodil Bineu; jeho synem byl Refajas, jeho synem byl Eleasa, jeho synem byl Asel.
44 Asel mel sest synu. Toto jsou jejich jmena: Azrikam, Bokru, Jismael, Searjas, Obadjas a Chanan. Toto jsou synove Aselovi.

10

1 Pelistejci bojovali proti Izraeli. Izraelsti muzi pred Pelistejci utikali a padali pobiti v pohori Gilboa.
2 Pelistejci se pustili za Saulem a za jeho syny. I pobili Pelistejci Saulovy syny Jonatana, Abinadaba a Malkisuu.
3 Pak zesilil boj proti Saulovi. Objevili ho lukostrelci a postrelili ho.
4 Saul rekl svemu zbrojnosi: „Vytas mec a probodni me jim, nez prijdou ti neobrezanci, aby me nezneuctili.“ Zbrojnos vsak nechtel, velmi se bal. Saul tedy uchopil mec a nalehl na nej.
5 Kdyz zbrojnos videl, ze Saul zemrel, take on nalehl na mec a zemrel.
6 Tak zemreli Saul, jeho tri synove a cely jeho dum, zemreli zaroven.
7 Kdyz vsichni izraelsti muzi, kteri byli v doline, videli, ze bojovnici utekli a ze Saul i jeho synove zemreli, opousteli sva mesta a utikali. Pelistejci prisli a usadili se v nich.
8 Pelistejci prisli druheho dne, aby obrali pobite, a nasli Saula a jeho syny padle v pohori Gilboa.
9 Obrali ho a odnesli jeho hlavu a jeho zbroj a poslali kolovat po pelistejske zemi jako radostne poselstvi pro sve modlarske stvury i pro lid.
10 Jeho zbroj ulozili v dome svych bohu a jeho lebku pribili v dome Dagonove.
11 Vsichni z Jabese v Gileadu uslyseli o vsem, co se Saulem provedli Pelistejci.
12 Vsichni valecnici se vypravili, odnesli mrtve telo Saulovo i mrtva tela jeho synu, prinesli je do Jabese a pochovali jejich kosti pod posvatnym stromem v Jabesi. Pote se postili sedm dni.
13 Tak zemrel Saul pro svoji zproneveru; zproneveril se Hospodinu, protoze nedbal na Hospodinovo slovo. Dokonce se dotazoval vestiho ducha.
14 Hospodina se nedotazoval, proto jej Hospodin usmrtil a prevedl kralovstvi na Davida, syna Jisajova.

11

1 Cely Izrael se shromazdil k Davidovi do Chebronu. Rekli: „Hle, jsme tva krev a tve telo.
2 Uz tenkrat, kdyz byl kralem Saul, vyvadel a privadel jsi Izraele ty. Tobe Hospodin, tvuj Buh, rekl: ‚Ty budes past Izraele, muj lid, ty budes vevodou nad mym izraelskym lidem.‘“
3 Pak prisli vsichni izraelsti starsi ke krali do Chebronu a David s nimi v Chebronu uzavrel pred Hospodinem smlouvu. I pomazali Davida za krale nad Izraelem podle Hospodinova slova skrze Samuela.
4 David sel s celym Izraelem na Jeruzalem, to je na Jebus; obyvatele te zeme byli Jebusejci.
5 Obyvatele Jebusu Davidovi rekli: „Sem nevstoupis.“ Ale David dobyl skalni pevnost Sijon, to je Mesto Davidovo.
6 David rekl: „Kdo uderi na Jebusejce prvni, stane se vudcem a velitelem.“ Prvni pronikl nahoru Joab, syn Serujin, a tak se stal vudcem.
7 David se usadil ve skalni pevnosti; proto ji nazvali Mesto Davidovo.
8 Pak vybudoval mesto kolem dokola pocinaje od Milo. Ostatni casti mesta opravil Joab.
9 David se stale vice vzmahal a Hospodin zastupu byl s nim.
10 Toto byli vudci Davidovych bohatyru, kteri byli pri nem jako mocna opora jeho kralovstvi spolu s celym Izraelem; ustanovili jej kralem podle Hospodinova slova o Izraeli.
11 Toto je vycet Davidovych bohatyru: Jasobeam, syn Chachmoniho, vudce osadek. Ten zamaval kopim a naraz jich proklal na tri sta.
12 Po nem Eleazar, syn Doda Achochijskeho; to byl jeden z tech tri bohatyru.
13 Ten byl s Davidem v Pas-damimu, kdyz se tam Pelistejci shromazdili k boji. Byl tam dil pole, cely osety jecmenem. Lid utikal pred Pelistejci.
14 Bohatyri se postavili doprostred toho dilu pole , osvobodili jej a Pelistejce pobili. Hospodin zpusobil velike vysvobozeni.
15 Tri z tech triceti vudcu sestoupili na skalu k Davidovi do jeskyne Adulamu. Pelistejsky tabor lezel v doline Refajcu.
16 David byl tehdy ve skalni skrysi a vysostny znak Pelistejcu byl tenkrat u Betlema.
17 Tu David zatouzil: „Kdo mi da napit vody z betlemske studny, ktera je u brany?“
18 Ti tri vtrhli do pelistejskeho tabora, nacerpali vodu z betlemske studny, ktera je u brany, a prinesli ji Davidovi. David ji vsak nechtel pit, nybrz vykonal ji ulitbu Hospodinu.
19 Rekl: „Muj Boze, necht jsem dalek toho, abych udelal neco takoveho. Coz mohu pit krev tech muzu? Nasadili svuj zivot. Prinesli mi ji s nasazenim zivota.“ Proto se ji nechtel napit. To vykonali ti tri bohatyri.
20 Take Absaj, bratr Joabuv, byl vudce tri. I on zamaval kopim a proklal jich na tri sta. Mezi temi tremi byl nejproslulejsi.
21 Z tech tri byl vazenejsi nez druzi dva a byl jejich velitelem, ale onem trem prvnim se nevyrovnal.
22 Benajas, syn Jojady, syna zdatneho muze z Kabseelu, muze mnoha cinu, ubil dva moabske reky a sestoupil a ubil v jame lva; byl tehdy snih.
23 Ubil tez Egyptana vysokeho pet loket; Egyptan mel v ruce kopi jako tkalcovske vratidlo. Sestoupil k nemu s holi, vytrhl Egyptanovi kopi z ruky a jeho vlastnim kopim ho zabil.
24 Toto vykonal Benajas, syn Jojaduv. A byl mezi temi tremi bohatyry prosluly.
25 Z tech triceti byl nejvazenejsi, ale onem trem prvnim se nevyrovnal. David ho pridelil ke sve telesne strazi.
26 Nasleduji statecni bohatyri Asael, bratr Joabuv, Elchanan, syn Doda z Betlema,
27 Samot Harorsky, Cheles Pelonsky,
28 Ira, syn Ikese Tekojskeho, Abiezer Anatotsky,
29 Sibekaj Chusatsky, Ilaj Achochejsky,
30 Mahraj Netofsky, Cheled, syn Baany Netofskeho,
31 Itaj, syn Ribaje z Gibeje Benjaminovcu, Benajas Pireatonsky,
32 Churaj z uvalu Gaasskych, Abiel Arbatsky,
33 Azmavet Bacharumsky, Eljachba Saalbonsky.
34 Prosluli byli Jonatan Gizonsky, syn Sagea Hararskeho,
35 Achiam, syn Sakara Hararskeho, Elifal, syn Uruv,
36 Chefer Mekeratsky, Achijas Pelonsky,
37 Chesro Karmelsky, Naaraj, syn Ezbajuv,
38 Joel, bratr Natanuv, Mibchar, syn Hagriho,
39 Selek Amonsky, Nachraj Berotsky, zbrojnos Joaba, syna Serujina,
40 Ira Jitrejsky, Gareb Jitrejsky,
41 Urijas Chetejsky, Zabad, syn Achlajuv,
42 Adina, syn Sizy Rubenskeho, vudce Rubencu, s nimiz bylo onech tricet,
43 dale Chanan, syn Maakuv, a Josafat Mitnejsky,
44 Uzijas Asteratsky, Sama a Jeiel, synove Chotama Aroerskeho,
45 Jediael, syn Simriho, a jeho bratr Jocha Tisejsky,
46 Eliel Machavimsky, Jeribaj a Josavjas, synove Elnaamovi, a Jitma Moabsky,
47 Eliel a Obed a Jaasiel Mesobajsti.

12

1 Toto jsou bohatyri, kteri prisli za Davidem do Siklagu, kde se zdrzoval pred Saulem, synem Kisovym, jeho spolubojovnici.
2 Byli vyzbrojeni lukem, bojovali pravou i levou rukou, kamenim i sipy z luku. Pochazeli z Benjamina, ze Saulovych bratri.
3 Vudcem byl Achiezer, pak Joas, synove Semaje Gibeatskeho, Jeziel a Pelet, synove Azmavetovi, Beraka a Jehu Anatotsky,
4 Jismajas Gibeonsky, jeden z triceti bohatyru a nad triceti,
5 Jirmejas a Jachaziel, Jochanan a Jozabad Gederatsky,
6 Eleuzaj a Jerimot, Baaljas, Semarjas a Sefatjas Charifsky,
7 Elkana a Jisijas, Azarel, Joezer a Jasobeam, Korchijci,
8 Joela a Zebadjas, synove Jerochama z Gedoru.
9 Z Gadovcu presli k Davidovi do skalni skryse na poust udatni bohatyri, schopni bojovnici vyzbrojeni stitem a ostepem, s tvari lvu a hbitosti gazel na horach.
10 Vudcem byl Ezer, druhy byl Obadjas, treti Eliab,
11 ctvrty Mismana, paty Jirmejas,
12 sesty Ataj, sedmy Eliel,
13 osmy Jochanan, devaty Elzabad,
14 desaty Jirmejas, jedenacty Makbanaj.
15 To byli Gadovci, vudcove vojska, ti mladsi nad setninou, ti starsi nad plukem.
16 To jsou ti, kteri prekrocili Jordan v prvnim mesici, kdyz se rozvodnil a vylil ze svych brehu, kteri rozehnali nepratele po vsech dolinach na vychod i na zapad.
17 Take jini z Benjaminovcu a Judejcu prisli k Davidovi do skalni skryse.
18 David jim vysel vstric a takto je oslovil: „Prichazite-li ke mne v pokoji, abyste mi pomohli, ze srdce rad se s vami spojim. Jestlize me vsak chcete vyzradit mym protivnikum, i kdyz na mych rukou nelpi nasili, at to Buh nasich otcu vidi a ztresta.“
19 Tu vyzbrojil duch Bozi Amasaje, vudce osadek. Rekl : „ Jsme s tebou, Davide, jsme pri tobe, synu Jisajuv. Pokoj, pokoj tobe, pokoj i tvym pomocnikum, vzdyt tvuj Buh ti pomaha.“ David je prijal a ustanovil je vudci oddilu.
20 Take nekteri z Manasesa odpadli k Davidovi, kdyz vytahl s Pelistejci do boje proti Saulovi. Nepomahali vsak Pelistejcum , protoze pelistejska knizata se usnesla poslat Davida pryc s oduvodnenim: „Za cenu nasich hlav odpadne ke svemu panu Saulovi.“
21 Kdyz se ubiral do Siklagu, odpadli k nemu z Manasesa Adnach, Jozabad, Jediael, Mikael, Jozabad, Elihu a Siltaj, vudci siku z Manasesa.
22 Ti pomohli Davidovi proti nepratelske horde. Vsichni to byli udatni bohatyri. Stali se ve vojsku veliteli.
23 Den ze dne prichazely Davidovi posily, takze jeho tabor vzrostl jako tabor Bozi.
24 Toto je vycet oddilu vyzbrojenych k vojenske sluzbe, tech, kteri prisli k Davidovi do Chebronu, aby na neho podle Hospodinova rozkazu prenesli Saulovo kralovstvi.
25 Judovcu ozbrojenych stitem a ostepem sest tisic osm set, vyzbrojenych k vojenske sluzbe;
26 ze Simeonovcu sedm tisic jedno sto bohatyru udatnych v boji;
27 z Leviovcu ctyri tisice sest set;
28 Jojada, vevoda Aronovcu, mel s sebou tri tisice sedm set muzu.
29 Mladenec Sadok byl udatny bohatyr. Z domu jeho otce bylo dvaadvacet velitelu.
30 Z Benjaminovcu, Saulovych bratri, tri tisice. Vetsina jich totiz dosud vykonavala strazni sluzbu domu Saulovu.
31 Z Efrajimovcu dvacet tisic osm set udatnych bohatyru, proslulych ve svych otcovskych rodech.
32 Z poloviny pokoleni Manasesova osmnact tisic, kteri byli uvedeni jmenem a urceni k tomu, aby Davida ustanovili kralem.
33 Z Isacharovcu prisli znalci casu, kteri poucovali Izraele, co ma delat. Jejich vudcu bylo dve ste; vsichni jejich bratri se ridili jejich pokyny.
34 Ze Zabulona vytahlo vojsko pripravene k boji se vsemi valecnymi zbranemi, padesat tisic muzu odhodlanych bez vahani nastoupit.
35 Z Neftaliho tisic velitelu a s nimi tricet sedm tisic muzu ozbrojenych stitem a kopim.
36 Z Dana dvacet osm tisic sest set muzu pripravenych k boji.
37 Z Asera vytahlo vojsko ctyricet tisic muzu pripravenych k boji.
38 Ze Zajordani z Rubena, z Gada a z poloviny kmene Manasesova sto dvacet tisic muzu v plne zbroji do boje.
39 Ti vsichni byli bojovnici odhodlani nastoupit do bitevni rady; prisli v pokoji do Chebronu, aby ustanovili Davida kralem nad celym Izraelem. Tez vsechen ostatni Izrael hodlal jednomyslne Davida ustanovit kralem.
40 Pobyli tam s Davidem tri dny. Jedli a pili, co jim jejich bratri pripravili.
41 A jejich sousede az od Isachara, Zabulona a Neftaliho privazeli na oslech, velbloudech, na mezcich i dobytcatech chleb, mouku, pletence susenych fiku, susene hrozny, vino a olej a privadeli mnozstvi skotu a bravu, nebot v Izraeli zavladla radost.

13

1 David se radil s veliteli nad tisici a nad sty, s kazdym vojevudcem.
2 David rekl celemu shromazdeni Izraele: „Pokladate-li to za vhodne a za pokyn od Hospodina, naseho Boha, posleme vzkaz svym ostatnim bratrim do vsech izraelskych uzemi a soucasne i knezim a levijcum do jejich mest a na jejich pastviny, aby se k nam shromazdili.
3 Preneseme k nam schranu naseho Boha; za dnu Saulovych jsme ji nevyhledavali.“
4 Cele shromazdeni s tim souhlasilo, vsechen lid ten navrh pokladal za spravny.
5 Proto David svolal cely Izrael, od ramene reky Egyptske az k ceste do Chamatu, aby prenesli Bozi schranu z Kirjat-jearimu.
6 Pak David a cely Izrael tahli do Baaly u Kirjat-jearimu v Judsku, aby odtud vynesli schranu Boha Hospodina, ktery sidli nad cheruby, jehoz jmeno je vzyvano.
7 Vezli Bozi schranu na novem povozu z domu Abinadabova. Povoz ridili Uza a Achjo.
8 David a cely Izrael bujare krepcili pred Bohem a zpivali za doprovodu citer, harf, bubinku, cymbalu a pozounu.
9 Kdyz prisli ke Kidonovu humnu, naprahl Uza ruku, aby uchopil schranu, protoze sprezeni vybocilo z cesty .
10 Hospodin vzplanul proti Uzovi hnevem a zabil ho, protoze naprahl ruku na schranu. Zemrel tam pred Bohem.
11 Tez David vzplanul, ze se Hospodin prudce oboril na Uzu, a proto nazval to misto Peres-uza (to je Uzovo zborenisko) ; jmenuje se tak dodnes.
12 V onen den pojala Davida bazen pred Bohem. Rekl: „Jak bych mohl vnest Bozi schranu az k sobe?“
13 Proto David Bozi schranu neprenesl k sobe do Mesta Davidova, nybrz ji dal dopravit do domu Obed-edoma Gatskeho.
14 Bozi schrana zustala pri dome Obed-edomove; byla v jeho dome po tri mesice. Hospodin pozehnal Obed-edomovu domu i vsemu, co mu patrilo.

14

1 Tyrsky kral Chiram poslal k Davidovi posly; poslal mu cedrove drevo, zedniky a tesare, aby mu postavili dum.
2 David poznal, ze jej Hospodin potvrdil za krale nad Izraelem, ze jeho kralovstvi bude kvuli jeho izraelskemu lidu velice povzneseno.
3 David si v Jeruzaleme vzal dalsi zeny a zplodil dalsi syny a dcery.
4 Toto jsou jmena tech, kteri se mu narodili v Jeruzaleme: Samua a Sobab, Natan a Salomoun,
5 Jibchar, Elisua a Elpelet,
6 Nogah, Nefeg a Jafia,
7 Elisama, Beeljada a Elifelet.
8 Kdyz Pelistejci uslyseli, ze David byl pomazan za krale nad celym Izraelem, vytahli vsichni Pelistejci Davida hledat. David o tom uslysel a vytahl proti nim.
9 Pelistejci pritahli a vpadli do doliny Refajcu.
10 David se doptaval Boha: „Mam proti Pelistejcum vytahnout? Vydas mi je do rukou?“ Hospodin mu odpovedel: „Vytahni, vydam ti je do rukou!“
11 Vystoupili tedy do Baal-perasimu a tam je David pobil. David prohlasil: „Buh jako prudke vody prolomil mym prostrednictvim rady mych nepratel.“ Proto pojmenovali to misto Baal-perasim (to je Pan prulomu).
12 Pelistejci tam zanechali sve bohy a David je dal spalit ohnem.
13 Pelistejci potom znovu vpadli do doliny.
14 David se opet doptaval Boha. Buh mu odpovedel: „Netahni za nimi. Obejdi je a napadni je smerem od balzamovniku.
15 Jakmile uslysis v korunach balzamovniku selest kroku, vyrazis do boje, nebot Buh vyjde pred tebou a pobije tabor Pelistejcu.“
16 David vykonal, co mu Buh prikazal. Pobili tabor Pelistejcu od Gibeonu az do Gezeru.
17 David se stal proslulym ve vsech zemich. Hospodin zpusobil, ze strach z neho dolehl na vsechny narody.

15

1 David nastavel v Meste Davidove domy pro sebe, pripravil i misto pro Bozi schranu a postavil pro ni stan.
2 Tehdy David rekl: „Bozi schranu nesmi nest nikdo krome levijcu, protoze je vyvolil Hospodin, aby nosili Hospodinovu schranu a vzdycky u ni prisluhovali.“
3 David svolal cely Izrael do Jeruzalema, aby vynesli Hospodinovu schranu na misto, ktere pro ni pripravil.
4 David tedy shromazdil Aronovce a levijce:
5 Z Kehatovcu predaka Uriela a sto dvacet jeho bratri.
6 Z Merariovcu predaka Asajase a dve ste dvacet jeho bratri.
7 Z Gersomovcu predaka Joela a sto tricet jeho bratri.
8 Z Elisafanovcu predaka Semajase a dve ste jeho bratri.
9 Z Chebronovcu predaka Eliela a osmdesat jeho bratri.
10 Z Uzielovcu predaka Aminadaba a sto dvanact jeho bratri.
11 David povolal kneze Sadoka a Ebjatara a levijce Uriela, Asajase, Joela, Semajase, Eliela a Aminadaba.
12 Naridil jim: „Vy jste predstavitele levijskych rodu. Posvette se spolu se svymi bratry. Vynesete schranu Hospodina, Boha Izraele, na misto , ktere jsem pro ni pripravil.
13 Ze jste pri tom ponejprv nebyli, Hospodin, nas Buh, se prudce na nas oboril, protoze jsme se ho nedotazali podle radu.“
14 Knezi a levijci se tedy posvetili a vynesli schranu Hospodina, Boha Izraele.
15 Leviovci nesli Bozi schranu na ramenou na sochorech, jak podle Hospodinova slova prikazal Mojzis.
16 David take levijskym predakum naridil, aby ustanovili sve bratry zpevaky, kteri by radostne hlaholili na hudebni nastroje, harfy, citery a zvucne cymbaly.
17 I ustanovili levijci Hemana, syna Joelova, a z jeho bratri Asafa, syna Berekjasova, a z Merariovcu, jejich bratri, Etana, syna Kusajasova.
18 A na stridani s nimi jejich bratry Zakarjase, Bena, Jaaziela, Semiramota, Jechiela, Uniho, Eliaba, Benajase, Maasejase, Matitjase, Eliflehua, Miknejase, Obed-edoma a Jeiela, vratne.
19 Zpevaci Heman, Asaf a Etan zvucne hrali na medene cymbaly.
20 Zekarjas, Aziel, Semiramot, Jechiel, Uni, Eliab, Maasejas a Benajas doprovazeli vysoky zpev na harfy,
21 Matitjas, Eliflehu, Miknejas, Obed-edom, Jeiel a Azazjas doprovazeli hluboky zpev na citery.
22 Kenanjas, predak levijcu, urcenych k prenaseni schrany , byl poveren dozorem pri prenaseni; vyznal se v techto vecech .
23 Berekjas a Elkana byli pri schrane vratnymi.
24 Knezi Sebanjas, Josafat, Netaneel, Amasaj, Zekarjas, Benajas a Eliezer troubili pred Bozi schranou na pozouny. Obed-edom a Jechijas byli take vratnymi pri schrane.
25 David, izraelsti starsi a velitele nad tisici radostne vystupovali se schranou Hospodinovy smlouvy z Obed-edomova domu.
26 Protoze Buh prokazal svou pomoc levijcum, kteri nesli schranu Hospodinovy smlouvy, obetovali sedm bycku a sedm beranu.
27 David byl oden plastenkou z belostneho platna, stejne tak vsichni levijci, kteri nesli schranu, zpevaci a Kenanjas, predak zpevaku pri prenaseni. David mel na sobe tez lneny efod.
28 Cely Izrael vystupoval se schranou Hospodinovy smlouvy za rycneho troubeni polnic a za zvuku pozounu, cymbalu, harf a citer.
29 Kdyz schrana Hospodinovy smlouvy vstupovala do Mesta Davidova, Mikal, dcera Saulova, se prave divala z okna. Videla krale Davida, jak poskakuje a krepci, a v srdci jim pohrdla.

16

1 Bozi schranu prinesli a umistili ji uprostred stanu, ktery pro ni David postavil. I prinaseli pred Bohem zapalne a pokojne obeti.
2 Kdyz David dokoncil obetovani zapalnych a pokojnych obeti, pozehnal lidu v Hospodinove jmenu.
3 Pak podelil kazdeho z Izraele, kazdeho muze i zenu, bochnickem chleba a datlovym a hrozinkovym kolacem.
4 Potom urcil levijce, kteri by prisluhovali u Hospodinovy schrany a pripominali Hospodina, Boha Izraele, vzdavali mu chvalu a oslavovali jej .
5 Asaf byl predstavenym, jeho zastupcem byl Zekarjas. Jeiel, Semiramot, Jechiel, Matitjas, Eliab, Benajas, Obed-edom a Jeiel hrali na harfy a citery, Asaf na zvucne cymbaly.
6Knezi Benajas a Jachaziel hrali kazdodenne na pozouny pred schranou Bozi smlouvy.
7 Tehdy onoho dne naridil David poprve, aby Asaf a jeho bratri vzdavali Hospodinu chvalu:
8 Chvalu vzdejte Hospodinu a vzyvejte jeho jmeno, uvadejte narodum ve znamost jeho skutky,
9 zpivejte mu, pejte zalmy, premyslejte o vsech jeho divech,
10 honoste se jeho svatym jmenem, at se zaraduje srdce tech, kteri hledaji Hospodina!
11 Dotazujte se na vuli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvar hledejte ustavicne.
12 Pripominejte divy, jez vykonal, jeho zazraky a rozsudky jeho ust,
13 potomkove Izraele, jeho sluzebnika, Jakobovi synove, jeho vyvoleni!
14 Je to Hospodin, nas Buh, kdo soudi celou zemi.
15 Vecne pamatujte na jeho smlouvu, na slovo, jez prikazal tisicum pokoleni.
16 Uzavrel ji s Abrahamem, prisahou ji stvrdil Izakovi,
17 stanovil ji Jakobovi jako narizeni, Izraeli jako smlouvu vecnou:
18 „Dam ti kenaanskou zemi za dedicny udel!“
19 Na pocet vas byla mala hrstka, byli jste tam hosty.
20 Putovali od jednoho pronaroda ke druhemu, z jednoho kralovstvi dal k jinemu lidu.
21 On vsak nedovolil nikomu, aby je utlacoval, karal kvuli nim i krale:
22 „Nesahejte na me pomazane, ublizit mym prorokum se chrante!“
23 Zpivej Hospodinu, cela zeme! Zvestujte den ze dne jeho spasu,
24 vypravujte mezi pronarody o jeho slave, mezi vsemi narody o jeho divech,
25 nebot Hospodin je veliky, nejvyssi chvaly hodny, budi bazen, je nad vsechny bohy.
26 Vsechna bozstva narodu jsou buzci, ale Hospodin ucinil nebe.
27 Pred jeho tvari velebna dustojnost, moc a poteseni na svatem miste jeho.
28 Lidske celedi, priznejte Hospodinu, priznejte Hospodinu slavu a moc,
29 priznejte Hospodinu slavu jeho jmena! Prineste dar, vstupte pred nej, v nadhere svatyne se klante Hospodinu!
30 Svijej se pred nim, cela zeme! Pevne je zalozen svet, nic jim neotrese.
31 Nebesa se zaraduji, rozjasa se zeme, mezi narody se bude rikat: „Hospodin kraluje!“
32 More i s tim, co je v nem, se rozburaci, pole zazni jasotem, i vsechno, co je na nem.
33 Tehdy zaplesaji stromy v lese vstric Hospodinu, ze prichazi soudit zemi.
34 Chvalu vzdejte Hospodinu, protoze je dobry, jeho milosrdenstvi je vecne.
35 Rcete: „Zachran nas, o Boze, nase spaso, shromazdi a vytrhni nas z pronarodu; tvemu svatemu jmenu budeme vzdavat chvalu, budeme te chvalit chvalozpevem.
36 Pozehnan bud Hospodin, Buh Izraele, od veku az na veky!“ A vsechen lid at rekne: „Amen. Chvalte Hospodina!“
37 Tam pred schranou Hospodinovy smlouvy zanechal David Asafa a jeho bratry, aby kazdodenne, podle denniho rozvrhu, pred schranou prisluhovali.
38 Obed-edoma a jeho sedesat osm bratri i Obed-edoma, syna Jeditunova, a Chosu zanechal jako vratne.
39 Kneze Sadoka a jeho bratry kneze zanechal pred Hospodinovym pribytkem na posvatnem navrsi v Gibeonu,
40 aby kazdodenne zrana i zvecera obetovali Hospodinu na oltari zapalne obeti, a to podle vseho toho, co je zapsano v Hospodinove zakone, ktery vydal Izraeli.
41 S nimi byli Heman a Jedutun a ostatni cisti, kteri byli uvedeni jmeny, aby vzdavali chvalu Hospodinu, nebot jeho milosrdenstvi je vecne.
42 Heman a Jedutun meli s sebou pozouny, zvucne cymbaly a nastroje k Bozimu zpevu. Jedutunovci byli u brany.
43 I odesel vsechen lid, kazdy do sveho domu. A David se obratil ke svemu domu, aby mu udelil pozehnani.

17

1 Kdyz David uz sidlil ve svem dome, rekl proroku Natanovi: „Hle, ja sidlim v dome cedrovem a schrana Hospodinovy smlouvy je pod stanovymi hounemi.“
2 Natan Davidovi odvetil: „Udelej vse, co mas na srdci, nebot Buh je s tebou.“
3 Ale te noci se stalo Bozi slovo k Natanovi:
4 „Jdi a rekni memu sluzebniku Davidovi: Toto pravi Hospodin: Ty mi nebudes budovat dum, v nemz bych sidlil.
5 Nesidlil jsem v dome od toho dne, kdy jsem vyvedl Izraele, az do dne tohoto. Putoval jsem se stanem, ale pribytek jsem nemel.
6 At jsem prechazel s celym Izraelem kudykoli, zdalipak jsem kdy rekl nekteremu z izraelskych soudcu, jemuz jsem prikazal past muj lid: ‚Proc mi nezbudujete cedrovy dum?‘
7 Nyni tedy promluvis takto k memu sluzebniku Davidovi: Toto pravi Hospodin zastupu: Vzal jsem te z pastvin od stada, abys byl vevodou nad mym lidem, nad Izraelem.
8 Byl jsem s tebou, at jsi sel kamkoli. Vyhladil jsem pred tebou vsechny tve nepratele. Tve jmeno jsem ucinil tak velike , jako je jmeno velikanu na zemi.
9 I svemu lidu, Izraeli, jsem pripravil misto a zasadil jej; tam bude bydlet a uz nikdy nebude znepokojovan, uz jej nebudou vysavat bidaci jako driv.
10 Ode dnu, kdy jsem spravou sveho izraelskeho lidu poveril soudce, podrobil jsem ti vsechny nepratele. Oznamuji ti, ze Hospodin vybuduje dum tobe.
11 Az se naplni tve dny a ty odejdes ke svym otcum, dam po tobe povstat tvemu potomku z tvych synu a upevnim jeho kralovstvi.
12 Ten mi vybuduje dum a ja upevnim jeho trun naveky.
13 Ja mu budu Otcem a on mi bude synem. Svoje milosrdenstvi mu neodejmu, jako jsem odnal tomu, ktery byl pred tebou.
14 Ustanovim jej ve svem dome a ve svem kralovstvi naveky. Jeho trun bude naveky upevnen.“
15 Natan k Davidovi promluvil ve smyslu vsech techto slov a celeho tohoto videni.
16 Kral David pak vesel, usedl pred Hospodinem a rekl: „Co jsem, Hospodine Boze, a co je muj dum, ze jsi me privedl az sem?
17 A i to bylo v tvych ocich malo, Boze. Dokonce prislibujes domu sveho sluzebnika dlouha leta . Shledl jsi na me, jako bych byl clovek vysoke hodnosti, Hospodine Boze.
18 Co muze David jeste dodat k slave, kterou jsi dal svemu sluzebniku? Vzdyt ty znas sveho sluzebnika.
19 Hospodine, kvuli svemu sluzebniku a podle sveho srdce jsi ucinil celou tuto velikou vec a dal o vsech techto velikych vecech vedet.
20 Hospodine, neni zadneho jako ty, neni Boha krome tebe, podle toho vseho, co jsme na vlastni usi slyseli.
21 Kdo je jako tvuj izraelsky lid, jediny pronarod na zemi, jejz si Buh prisel vykoupit za lid; ucinil sis jmeno velikymi a hroznymi ciny, kdyz jsi vypudil pronarody pred svym lidem, ktery sis vykoupil z Egypta.
22 Ty jsi stanovil, aby tvuj izraelsky lid byl tvym lidem naveky, a sam ses jim stal, Hospodine, Bohem.
23 Nyni tedy, Hospodine Boze, at se naveky verne ukaze tve slovo, ktere jsi promluvil o svem sluzebniku a o jeho domu. Ucin, jak jsi promluvil.
24 At se naveky osvedci jako verne a velike tve jmeno, at se rika: Hospodin zastupu, Buh Izraele, je Izraeli Bohem. A dum tveho sluzebnika Davida at je pred tebou pevny.
25 Nebot ty, Boze, jsi svemu sluzebniku ohlasil, ze mu vybudujes dum. Proto tvuj sluzebnik nasel odvahu modlit se pred tebou.
26 Ano, Hospodine, ty sam jsi Buh. Prislibil jsi svemu sluzebniku takove dobrodini.
27 Nyni tedy pozehnej laskave domu sveho sluzebnika, aby trval pred tebou naveky. Das-li mu, Hospodine, pozehnani, bude pozehnan naveky!“

18

1 Potom David porazil Pelistejce a podrobil si je a vyrval Gat a jeho vesnice z rukou Pelistejcu.
2 Porazil i Moabce. Moabci se stali Davidovymi otroky a odvadeli davky.
3 David take porazil u Chamatu Hadad-ezera, krale Soby, kdyz tahl, aby nad rekou Eufratem vztycil znameni sve moci.
4 David zajal tisic jeho koni k vozum a sedm tisic jezdcu a dvacet tisic pesaku. Vsechny kone k vozum David ochromil, zanechal kone jen ke stu vozum.
5 Hadad-ezerovi, krali Soby, prisli na pomoc Aramejci z Damasku. David pobil z Aramejcu dvaadvacet tisic muzu.
6 Pak David umistil do damasskeho Aramu vysostna znameni . Tak se i Aramejci stali Davidovymi otroky a odvadeli davky. Hospodin Davida zachranoval, at sel kamkoli.
7 David take pobral zlate stity, ktere na sobe meli Hadad-ezerovi sluzebnici, a prinesl je do Jeruzalema.
8 Z Tibchatu a Kunu, Hadad-ezerovych mest, pobral David velke mnozstvi bronzu; z neho udelal Salomoun bronzove more a sloupy i bronzove nadoby.
9 Kdyz Tou, kral Chamatu, uslysel, ze David porazil cele vojsko Hadad-ezera, krale Soby,
10 poslal sveho syna Hadorama ke krali Davidovi, aby mu popral pokoje a dobrorecil mu za jeho boj a vitezstvi nad Hadad-ezerem, ze jej porazil; Hadad-ezer vedl totiz s Touem valky. Hadoram prinesl vselijake predmety zlate, stribrne a medene.
11 I ty kral David zasvetil Hospodinu se stribrem a zlatem, ktere vzal od vsech pronarodu, od Edomcu, Moabcu, Amonovcu, Pelistejcu a Amaleka.
12 Absaj, syn Serujin, pobil z Edomcu v Solnem udoli osmnact tisic muzu .
13 V Edomu umistil David vysostna znameni. Vsichni Edomci se stali Davidovymi otroky. Hospodin Davida zachranoval, at sel kamkoli.
14 David kraloval nad celym Izraelem a prosazoval pravo a spravedlnost pro vsechen svuj lid.
15 Joab, syn Serujin, byl vrchnim velitelem, Josafat, syn Achiluduv, byl kanclerem.
16 Sadok, syn Achitubuv, a Abimelek, syn Ebjataruv, byli knezimi. Savsa byl pisarem.
17 Benajas, syn Jojaduv, byl nad Keretejci a Peletejci. Davidovi synove byli pobocniky krale.

19

1 Potom se stalo, ze zemrel kral Amonovcu Nachas a po nem se ujal kralovstvi jeho syn.
2 I rekl David: „Prokazi milosrdenstvi Chanunovi, synu Nachasovu. Vzdyt jeho otec prokazoval milosrdenstvi mne.“ David tedy poslal posly, aby ho potesil v zarmutku nad otcem. Davidovi sluzebnici prisli k Chanunovi do zeme Amonovcu, aby ho potesili.
3 Amonovsti velitele vsak Chanuna podnecovali: „Tobe se zda, ze David chce uctit tveho otce? Ze k tobe poslal tesitele? Neprisli k tobe jeho sluzebnici spise proto, aby prozkoumali a rozvratili zemi?“
4 Chanun dal tedy Davidovy sluzebniky oholit, dal uriznout jejich roucho do poloviny, az do rozkroku, a tak je propustil.
5 I sli. Kdyz to o tech muzich oznamili Davidovi, poslal jim naproti, protoze ti muzi byli velice zhanobeni. Kral naridil: „Zustante v Jerichu, dokud vam brady neobrostou; pak se vratite.“
6 Amonovci videli, ze zavinili Davidovu nelibost. Proto Chanun s Amonovci poslal tisic talentu stribra, aby si najali kone k vozum a jezdce od Aramejcu z Dvojrici, Aramejcu z Maaky a ze Soby.
7 Najali si tricet dva tisice koni k vozum od krale z Maaky a jeho lid. Ti pritahli a utaborili se proti Medebe. Take Amonovci se shromazdili ze svych mest a pritahli do boje.
8 Kdyz to David uslysel, poslal Joaba s celym vojem bohatyru.
9 Amonovci vytahli a seradili se k boji u vchodu do mesta. Kralove, kteri pritahli, stali stranou v poli.
10 Kdyz Joab spatril, ze ma proti sobe bitevni rady vpredu i vzadu, vybral si nejlepsi ze vsech izraelskych mladiku a seradil je proti Aramejcum.
11 Zbytek lidu podridil svemu bratru Absajovi. I seradili se proti Amonovcum.
12 Rekl: „Budou-li mit Aramejci nade mnou prevahu, prijdes mi na pomoc. Budou-li mit Amonovci prevahu nad tebou, prijdu ti na pomoc ja.
13 Bud rozhodny! Vzchopme se! Za nas lid, za mesta naseho Boha! Hospodin necht ucini, co uzna za dobre.“
14 Joab a lid, ktery byl s nim, se dali do boje proti Aramejcum; ti pred nim utekli.
15 Kdyz Amonovci videli, ze Aramejci utikaji, utekli take oni pred jeho bratrem Absajem a vesli do mesta. Joab pak prisel do Jeruzalema.
16 Kdyz Aramejci videli, ze jsou Izraelem porazeni, poslali posly, aby privedli Aramejce, kteri byli za Rekou. V jejich cele byl Sofak, velitel Hadad-ezerova vojska.
17 Oznamili to Davidovi a on shromazdil cely Izrael, prekrocil Jordan, pritahl k nim a seradil se proti nim. David se seradil k boji proti Aramejcum a ti s nim bojovali.
18 Aramejci se vsak dali pred Izraelem na utek. David pobil kone od sedmi tisic aramejskych vozu a ctyricet tisic pesaku, usmrtil tez Sofaka, velitele vojska.
19 Kdyz Hadad-ezerovi sluzebnici videli, ze jsou Izraelem porazeni, uzavreli s Davidem primeri a slouzili mu. Aramejci pak uz nikdy nechteli jit Amonovcum na pomoc.

20

1 Na prelomu roku, v dobe, kdy kralove tahnou do boje , vedl Joab vojenskou vypravu, hubil zemi Amonovcu a oblehl Rabu. David vsak zustal v Jeruzaleme. Joab uderil na Rabu a rozboril ji.
2 David snal z hlavy jejich Krale korunu. Shledal, ze vazi talent zlata; byl do ni vsazen drahokam. Byvala pak na hlave Davidove. Z mesta odvezl tez velke mnozstvi koristi.
3 Lid, ktery byl v nem, odvedl a pridelil k pilam, zeleznym spicakum a sekyram. Tak David nalozil se vsemi mesty Amonovcu. Pak se David i vsechen lid vratili do Jeruzalema.
4 O neco pozdeji doslo k boji s Pelistejci v Gezeru. Tehdy ubil Sibekaj Chusatsky Sipaje z rodu obru; ti byli pokoreni.
5 Kdyz se znovu strhl boj s Pelistejci, Elchanan, syn Jairuv, ubil Lachmiho, bratra Goliase Gatskeho. Nasada jeho kopi byla jako tkalcovske vratidlo.
6 A opet se strhl boj v Gatu. Tam byl obrovity muz, ktery mel po sesti prstech, celkem ctyriadvacet prstu . Ten take pochazel z obru.
7 Kdyz tupil Izraele, ubil ho Jonatan, syn Simey, Davidova bratra.
8 Ti pochazeli z gatskych obru. Padli rukou Davida a rukou jeho sluzebniku.

21

1 Proti Izraeli povstal satan a podnitil Davida, aby secetl Izraele.
2 David porucil Joabovi a predakum lidu: „Jdete, spocitejte Izraele od Beer-seby az k Danu a podejte mi zpravu, chci znat jejich pocet.“
3 Joab krali namitl: „Necht Hospodin zvetsi svuj lid treba stokrat. Coz nejsou ti vsichni, krali, muj pane, sluzebniky meho pana? Proc to chce muj pan zjistit? Proc se ma Izrael provinit?“
4 Kralovo rozhodnuti bylo vsak pro Joaba nezvratne. Joab vysel a prosel cely Izrael. Pak prisel do Jeruzalema.
5 Joab odevzdal Davidovi celkovy soucet lidu: Vseho Izraele bylo jeden milion a sto tisic muzu schopnych tasit mec a Judy ctyri sta sedmdesat tisic muzu schopnych tasit mec.
6 Leviho a Benjamina do nich Joab nezapocital, nebot kralovo rozhodnuti pokladal za ohavnost.
7 Byla to zla vec i v ocich Bozich, proto Buh Izraele ranil.
8 David volal k Bohu: „Velmi jsem zhresil, ze jsem ucinil tuto vec. Nyni prenes prosim vinu sveho sluzebnika, nebot jsem si pocinal jako velky pomatenec.“
9 Hospodin promluvil ke Gadovi, Davidovu vidoucimu:
10 „Jdi a promluv k Davidovi: Toto pravi Hospodin: Chystam na tebe troji. Jedno z toho si vyber a ja tak s tebou nalozim.“
11 Gad prisel k Davidovi a rekl mu: „Toto pravi Hospodin: Zvol si:
12 Tri roky hladu, nebo tri mesice byt nicen protivniky a stihan mecem nepratel, anebo po tri dny Hospodinuv mec, totiz mor v zemi, a Hospodinuv andel bude sirit zkazu po celem izraelskem uzemi. Nuze tedy, co mam vyridit tomu, ktery me poslal?“
13 David Gadovi odvetil: „Je mi velmi uzko. Necht prosim upadnu do rukou Hospodinu, nebot jeho slitovani je prenesmirne, jen at nepadnu do rukou lidskych.“
14 Hospodin tedy dopustil na Izraele mor. I padlo z Izraele sedmdesat tisic muzu.
15 Buh vyslal k Jeruzalemu andela, aby v nem siril zkazu. Ale kdyz siril zkazu, Hospodin shledl a pojala ho litost nad tim zlem. Rekl andelu, jenz siril zkazu: „Dost! Jiz prestan!“ Hospodinuv andel stal prave u humna Ornana Jebusejskeho.
16 David se rozhledl a uvidel Hospodinova andela, jak stoji mezi zemi a nebem. V ruce mel taseny mec, naprazeny na Jeruzalem. David a starsi, zahaleni v zinena roucha, padli tvari k zemi .
17 David volal k Bohu: „Coz jsem scitani lidu nenaridil ja sam? Ja sam jsem zhresil, ja sam jsem se dopustil takoveho zla! Co vsak ucinily tyto ovce? Hospodine, muj Boze, bud tedy tva ruka proti mne a proti domu meho otce, jen at ta pohroma nestiha tvuj lid!“
18 Hospodinuv andel naridil Gadovi, aby Davidovi rekl: „At David vystoupi a vystavi Hospodinu oltar na humne Ornana Jebusejskeho.“
19 David vystoupil podle Gadova slova, jez promluvil v Hospodinove jmenu.
20 Ornan se obratil a spatril toho andela; jeho ctyri synove, kteri byli s nim, se skryvali a Ornan mlatil psenici.
21 Kdyz David dosel k Ornanovi, Ornan vzhledl a uvidel Davida. Vysel z humna a dvakrat se Davidovi poklonil tvari k zemi.
22 David Ornanovi rekl: „Prenech mi to misto, sve humno. Chci na nem vybudovat Hospodinu oltar. Dej mi je za plnou cenu stribra, at je od lidu odvracena pohroma.“
23 Ornan Davidovi odvetil: „Vezmi si je. At kral, muj pan, udela, co uzna za dobre. Hle, pridam dobytek k zapalnym obetem a smyky jako drivi, tez psenici jako obetni dar. To vse dam.“
24 Ale kral David Ornanovi rekl: „Nikoli. Odkoupim to od tebe za plnou cenu stribra. Vzdyt nemohu prinest Hospodinu, co je tve, nemohu obetovat zapalnou obet darovanou.“
25 David tedy dal Ornanovi za to misto obnos sesti set sekelu zlata.
26 I vybudoval tam David Hospodinu oltar, obetoval zapalne a pokojne obeti a vzyval Hospodina. Ten mu odpovedel ohnem seslanym z nebe na oltar pro zapalne obeti.
27 Hospodin pak porucil andelu, aby schoval mec do pochvy.
28 V te dobe, kdy David zjistil, ze jej Hospodin na humne Ornana Jebusejskeho vyslysel, zacal tam obetovat.
29 Ale Hospodinuv pribytek, ktery zhotovil Mojzis na pousti, i oltar pro zapalne obeti byly v te dobe na posvatnem navrsi v Gibeonu.
30 Tam David nemohl chodit, aby se dotazoval Hospodina, nebot byl mecem Hospodinova andela prestrasen.

22

1 David prohlasil: „Zde bude dum Hospodina Boha, zde bude mit Izrael oltar k zapalnym obetem.“
2 David porucil soustredit ty, kdo pobyvali v izraelske zemi jako hoste, a udelal z nich lamace, kteri pripravovali kvadry pro stavbu Boziho domu.
3 David take pripravil mnoho zeleza na cepy pro kridla bran a na skoby a tak mnoho medi, ze se ani nedala zvazit.
4 Take cedroveho dreva bezpocet; to mnozstvi cedroveho dreva privazeli Davidovi Sidonane a Tyrane.
5 David rekl: „Muj syn Salomoun je jeste mladicek utleho veku. Ma-li vybudovat Hospodinuv dum do mohutne vyse, aby proslul nadherou po vsech zemich, musim pro to konat pripravy.“ Proto David jeste pred svou smrti vykonal mnoho priprav.
6 Pak zavolal sveho syna Salomouna a prikazal mu, aby Hospodinu, Bohu Izraele, vybudoval dum.
7 David Salomounovi rekl: „Muj synu, ja sam jsem mel v umyslu vybudovat dum pro jmeno Hospodina, sveho Boha.
8 Stalo se vsak ke mne slovo Hospodinovo: ‚Prolil jsi mnoho krve, vedl jsi velke valky. Nebudes budovat dum pro me jmeno, protoze jsi na zemi prede mnou prolil mnoho krve.
9 Hle, narodi se ti syn. Ten bude muzem odpocinuti. Jemu dam odpocinout ode vsech jeho okolnich nepratel. Vzdyt jeho jmeno bude Salomoun (to je Pokojny). Za jeho dnu poskytnu Izraeli pokoj a mir.
10 On vybuduje dum pro me jmeno. On se stane mym synem a ja mu budu Otcem. Jeho kralovsky trun nad Izraelem upevnim naveky.‘
11 Nuze, muj synu, necht je s tebou Hospodin. Se zdarem vybudujes dum Hospodina, sveho Boha, jak to o tobe vyrkl.
12 Kez ti Hospodin da proziravost a rozumnost, az te ustanovi nad Izraelem, abys dbal na zakon Hospodina, sveho Boha.
13 Jen tehdy budes mit zdar, budes-li bedlive plnit narizeni a rady, ktere Hospodin prikazal Mojzisovi pro Izraele. Bud rozhodny a udatny! Neboj se a nedes!
14 Hle, i ve svem trapeni jsem pro Hospodinuv dum pripravil sto tisic talentu zlata, milion talentu stribra, medi a zeleza tolik, ze se ani neda zvazit. Pripravil jsem tez drevo a kamen. A ty k tomu jeste pridas.
15 S tebou bude pri dile mnoho delniku, lamacu, kameniku a tesaru, kazdy, kdo je dovedny v nejakem dile.
16 Zlata, stribra, medi a zeleza je bezpocet. Dej se do prace a necht je s tebou Hospodin!“
17 David prikazal vsem izraelskym predakum, aby jeho synu Salomounovi byli napomocni:
18 „Coz neni Hospodin, vas Buh, s vami? Dal vam odpocinout ode vsech okolnich nepratel . Vydal mi do rukou obyvatele zeme. Zeme je podmanena Hospodinu a jeho lidu.
19 Nyni se tedy ze srdce a z duse dotazujte Hospodina, sveho Boha, a dejte se do budovani svatyne Boha Hospodina, abyste mohli vnest schranu Hospodinovy smlouvy a svate Bozi nacini do domu, ktery bude pro Hospodinovo jmeno vybudovan.“

23

1 Kdyz David zestarl a byl syty dnu, ustanovil za krale nad Izraelem sveho syna Salomouna.
2 Shromazdil vsechny izraelske velitele, kneze a levijce.
3 Levijci byli secteni od tricetiletych vyse; seznam jednotlivcu cinil tricet osm tisic muzu.
4 Z nich bylo ctyriadvacet tisic povereno dohledem nad dilem domu Hospodinova, sest tisic bylo spravci a soudci,
5 ctyri tisice vratnymi a ctyri tisice oslavovaly Hospodina na nastroje, ktere dal k oslavovani Hospodina udelat.
6 David je rozdelil do trid
7 podle Gersona, Kehata a Merariho, synu Leviho. Ke Gersonovi patri Laedan a Simei.
8 Synove Laedanovi byli tri: predni byl Jechiel, pak Zetam a Joel.
9 Synove Simeiho: Selomit, Chaziel a Haran. Ti tri byli v Laedanovych rodech predni.
10 Synove Simeiho: Jachat, Zina, Jeus a Beria. To byli ctyri synove Simeiho.
11 Jachat byl predni, Zina druhy; Jeus a Beria nemeli mnoho synu, byli tedy v jednom rodovem soupisu.
12 Synove Kehatovi byli ctyri: Amram, Jishar, Chebron a Uziel.
13 Synove Amramovi: Aron a Mojzis. Aron byl oddelen, aby strezil svatost velesvatyne, on i jeho synove, aby palil pred Hospodinem kadidlo a prisluhoval mu a naveky v jeho jmenu udilel pozehnani.
14 Mojzis byl muz Bozi. Jeho synove byli jmenovani s kmenem Leviho.
15 Synove Mojzisovi byli Gersom a Eliezer.
16 Synove Gersomovi: predni Sebuel.
17 Synove Eliezerovi: predni Rechabjas. Eliezer nemel jine syny, zato synove Rechabjasovi se velmi rozmnozili.
18 Synove Jisharovi: predni Selomit.
19 Synove Chebronovi: predni Jerijas, druhy Amarjas, treti Jachaziel, ctvrty Jekameam.
20 Synove Uzielovi: predni Mika, druhy Jisijas.
21 Synove Merariho: Machli a Musi. Synove Machliho: Eleazar a Kis.
22 Eleazar zemrel, aniz mel syny; mel jen dcery. Vzali si je jejich bratranci, synove Kisovi.
23 Synove Musiho byli tri: Machli, Eder a Jeremot.
24 To jsou Leviovci podle svych otcovskych rodu, predni v rodech, povolani do sluzby a zapsani do jmenneho seznamu podle jednotlivcu, konajici sluzebne dilo pro Hospodinuv dum, a to od dvacetiletych vyse.
25 David totiz rekl: „Hospodin, Buh Izraele, dal svemu lidu odpocinuti. Naveky bude prebyvat v Jeruzaleme.
26 Levijci uz tedy nebudou nosit pribytek a vsechno nacini potrebne k jeho obsluze.“
27 Proto podle posledniho Davidova rozkazu byli do seznamu zahrnuti Leviovci od dvacetiletych vyse.
28 Byli dani k ruce Aronovym synum, aby slouzili v Hospodinove dome, na jeho nadvorich a v komorach, aby dbali na cistotu vseho svateho a konali v Bozim dome sluzbu;
29 aby meli na starosti rovnani predkladnych chlebu, bilou mouku pro pridavne obeti, oplatky nekvasenych chlebu, panve a misy, ruzne odmerky a miry;
30 aby nastoupili kazde rano k vzdavani chval a oslavovani Hospodina, a prave tak i vecer;
31 aby pred Hospodinem ustavicne prisluhovali pri obetovani zapalnych obeti Hospodinu ve dnech odpocinku, o novolunich a v urcenych casech, a to v tom poctu, jak urcuje jejich rad.
32 Konali strazni sluzbu pri stanu setkavani, strazni sluzbu pri svatyni a strazni sluzbu u svych bratri, synu Aronovych, pri sluzbe v dome Hospodinove.

24

1 Tridy synu Aronovych: Synove Aronovi byli Nadab, Abihu, Eleazar a Itamar.
2 Nadab a Abihu zemreli drive nez jejich otec a nemeli syny. Jako knezi slouzili Eleazar a Itamar.
3 David i Sadok ze synu Eleazarovych a Achimelek ze synu Itamarovych je rozdelili do sluzeb podle jejich povolani.
4 Ukazalo se, ze synove Eleazarovi jsou co do poctu prednich muzu cetnejsi nez synove Itamarovi. Podle toho je rozdelili: prednich muzu ze synu Eleazarovych bylo podle otcovskych rodu sestnact, synu Itamarovych podle otcovskych rodu osm.
5 Rozdelili je navzajem losem, nebot predaci svatyne a predaci Bozi meli byt ze synu Eleazarovych a ze synu Itamarovych.
6 Pisar z Leviho rodu Semajas, syn Netaneeluv, sepsal levijce pred kralem a predaky, pred knezem Sadokem a Achimelekem, synem Ebjatarovym, a prednimi z otcovskych rodu knezskych a levijskych. Jeden rod byl urcen Eleazarovi a jeste jeden, jiny byl urcen Itamarovi.
7 Prvni los padl na Jojariba, druhy na Jedajase,
8 treti na Charima, ctvrty na Seorima,
9 paty na Malkijase, sesty na Mijamina,
10 sedmy na Kosa, osmy na Abijase,
11 devaty na Jesuu, desaty na Sekanjase,
12 jedenacty na Eljasiba, dvanacty na Jakima,
13 trinacty na Chupu, ctrnacty na Jesebaba,
14 patnacty na Bilgu, sestnacty na Imera,
15 sedmnacty na Chezira, osmnacty na Pisesa,
16 devatenacty na Petachjase, dvacaty na Jechezkela,
17 jedenadvacaty na Jakina, dvaadvacaty na Gamula,
18 triadvacaty na Delajase, ctyriadvacaty na Maazjase.
19 Toto jsou povolani do sluzby, aby vstupovali do Hospodinova domu podle sveho radu za dozoru sveho otce Arona, jak mu jej prikazal Hospodin, Buh Izraele.
20 Ostatni Leviovci: ze synu Amramovych Subael, ze synu Subaelovych Jechdejas.
21 Za Rechabjase: predni ze synu Rechabjasovych Jisijas.
22 Za Jishara: Selomot, ze synu Selomotovych Jachat.
23 Synove Jerijasovi: Amarjas byl druhy, Jachaziel treti, Jekameam ctvrty.
24 Synove Uzielovi: Mika. Ze synu Mikovych: Samir.
25 Bratr Mikuv byl Jisijas. Ze synu Jisijasovych Zekarjas.
26 Synove Merariho: Machli a Musi, synove jeho syna Jaazijase.
27 Synove Merariho: za Jaazijase jeho syn a Soham, Zakur a Ibri.
28 Za Machliho Eleazar, ale ten nemel syny.
29 Za Kise synove Kisovi, Jerachmeel.
30 Synove Musiho: Machli, Eder a Jerimot. To jsou Leviovci podle svych otcovskych rodu.
31 Ty rovnez vylosovali, predniho stejne jako nejmladsiho bratra, aby byli po boku svym bratrim, synum Aronovym, pred kralem Davidem i pred Sadokem a Achimelekem a prednimi muzi z otcovskych rodu knezskych a levijskych.

25

1 David a velitele vojska pridelili tez sluzbu synum Asafovym, Hemanovym a Jedutunovym, aby vyhlasovali proroctvi pri citere, harfe a pri cymbalech. Seznam muzu, konajicich sluzebne dilo:
2 Ze synu Asafovych Zakur, Josef, Netanjas a Asarela. Synove Asafovi byli k ruce Asafovi, kdyz z kralova povereni vyhlasoval proroctvi.
3 Za Jedutuna sest Jedutunovych synu: Gedaljas, Seri, Jesajas, Chasabjas a Matitjas; byli k ruce svemu otci Jedutunovi, jenz vyhlasoval proroctvi pri citere k chvale a oslave Hospodina.
4 Za Hemana synove Hemanovi: Bukijas, Matanjas, Uziel, Sebuel, Jerimot, Chananjas, Chanani, Eliata, Gidalti, Romamti-ezer, Josbekasa, Maloti, Hotir a Machaziot.
5 Ti vsichni jsou synove Hemana, kralova vidouciho, podle Bozich slov o pozdvizeni rohu. Buh dal Hemanovi ctrnact synu a tri dcery.
6 Ti vsichni byli k ruce svemu otci pri zpevu v Hospodinove dome s cymbaly, harfami a citerami, ke sluzbe v dome Bozim z kralova povereni, k ruce Asafovi, Jedutunovi a Hemanovi.
7 Jejich pocet spolu s jejich bratry vyucenymi Hospodinovu zpevu byl dve ste osmdesat osm, samych mistru.
8 Losy pro strazni sluzbu vrhli jak malemu, tak velikemu, mistru i ucednikovi.
9 Prvni z Asafova rodu byl vylosovan Josef, druhy Gedaljas; ten a jeho bratri a synove, celkem dvanact muzu .
10 Treti Zakur, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
11 Ctvrty Jisri, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
12 Paty Netanjas, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
13 Sesty Bukijas, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
14 Sedmy Jesarela, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
15 Osmy Jesajas, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
16 Devaty Matanjas, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
17 Desaty Simei, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
18 Jedenacty Azarel, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
19 Dvanacty Chasabjas, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
20 Podle trinacteho losu Subael, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
21 Podle ctrnacteho Matitjas, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
22 Podle patnacteho Jeremot, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
23 Podle sestnacteho Chananjas, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
24 Podle sedmnacteho Josbekasa, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
25 Podle osmnacteho Chanani, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
26 Podle devatenacteho Maloti, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
27 Podle dvacateho Elijata, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
28 Podle dvacateho prveho Hotir, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
29 Podle dvacateho druheho Gidalti, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
30 Podle dvacateho tretiho Machaziot, jeho synove a bratri, celkem dvanact.
31 Podle dvacateho ctvrteho Romamti-ezer, jeho synove a bratri, celkem dvanact.

26

1 Oddily vratnych; z Korachovcu: Meselemjas, syn Koreho ze synu Asafovych.
2 Synove Meselemjasovi: prvorozeny Zekarjas, druhy Jediael, treti Zebadjas, ctvrty Jatniel,
3 paty Elam, sesty Jochanan, sedmy Eljoenaj.
4 Synove Obed-edomovi: prvorozeny Semajas, druhy Jozabad, treti Joach, ctvrty Sakar, paty Netaneel,
5 sesty Amiel, sedmy Jisakar, osmy Peuletaj, jemuz Buh pozehnal.
6 Jeho synu Semajasovi se narodili synove, kteri se stali vladari sveho rodu, nebot to byli udatni bohatyri.
7 Synove Semajasovi: Otni a jeho bratri Refael, Obed a Elzabad, ti statecni; Elihu a Semakjas.
8 Ti vsichni pochazeli ze synu Obed-edomovych; jejich synove a bratri byli statecni muzi, schopni k sluzbe, celkem dvaasedesat Obed-edomovcu.
9 Tez Meselemjas mel osmnact synu a bratri, statecnych muzu .
10 Synove Chosy ze synu Merariho: Simri byl predni, ackoli nebyl prvorozeny, ale jeho otec ho ustanovil za predniho,
11 druhy byl Chilkijas, treti Tebaljas, ctvrty Zekarjas; vsech synu a bratri Chosovych bylo trinact.
12 To jsou oddily vratnych, predni z muzu, kteri drzeli straze po boku svych bratri pri sluzbe v Hospodinove dome.
13 Jak o malem, tak o velkem losovali podle jejich otcovskeho rodu a podle jednotlivych bran.
14 Los vychodni brany padl Selemjasovi; jeho syn Zekarjas byl proziravy radce. Losovali a na nej padl los severni brany .
15 Na Obed-edoma pak jizni a na jeho syny los zasobarny.
16 Na Supima a Chosa zapadni brana, ktera vede k silnici vzhuru; straz stala vedle straze.
17 Na vychodni strane bylo sest levijcu, na severni strane denne ctyri, na jizni strane denne ctyri, pri zasobarne po dvou.
18 V slouporadi na zapadni strane ctyri, na silnici u slouporadi dva.
19 To jsou oddily vratnych z Korachovcu a Merariovcu.
20 Dalsi levijci: Achijas byl nad sklady Boziho domu i nad sklady svatych veci.
21 Synove Laedanovi, Gersonovci, predni z rodu Laedanova: Laedan Gersonsky mel Jechieliho.
22 Synove Jechieliho Zetam a jeho bratr Joel byli nad sklady Hospodinova domu.
23 Amramci, Jisharci, Chebronci a Ozielci:
24 Sebuel, syn Gersoma, syna Mojzisova, se stal predstavenym nad sklady.
25 Jeho bratr Eliezer mel syny Rechabjase, Jesajase, Jorama, Zikriho a Selomota.
26 Ten Selomot a jeho bratri byli nad vsemi sklady svatych veci, ktere oddelil jako svate kral David a predni z rodu, velitele nad tisici a nad sty a jini velitele vojska.
27 Z valecne koristi to oddelili jako svate ku podpore Hospodinova domu.
28 Vsechno, co oddelil jako svate vidouci Samuel, Saul, syn Kisuv, Abner, syn Neruv, Joab, syn Serujin, cokoli kdo oddelil jako svate, vkladal do rukou Selomota a jeho bratri.
29 Z Jisharcu Kenanjas a jeho synove byli urceni pro praci mimo chram , za spravce a soudce nad Izraelem.
30 Z Chebroncu Chasabjas a jeho bratri, tisic sedm set statecnych, byli urceni k dozoru nad Izraelem od Zajordani na zapad pro vsechno dilo Hospodinovo a pro kralovskou sluzbu.
31 U Chebroncu byl Jerijas predni z Chebroncu, jejich celedi a rodu. Ve ctyricatem roce Davidova kralovani byli vyhledavani a mezi nimi nalezeni statecni bohatyri v gileadskem Jaezeru.
32 Jeho statecnych bratri bylo dva tisice sedm set prednich osob z rodu. Kral David je ustanovil nad Rubenovci, Gadovci a nad polovinou kmene Manases ve vsech vecech Bozich i kralovskych.

27

1 Izraelci podle prislusneho seznamu, predni z rodu, velitele nad tisici a nad sty a spravci, kteri byli ve sluzbach krale pro ruzne ukoly oddilu, jak mely nastupovat a koncit sluzbu , mesic po mesici, po vsechny mesice v roce. Kazdy oddil mel dvacet ctyri tisice muzu .
2 Nad prvnim oddilem pro prvni mesic byl Jasobeam, syn Zabdieluv; jeho oddil mel dvacet ctyri tisice muzu .
3 Ze synu Peresovych byl prednim ze vsech velitelu vojska pro prvni mesic.
4 Nad oddilem pro druhy mesic byl Dodaj Achochijsky se svym oddilem a vevoda Miklot; jeho oddil mel dvacet ctyri tisice muzu .
5 Velitelem tretiho voje pro treti mesic byl Benajas, syn predniho kneze Jojady; jeho oddil mel dvacet ctyri tisice muzu .
6 Tyz Benajas byl jednim ze triceti bohatyru a byl nad temi triceti. V jeho oddilu byl jeho syn Amizabad.
7 Ctvrty pro ctvrty mesic byl Asael, bratr Joabuv, a po nem jeho syn Zebadjas; jeho oddil mel dvacet ctyri tisice muzu .
8 Paty pro paty mesic mel velitele Samhuta Jizrasskeho; jeho oddil mel dvacet ctyri tisice muzu .
9 Sesty pro sesty mesic byl Ira, syn Ikese Tekojskeho; jeho oddil mel dvacet ctyri tisice muzu .
10 Sedmy pro sedmy mesic byl Cheles Pelonsky z Efrajimovcu; jeho oddil mel dvacet ctyri tisice muzu .
11 Osmy pro osmy mesic byl Sibekaj Chusatsky ze Zerachejcu; jeho oddil mel dvacet ctyri tisice muzu .
12 Devaty pro devaty mesic byl Abiezer Anatotsky z Benjamincu; jeho oddil mel dvacet ctyri tisice muzu .
13 Desaty pro desaty mesic byl Mahraj Netofsky ze Zerachejcu; jeho oddil mel dvacet ctyri tisice muzu .
14 Jedenacty pro jedenacty mesic byl Benajas Pireatonsky z Efrajimovcu; jeho oddil mel dvacet ctyri tisice muzu .
15 Dvanacty pro dvanacty mesic byl Cheldaj Netofsky z Otniela; jeho oddil mel dvacet ctyri tisice muzu .
16 Izraelskym kmenum veleli: Rubenovi vevoda Eliezer, syn Zikriuv, Simeonovi Sefatjas, syn Maakuv,
17 Levimu Chasabjas, syn Kemueluv, Aronovi Sadok,
18 Judovi Elihu z bratri Davidovych, Isacharovi Omri, syn Mikaeluv,
19 Zabulonovi Jismajas, syn Obadjasuv, Neftalimu Jerimot, syn Azrieluv,
20 Efrajimovcum Hosea, syn Azazjasuv, polovine kmene Manases Joel, syn Pedajasuv,
21 druhe polovine Manasesa v Gileadu Jido, syn Zekarjasuv, Benjaminovi Jaasiel, syn Abneruv,
22 Danovi Azarel, syn Jerochamuv. To byli velitele izraelskych kmenu.
23 David ani neporizoval soucet od dvacetiletych nize, nebot Hospodin rekl, ze Izraele rozmnozi jako nebeske hvezdy.
24 Joab, syn Serujin, sice zacal se scitanim, ale nedokoncil je. Kvuli tomu totiz postihlo Izraele Hospodinovo rozliceni. Proto se jejich soucet ani do souctu v letopisech krale Davida nedostal.
25 Nad kralovskymi sklady byl Azmavet, syn Adieluv, nad sklady na polich, ve mestech, vesnicich a vezich Jonatan, syn Uzijasuv.
26 Nad temi, kdo pracovali na polich, nad rolniky byl Ezri, syn Kelubuv,
27 nad vinicemi Simei Ramatsky a nad sklady vina na vinicich Zabdi Sifmejsky,
28 nad olivami a fikovniky v nizine Baal-chanan Gedersky a nad sklady oleje Joas,
29 nad skotem, ktery se pasl v Saronu, Sitraj Saronsky a nad skotem v dolinach Safat, syn Adlajuv,
30 nad velbloudy Obil Izmaelsky, nad oslicemi Jechdejas Meronotsky,
31 nad ovcemi a kozami Jaziz Hagrejsky. Ti vsichni byli prednimi spravci jmeni krale Davida.
32 Jonatan, Daviduv stryc, radce, mistr a pisar spolu s Jechielem, synem Chakmoniho, byli s kralovymi syny.
33 Achitofel byl kralovym radcem a Chusaj Arkijsky kralovym pritelem;
34 po Achitofelovi Jojada, syn Benajasuv, a Ebjatar. Velitelem kralova vojska byl Joab.

28

1 David shromazdil do Jeruzalema vsechny izraelske predaky, predaky kmenu a predaky oddilu, kteri byli v kralovych sluzbach, tez velitele nad tisici a nad sty i spravce jmeni a stad krale a jeho synu spolu s dvorany a bohatyry, kazdeho statecneho bohatyra.
2 Kral David povstal a rekl: „Slyste me, moji bratri a muj lide! Ja sam jsem mel v umyslu vybudovat dum odpocinuti pro schranu Hospodinovy smlouvy, pro podnoz nohou naseho Boha. Uz jsem zacal se stavebnimi pripravami.
3 Ale Buh mi rekl: ‚Ty nemuzes vybudovat dum pro me jmeno, nebot jsi vedl mnoho boju a prolil jsi mnoho krve.‘
4 Hospodin, Buh Izraele, si vyvolil z celeho domu meho otce mne, abych byl naveky kralem nad Izraelem. Z Judy si totiz vyvolil vevodu a z domu Judova dum meho otce a mezi syny meho otce nasel zalibeni ve mne. Tak me ustanovil kralem nad celym Izraelem.
5 Ze vsech mych synu, a Hospodin mi dal synu mnoho, si vyvolil meho syna Salomouna, aby usedl na Hospodinuv kralovsky trun nad Izraelem.
6 Rekl mi: ‚Tvuj syn Salomoun, ten vybuduje muj dum a ma nadvori, nebot jsem si ho vyvolil za syna. Ja mu budu Otcem.
7 Jeho kralovstvi upevnim naveky, jestlize bude rozhodne dodrzovat me prikazy a pravni ustanoveni tak jako dnes.‘
8 A nyni pred zraky celeho Izraele, Hospodinova shromazdeni, a pred sluchem naseho Boha: Bedlive se vzdy dotazujte na vsechny prikazy Hospodina, sveho Boha, abyste si udrzeli tu dobrou zemi a mohli ji predat svym synum do dedictvi naveky.“
9 „Ty pak, muj synu Salomoune, poznavej Boha sveho otce a sluz mu celym srdcem a ochotnou mysli. Hospodin zkouma srdce vsech, postrehne kazdy vytvor mysli. Budes-li se ho dotazovat, da se ti najit, jestlize ho opustis, odvrhne te navzdy.
10 Nyni hled, Hospodin te vyvolil, abys mu vybudoval dum, svatyni. Bud rozhodny a jednej!“
11 David predal svemu synu Salomounovi plan predsine, jednotlivych casti domu, jeho pokladnic a pristresku, jeho vestavenych pokojiku i domu pro prikrov schrany ,
12 tez plan vseho, jak si to predstavoval, nadvori Hospodinova domu a vsech okolnich komor, skladu pri Bozim dome a skladu pro svate veci,
13 seznam trid knezi a levijcu, rozpis veskereho sluzebneho dila pri Hospodinove dome, soupis vseho nacini k sluzbe pri Hospodinove dome.
14 Pro veskere zlate nacini k ruznym sluzbam predal zlato podle vahy, pro veskere stribrne nacini, pro veskere nacini k ruznym sluzbam stribro podle vahy,
15 pro zlate svicny a zlate kahanky na nich zlato podle vahy svicnu a kahanku, pro stribrne svicny stribro podle vahy svicnu a kahanku, na kazdy svicen zvlast podle potreby;
16 dale zlato podle vahy pro stoly na rovnani predkladnych chlebu , na kazdy stul zvlast, tez stribro na stribrne stoly,
17 na vidlice, kropenky i konve zlato ciste a zlato podle vahy na kofliky, na kazdy koflik zvlast, tez stribro podle vahy na stribrne kofliky, na kazdy koflik zvlast,
18 na kadidlovy oltar pretavene zlato podle vahy; dale plan vozu a zlatych cherubu, rozprostirajicich kridla a zastirajicich schranu Hospodinovy smlouvy.
19 „To vse bylo zapsano rukou Hospodinovou, abych mohl prozirave pripravit plan veskereho dila.“
20 David rekl svemu synu Salomounovi: „Bud rozhodny a udatny, jednej! Neboj se a nedes! Hospodin Buh, muj Buh, bude s tebou. Nenecha te klesnout a neopusti te, dokud veskere dilo praci na Hospodinove dome nedokoncis.
21 A tu jsou tridy knezi a levijcu pro veskerou praci pri Bozim dome. S tebou pak budou predaci a vsechen lid pri veskerem dile, aby se vsechna prace konala dobrovolne a moudre a podle kazdeho tveho slova.“

29

1 Potom rekl kral David celemu shromazdeni: „Meho syna Salomouna si vyvolil Buh jako jedineho, ac je mladicek utleho veku a dilo je obrovske. Nejde totiz o hrad pro cloveka, ale pro Boha Hospodina.
2 Pro dum sveho Boha jsem pripravil, co jsem mohl: zlato pro zlate nacini , stribro pro stribrne, med pro medene, zelezo pro zelezne, drevo pro drevene, kameny karneolove pro vsazovani, kameny pestre zbarvene a ruzne drahokamy i mnozstvi mramoru.
3 A jelikoz mam v dome sveho Boha zalibeni, pridavam pro dum sveho Boha i ze sveho vlastniho jmeni zlato a stribro navic k tomu vsemu, co jsem pripravil pro svatyni:
4 tri tisice talentu ofirskeho zlata, sedm tisic talentu pretaveneho stribra k oblozeni sten domu,
5 pro ruzne veci ze zlata a pro ruzne veci ze stribra, pro veskere dilo vyrabene remeslniky. Kdo by chtel dnes neco ze sveho dobrovolne obetovat pro Hospodina?“
6 Predaci rodu izraelskych kmenu, velitele nad tisici a nad sty i kralovsti urednici prinaseli dobrovolne dary.
7 Na dilo Boziho domu odevzdali pet tisic talentu zlata a deset tisic darejku, deset tisic talentu stribra a osmnact tisic talentu medi a sto tisic talentu zeleza.
8 Kdo pak mel nejake drahe kameni, odevzdal je na poklad Hospodinova domu do rukou Jechiela Gersonskeho.
9 Lid se radoval z toho, co bylo dobrovolne darovano, ze z celeho srdce se odevzdavaly dobrovolne dary Hospodinu. Take kral David se prevelice radoval.
10 I dobrorecil David Hospodinu pred zraky celeho shromazdeni. Rekl: „Pozehnan jsi, Hospodine, Boze Izraele, naseho otce, od veku az na veky.
11 Hospodine, tva je velikost a bohatyrska sila, skvelost, stalost a velebnost, vsechno, co je na nebi a na zemi, je tve. Hospodine, tve je kralovstvi, ty jsi vyvysen nade vsim jako hlava.
12 Bohatstvi a slava pochazeji od tebe, ty panujes nade vsim, mas v rukou moc a bohatyrskou silu, vyvyseni a utvrzeni vseho je v tvych rukou.
13 Nyni, Boze nas, vzdavame ti chvalu a oslavujeme tve skvele jmeno.
14 Vzdyt co jsem ja a co je muj lid, ze mame moznost takto prinaset dobrovolne dary? Od tebe pochazi vsechno. Davame ti, co jsme prijali z tvych rukou.
15 My jsme pred tebou jen hoste a prichozi jako vsichni nasi otcove. Nase dny na zemi jsou jako stin a nadeje neni.
16 Hospodine, Boze nas, vsechno toto mnozstvi, jez jsme pripravili, abychom vybudovali dum tobe, tvemu svatemu jmenu, pochazi z tve ruky. Tobe patri vsechno.
17 Poznal jsem, muj Boze, ze ty zkoumas srdce a ze mas zalibeni v primosti. Prinesl jsem vsechny tyto dobrovolne dary z primeho srdce. A nyni vidim, jak radostne ti prinasi dobrovolne dary tvuj lid, ktery je zde.
18 Hospodine, Boze Abrahama, Izaka a Izraele, nasich otcu, zachovej naveky to, co si tvuj lid ve svem srdci predsevzal, a jejich srdce si priprav pro sebe.
19 Dej, at muj syn Salomoun z celeho srdce dba na tve prikazy, na tva svedectvi a na tva narizeni, aby vykonal vsechno, co je treba k vybudovani hradu, k nemuz jsem vykonal pripravy.“
20 Potom David vyzval cele shromazdeni: „Dobrorecte Hospodinu, svemu Bohu!“ A cele shromazdeni dobrorecilo Hospodinu, Bohu svych otcu, padli na kolena a klaneli se Hospodinu i krali.
21 Druheho dne pripravili Hospodinu obeti. Obetovali Hospodinu obeti zapalne: tisic byku, tisic beranu a tisic beranku s prislusnymi ulitbami, mnozstvi obeti za celeho Izraele.
22 Onoho dne jedli a pili pred Hospodinem s velikou radosti. Potom vyhlasili podruhe Salomouna, syna Davidova, kralem a pomazali jej Hospodinu za vevodu a Sadoka za kneze.
23 I dosedl Salomoun na Hospodinuv trun jako kral misto sveho otce Davida a provazel ho zdar a cely Izrael ho poslouchal;
24 tez vsichni predaci a bohatyri, take vsichni synove krale Davida se krali Salomounovi podrobili.
25 Hospodin Salomouna pred zraky celeho Izraele nesmirne vyvysil. Dal mu takovou kralovskou velebnost, jakou pred nim nemel zadny kral nad Izraelem.
26 David, syn Jisajuv, kraloval nad celym Izraelem.
27 Kraloval nad Izraelem ctyricet let, sedm let kraloval v Chebronu a tricet tri leta kraloval v Jeruzaleme.
28 I zemrel v utesenem stari nasycen dny, bohatstvim a slavou. Po nem kraloval jeho syn Salomoun.
29 Pribehy krale Davida jsou od zacatku az do konce zapsany v pribezich Samuela, vidouciho, v pribezich proroka Natana a v pribezich Gada, jenz mel dar videni,
30 spolu se vsim, co se tyka jeho kralovstvi a bohatyrskych cinu i vseho , co se s nim a s Izraelem i se vsemi kralovstvimi okolnich zemi v onech casech udalo.


Zpět na index Bible

Zdroj: http://www.biblenet.cz/
Doporučit tuto stránku příteli!


Vote!