Katechismus Katolické Církve - Obsah Katechismus Katolické Církve. Dante Alighieri.
Já jsem Pán, tvůj Bůh: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.                Nevezmeš jména Božího nadarmo.                Pomni, abys den sváteční světil.                Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.                Nezabiješ.                Nesesmilníš.                Nepokradeš.                Nepromluvíš křivého svědectví.                Nepožádáš manželky bližního svého.                Nepožádáš statku bližního svého.               
czKřesťanský portál

Křesťanské zdroje

 
Katechismus Katolické Církve
   

Obsah

Obsah

Předmluva 1-25

I. Život člověka – poznávat a milovat Boha 1-3
II. Předávání víry – katecheze 4-10
III. Účel tohoto katechismu a komu je určen 11-12
IV. Struktura tohoto katechismu 13-17
    I. Vyznání víry – II. Svátosti víry – III. Život podle víry – IV. Modlitba v životě podle víry
V. Praktický návod k užití tohoto katechismu 18-22
VI. Nutné úpravy a přizpůsobení 23-25
    Láska je nade vše

PRVNÍ ČÁST - VYZNÁNÍ VÍRY (26-1065)

PRVNÍ ODDÍL - „VĚŘÍM“ – „VĚŘÍME“ 26-184

1. Člověk je „schopen“ Boha 27-49

I. Touha po Bohu 27-30
II. Cesty, které vedou k poznání Boha 31-35
III. Poznání Boha podle Církve 36-38
IV. Jak mluvit o Bohu 39-43
    Souhrn 44-49

2. Bůh přichází vstříc člověku 50-141

1. Boží zjevení 51-73

I. Bůh zjevuje svůj „dobrotivý plán“ 51-53
II. Etapy zjevení 54-64
    Už od počátku se Bůh dává poznat – Smlouva s Noemem – Bůh vyvolil Abraháma – Bůh utváří svůj lid Izrael
III. Ježíš Kristus – „prostředník a plnost celého zjevení“ 65-67
    Bůh vyslovil všechno ve svém Slovu – Nebude již žádné jiné zjevení
    Souhrn 68-74

2. Předávání Božího zjevení 74-100

I. Apoštolská Tradice 75-79
    Kázání apoštolů… — …pokračuje v apoštolské posloupnosti
II. Vztah mezi Tradicí a Písmem svatým 80-83
    Společný pramen — …dva rozdílné způsoby předávání – Apoštolská Tradice a různé tradice církevní
III. Výklad pokladu víry 84-95
    Poklad svěřený celé Církvi – Učitelský úřad Církve – Články víry – Nadpřirozený smysl pro víru – Růst v chápání víry
    Souhrn 96-100

3. Písmo svaté 101-141

I. Kristus – jediné Slovo Písma svatého 101-104
II. Inspirace a pravda Písma svatého 105-108
III. Duch svatý, vykladatel Písma 109-119
    Smysly Písma
IV. Kánon Písma svatého 120-130
    Starý zákon – Nový zákon – Jednota Starého a Nového zákona
V. Písmo svaté v životě Církve 131-133
    Souhrn 134-141

3. Člověk odpovídá Bohu 142-184

1. Věřím 144-165

I. Poslušnost víry 144-149
    Abrahám, „otec všech věřících“ – Maria, „blahoslavená, která uvěřila“
II. „Vím, komu jsem uvěřil“ (2 Tim 1,12) 150-152
    Věřit v jednoho Boha – Věřit v Ježíše Krista, Božího Syna – Věřit v Ducha svatého
III. Charakteristické rysy víry 153-165
    Víra je milost – Víra je lidský úkon – Víra a rozum – Svoboda víry – Nezbytnost víry – Vytrvalost ve víře – Víra, počátek věčného života

2. Věříme 166-184

I. „Shlédni, Pane, na víru své Církve“ 168-169
II. Řeč víry 170-171
III. Jen jedna víra 172-175
    Souhrn 176-184

Vyznání víry (Krédo)

DRUHÝ ODDÍL - VYZNÁNÍ KŘESŤANSKÉ VÍRY - SYMBOLY VÍRY 185-1065

1. Věřím v Boha Otce 185-421

1. „Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země“ 198-421

1.1.1 „Věřím v Boha“ 199-231

I. Věřím v jednoho Boha 200-202
II. Bůh zjevuje své jméno 203-213
    Živý Bůh – „Jsem, který jsem“ – „Bůh plný slitování a milostivý“ – Jedině Bůh je
III. Bůh, „ten, který je“, je pravda a láska 214-221
    Bůh je pravda – Bůh je láska
IV. Co vyplývá z víry v jediného Boha 222-227
    Souhrn 228-231

1.1.2 Otec 232-267

I. „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ 232-237
II. Zjevení Boha jako Trojice 238-248
    Otec zjevený Synem – Otec a Syn zjevení Duchem
III. Svatá Trojice v nauce víry 249-256
    Jak se formovalo trinitární dogma – Dogma o Nejsvětější Trojici
IV. Boží díla a poslání Trojice 257-260
    Souhrn 261-267

1.1.3 Všemohoucí 268-278

    „Učinil všechno, co chtěl“ (Ž 115,3) – „Ty však máš slitování se vším, protože můžeš všechno“ (Mdr 11,23) 268-274
– Tajemství zdánlivé Boží bezmocnosti

    Souhrn 275-278

1.1.4 Stvořitel 279-324

I. Katecheze o stvoření 282-289
II. Stvoření – dílo Nejsvětější Trojice 290-292
III. „Svět byl stvořen k Boží slávě“ 293-294
IV. Tajemství stvoření 295-301
    Bůh tvoří s moudrostí a láskou – Bůh tvoří „z ničeho“ – Bůh tvoří svět uspořádaný a dobrý – Bůh přesahuje stvoření a je v něm přítomen – Bůh uchovává a řídí stvoření
V. Bůh uskutečňuje svůj plán: Boží prozřetelnost 302-314
    Prozřetelnost a druhotné příčiny – Prozřetelnost a pohoršení zla
    Souhrn 315-324

1.1.5 Nebe a země 325-354

I. Andělé 328-336
    Existence andělů, pravda víry – Kdo jsou? – Kristus „a s ním všichni andělé“ – Andělé v životě Církve
II. Viditelný svět 337-349
    Souhrn 350-354

1.1.6 Člověk 355-384

I. „K Božímu obrazu“ 356-361
II. Jednota duše a těla 362-368
III. „Jako muže a ženu je stvořil“ 369-373
    Bohem chtěná rovnost a různost – „Jeden pro druhého“ – „Jednota ve dvou“
IV. Člověk v ráji 374-379
    Souhrn 380-384

1.1.7 Pád 385-421

I. „Kde se rozmohl hřích, tam se v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost“ 386-390
    Skutečnost hříchu – Prvotní hřích, základní pravda víry – Jak číst vyprávění o pádu?
II. Pád andělů 391-395
III. Prvotní hřích 396-409
    Zkouška svobody – Prvotní hřích člověka – Následky Adamova hříchu pro lidstvo – Tvrdý boj
IV. „Tys ho nenechal napospas smrti“ 410-412
    Souhrn 413-421

2. Věřím v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího 422-682

2. „I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho“ 430-455

I. Ježíš 430-435
II. Kristus 436-440
III. Jednorozený Syn Boží 441-445
IV. Pán – Hospodin 446-451
    Souhrn 452-455

3. „Ježíš Kristus byl počat z Ducha svatého a narodil se z Marie Panny“ 456-570

2.3.1 Syn Boží se stal člověkem 456-483

I. Proč se Slovo stalo tělem 456-460
II. Vtělení 461-463
III. Pravý Bůh a pravý člověk 464-469
IV. Jak je Boží Syn člověkem? 470-478
    Kristova duše a jeho lidské poznání – Kristova lidská vůle – Kristovo pravé tělo – Srdce vtěleného Slova
    Souhrn 479-483

2.3.2 „… skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny“ 484-511

I. Skrze Ducha svatého… 484-486
II. … narodil se z Marie Panny 487-507
    Mariino předurčení – Neposkvrněné početí – „Staň se mi podle tvého slova…“ – Mariino božské mateřství – Mariino panenství – Maria „vždy Panna“ – Mariino panenské mateřství v Božím plánu
    Souhrn 508-511

2.3.3 Tajemství Kristova života 512-570

I. Celý Kristův život je tajemství 514-521
    Společné rysy Ježíšových tajemství – Naše spojení s Ježíšovými tajemstvími
II. Tajemství Ježíšova dětství a skrytého života 522-534
    Přípravy – Tajemství Vánoc – Tajemství Ježíšova dětství – Tajemství Ježíšova skrytého života
III. Tajemství Ježíšova veřejného života 535-560
    Ježíšův křest – Ježíšovo pokušení – „Přiblížilo se Boží království“ – Hlásání Božího království – Znamení Božího království – „Klíče království“ –Závdavek království: proměnění – Ježíš vstupuje do Jeruzaléma – Ježíš do Jeruzaléma vstupuje jako Mesiáš
    Souhrn 561-570

4. Ježíš Kristus „trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest“ 571-630

2.4.1 Ježíš Kristus a Izrael 574-594

I. Ježíš a Zákon 577-582
II. Ježíš a chrám 583-586
III. Ježíš a víra Izraele v jediného Boha a Spasitele 587-591
    Souhrn 592-594

2.4.2 Ježíš Kristus zemřel ukřižován 595-623

I. Ježíšův proces 595-598
    Židovští představitelé mají rozdílné názory na Ježíše – Židé nejsou kolektivně odpovědni za Ježíšovu smrt – Všichni hříšníci jsou původci Kristova utrpení
II. Kristova výkupná smrt v Božím plánu spásy 599-605
    „Ježíš byl vydán, jak to Bůh předem rozhodl“ – „Zemřel za naše hříchy podle Písma“ – Bůh s ním „kvůli nám jednal jako s hříšníkem“ – Bůh má iniciativu ve všeobecné vykupitelské lásce
III. Kristus obětoval sám sebe Otci za naše hříchy 606-618
    Kristus se obětuje Otci celým životem – „Beránek, který snímá hříchy světa“ – Ježíš se svobodně ztotožňuje s vykupitelskou láskou Otce – Při večeři předjal svobodné obětování svého života – Agónie v Getsemanech – Kristova smrt je jediná a definitivní oběť – Ježíš nahrazuje svou poslušností naši neposlušnost – Ježíš dokonává svou oběť na kříži – Naše účast na Kristově oběti
    Souhrn 619-623

2.4.3 Ježíš Kristus „byl pohřben“ 624-630

    Kristovo tělo v hrobě – „Nedopustíš, aby tvůj Svatý podlehl porušení“ – „Pohřbeni s Kristem…“ 624-628
    Souhrn 629-630

5. Ježíš Kristus „sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých“ 631-658

2.5.1 Ježíš Kristus „sestoupil do pekel“ 632-637
    Souhrn 636-637

2.5.2 Třetího dne vstal z mrtvých 638-658

I. Historická i transcendentní událost 639-647
    Prázdný hrob – Zjevení Zmrtvýchvstalého – Stav Kristova vzkříšeného lidství – Zmrtvýchvstání jako transcendentní událost
II. Zmrtvýchvstání – dílo Nejsvětější Trojice 648-650
III. Smysl a spásný dosah zmrtvýchvstání 651-655
    Souhrn 656-658

6. Ježíš Kristus „vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího“ 659-667
    Souhrn 665-667

7. „Odtud přijde soudit živé i mrtvé“ 668-682

I. Znovu přijde ve slávě 668-677
    Kristus již vládne prostřednictvím Církve… - …v očekávání, že mu bude všechno podřízeno – Kristův slavný příchod, naděje Izraele – Poslední zkouška Církve
II. Soudit živé i mrtvé 678-679
    Souhrn 680-682

3. Věřím v Ducha svatého 683-1065

8. „Věřím v Ducha svatého“ 687-747

I. Společné poslání Syna a Ducha 689-690
II. Jméno, název a symboly Ducha svatého 691-701
    Vlastní jméno Ducha svatého – Názvy Ducha svatého – Symboly Ducha svatého
III. Duch a Boží Slovo v čase zaslíbení 702-716
    Ve stvoření – Duch zaslíbení – Ve zjeveních a v Zákoně – V království a ve vyhnanství – Očekávání Mesiáše a jeho Ducha
IV. Kristův Duch v plnosti času 717-730
    Jan, Předchůdce, Prorok a Křtitel – „Zaplesej, milostí zahrnutá“ – Ježíš Kristus
V. Duch a Církev v posledních časech 731-741
    Letnice – Duch svatý – Boží dar – Duch svatý a Církev
    Shrnutí 742-747

9. „Věřím ve svatou církev obecnou“ 748-975

3.9.1 Církev v Božím plánu 751-780

I. Jména a obrazy Církve 751-757
    Symboly Církve
II. Původ, založení a poslání Církve 758-769
    Plán, který vznikl v Otcově srdci – Církev, její předobrazy od začátku světa – Církev, její příprava ve Staré
II. Původ, založení a poslání Církve 758-769
    Plán, který vznikl v Otcově srdci – Církev, její předobrazy od začátku světa – Církev, její příprava ve Staré úmluvě – Církev, ustanovená Ježíšem Kristem – Církev, veřejně představená Duchem svatým – Církev, plně dovršená ve slávě
III. Tajemství Církve 770-776
    Církev, zároveň viditelná a duchovní – Církev, tajemství spojení lidí s Bohem – Církev, všeobecná svátost spásy
    Souhrn 777-780

3.9.2 Církev – Boží lid, Kristovo Tělo, chrám Ducha svatého 781-810

I. Církev – Boží lid 781-786
    Charakteristické rysy Božího lidu – Lid kněžský, prorocký a královský
II. Církev – Kristovo Tělo 787-796
    Církev je společenství s Ježíšem – „Jedno tělo“ – „Hlavou tohoto Těla je Kristus“ – Církev je Kristova nevěsta
III. Církev – chrám Ducha svatého 797-801
    Charizmata
    Souhrn 802-810

3.9.3 Církev je jedna, svatá, všeobecná (katolická) a apoštolská 811-870

I. Církev je jedna 812-822
    „Posvátné tajemství jednoty Církve“ – Zraněná jednota – Na cestě k jednotě
II. Církev je svatá 823-829
III. Církev je katolická (všeobecná) 874-896
    Co to znamená „katolická“? – Každá místní (partikulární) církev je „katolická“ – Kdo patří do katolické Církve? – Církev a nekřesťané – „Mimo Církev není spásy“ – Misie, požadavek všeobecnosti Církve
IV. Církev je apoštolská 857-865
    Poslání apoštolů – Biskupové, nástupci apoštolů – Apoštolát
    Souhrn 866-870

3.9.4 Věřící – hierarchie, laikové, zasvěcený život 871-945

I. Hierarchické zřízení Církve 874-896
    Proč je církevní služba? – Biskupský sbor a jeho hlava, papež – Úkol vyučovat – Úkol posvěcovat – Úkol řídit
II. Věřící laikové 897-913
    Povolání laiků – Účast laiků na Kristově kněžském úřadu – Jejich účast na Kristově prorockém úřadu – Jejich účast na Kristově královském úřadu
III. Zasvěcený život 914-933
    Evangelijní rady, zasvěcený život – Velký strom s mnoha větvemi – Poustevnický život – Zasvěcené panny – Řeholní život – Sekulární společnosti – Společnosti apoštolského života – Zasvěcení a poslání: hlásat Krále, který přichází
    Souhrn 934-945

3.9.5 Společenství svatých 946-962

I. Vzájemné sdílení duchovních hodnot 949-953
II. Společenství nebeské a pozemské Církve 954-959
    Souhrn 960-962

3.9.6 Maria – Matka Kristova, Matka Církve 963-975

I. Maria, Matka Církve 964-970
    Zcela sjednocena se svým Synem — … i při svém nanebevzetí… — …je naší Matkou v řádu milosti
II. Uctívání svaté Panny 971
III. Maria – eschatologický obraz Církve 972
    Souhrn 973-975

10. „Věřím v odpuštění hříchů“ 976-987

I. Jeden křest na odpuštění hříchů 977-980
II. Moc klíčů 981-983
    Souhrn 984-987

11. „Věřím … ve vzkříšení těla“ 988-1019

I. Kristovo a naše vzkříšení 992-1004
    Postupné zjevování vzkříšení – Jak budou mrtví vzkříšeni? – Vzkříšení s Kristem v Ježíši Kristu
II. Zemřít 1005-1014
    Smrt – Smysl křesťanské smrti
    Souhrn 1015-1019

12. „Věřím v život věčný“ 1020-1060

I. Soukromý soud 1021-1022
II. Nebe 1023-1029
III. Konečné očišťování neboli očistec 1030-1032
IV. Peklo 1033-1037
V. Poslední soud 1038-1041
VI. Naděje v nové nebe a novou zemi 1042-1050
    Souhrn 1051-1060

    „Amen“ 1061-1065

DRUHÁ ČÁST - SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ (1066-1690)

Proč liturgie – Co znamená výraz liturgie – Liturgie jako pramen života – Modlitba a liturgie – Katecheze a liturgie 1066-1075

PRVNÍ ODDÍL - SVÁTOSTNÁ EKONOMIE 1076-1209

1. Velikonoční tajemství v čase Církve 1077-1134

1. Liturgie – dílo Nejsvětější Trojice 1077-1112

I. Otec, zdroj a cíl liturgie 1077-1083
II. Kristovo dílo v liturgii 1084-1090
    Kristus oslavovaný… - … od dob apoštolské církve… - … je přítomný v pozemské liturgii… - … jež se podílí na nebeské liturgii
III. Duch svatý a Církev v liturgii 1091-1109
    Duch svatý připravuje na přijetí Krista – Duch svatý připomíná Kristovo tajemství – Duch svatý zpřítomňuje Kristovo tajemství – Společenství Ducha svatého
    Souhrn 1110-1112

2. Velikonoční tajemství ve svátostech Církve 1113-1134

I. Kristovy svátosti 1114-1116
II. Svátosti Církve 1117-1121
III. Svátosti víry 1122-1126
IV. Svátosti spásy 1127-1129
V. Svátosti věčného života 1130
    Souhrn 1131-1134

2. Svátostné slavení velikonočního tajemství 1135-1209

1. Slavení liturgie Církve 1136-1199

I. Kdo slaví? 1136-1144
    Celebranti nebeské liturgie – Celebranti svátostné liturgie
II. Jak slavit? 1145-1162
    Znamení a symboly. Slova a úkony – Zpěv a hudba – Posvátné obrazy
III. Kdy slavit? 1163-1178
    Liturgická doba – Den Páně – Liturgický rok – Připomínky světců v liturgickém roce – Denní modlitba Církve
IV. Kde slavit? 1179-1186
    Souhrn 1187-1199

2. Liturgické odlišnosti a jednota tajemství 1200-1209

    Liturgické tradice a všeobecnost Církve – Liturgie a kultury 1200-1206
    Souhrn 1207-1209

DRUHÝ ODDÍL - SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE 1210-1690

1. Svátosti uvedení do křesťanského života 1212-1419

1. Svátost křtu 1213-1284

I. Jak se nazývá tato svátost? 1214-1216
II. Křest v ekonomii spásy 1217-1228
    Předobrazy křtu ve Staré smlouvě – Kristův křest – Křest v Církvi
III. Jak se slaví svátost křtu? 1229-1245
    Uvedení do křesťanského života – Mystagogie slavení
IV. Kdo může přijmout křest? 1246-1255
    Křest dospělých – Křest dětí – Víra a křest
V. Kdo může křtít? 1256
VI. Nezbytnost křtu 1257-1261
VII. Milost křtu 1262-1274
    Na odpuštění hříchů – „Nové stvoření“ – Přivtělení k Církvi, Kristovu tělu – Svátostné pouto jednoty křesťanů – Nezrušitelná duchovní pečeť
    Souhrn 1275-1284

2. Svátost biřmování 1285-1321

I. Biřmování v ekonomii spásy 1262-1274
    Dvě tradice: východní a západní
II. Znamení a obřad biřmování 1293-1301
    Slavení biřmování
III. Účinky biřmování 1302-1305
IV. Kdo může přijmout tuto svátost? 1306-1311
V. Kdo uděluje biřmování? 1312-1314
    Souhrn 1315-1321

3. Svátost Eucharistie 1322-1419

I. Eucharistie – pramen a vrchol života Církve 1324-1327
II. Jak se nazývá tato svátost? 1328-1332
III. Eucharistie v ekonomii spásy 1333-1344
    Způsoby chleba vína – Ustanovení Eucharistie – „To čiňte na mou památku“
IV. Liturgické slavení Eucharistie 1345-1355
    Mše svatá během staletí – Průběh slavení
V. Svátostná oběť: díkůvzdání, památka, přítomnost 1356-1381
    Díkůvzdání a chvála Otci – Památka Kristovy oběti a jeho těla, Církve – Přítomnost Krista, skrze moc jeho slova a Ducha svatého
VI. Velikonoční hostina 1382-1401
    „Vezměte a jezte z toho všichni“: přijímání – Ovoce přijímání
VII. Eucharistie – „zástava budoucí slávy“ 1402-1405
    Souhrn 1406-1419

2. Svátosti uzdravování 1420-1532

4. Svátost pokání a smíření 1422-1498

I. Jak se nazývá tato svátost? 1423-1424
II. Proč svátost smíření po křtu? 1425-1426
III. Obrácení pokřtěných 1427-1429
IV. Vnitřní pokání 1430-1433
V. Rozmanité způsoby pokání v křesťanské době 1434-1439
VI. Svátost pokání a smíření 1440-1449
    Pouze Bůh odpouští hřích – Smíření s Církví – Svátost odpuštění
VII. Úkony kajícníka 1450-1460
    Lítost – Vyznání hříchů – Zadostiučinění
VIII. Udělovatel této svátosti 1461-1467
IX. Účinky této svátosti 1468-1470
X. Odpustky 1471-1479
    Co jsou odpustky? – Tresty za hřích – Ve společenství svatých – Získat odpustky od Boha prostřednictvím Církve
XI. Slavení svátosti pokání 1480-1484
    Souhrn 1485-1498

5. Pomazání nemocných 1499-1532

I. Jeho základy v ekonomii spásy 1500-1513
    Nemoc v lidském životě – Nemocný tváří v tvář Bohu – Kristus-lékař – „Uzdravujte nemocné…“ – Svátost nemocných
II. Kdo přijímá a kdo uděluje tuto svátost? 1514-1516
    V případě těžké nemoci… - „… ať si zavolá představené církevní obce“
III. Jak se slaví tato svátost? 1517-1519
IV. Účinky slavení této svátosti 1520-1523
V. Pokrm na cestu (viatikum), poslední svátost křesťanů 1524-1525
    Souhrn 1526-1532

3. Svátosti k službě společenství 1533-1666

6. Svátost kněžství 1536-1600

I. Proč se tato svátost nazývá „sacramentum ordinis“ (svátost stavu)? 1537-1538
II. Svátost kněžství v ekonomii spásy 1539-1553
    Kněžství ve Starém zákoně – Jediné Kristovo kněžství – Dvojí účast na jediném Kristově kněžství – V osobě Krista, Hlavy – „Jménem celé Církve“
III. Tři stupně svátosti kněžství 1554-1571
    Biskupské svěcení, plnost svátosti kněžství – Svěcení kněží, spolupracovníků biskupů – Svěcení jáhnů, „ke službě“
IV. Jak se uděluje svěcení? 1572-1574
V. Kdo může tuto svátost udělit? 1575-1576
VI. Kdo může tuto svátost přijmout? 1577-1580
VII. Účinky svátosti kněžství 1581-1589
    Nezrušitelné znamení – Milost Ducha svatého
    Souhrn 1590-1600

7. Svátost manželství 1601-1666

I. Manželství v Božím plánu 1602-1620
    Manželství v řádu stvoření – Manželství za vlády hříchu – Manželství pod vedením Zákona – Manželství v Pánu – Panenství pro království
II. Slavení manželství 1621-1624
III. Manželský souhlas 1625-1637
    Smíšená manželství a rozdílnost kultu
IV. Účinky svátosti manželství 1638-1642
    Manželské pouto – Milost svátosti manželství
V. Dobra a požadavky manželské lásky 1643-1654
    Jednota a nerozlučitelnost manželství – Věrnost manželské lásky – Otevřenost k plodnosti
VI. Rodinná církev 1655-1658
    Souhrn 1659-1666

4. Jiné liturgické slavnosti 1667-1690

8. Svátostiny 1667-1679
    Charakteristické znaky svátostin – Různé způsoby svátostin – Lidová zbožnost
    Souhrn 1677-1679

9. Křesťanský pohřeb 1680-1690

I. Poslední pascha křesťana 1681-1683
II. Slavení pohřbu 1684-1690

TŘETÍ ČÁST - ŽIVOT V KRISTU (1691-2257)

PRVNÍ ODDÍL - POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU 1699-2051

1. Důstojnost člověka 1700-1876

1. Člověk jako Boží obraz 1701-1715

    Souhrn 1710-1715

2. Naše povolání k blaženosti 1716-1729

I. Blahoslavenství 1716-1717
II. Touha po štěstí 1718-1719
III. Křesťanská blaženost 1720-1724
    Souhrn 1725-1729

3. Lidská svoboda 1730-1748

I. Svoboda a odpovědnost 1731-1738
II. Lidská svoboda v ekonomii spásy 1739-1742
    Souhrn 1743-1748

4. Mravnost lidských skutků 1749-1761

I. Zdroje mravnosti 1750-1754
II. Dobré skutky a zlé skutky 1755-1756
    Souhrn 1757-1761

5. Mravnost vášní 1762-1775

I. Vášně 1763-1766
II. Vášně a mravní život 1767-1770
    Souhrn 1771-1775

6. Mravní svědomí 1776-1802

I. Soud svědomí 1777-1782
II. Výchova svědomí 1783-1785
III. Volit podle svědomí 1786-1789
IV. Mylný úsudek 1790-1794
    Souhrn 1795-1802

7. Ctnosti 1803-1845

I. Lidské ctnosti 1804-1811
    Základní ctnosti – Ctnosti a milost
II. Božské ctnosti 1812-1829
    Víra – Naděje – Láska
III. Dary a plody Ducha svatého 1830-1832
    Souhrn 1833-1845

8. Hřích 1846-1876

I. Milosrdenství a hřích 1846-1848
II. Definice hříchu 1849-1851
III. Rozmanitost našich hříchů 1852-1853
IV. Závažnost hříchu: smrtelný a všední hřích 1854-1864
V. Šíření hříchu 1865-1869
    Souhrn 1870-1876

2. Lidské společenství 1877-1948

1. Osoba a společnost 1877-1896

I. Společenský ráz lidského chování 1878-1885
II. Obrácení a společnost 1886-1889
    Souhrn 1890-1896

2. Účast na společenském životě 1897-1927

I. Autorita 1897-1904
II. Obecné blaho 1905-1912
III. Odpovědnost a participace (spoluúčast) 1913-1917
    Souhrn 1918-1927

3. Sociální spravedlnost 1928-1948

I. Respektování lidské osoby 1929-1933
II. Rovnost a rozdíly mezi lidmi 1934-1938
III. Lidská solidarita 1939-1942
    Souhrn 1943-1948

3. Boží spása: zákon a milost 1949-2051

1. Mravní zákon 1950-1986

I. Přirozený mravní zákon 1954-1960
II. Starý zákon 1961-1964
III. Nový zákon neboli evangelijní zákon 1965-1974
    Souhrn 1975-1986

2. Milost a ospravedlnění 1987-2029

I. Ospravedlnění 1987-1995
II. Milost 1996-2005
III. Zásluha 2006-2011
IV. Křesťanská svatost 2012-2016
    Souhrn 2017-2029

3. Církev, Matka a učitelka 2030-2051

I. Mravní život a učitelský úřad Církve 2032-2040
II. Církevní přikázání 2041-2043
III. Mravní život a svědectví misijního poslání 2044-2046
    Souhrn 2047-2051

Desatero přikázání

DRUHÝ ODDÍL - DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ 2052-2557

    Mistře, co mám dělat…?“ – Desatero v Písmu svatém – Desatero v církevní Tradici – Jednota Desatera – Desatero a přirozený zákon – Závaznost Desatera – „Beze mne nemůžete dělat nic“ 2052-2074
    Souhrn 2075-2082

1. „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“ 2083-2195

1. První přikázání 2084-2141

I. „Budeš se klanět Pánu, svému Bohu, a jen jemu sloužit“ 2084-2094
    Víra – Naděje – Láska
II. „Pánu, svému Bohu, se budeš klanět“ 2095-2109
    Klanění – Modlitba – Oběť – Přislíbení a sliby – Povinnost společnosti vůči náboženství a právo na náboženskou svobodu
III. „Nebudeš mít jiného boha mimo mne“ 2110-2128
    Pověra – Modloslužba – Věštění a magie – Hříchy proti úctě k Bohu – Ateismus – Agnosticismus
IV. „Nezobrazíš si Boha“ 2129-2132
    Souhrn 2133-2141

2. Druhé přikázání 2142-2167

I. Jméno Pána je svaté 2142-2149
II. Boží jméno brané nadarmo 2150-2155
III. Křesťanské jméno 2156-2159
    Souhrn 2160-2167

3. Třetí přikázání 2168-2195

I. Sobotní den 2168-2173
II. Den Páně 2174-2188
    Den zmrtvýchvstání: nové stvoření – Neděle, dovršení soboty – Nedělní eucharistická oběť – Nedělní povinnost – Den milosti a pracovního klidu
    Souhrn 2189-2195

2. „Miluj svého bližního jako sám sebe“ 2196-2557

4. Čtvrté přikázání 2197-2257

I. Rodina v Božím plánu 2201-2206
    Povaha rodiny – Křesťanská rodina
II. Rodina a společnost 2207-2213
III. Povinnosti členů rodiny 2214-2231
    Povinnosti dětí – Povinnosti rodičů
IV. Rodina a Boží království 2232-2233
V. Veřejná moc v občanské společnosti 2234-2246
    Povinnosti občanských orgánů – Povinnosti občanů – Stát a Církev
    Souhrn 2247-2257

5. Páté přikázání 2258-2330

I. Úcta k lidskému životu 2259-2283
    Svědectví biblických dějin – Oprávněná obrana – Vražda – Potrat – Eutanázie – Sebevražda
II. Respektování důstojnosti osob 2284-2301
    Úcta k duši druhého: pohoršení – Respektování zdraví – Úcta k osobě a vědecké bádání – Respekt k tělesné integritě – Úcta k mrtvým
III. Obrana míru 2284-2301
    Mír – Vyvarovat se války
    Souhrn 2318-2330

6. Šesté přikázání 2331-2400

I. „Jako muže a ženu je stvořil…“ 2331-2336
II. Povolání k čistotě 2337-2359
    Integrita osoby – Bezvýhradné sebedarování – Různé způsoby čistoty – Porušování čistoty – Čistota a homosexualita
III. Manželská láska 2337-2359
    Manželská věrnost – Manželská plodnost – Dar dítěte
IV. Porušování důstojnosti manželství 2380-2391
    Rozluka – Jiná porušování důstojnosti manželství
    Souhrn 2392-2400

7. Sedmé přikázání 2401-2463

I. Všeobecné určení pozemských statků a soukromé vlastnictví majetku 2402-2406
II. Úcta k osobám a jejich majetku 2407-2418
    Respektování majetku druhých – Respektování neporušenosti (integrity) stvoření
III. Sociální nauka Církve 2419-2425
IV. Hospodářská činnost a sociální spravedlnost 2426-2436
V. Spravedlnost a solidarita mezi národy 2437-2442
VI. Láska k chudým 2443-2449
    Souhrn 2450-2463

8. Osmé přikázání 2464-2513

I. Žít v pravdě 2465-2470
II. „Vydat svědectví pravdě“ 2471-2474
III. Porušování pravdy 2475-2487
IV. Úcta k pravdě 2488-2492
V. Užívání hromadných sdělovacích prostředků 2493-2499
VI. Pravda, krása a posvátné umění 2500-2503
    Souhrn 2504-2513

9. Deváté přikázání 2514-2533

I. Očištění srdce 2517-2519
II. Boj o čistotu 2520-2527
    Souhrn 2528-2533

10. Desáté přikázání 2534-2557

I. Nezřízenost žádostivostí 2535-2540
II. Touhy Ducha 2541-2543
III. Chudoba srdce 2544-2547
IV. „Chci vidět Boha“ 2548-2550
    Souhrn 2551-2557

ČTVRTÁ ČÁST - KŘESŤANSKÁ MODLITBA (2558-2865)

PRVNÍ ODDÍL - MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA 2558-2758

Co je modlitba? 2559-2565
    Modlitba jako Boží dar – Modlitba jako smlouva – Modlitba jako společenství

1. Zjevení modlitby. Všeobecné povolání k modlitbě 2566-2649

1. Ve Starém zákoně 2568-2597

    Stvoření, zdroj modlitby – Přislíbení a modlitba víry – Mojžíš a modlitba prostředníka – David a modlitba krále – Eliáš, proroci a obrácení srdce – Žalmy, modlitba shromáždění
    Souhrn 2590-2597

2. V plnosti času 2598-2622

    Ježíš se modlí – Ježíš učí modlit se – Ježíš vyslýchá modlitbu – Modlitba Panny Marie
    Souhrn 2620-2622

3. V čase Církve 2623-2649

I. Velebení a klanění 2626-2628
II. Prosebná modlitba 2629-2633
III. Přímluvná modlitba 2634-2636
IV. Modlitba díkůvzdání 2637-2638
V. Modlitba chvály 2639-2643
    Souhrn 2644-2649

2. Tradice modlitby 2650-2696

1. U pramenů modlitby 2652-2662

    Boží slovo – Liturgie Církve – Božské ctnosti – „Dnes“
    Souhrn 2661-2662

2. Cesta modlitby 2663-2682

    Modlitba k Otci – Modlitba k Ježíšovi – „Přijď, Duchu svatý“ – Ve společenství se svatou Matkou Boží
    Souhrn 2680-2682

3. Duchovní vůdcové modlitby 2683-2696

    Celý zástup svědků – Služebníci modlitby – Místa vhodná pro modlitbu
    Souhrn 2692-2696

3. Život modlitby 2697-2758

1. Způsoby modlitby 2700-2724

I. Ústní modlitba 2700-2704
II. Rozjímání 2705-2708
III. Vnitřní modlitba 2709-2719
    Shrnutí 2720-2724

2. Boj o modlitbu 2725-2758

I. Námitky proti modlitbě 2726-2728
II. Pokorná bdělost srdce 2729-2733
    Tváří v tvář překážkám v modlitbě – Tváří v tvář pokušením v modlitbě
III. Dětinná důvěra 2734-2741
    Proč si stěžovat, že jsme nebyli vyslyšeni? – Jakým způsobem je naše modlitba účinná?
IV. Vytrvat v lásce 2742-2745
V. Ježíšova velekněžská modlitba 2746-2751
    Souhrn 2752-2758

DRUHÝ ODDÍL - MODLITBA PÁNĚ „OTČE NÁŠ“ 2759-2865

1. „Shrnutí celého evangelia“ 2761-2776

I. Ve středu Písma 2762-2764
II. „Modlitba Páně“ 2765-2766
III. Modlitba Církve 2767-2772
    Souhrn 2773-2776

2. „Otče náš, jenž jsi na nebesích“ 2777-2802

I. „Odvážit se přiblížit s plnou důvěrou“ 2777-2778
II. „Otče!“ 2779-2785
III. Otče „náš“ 2786-2793
IV. „Jenž jsi na nebesích“ 2794-2796
    Souhrn 2797-2802

3. Sedm proseb 2803-2865

I. „Posvěť se jméno tvé! 2807-2815
II. „Přijď království tvé“ 2816-2821
III. „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“ 2822-2827
IV. „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“ 2828-2837
V. „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“ 2838-2845
    „Odpusť nám naše viny…“ – „… jako i my odpouštíme našim viníkům“
VI. „Neuveď nás v pokušení“ 2846-2849
VII. „Ale zbav nás od zlého“ 2850-2854

Závěrečná doxologie 2855-2856

    Souhrn 2857-2865


Obsah: "Katechismus Katolické Církve"

Stažení: "Katechismus Katolické Církve"

Zdroj: web.katolik.cz


Top

Doporučit tuto stránku příteli!


Vote!