Katechismus Katolické Církve - Věřím v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího Katechismus Katolické Církve. KKC.
Já jsem Pán, tvůj Bůh: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.                Nevezmeš jména Božího nadarmo.                Pomni, abys den sváteční světil.                Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.                Nezabiješ.                Nesesmilníš.                Nepokradeš.                Nepromluvíš křivého svědectví.                Nepožádáš manželky bližního svého.                Nepožádáš statku bližního svého.               
czKřesťanský portál

Křesťanské zdroje

 
Věřím v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího
   

Obsah: "Katechismus Katolické Církve"


PRVNÍ ČÁST - VYZNÁNÍ VÍRY (26-1065)

DRUHÝ ODDÍL - VYZNÁNÍ KŘESŤANSKÉ VÍRY - SYMBOLY VÍRY (185-1065)

Druha kapitola

Věřím v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího (422-682)

RADOSTNÁ ZVĚST: BŮH POSLAL SVÉHO SYNA

422 „Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny“ (Gal 4,4-5). To je radostná zvěst o „Ježíši Kristu, Synu Božím“ (Mk 1,1): Bůh navštívil svůj lid, splnil zaslíbení daná Abrahámovi a jeho potomstvu; a překonal všechna očekávání: poslal nám svého „milovaného Syna“ (Mk 1,11).

423 Věříme a vyznáváme, že Ježíš z Nazareta, rodem Žid, narozený z izraelské dcery v Betlémě v době krále Heroda Velkého a císaře Augusta, povoláním tesař, který zemřel ukřižován v Jeruzalémě, pod místodržitelem Ponciem Pilátem, za vlády císaře Tiberia, je věčný Syn Boha, který se stal člověkem a „vyšel od Boha“ (Jan 13,3), „sestoupil z nebe“ (Jan 3,13; 6,33), „přišel v těle“ (1 Jan 4,2); vždyť „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy... Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milostí za milostí“ (Jan 1,14.16).

424 Pod vlivem milosti Ducha svatého a přitahováni Otcem věříme a vyznáváme o Ježíši: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16,16). Na skále této víry, kterou vyznal Petr, Kristus založil svou Církev.

DJ-014 Osobní jednota mezi věčným Slovem a Ježíšem z Nazareta / Mylné názory bránící účinné evangelizaci (relativismus dnešní doby, viz DJ-010) (podle: Kongregace pro nauku víry, DI (Dominus Iesus, Prohlášení o jedinečnosti a spasitelské univerzalitě Ježíše Krista a Církve) ze dne 6.8.2000, srov. 9-11.) V současných teologických diskusích se na Ježíše z Nazareta často nahlíží jako na zvláštní historickou postavu, která omezeně zjevila božské v míře, která není úplná, nýbrž komplementární k jiným postavám zjevení a spásy. Nekonečné a absolutní, poslední Boží tajemství se prý lidem zjevilo mnoha způsoby a v mnoha historických postavách a Ježíš z Nazareta je údajně pouze jednou z nich. On prý je, ještě konkrétněji, jednou z mnoha tváří, kterou Logos v průběhu času přijal, aby zprostředkoval lidstvu spásu.

Aby se přitom ospravedlnila na jedné straně univerzalita křesťanské spásy a na druhé straně skutečnost náboženského pluralismu, zavádí se rozlišování mezi řádem spásy věčného Slova, které má platit i mimo Církev a bez vztahu k ní, a řádem spásy vtěleného Slova. První jmenovaný řád je údajně univerzálnější než ten druhý, který se omezuje pouze na křesťany, i když je v něm Bůh přítomen v hojnější míře.

Tyto názory jsou v naprostém rozporu s křesťanskou vírou. Je totiž třeba pevně věřit, že Ježíš z Nazareta, Syn Marie, a pouze on je Synem a Slovem Otce. Slovo, které bylo na počátku u Boha (Jan 1,2), je totožné s tím, které se stalo tělem (Jan 1,4). Ježíš je Mesiáš, Syn živého Boha (Mt 16,16); v něm totiž přebývá celá plnost božství (Kol 2,9). On je jednorozený Bůh, který spočívá v náruči Otcově (Jan 1,18). V něm máme vykoupení… neboť Bůh rozhodl, aby se v něm usídlila plnost dokonalosti a že skrze něho usmíří se sebou všechno tvorstvo na nebi i na zemi tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj (Kol 1,14.19-20).

Aby odmítl bludné a omezující interpretace, definoval 1. Nicejský koncil slavnostně ve věrnosti k Písmu svatému, že »Ježíš Kristus, Boží Syn, jako jednorozený z Otce, to znamená z podstaty Otce, je Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož je stvořeno všechno, co je na nebi i na zemi, který pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil a stal se tělem a člověkem, trpěl a vstal z mrtvých třetího dne, vystoupil na nebesa a přijde soudit živé i mrtvé«.(28) V souladu s učením Otců uznal i koncil v Chalcedonu »našeho Pána Ježíše Krista jako téhož a jednoho Syna: tentýž je dokonalý v božství, tentýž je dokonalý v lidství; tentýž je pravý Bůh a pravý člověk…; tentýž je v božství podstatně rovný Otci a v lidství podstatně rovný nám…; tentýž byl jednak podle božství před věky zrozen z Otce, jednak podle lidství v posledních dnech pro nás a pro naši spásu se narodil z Marie, Panny a Bohorodičky« (29).

Druhý vatikánský koncil potvrdil, že Kristus, »nový Adam, obraz neviditelného Boha (Kol 1,15), je dokonalý člověk, který Adamovým synům vrátil podobnost s Bohem, prvotním hříchem pokřivenou… jako nevinný Beránek svobodně prolil svou krev, a tak nám zasloužil život. V něm nás Bůh usmířil se sebou i navzájem a vytrhl nás z otroctví ďábla a hříchu. Tak každý z nás může říci s apoštolem: Boží Syn mě miloval a za mě se obětoval (Gal 2,20).«(30)

V této souvislosti Jan Pavel II. Výslovně prohlásil: »Odporuje křesťanské víře, když se zavádí třeba jen uzpůsobené rozdělení mezi Slovo a Ježíše Krista… Ježíš je vtělené Slovo, jedna a nerozdělená osoba… Kristus není nikdo jiný než Ježíš z Nazareta, a ten je Boží Slovo, které se stalo tělem pro spásu všech lidí… Jakkoliv přistupujeme k tomu, že odhalujeme a hodnotíme, jak Bůh každému národu přidělil dary všeho druhu, zvláště duchovní bohatství, nemůžeme tyto dary oddělit od Ježíše Krista, který stojí v samém středu božského plánu spásy.«(31)
V protikladu ke katolické víře stojí také oddělování spasitelného působení Loga jako takového a spasitelného působení vtěleného Slova. Vtělením se všechny spasitelné činy vtěleného Slova přivádějí do jednoty s jeho lidskou přirozeností, kterou přijalo na sebe pro spásu všech lidí. Jediným subjektem, který jedná pod oběma přirozenostmi, božskou a lidskou, je jediná osoba Slova.(32)

S učením Církve je tedy neslučitelná teorie, která Logu jako takovému připisuje v jeho božství spasitelné působení, které – i po vtělení – prý vykonává jen »nad« nebo »mimo« své lidství.(33)

Podobným způsobem je třeba pevně věřit, že existuje jen jeden jediný, trojjediným Bohem chtěný plán spásy, jehož zdrojem, základem a středem je tajemství vtělení Slova, Prostředníka božské milosti ve stvoření a v řádu vykoupení (srov. Kol 1,15-20), v němž je všechno sjednoceno (srov. Ef 1,10), jehož Bůh poslal jako dárce moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení (1 Kor 1,30). Kristovo tajemství má vnitřní jednotu, která sahá od jeho věčného vyvolení v Bohu až po jeho nový příchod: V něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce (Ef 1,4). Skrze něho jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle (Ef 1,11), neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy (Řím 8,29-30).

Ve věrnosti k božskému zjevení potvrzuje učitelský úřad Církve, že Ježíš Kristus je univerzální Prostředník a Vykupitel: »Boží Slovo, skrze něž všechno bylo stvořeno, samo se stalo tělem, aby – jako dokonalý člověk – všechny spasilo a celé veškerenstvo znovu spojilo… Jeho Otec vzkřísil z mrtvých, vyvýšil a umístil po své pravici, jeho ustanovil soudcem živých i mrtvých.«(34) Toto prostřednictví spásy obsahuje v sobě také jedinečnost vykupitelské oběti Krista, věčného Velekněze (srov. Žid 6,20; 9,11; 10,12-14).

(28) 1. Nicejský koncil, Symbolum Nicaenum: DS 125; (29) Chalcedonský koncil, Symbolum Chalcedonense: DS 301; (30) 2. Vatikánský koncil, pastorální konstituce Gaudium et spes 22; (31) Jan Pavel II., encyklika Redemptoris missio, 6; (32) srov. sv. Lev Veliký, Tomus ad Flavianum: DS 294; (33) srov. sv. Lev Veliký, list císaři Lvu I., Promisisse me memini: DS 38: „ …in tantam unitatem ab ipso conceptu Virginis deitate et humanitate conserta, ut nec sine homine divina, nec sine Deo agerentur humana “. Srov. též tamtéž DS 317; (34) 2. Vatikánský koncil, pastorální konstituce Gaudium et spes, 45; srov. též Tridentský koncil Decretum de peccato originali, 3: DS 1513.

„ZVĚSTOVAT... NEVYSTIŽITELNÉ KRISTOVO BOHATSTVÍ“ (Ef 3,8)

425 Předávání křesťanské víry je především hlásání Ježíše Krista s cílem přivést k víře v něho. První učedníci byli od počátku naplněni vroucí touhou hlásat Krista: „Je přece
nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20). Vybízejí lidi všech dob, aby vstoupili do radosti jejich společenství s Kristem:

„O tom, co bylo na počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli, bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám. Život se zjevil, a my jsme (ho) viděli, Život věčný, který byl u Otce a zjevil se nám. Co jsme (tedy) viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste i vy měli s námi společenství. Naše společenství je totiž s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla úplná“ (1 Jan 1,1-4).

ÚSTŘEDNÍ BOD KATECHEZE: KRISTUS

426 „Ve středu katecheze nacházíme v podstatě jedinou osobu: a to Ježíše z Nazareta. Otcova jednorozeného Syna..., který pro nás trpěl a zemřel a nyní, zmrtvýchvstalý, žije navždy pro nás... Katechizovat... tedy znamená odhalovat v osobě Ježíše Krista celý Boží plán... tj. snažit se pochopit smysl Kristových skutků a slov, znamení, jež vykonal.“ Cílkatecheze: „Uvést... do společenství... s Ježíšem Kristem: jen on nás může vést v Duchu svatém k Otcově lásce a jen on sám může dát, abychom se podíleli na životě Nejsvětější Trojice.“

427 „Při katechezi se učí o Kristu, vtěleném Slovu a Božím Synu, a všechno ostatní se vztahuje k němu;... jen Kristus učí, zatímco každý druhý to činí jen v té míře, v jaké je jeho tlumočníkem tím, že umožňuje, aby Kristus učil jeho ústy... Každý katecheta by měl na sebe vztahovat tajemná Ježíšova slova: „Moje učení není moje, ale toho, který mě poslal“ (Jan 7,16).“

428 Ten, kdo je povolán „učit Krista“, má tedy usilovat především o ten zisk, jímž je „nesmírně cenné poznání Krista“; je třeba přijmout ztrátu všeho, „abych mohl získat Krista a byl s ním spojen“ a abych „poznal na sobě moc jeho zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení; a protože umřel on, i já mu chci být v tom podobný. Potom,… dosáhnu i vzkříšení z mrtvých“ (Fil 3,8-11).

429 Z tohoto láskyplného poznání Krista se rodí nezadržitelná touha hlásat, „evangelizovat“, přivádět druhé k tomu, aby dali své „ano“ k víře v Ježíše Krista. Zároveň také člověk pociťuje potřebu stále lépe poznávat tuto víru. Proto uvedeme v pořadí podle vyznání víry hlavní Ježíšovy tituly: Kristus, Boží Syn, Pán (2. článek). Po nich pak Vyznání víry prohlašuje hlavní tajemství Kristova života: jeho vtělení (3. článek), pak velikonoční tajemství (4. a 5. článek) a konečně tajemství jeho oslavení (6. a 7. článek).

2. ČLÁNEK

„I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO“

I. Ježíš

430 Ježíš v hebrejštině znamená: „Bůh zachraňuje.“ Anděl Gabriel říká při zvěstování nazývá jeho vlastním jménem Ježíš; toto jméno vyjadřuje zároveň jeho totožnost i jeho poslání. Protože pouze Bůh může odpouštět hříchy, je to on, kdo v Ježíši, svém věčném Synu, který se stal člověkem, „spasí svůj lid od hříchů“ (Mt 1,21). Tak Bůh v Ježíši opakuje celé své dějiny spásy k prospěchu lidí.

431 V dějinách spásy se Bůh nespokojil s tím, že osvobodil Izraele „z domu otroctví“ (Dt 5,6), že ho vyvedl z Egypta; spasí ho i z jeho hříchu; protože hřích je vždycky urážka Boha, pouze Bůh ji může odpustit. Proto Izrael, když si stále více uvědomuje všeobecnost hříchu, nebude moci hledat spásu jinak, než ve vzývání jména Boha Vykupitele.

432 Ježíšovo jméno znamená, že Jméno samého Boha je přítomno v osobě jeho Syna, který se stal člověkem kvůli všeobecnému a definitivnímu vykoupení z hříchů. Jen Boží jméno přináší spásu, a napříště ho mohou všichni vzývat, neboť vtělením se spojil se všemi lidmi, „neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy“ (Sk 4,12).

433 Jméno Boha Spasitele vzýval jen jednou za rok velekněz při smírných obřadech za hříchy Izraele, když pokropil krví oběti příkrov (tzv. slitovnici) svatostánku. Příkrov byl místem Boží přítomnosti. Když svatý Pavel říká o Ježíšovi, že „Bůh ho ustanovil jako smírnou oběť v jeho krvi“ (Řím 3,25), chce tím tvrdit, že v jeho lidství „Bůh smířil svět se sebou skrze Krista“ (2 Kor 5,19).

434 Ježíšovo zmrtvýchvstání oslavuje jméno Boha Spasitele, neboť právě Ježíšovo jméno plně dokazuje svrchovanou moc „Jména nad každé jiné jméno“ (Fil 2,9-10). Zlí duchové se jeho jména bojí a Ježíšovi učedníci v jeho jménu konají zázraky; vždyť Otec jim dá všechno, oč ho prosí v Ježíšově jménu.

435 Ježíšovo jméno je středem křesťanské modlitby. Všechny liturgické modlitby končí formulí „per Dominum nostrum Jesum Christum...“ (skrze našeho Pána, Ježíše Krista...). Modlitba „Zdrávas Maria“ vrcholí slovy „a požehnaný plod života tvého, Ježíš.“ Modlitba srdce, obvyklá u východních křesťanů a nazývaná „Ježíšova modlitba“ říká: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným.“ Mnozí křesťané umírají s jediným slovem: „Ježíš“ na rtech, jako svatá Johanka z Arku.

II. Kristus

436 Kristus pochází z řeckého překladu hebrejského výrazu „Mesiáš“, což znamená „pomazaný.“ Stává se Ježíšovým vlastním jménem jen proto, že on dokonale plní božské poslání, které to jméno vyjadřuje. V Izraeli bývali totiž ve jménu Boha pomazáni ti, kteří mu byli zasvěceni k poslání, jež jim svěřil. Byli to králové, kněží a někdy i proroci. Takový měl být „par excellence“ případ Mesiáše, kterého měl Bůh poslat, aby nastolil s konečnou platností své Království. Mesiáš měl být pomazán Duchem Hospodina na krále i kněze zároveň, ale také na proroka. Ježíš splnil mesiánskou naději Izraele ve své trojí funkci kněze, proroka a krále.

437 Anděl zvěstoval pastýřům Ježíšovo narození jako narození Mesiáše slíbeného Izraeli: „V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán“ (Lk 2,11). Od samého počátku je tím, „kterého Otec posvětil a poslal na svět“ (Jan 10,36) počatý jako „svatý“ v Mariině panenském lůně. Bůh vyzval Josefa, aby přijal Marii, „svou manželku“, která byla těhotná, „vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého“ (Mt 1,20), aby se tak Ježíš, „nazývaný Kristus“, narodil Josefově manželce jako potomek z Davidova mesiášského rodu (Mt 1,16).

438 Ježíšovo mesiášské posvěcení vyjevuje jeho božské poslání. „A to ostatně naznačuje samo jeho jméno, neboť Kristovým jménem se míní ten, který pomazal, ten, který byl pomazán, i samo pomazání, kterého se mu dostalo: ten, který pomazal, to je Otec; ten, který byl pomazán, to je Syn; a byl pomazán v Duchu, který je pomazání.“ Ježíšovo věčné mesiášské posvěcení se zjevilo v době jeho pozemského života, při křtu od Jana, když ho Bůh „pomazal Duchem svatým a mocí“ (Sk 10,38), „aby byl zjeven izraelskému národu“ (Jan 1,31) jako jeho Mesiáš. Jeho skutky i jeho slova ho zjevují jako „svatého Božího“ (Mk 1,24; Jan 6,69; Sk 3,14).

439 Mnozí židé i někteří pohané, kteří sdíleli jejich naději, uznali, že Ježíš má základní rysy mesiášského „Davidova syna“, kterého Bůh slíbil Izraeli. Ježíš přijal titul Mesiáše, na který měl právo, avšak ne bez výhrad, protože část jeho současníků jej chápala podle pojetí příliš lidského, v podstatě politického.

440 Ježíš přijal vyznání víry apoštola Petra, který ho uznával za Mesiáše, a sám pak oznamuje, že utrpení Syna člověka je už blízko. Tak odhalil vlastní obsah své mesiášské královské důstojnosti v transcendentní totožnosti Syna člověka, „který sestoupil z nebe“ (Jan 3,13), a zároveň ve svém vykupitelském poslání jako trpící Služebník: „Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“ (Mt 20,28). A proto se pravý smysl jeho královské důstojnosti ukazuje jen z výše kříže. Teprve po vzkříšení může Petr prohlásit jeho mesiášskou královskou důstojnost před Božím lidem: „Ať je úplně jasno celému izraelskému národu toto: Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali“ (Sk 2,36).

III. Jednorozený Syn Boží

441 Boží Syn je ve Starém zákoně titul, který se dává andělům, vyvolenému národu, synům Izraele a jejich králům. V těchto případech znamená adoptivní synovství, jež vytváří mezi Bohem a jeho tvorem mimořádně důvěrné vztahy. Když je tedy slíbený Král-Mesiáš nazýván „Božím Synem“, nevyplývá z toho nutně, podle literárního smyslu oněch textů, že je víc než člověk. Ti, kdo takto označovali Ježíše jako izraelského Mesiáše, nechtěli asi říci nic víc.

442 Jiná věc je, když Petr vyznává, že Ježíš je „Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16,16), protože Ježíš odpovídá slavnostním způsobem: „Nezjevilo ti to tělo a krev, ale můj nebeský Otec“ (Mt 16,17). Podobně Pavel prohlásí o svém obrácení na cestě do Damašku: „Bůh, který mě vyvolil už v lůně mé matky a svou milostí povolal a rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych kázal o něm radostnou zvěst všem pohanům...“ (Gal 1,15-16). „A hned začal v synagogách kázat Ježíše, že je to Boží Syn“ (Sk 9,20). Toto bude od samého počátku středem apoštolské víry, kterou prohlásil nejdříve Petr jako základ Církve.

443 Jestliže Petr mohl uznat, že Mesiášovo božské synovství má transcendentální povahu, pak jen proto, že to sám Ježíš jasně naznačil. Před veleradou, na otázku svých žalobců: „Ty jsi tedy Boží Syn?“, Ježíš odpověděl: „Vy správně říkáte, já jsem“ (Lk 22,70). Už mnohem dříve se označil za „Syna“, který zná Otce, který se liší od služebníků, jež Bůh dříve posílal svému lidu, a který je vyšší než sami andělé. Odlišil své synovství od synovství svých učedníků tím, že nikdy neříkal „Otče náš“, kromě příkazu, který jim dal: „ Vy se tedy modlete takto: Otče náš“ (Mt 6,9); a zdůraznil toto rozlišení: “...k Otci svému i Otci vašemu“ (Jan 20,17).

444 Evangelia zmiňují při dvou slavnostních okamžicích – při křtu a proměnění Krista – Otcův hlas, který označuje Ježíše za svého „milovaného Syna.“ Ježíš se sám představuje jako „jednorozený Syn Boží“ (Jan 3,16) a tímto titulem potvrzuje svou věčnou preexistenci. Požaduje víru „ve jméno jednorozeného Syna Božího“ (Jan 3,18). Toto křesťanské vyznání se objevuje již ve zvolání setníka tváří v tvář Ježíši na kříži: „Tento člověk byl opravdu Boží Syn“ (Mk 15,39); jedině věřící člověk může vyjádřit ve světle velikonočního tajemství plný dosah titulu „Boží Syn“.

445 Teprve po zmrtvýchvstání se ukáže Ježíšovo božské synovství v moci jeho oslaveného lidství: „duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých“ (Řím 1,4). Apoštolové budou moci vyznat: „Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy“ (Jan 1,14).

IV. Pán – Hospodin

446 V řeckém překladu starozákonních knih je nevýslovné jméno, jímž se Bůh zjevil Mojžíšovi, JHVH, přeloženo výrazem „Kyrios“ (Pán). Od té doby se Hospodin (Pán) stává nejčastějším jménem přímo pro označení božství Boha Izraele. V tomto hutném smyslu užívá Nový zákon titulu „Pán“ jak pro Otce, tak — a to je novinka — i pro Ježíše, který je tím uznáván za Boha.

447 Sám Ježíš si tento titul zastřeně připisuje, když diskutuje s farizeji o smyslu 110. žalmu, ale i otevřeně, když se obrací ke svým apoštolům. Během Ježíšova veřejného života ukazovaly projevy jeho moci nad přírodou, nad nemocemi, nad zlými duchy, nad smrtí a hříchem jeho božskou svrchovanost.

448 V evangeliích se různé osoby velmi často obracejí na Ježíše oslovením „Pane“. Tento titul vyjadřuje úctu i důvěru těch, kteří přicházejí k Ježíšovi a očekávají od něho pomoc a uzdravení. Pod vlivem Ducha svatého znamená toto slovení znamená uznání Ježíšova božského tajemství. Při setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem se stává klaněním: „Pán můj a Bůh můj!“ (Jan 20,28). Dostává onen nádech lásky a náklonnosti, kterým se bude vyznačovat křesťanská tradice: „Pán je to!“ (Jan 21,7).

449 Tím, že první vyznání víry Církve připisují Ježíšovi božský titul Pána, vyhlašují od samého počátku, že moc, čest a sláva, náležející Bohu Otci, se vztahují také na Ježíše, protože má „božskou přirozenost“ (Fil 2,6), a že Otec tuto Ježíšovu svrchovanost ukázal tím, že ho vzkřísil z mrtvých a povýšil ho do své slávy.

450 Hned od začátku křesťanských dějin vyhlášení Ježíšovy svrchovanosti znamená také uznání, že člověk nesmí absolutně podřizovat svou osobní svobodu žádné pozemské moci, ale jedině Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu: císař není „Pán“. „Církev věří... že klíč, střed a cíl celých lidských dějin je v jejím Pánu a Učiteli“.

451 Křesťanská modlitba je poznamenána titulem „Pán“, ať je to výzva k modlitbě: „Pán s vámi“, nebo závěr modlitby: „skrze našeho Pána, Ježíše Krista“, nebo také zvolání plné naděje a důvěry: „Maran atha“ (Pán přichází) či „Marana tha“ (Přijď, Pane!; 1 Kor 16,22), „Amen, přijď, Pane Ježíši!“ (Zj 22,10).

Souhrn

452 Jméno „Ježíš“ znamená „Bůh zachraňuje.“ Dítě narozené z Panny Marie je pojmenováno „Ježíš“, „On (totiž) spasí svůj lid od hříchů“ (Mt 1,21): „Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy“ (Sk 4,12).

453 Jméno „Kristus“ znamená „Pomazaný“, „Mesiáš.“ Ježíš je Kristus, neboť Bůh ho „pomazal Duchem svatým a mocí“ (Sk 10,38). On je ten, který měl přijít, je „nadějí Izraele“ (Sk 28,20).

454 Jméno „Boží Syn“ znamená jedinečný a věčný vztah Ježíše Krista k Bohu, jeho Otci: on je Otcův jednorozený Syn a sám Bůh. Věřit, že Ježíš Kristus je Boží Syn je nutné k tomu, aby člověk mohl být křesťanem.

455 Jméno „Pán“ znamená božskou svrchovanost. Vyznávat nebo vzývat Ježíše jako Pána znamená věřit v jeho božství. „Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán““ (1 Kor 12,3).

3. ČLÁNEK

„JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY“

1. odstavec

SYN BOŽÍ SE STAL ČLOVĚKEM

I. Proč se Slovo stalo tělem

456 V nicejsko-cařihradským vyznáním víry říkáme, že Syn Boží „pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijalo tělo z Marie Panny a stal se člověkem.“

457 Slovo se stalo tělem, aby nás spasilo tím, že nás smíří s Bohem: Bůh si nás zamiloval, „a poslal nám svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy“ (1 Jan 4,10). „Otec poslal svého Syna jako spasitele světa“ (1 Jan 4,14). Syn Boží „přišel, aby odstranil hříchy“ (1 Jan 3,5).

„Naše přirozenost byla nemocná a potřebovala uzdravení; byla padlá, potřebovala pozvednutí, byla mrtvá, potřebovala vzkříšení. Přišli jsme o vlastnictví dobra, bylo nám je třeba vrátit. Nám, ponořeným do temnot, bylo třeba přinést světlo; byli jsme v zajetí, čekali jsme na zachránce; byli jsme vězňové, čekali jsme na osvoboditele. Nebyly všechny tyto důvody závažné? Nebyly takové, aby pohnuly Boha sestoupit až do naší lidské přirozenosti, aby ji navštívil, když bylo lidstvo v tak žalostném a nešťastném stavu?“

458 Slovo se stalo tělem, abychom tak poznali Boží lásku: „V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom měli život skrze něho“ (1 Jan 4,9). „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16).

459 Slovo se stalo tělem, aby bylo naším vzorem svatosti: „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě...“ (Mt 11,29). „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Jan 14,6). A Otec na hoře Proměnění přikazuje: „Toho poslouchejte“ (Mk 9,7). On je totiž vzorem blahoslavenství a závazným pravidlem Nového zákona: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“ (Jan 15,12). Tato láska v sobě zahrnuje, že člověk nabídne sebe sama v následování Ježíše.

460 Slovo se stalo tělem, abychom měli účast na božské přirozenosti“ (2 Petr 1,4): „Vždyť to je důvod, proč se Slovo stalo člověkem, a Boží Syn synem člověka: aby se člověk stal Božím Synem tím, že vstoupí do společenství se Slovem a dostane tak božské synovství.“ „Vždyť Boží Syn se stal člověkem, aby nás učinil Bohem.“ „Jednorozený Boží Syn, chtěje nás učinit účastnými svého božství, vzal na sebe naši přirozenost, aby, když se stal člověkem, z lidí udělal bohy.“

II. Vtělení

461 Církev přejímá výraz svatého Jana („Slovo se stalo tělem“: Jan 1,14) a nazývá „vtělením“ skutečnost, že Boží Syn vzal na sebe lidskou přirozenost, aby v ní uskutečnil naši spásu. Církev opěvuje tajemství vtělení v jednom hymnu, který uvádí svatý Pavel:

„Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Fil 2,5-8).

462 O tomtéž tajemství hovoří list k Židům:

„A tak Kristus, když přicházel na svět, řekl: „Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli““ (Žid 10,5-7).

463 Víra ve skutečné vtělení Božího Syna je rozlišovacím znamením křesťanské víry: „Ducha Božího poznáte takto: každý duch, který vyznává, že Ježíš přišel jako Mesiáš
v těle, je z Boha“ (1 Jan 4,2). To je radostné přesvědčení Církve od samého počátku, když opěvuje „velké tajemství zbožnosti“: „Přišel v lidské přirozenosti“ (1 Tim 3,16).

III. Pravý Bůh a pravý člověk

464 Jedinečná a zcela zvláštní událost vtělení Božího Syna neznamená, že Ježíš Kristus je zčásti Bůh a zčásti člověk, ani že je v něm beztvárně smíšeno božství s lidstvím. Stal se opravdu pravým člověkem a zůstal přitom opravdu pravým Bohem, Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk. Církev musela během prvních staletí hájit a objasňovat tuto pravdu víry proti bludům, které ji zkreslovaly.

465 První bludy spíše popíraly Kristovo pravé lidství než jeho božství (gnostický doketismus). Už od apoštolských dob křesťanská víra trvala na opravdovém vtělení Božího Syna, „který přišel v těle“. Avšak ve třetím století musela Církev potvrdit proti Pavlovi ze Samosaty (na sněmu v Antiochii), že Ježíš Kristus je Boží Syn podle přirozenosti, a ne jen adoptivní. První ekumenický koncil v Niceji roku 325 vyznal ve svém krédu, že Boží Syn „je zrozený, ne stvořený, jedné podstaty [„homousios“] s Otcem“, a odsoudil Aria, který zastával názor, že „Boží Syn vzešel z ničeho“ a že je „jiné podstaty než Otec“.

466 Nestoriánský blud viděl v Kristu lidskou osobu spojenou s božskou osobou Božího Syna. Proti tomu svatý Cyril z Alexandrie a třetí ekumenický koncil shromážděný v Efezu v roce 431 vyznal, že „Slovo tím, že se ve své Osobě spojilo s tělem, oduševněným rozumovou duší, se stalo člověkem“. Kristovo lidství nemá jiný subjekt než božskou osobu Božího Syna, který je přijal za vlastní ve chvíli svého početí. Kvůli tomu efezský koncil prohlásil v roce 431, že Maria se opravdu stala Boží Matkou pro lidské početí Božího Syna ve svém lůně; „Matka Boží... ne proto, že by Boží Slovo přijalo od ní svou božskou přirozenost, nýbrž proto, že se z ní má svaté tělo, vybavené rozumovou duší, a poněvadž je s ním Slovo spojeno ve své Osobě, říká se, že se Slovo narodilo podle těla“.

467 Monofyzité tvrdili, že lidská přirozenost jako taková přestala v Kristu existovat, protože byla přijata do božské osoby Božího Syna. Proti tomuto bludu čtvrtý ekumenický koncil v Chalcedonu v roce 541 prohlásil:

„Po vzoru svatých Otců jednomyslně učíme vyznávat jediného a téhož Syna, našeho Pána Ježíše Krista, stejně dokonalého v božství a dokonalého v lidství, pravého Boha a pravého člověka, složeného z rozumové duše a těla, soupodstatného s Otcem svým božstvím a soupodstatného s námi svým lidstvím, který „sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu“ (Žid 4,15), zplozeného Otcem přede všemi věky co do božství, a v těchto posledních dnech pro nás a pro naši spásu zrozeného z Panny Marie, a Matky Boží, co do lidství.

Jediného a téhož Krista, Pána, jednorozeného Syna, jehož musíme rozeznávat ve dvou přirozenostech, bez směšování, beze změny, bez rozdělení, bez odloučení. Spojením přirozeností nijak není potlačena jejich rozdílnost, ale spíše jsou vlastnosti každé uchovány a spojeny v jedinou osobu a v jedinou hypostázi.“

468 Po chalcedonském koncilu dělali někteří z Kristovy lidské přirozenosti jakýsi osobní subjekt. Proti nim pátý ekumenický koncil v Cařihradě v roce 553 prohlásil: „Je jen jedna jediná hypostáze [nebo osoba]..., totiž náš Pán, Ježíš Kristus, Jeden z Trojice.“ A tedy všechno v Kristově lidství musí být přičítáno jeho božské Osobě jako svému vlastnímu subjektu, nejen zázraky, nýbrž i utrpení a sama smrt: „Náš Pán Ježíš Kristus, ukřižovaný ve svém těle, je pravý Bůh, Pán slávy a Jeden ze svaté Trojice.“

469 Církev takto vyznává, že Ježíš je neoddělitelně pravý Bůh a pravý člověk: je skutečně Božím Synem, který se stal člověkem, naším bratrem, aniž přestal být Bohem, naším Pánem:

„Bůh se stal člověkem; nezměněný ve svém božství přijal naše lidství,“ zpívá římská liturgie. A liturgie sv. Jana Zlatoústého prohlašuje a zpívá: „Ó jednorozený Synu a Slovo Boha, ty, který jsi nesmrtelný, ráčil ses vtělit pro naši spásu v lůno svaté Boží Matky a vždy Panny Marie; ty, který ses bez proměny stal člověkem a byl jsi ukřižován, ó Kriste, Bože, ty, který jsi svou smrtí přemohl smrt, ty, který jsi Jeden ze svaté Trojice, oslavovaný s Otcem a Duchem svatým, spas nás!“

IV. Jak je Boží Syn člověkem?

470 Jelikož při vtělení byla tajemným spojením „lidská přirozenost přijata a nikoli „zničena““, byla Církev po staletí vedena k tomu, aby vyznávala plnou skutečnost jak Kristovy lidské duše s její rozumovou a volní činností, tak i jeho lidského těla. Zároveň však pokaždé musela připomínat, že Kristova lidská přirozenost náleží plně božské osobě Syna, jenž tuto přirozenost přijal. V ní vše, čím je, a vše, co koná, pochází od „Jednoho z Trojice.“ Boží Syn tedy sdílí svému lidství svůj vlastní osobní způsob existence v Trojici. Tím Kristus jak ve své duši, tak i ve svém těle vyjadřuje lidským způsobem božské jednání Trojice:

„Boží Syn... lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí přemýšlel, lidskou vůlí jednal, lidským srdcem miloval. Narozen z Panny Marie, stal se opravdu jedním z nás, ve všem nám podobný kromě hříchu.“

KRISTOVA DUŠE A JEHO LIDSKÉ POZNÁNÍ

471 Apollinaris z Laodiceje zastával názor, že u Krista Slovo nahradilo duši nebo ducha. Proti tomuto bludu Církev prohlásila, že věčný Syn přijal také rozumovou lidskou duši.

472 Lidská duše, kterou Boží Syn přijal, je obdařena opravdovým lidským poznáním. To tudíž nemohlo být samo ze sebe neomezené: bylo získáváno v historických podmínkách jeho existence, v prostoru a času. Proto Boží Syn mohl v okamžiku, kdy se stal člověkem, vzít na sebe to, že bude „prospívat moudrostí, věkem a oblibou“ (Lk 2,52), a dokonce i potřebu získávat znalosti po lidském způsobu na základě zkušenosti. To odpovídalo skutečnosti jeho dobrovolného ponížení, že „vzal na sebe přirozenost služebníka“ (Fil 2,7).

473 Toto vpravdě lidské poznání Božího Syna však zároveň vyjadřovalo božský život jeho Osoby. „Lidská přirozenost Božího Syna, ne sama ze sebe, nýbrž díky svému spojení se Slovem, poznávala a na sobě projevovala všechno, co odpovídá Bohu.“ Především je to důvěrné a bezprostřední poznání, jež má Boží Syn, který se stal člověkem, o svém Otci. Syn také projevoval ve svém lidském poznání božsky pronikavý vhled do skrytých myšlenek lidských srdcí.

474 Kristovo lidské poznání se díky svému spojení s božskou moudrostí v osobě vtěleného Slova těšilo plnosti vědění o věčných záměrech, jež Kristus přišel zjevit. Jestliže o něčem z této oblasti uznává svou nevědomost, jinde o tom prohlašuje, že zjevit to není jeho posláním.

KRISTOVA LIDSKÁ VŮLE

475 Církev obdobným způsobem na šestém ekumenickém koncilu prohlásila, že Kristus z přirozenosti dvojí vůli a dvojí jednání, božské a lidské, nikoli protikladné, ale spolupracující, takže Slovo, které se stalo tělem, chtělo lidsky v poslušnosti Otci všechno, o čem pro naši spásu božsky rozhodlo s Otcem a s Duchem svatým. Kristova lidská vůle „následuje jeho vůli božskou bez zpěčování a bez odporu, nýbrž spíše v podřízenosti oné všemohoucí vůli“.

KRISTOVO PRAVÉ TĚLO

476 Jelikož Slovo se stalo tělem přijetím pravého lidství, bylo Kristovo tělo omezené. Proto může být Kristova lidská podoba „vykreslena“ (Gal 3,1). Na sedmém ekumenickém koncilu Církev uznala oprávněnost toho, aby tato podoba byla zobrazována na posvátných obrazech.

477 Církev zároveň vždy uznávala, že v Ježíšově těle „se nám zjevil neviditelné Bůh“. Vždyť individuální rysy Kristova těla jsou výrazem božské osoby Božího Syna. On se totiž rysy svého lidského těla přijal za své do té míry, že jejich vyobrazení na posvátném obraze může být uctíváno, neboť věřící, který uctívá Kristův obraz, „uctívá v něm osobu, jež je na něm znázorněna“.

SRDCE VTĚLENÉHO SLOVA

478 Ježíš nás všechny a každého z nás miloval za svého života i ve své agónii a smrti a vydal se za každého z nás, „protože on mě miloval a za mě se obětoval“ (Gal 2,20). Miloval nás všechny svým lidským srdcem. Proto Ježíšovo božské Srdce, pro naše hříchy a k naší spáse probodené, „je chápáno jako zvláštní znamení a symbol... té lásky, jíž božský Vykupitel neustále miluje věčného Otce a všechny lidi bez výjimky“.

POB-01 Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně (první pátky)

Prvním oddaným ctitelem Ježíšova Srdce byl apoštol Jan, naslouchající pozorně živoucímu bijícímu Srdci. Druhým, neméně oddaným, byla Marie Magdaléna. Oba dva se podle logiky lásky sešli u kříže na Kalvárii. Kult Ježíšova Srdce začal právě zde. A je zde i první svatý tohoto Srdce: sv. Longin, setník římského prokurátora, který probodává Božské Srdce a tváří v tvář jemu se obrací. Jemu vděčíme, že byl nástrojem Božího úradku a otevřel nám Ježíšovo Srdce, poklad všech chudých a pokorných. – Středověkými ctiteli byli např. sv. Gertruda Velká nebo sv. Mechtilda (s neviditelnými stigmaty).

Svatá Markéta Maria Alacoque (1647-1690)z klášterní komunity Paray-le-Monial, měla zjevení P.Ježíše od r. 1673 do své smrti. V r. 1687 jí slíbil: „Slibuji při nesmírném milosrdenství svého Srdce, že moje všemohoucí láska propůjčí všem, kteří po devět po sobě jdoucích prvních pátků měsíce mne přijmou, milost, že u nich setrvám až do konce. Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svatých svátostí. Božské Srdce jim bude bezpečným útočištěm v jejich posledních okamžicích.“
Papež bl. Pius IX. zasvětil Božskému Srdci celou Církev r. 1875, papež Lev XIII. zasvětil Božskému Srdci v r. 1899 celý svět a celý význam událostí v klášteře Paray-le-Monial a vizionářku Markétu Marii Alacoque (svatořečenou r. 1920) připomněl v encyklice „Annum sacrum“.

Zaslíbení Božského Srdce Páně (vyňatá ze spisů sv. Markéty Alacoque)

1. Ctitelům svého Srdce dám všechny milosti potřebné v jejich stavu a požehnám všem jejich podnikům.
2. Budu jim útěchou ve všech obtížích.
3. Hříšníci najdou v mém Srdci nevyčerpatelný pramen milosrdenství.
4. Vlažní dosáhnou bývalé horlivosti, duše horlivé dospějí vbrzku vysoké dokonalosti.
5. Zachráním před věčnou záhubou ty, kteří budou naplněni opravdovou pobožností k mému Srdci a jemu zasvěceni; mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm proti všem nepřátelským úkladům, zvláště pak v poslední hodinu.
6. Jména těch, kteří rozšiřují úctu k mému Srdci, vepíši do Mého a nikdy nevymaži.
7. Zdroj požehnání vyliji na domy, kde bude uctíván obraz mého Srdce; rozdvojené spojím a rodinám udělím pokoj.
8. Budu chránit rodiny od jakéhokoliv nedostatku, jen když se na mne s důvěrou obrátí.
9. Požehnám a odvrátím trest Boží spravedlnosti a spojím ve svornosti srdce v těch náboženských sdruženích, která se postaví pod mou ochranu.
10. Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší srdce.
11. Zahrnu nebeským požehnáním ty, kteří ve svátek mého Srdce přistoupí ke stolu Páně, aby odčinili urážky mně způsobené, především Nejsvětější Svátosti (Eucharistii).
12. Dám milost vytrvání těm, kteří po devět prvních pátků měsíce přistoupí ke stolu Páně (budou-li vždy dělat, co mají).

POB-02 Pobožnost k Nejčistšímu Srdci Panny Marie (první soboty) (Mariánská úcta, je-jí důvody a cíle viz MAR-01) Vyznavačem Mariina Srdce byl už sv. Augustin, sv. Bernardin Sienský, sv. Ignác z Loyoly a sv. František Saleský. Do katolické liturgie ji uvedl sv. Jan Eudes (1601-1680), inspirovaný Marií des Vallés, duší-obětí, kterou poznal při misiích v Normandii. Tato duše byla podivuhodnou Ježíšovou důvěrnicí jako sestra Markéta Maria Alacoque. Na své opravdové rozšíření však musela pobožnost čekat až do moderní doby. V r.1925 požádala P. Maria Lucii, vizionářku z Fatimy (František a Hyacinta již byli mrtvi; svatořečeni byli 13.5.2000 ve Fatimě), o prvních pět sobot na smír za rouhání a nevděk. P. Mariařekla: „Řekni všem, že kdo se během pěti měsíců v roce v první sobotní den vyzpovídají, půjdou k přijímání, pomodlí se růženec a čtvrt hodiny stráví v mé společnosti meditací nad mystérii růžence (viz POB-04) s úmyslem, aby mi poskytli důstojnou nápravu, slibuji, že budu přítomna při jejich smrtelné hodině se všemi milostmi potřebnými ke spáse jejich duší.“ Tak vedle Ježíšových prvních pátků vznikl i kult mariánských prvních sobot. Počet sobot byl později P.Ježíšem zvýšen na devět shodně jako u prvních pátků.

Při zjevení 15.8.1942 sestře Natálii P.Ježíš pootevřel plášť Svaté Panny, aby ukázal Srdce své Matky, a řekl: „Tak, jako svým narozením jsem se světu představil prostřednictvím Neposkvrněného Srdce mé Matky, právě tak prostřednictvím téhož Srdce duše dospějí k mému Srdci. – Hle, Neposkvrněné Srdce, v němž jsem učinil sídlo milosti pro svět a duše! Toto Srdce je bezpečný pramen mých milostí, které z něho vyvěrají pro život a pro posvěcování světa. Protože Otec mi dal všechnu moc na nebi i na zemi, Neposkvrněné Srdce své Matky jsem nadal mocí, která zvítězí nad hříchem a světem. Má dcero, prostřednictvím Markéty (Alacoque) jsem celému světu dal velké sliby (viz POB-01). Ale protože jsem ve své dobrotě nekonečný a v milosti nevyčerpatelný, nyní slibuji ještě více. Touží-li duše po tom, aby se mé sliby na nich splnily, nechť milují a uctívají Mariino Neposkvrněné Srdce. Dosvědčí to tak, že mě budou přijímat ve svatém přijímání po přípravě plné pokání po devět prvních sobot po sobě následujících měsíců, tak jako po oněch devět prvních pátků v měsíci, a to se záměrem, aby ve spojení s Neposkvrněným Srdcem mé Matky byly mému Božskému Srdci poskytovány skutky pokání.“

Invokace vhodná pro toto sobotní svaté přijímání: „Božské Srdce Ježíšovo, obětuji ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Mariina toto svaté přijímání jako pokání a nápravu všech urážek, jimiž tě lidstvo nepřestává zahrnovat.“

(Osoby, které se zpovídají před prvním pátkem měsíce, se nemusí v sobotu znovu zpovídat, pokud zůstaly ve stavu milosti; padne-li první sobota na první den měsíce a předchází-li tedy prvnímu pátku, je třeba se zpovídat, je-li k tomu příležitost.)

Zaslíbení Neposkvrněného Srdce Panny Marie (daná P.Ježíšem sestře Marii-Natálii 15.8.1942)

1. Všechno, oč duše prosí mé Srdce skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, budou-li o to prosit s důvěrou.
2. Za všech životních okolností pocítí podporu a požehnání mé Matky.
3. V těchto duších i v jejich rodinách zavládne mír, porozumění a láska.
4. V rodinách nebude ani pohoršení, ani zklamání, ani nespravedlnost.
5. Manželé se nerozvedou; rozvedení se zase vrátí k sobě.
6. Rodiny budou žít ve shodě a vytrvají v pravé víře.
7. Matky v požehnaném stavu se budou těšit zvláštní ochraně mé Matky a dostanou všechno, oč budou pro sebe a své dítě prosit.
8. Chudí naleznou příbytek a potravu.
9. Duše najdou zalíbení v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřátele.
10. Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když bude za ně novéna konána jinou osobou.
11. Hříšníci neupadnou znovu do svých hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.
12. Kdo tuto novénu vykonává ve stavu milosti, ani potom nebude mé Srdce urážet těžkým hříchem, a to až do smrti. (Platí zvláště pro děti.)
13. Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, vyvázne nejenom z věčného ohně, ale z i ohně očistce.
14. Vlažné duše zahoří zápalem a v horlivosti vytrvají a v krátké době dosáhnou velké dokonalosti a svatosti.
15. Když tuto novénu vykonají rodiče nebo některý člen rodiny, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
16. Z mladých obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
17. Ti, kteří ztratili víru, ji opět naleznou, a bloudící se zase vrátí do pravé Církve.
18. Duchovní a řeholníci zůstanou věrní svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.
19. Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i hmotných záležitostech.
20. Duše budou snadno unikat pokušením těla, světa a satana.
21. Pyšní se rychle stanou pokornými a nenávistní se nechají přemoci láskou.
22. Horlivé duše zakusí sladkost modlitby a obětí; nebudou zneklidňovány ani strachem, ani pochybami.
23. Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.
24. Umírající budou uchopeni velkou touhou po věčném životě a odevzdají se do mé vůle, umírajíce v náručí mé Matky.
25. Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
26. Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.
27. Duším, které touží po dokonalosti, se dostane cti, že obdrží hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.
28. Ať už budou nemocné nebo se těšit úplnému zdraví, bude je doprovázet jistá vnitřní i vnější radost a uspokojení.
29. Duše zamilované do duchovního života obdrží milost, aby bez zvláštních obtíží neustále prožívaly přítomnost mé Matky i mou vlastní přítomnost.
30. Duše, které pokročily v mystickém sjednocení, obdrží milost, že budou pociťovat, že nežijí samy, aleže v nich žiji já – to znamená, že to já miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Budou prožívat zázračnou zkušenost pocitu, že všechno, co je v nich dobrého, krásného, svatého, pokorného, mírného, poslušného, šťastného a velkolepého, jsem ve všem a vždycky já sám, všemohoucí, nekonečný Pán, jediná Láska, jediný Bůh.
31. Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako čisté lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
32. Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým, se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.
33. Duše zamilované do duchovního života budou rychle postupovat v praktikování víry a ctnostného života.

K těmto Ježíšovým slibům připojila Panna Maria svůj „VELKÝ SLIB“:

„Každou první sobotu v měsíci budou brány pekla zavřeny. Očistec otevře své brány a mnoho duší bude přijato v nebi. Toto je účinek milosrdné lásky mého Syna, který ho použije, aby odměnil duše, uctívající mé Neposkvrněné Srdce.“

Souhrn

479 Jednorozený Syn Otce, věčné Slovo, tj. Slovo a podstatný obraz Otce, se v čase Otcem stanoveném vtělil: aniž ztratil božskou přirozenost, přijal přirozenost lidskou.

480 Ježíš Kristus je v jednotě své božské Osoby pravý Bůh a pravý člověk; proto je jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi.

481 Ježíš Kristus má dvojí přirozenosti, božskou a lidskou, ne smíšeny, nýbrž spojeny v jediné osobě Božího Syna.

482 Kristus jakožto pravý Bůh a pravý člověk, má lidský rozum a lidskou vůli, a ty jsou v dokonalé harmonii podřízeny jeho božskému rozumu a jeho božské vůli, jež má společné s Otcem a Duchem svatým.

483 Vtělení je tedy tajemstvím obdivuhodného spojení božské a lidské přirozenosti v jediné osobě Slova.

2. odstavec

„… SKRZE DUCHA SVATÉHO PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY“

I. Skrze Ducha svatého...

484 Zvěstování Panně Marii zahajuje „plnost času“ (Gal 4,4), to je splnění příslibů a příprav. Maria je povolána, aby počala toho, v němž „přebývá všechna plnost božství“ (Kol 2,9). Boží odpověď na její „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!“ (Lk 1,34) je dána mocí Ducha: „Duch svatý sestoupí na tebe“ (Lk 1,35).

485 Poslání Ducha svatého je vždy spojeno s posláním Syna a zaměřeno na ně. Duch svatý, který je „Pánem a dárcem života“, je poslán posvětit lůno Panny Marie a božsky ji oplodnit, aby tak počala Syna věčného Otce v lidství vzatého z jejího lidství.

486 Protože Otcův jednorozený Syn byl počat jako člověk v lůně Panny Marie, je „Kristem“, to je pomazaný Duchem svatým115
již od počátku své lidské existence, i když se navenek se projeví postupně: pastýřům, mudrcům, Janu Křtiteli, učedníkům. Celý život Ježíše Krista bude tedy ukazovat, jak ho „Bůh pomazal Duchem svatým a mocí“ (Sk 10,38).

II.... narodil se z Marie Panny

487 Co katolická víra vyznává o Marii, pramení z toho, co vyznává o Kristu; co však učí o Marii, to opět osvětluje její víru v Krista.

MARIINO PŘEDURČENÍ

488 „Bůh poslal svého Syna“ (Gal 4,4), chtěl však svobodnou spolupráci jednoho tvora, aby mu dal tělo. Kvůli tomu Bůh od věčnosti vyvolil za matku svého Syna jednu izraelskou dceru, židovskou dívku z Nazareta v Galileji, „pannu zasnoubenou s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria“ (Lk 1,26-27):

„Otec milosrdenství však chtěl, aby vtělení předcházel souhlas předurčené matky, aby ta, jako kdysi žena přispěla ke smrti, žena přispěla i k životu.“

489 Po celý Starý zákon bylo Mariino poslání připravováno posláním svatých žen. Na počátku je Eva: navzdory své neposlušnosti dostává příslib potomstva, které zvítězí nad zlým duchem, a také slib, že bude matkou všech živých. V síle tohoto přislíbení Sára počne syna i přes své stáří. Proti všemu lidskému očekávání Bůh volí to, co je považováno za bezmocné a slabé, aby ukázal, že je věrný tomu, co přislíbil: Annu, Samuelovu matku, Deboru, Rút, Juditu, Ester a mnohé další ženy. Maria „vyniká mezi pokornými a chudými Páně, kteří od něho s důvěrou očekávají a přijímají spásu. S ní konečně, přeslavnou dcerou Siónu, po dlouhém čekání na splnění zaslíbení přišla plnost času a uskutečňuje se nový plán spásy“.

NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ

490 K tomu, aby Maria byla Matkou Spasitele, „byla od Boha obdařena dary hodnými tak velkého úkolu“. Anděl Gabriel ji při zvěstování zdraví jako „milostiplnou“ (Lk 1,28). Aby mohla dát svobodný souhlas své víry ke svému vyvolení, které jí bylo oznámeno, bylo třeba, aby byla cele nesena Boží milostí.

491 Církev si během staletí uvědomila, že Maria, plná Boží milosti, byla vykoupena už od svého početí. To hlásá dogma o Neposkvrněném Početí, které vyhlásil roku 1854 papež Pius IX.:

„Blahoslavená Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí byla pro zvláštní milost a výsadu všemohoucího Boha, vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu, uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného hříchu.“

492 Tento „jas jedinečné svatosti“, kterým je Maria ozdobena „od prvního okamžiku svého početí“, dostává zcela od Krista: „byla vykoupena vznešenějším způsobem vzhledem k zásluhám svého Syna“. Víc, než kteroukoliv jinou stvořenou osobu, ji Otec v Kristu „zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary“ (Ef 1,3). V něm ji „vyvolil ještě před stvořením světa“, aby byla před ním svatá a neposkvrněná v lásce (Ef 1,4).

493 Otcové východní tradice nazývají Boží Matku „celou svatou“ [Panaghia], slaví ji jako „nedotčenou jakoukoliv poskvrnou hříchu, takřka modelovanou Duchem svatým a vytvořenou jako nové stvoření“. Z Boží milosti zůstala Maria po celý svůj život nedotčena jakýmkoli osobním hříchem.

„STAŇ SE MI PODLE TVÉHO SLOVA...“

494 Na oznámení, že mocí Ducha svatého porodí „Syna Nejvyššího“, ačkoliv nežije s mužem, Maria odpověděla tím, že „ochotně uvěřila“ (Řím 1,5) s jistotou, že „u Boha není nic nemožného“: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,37-38). „A tak se Maria... souhlasící s Božím slovem, stala se matkou Ježíšovou. Přijala spásnou Boží vůli celým srdcem a bez jakékoli zábrany hříchů, zasvětila se cele jako služebnice Páně osobě a dílu svého Syna a pod ním a s ním – z milosti všemohoucího Boha – sloužila tajemství vykoupení.“

Jak praví svatý Irenej, „svou poslušností se stala příčinou spásy pro sebe i pro celé lidské pokolení.“ Proto mnozí svatí otcové ve svých kázáních s oblibou mluví podobně jako on: „Uzel, vzniklý neposlušností Evy, byl rozvázán poslušností Marie. Co zauzlila panna Eva nevěrou, to rozuzlila Panna Maria vírou.“ Ve srovnání s Evou nazývají Marii „matkou živých“ a často zdůrazňují: „Smrt přišla prostřednictvím Evy, život prostřednictvím Marie.“

MARIINO BOŽSKÉ MATEŘSTVÍ

495 Maria, nazývaná v evangeliích „Ježíšovou Matkou“ (Jan 2,1; 19,25), ještě před narozením svého Syna je z vnuknutí Ducha svatého pozdravena jako „matka mého Pána“ (Lk 1,43). Vždyť Ten, kterého počala z Ducha svatého a který se stal skutečně jejím synem, není nikdo jiný než věčný Syn Otce, druhá osoba Nejsvětější Trojice. Církev vyznává, že Maria je skutečně Bohorodička [Theotokos].

MARIINO PANENSTVÍ

496 Už od prvních věroučných formulací Církev vyznávala, že Ježíš byl počat v lůně Panny Marie pouze mocí Ducha svatého, a zdůrazňovala také tělesný aspekt této události: Ježíš byl počat „bez mužského semene, působením Ducha svatého“. V panenském početí Otcové vidí znamení, že jde opravdu o Božího Syna, který přišel v lidském těle:

Tak svatý Ignác Antiochijský (počátek 2. století) píše: „Jste… naplněni vírou v našeho Pána, který skutečně je podle těla z rodu Davidova a Boží Syn z vůle a moci Boží, který se skutečně narodil z panny..., za vlády Poncia Piláta… byl skutečně za nás přibit… skutečně trpěl, stejně jako skutečně vstal z mrtvých.“

497 Evangelní vyprávění považují panenské početí za Boží dílo, které přesahuje jakékoliv chápání a jakoukoliv lidskou možnost: „Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého,“ říká anděl Josefovi o Marii, jeho snoubence (Mt 1,20). Církev v tom vidí splnění Božího příslibu daného prorokem Izaiášem: „Hle, panna počne a porodí Syna.“

498 Mlčení Markova evangelia a listů Nového zákona o Mariině panenském početí působilo někdy rozpaky. Tak mohly vyvstávat pochybnosti, zda se nejedná o legendy nebo teologické konstrukce, které nechtějí vypovídat o skutečné historické události. Na to lze odpovědět: Víra v panenské početí Ježíše narazila na prudký odpor, posměch nebo nepochopení od nevěřících, židů i pohanů : nebyla tedy nijak motivována pohanským bájeslovím nebo nějakým přizpůsobením do bovým názorům. Smysl této události je dostupný jen pohledu víry, která ji vidí v oné „vnitřní sou vislosti, jež spojuje navzájem všechna tajemství“, v celku Kristových tajemství, od vtělení až po jeho velikonoční tajemství. O této souvislosti svědčí již svatý Ignác Antiochijský: „Kníže tohoto světa neznal Mariino panenství a její porod, stejně jako smrt Páně: tři vznešená tajemství, která se uskutečnila v Božím mlčení.“

MARIA — „VŽDY PANNA“

499 Prohloubení víry v panenské mateřství přivedlo Církev k vyznávání skutečného a trvalého Mariina panenství i při porodu Božího Syna, který se stal člověkem. Vždyť Kristovo narození „její panenskou čistotu neporušilo, nýbrž posvětilo“. Liturgie Církve slaví Marii jako „Aeiparthenos“, vždy Pannu.

500 Na to se někdy namítá, že Písmo mluví o Ježíšových bratřích a sestrách. Církev tato místa vždy chápala tak, že se tím neoznačují další děti Panny Marie: vždyť Jakub a Josef, „Ježíšovi příbuzní“ (Mt 13,55) jsou syny Marie, Kristovy učednice, která je příznačně určena jako „druhá Marie“ (Mt 28,1). Jde o Ježíšovy nejbližší příbuzné, podle způsobu vyjadřování, které nebylo ve Starém zákoně nijak neobvyklé.

501 Ježíš je jediným Mariiným Synem. Avšak Mariino duchovní mateřství se vztahuje na všechny lidi, které on přišel spasit: „Zrodila Syna, kterého Bůh ustanovil za prvního z mnoha bratří“ (Řím 8,29), totiž věřících, při jejichž zrození a vychovávání ona spolupracuje svou mateřskou láskou.“

MARIINO PANENSKÉ MATEŘSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU

502 Pohled víry může v souvislosti s celým zjevením odhalit tajemné důvody, pro které Bůh ve svém úradku spásy chtěl, aby se jeho Syn narodil z Panny. Tyto důvody se týkají jak Kristovy osoby a jeho vykupitelského poslání, tak i Mariina přijetí tohoto poslání ve prospěch všech lidí.

503 Mariino panenství ukazuje, že při vtělení měl absolutní iniciativu Bůh. Ježíšovým Otcem je pouze Bůh. „Lidská přirozenost, kterou přijal, jej nikdy neoddělila od Otce... skrze přirozenost Syn Otce svým božstvím, skrze přirozenost Syn Matky svým lidstvím, ale ve vlastním smyslu Boží Syn v obou svých přirozenostech.“

504 Ježíš byl počat z Ducha svatého a narodil se z Panny Marie, protože je nový Adam, kterým začíná nové stvoření: „První člověk byl ze země, druhý člověk je z nebe“ (1 Kor 15,47). Kristovo lidství je od samého početí naplněno Duchem svatým, protože Bůh mu „dává Ducha v míře neomezené“ (Jan 3,34). Z této plnosti Krista, hlavy vykoupeného lidstva, „jsme dostali všichni… milost za milostí“ (Jan 1,16).

505 Ježíš, nový Adam, zahajuje svým panenským početím nové zrození adoptivních dětí uskutečněné vírou v Duchu svatém. „Jak se to stane?“ (Lk 1,34). Účast na božském životě nepochází „z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha“ (Jan 1,13). Přijetí tohoto života je panenské, protože je člověku zcela darován Duchem. Snubní smysl lidského povolání ve vztahu k Bohu se dokonale naplňuje Mariiným panenským mateřstvím.

506 Maria je panna, protože její panenství je znamením její víry, „kterou neoslabila žádná pochybnost“, a její bezvýhradné odevzdanosti do Boží vůle. Svou vírou se stala matkou Spasitele: „Maria je blaženější tím, že přijala víru v Krista, než tím, že ho tělesně počala.“

507 Maria je zároveň Panna i Matka, protože je obrazem a nejdokonalejším uskutečněním Církve: „Církev... sestává přijetím Božího slova také matkou: kázáním a křtem totiž rodí k novému a nesmrtelnému životu děti počaté z Ducha svatého a zrozené z Boha. A je také panna, protože neporušeně a čistě zachovává věrnost slíbenou Snoubenci.“

Souhrn

508 Z Evina potomstva Bůh vyvolil Pannu Marii, aby byla Matkou jeho Syna. Jako „plná milosti“ je „nejvznešenějším plodem vykoupení“; od prvního okamžiku svého početí je zcela uchráněna poskvrny prvotního hříchu a během svého života se nedopustila žádného osobního hříchu.

509 Maria je opravdu „Matka Boží“, protože je matkou vtěleného věčného Božího Syna, který je sám Bohem.

510 Maria zůstala „pannou, když počala svého Syna, pannou, když ho porodila, pannou, když ho nosila v lůně, pannou, když ho živila mateřským mlékem, pannou navždy“: celým svým bytím byla „služebnicí Pána“ (Lk 1,38).

511 Panna Maria „ze svobodné víry a poslušnosti spolupracovala na lidské spáse“. Vyslovila své „fiat“ „jménem celého lidského rodu“ : svou poslušností se stala novou Evou, matkou živých.

3. odstavec

TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA

512 Vyznání víry mluví, pokud jde o Kristův život, jen o tajemstvích vtělení (početí a narození) a Velikonoc (utrpení, ukřižování, smrt, pohřbení, sestup do pekel, vzkříšení, nanebevstoupení). Nic se výslovně neříká o tajemstvích Ježíšova skrytého života ani o jeho veřejné činnosti, avšak články víry, týkající se Ježíšova vtělení a Velikonoc, osvětlují celý Kristův pozemský život. Všechno od samého počátku, „co Ježíš konal a čemu učil až do dne, kdy byl vzat do nebe“ (Sk 1,1-2), je třeba vidět ve světle tajemství Vánoc a Velikonoc.

513 Katecheze bude podle okolností rozvíjet celé bohatství Ježíšových tajemství. Postačí zde vyložit některé body společné všem tajemstvím Kristova života (I), potom stručně načrtnout hlavní tajemství Ježíšova skrytého (II) i veřejného (III) života.

I. Celý Kristův život je tajemství

514 V evangeliích nenajdeme o Ježíši mnoho věcí, které upoutávají lidskou zvědavost. Téměř vůbec se tam nemluví o jeho životě v Nazaretě ani tam není zmínka o značné části jeho veřejného života. To, co je v evangeliích, bylo napsáno „abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží a s vírou abyste měli život v jeho jménu“ (Jan 20,31).

515 Evangelia sepsali lidé, kteří byli mezi prvními, kdo uvěřili a kteří tuto víru chtěli předat druhým. Protože vírou poznali, kdo je Ježíš, mohli vidět a ukázat stopy jeho tajemství v celém jeho pozemském životě. Od plenek při jeho narození až po ocet jeho utrpení a po roušku nalezenou po jeho vzkříšení, je všechno v Ježíšově životě znamením jeho tajemství. Svými skutky, svými zázraky, svými slovy zjevil, že „v něm přebývá celá plnost Božství“ (Kol 2,9). Proto se jeho lidství jeví jako „svátost“, tj. jako znamení a nástroj jeho božství a spásy, kterou Ježíš přináší: co bylo na jeho pozemském životě viditelné, to přivádělo k neviditelnému tajemství jeho božského synovství a jeho vykupitelského poslání.

SPOLEČNÉ RYSY JEŽÍŠOVÝCH TAJEMSTVÍ

516 Celý Kristův život je zjevením Otce: jeho slova a jeho skutky, jeho mlčení i jeho utrpení, to, jaký byl a jak mluvil. Ježíš může říci: „Kdo viděl mne, viděl Otce“ (Jan 14,9) a Otec: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte“ (Lk 9,35). Protože se náš Pán stal člověkem, aby plnil vůli Otce, i sebemenší rysy jeho tajemství ukazují „Boží lásku k nám“ (1 Jan 4,9).

517 Celý Kristův život je tajemstvím vykoupení. Vykoupení je především plodem krve prolité na kříži, avšak toto tajemství působí v celém Kristově životě: již v jeho vtělení, když se sám stává chudým a nás obohacuje svou chudobou; v jeho skrytém životě, když svou poslušností napravuje naši neposlušnost; v jeho slově, které očišťuje jeho posluchače; v uzdravování a vymítání zlých duchů, skrze které „vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci“ (Mt 8,17); svým zmrtvýchvstáním, jímž nás ospravedlnil.

518 Celý Kristův život je tajemstvím opětného soustředění dějin spásy v Kristu jako Hlavě (rekapitulace). Všechno, co Ježíš dělal, říkal a trpěl, bylo zaměřeno na návrat člověka padlého hříchem k jeho původnímu povolání:

„Když se vtělil a stal se člověkem, provedl rekapitulaci dlouhých lidských dějin a v krátké době nám zjednal spásu, takže jsme v Ježíši Kristu znovu získali, co jsme ztratili v Adamovi, totiž možnost být Božím obrazem podle jeho podoby. Proto také Kristus prošel všemi věky života a tím vrátil všem lidem společenství s Bohem.“

NAŠE SPOJENÍ S JEŽÍŠOVÝMI TAJEMSTVÍMI

519 Celé Kristovo bohatství „je určené každému člověku a je pro každého dobrem“. Kristus totiž nežil svůj život pro sebe, nýbrž pro nás, od svého vtělení „pro nás lidi a pro naši spásu“ až ke své smrti „za naše hříchy“ (1 Kor 15,3) a ke svému zmrtvýchvstání „pro naše ospravedlnění“ (Řím 4,25). I nyní je „naším přímluvcem u Otce“ (1 Jan 2,1), „je stále živ, aby se přimlouval“ za nás (Žid 7,25). Se vším, co pro nás jednou provždy prožil a vytrpěl, se navždy „stará o naše záležitosti u Boha“ (Žid 9,24).

520 V celém svém životě se Ježíš ukazuje jako náš vzor: je „dokonalým člověkem“, který nás vybízí, abychom se od něho učili a následovali ho: svým ponížením nám dal příklad k následování, svou modlitbou přivádí k modlitbě, svou chudobou nás vyzývá, abychom dobrovolně přijali strádání a pronásledování.

521 Kristus nám tak umožňuje, abychom všechno, co on prožil, mohli prožívat v něm, a aby to on prožíval v nás. Boží Syn „se svým vtělením jistým způsobem spojil s každým člověkem“. Jsme povoláni, abychom s ním tvořili jeden celek; jako údům svého Těla nám dává účast na tom, co prožil pro nás ve svém těle a jako náš vzor: „Musíme v sobě napodobovat a naplňovat Kristův život a jeho tajemství. Musíme tedy Krista často prosit, aby je on sám v nás i v celé své Církvi uskutečnil a naplnil... Boží Syn přitom chce s námi a s celou Církví svá tajemství sdílet a dokonce je rozvíjet a pokračovat v nich pokračovat jednak prostřednictvím milostí, jež nám ze své vůle dává, jednak prostřednictvím účinků, jež v nás chce těmito tajemstvími vyvolat. Takovým způsobem je v nás chce naplnit.“

II. Tajemství Ježíšova dětství a skrytého života

PŘÍPRAVY

522 Příchod Božího Syna na zem je tak významná událost, že ji Bůh chtěl připravovat po staletí. Obřady a oběti, obrazy a symboly „dřívější smlouvy“ (Žid 9,15); to vše Bůh zaměřuje ke Kristu; ohlašuje ho ústy proroků, kteří vystupují v Izraeli; probouzí i jinde, v srdcích pohanů, nejasnou předtuchu tohoto příchodu.

523 Svatý Jan Křtitel je bezprostředním předchůdcem Páně, který byl poslán, aby mu připravil cestu. Jako „prorok Nejvyššího“ (Lk 1,76) převyšuje všechny ostatní proroky, je poslední z proroků, zahajuje evangelium; zdraví Kristův příchod už v lůně jeho matky a nachází potěšení v tom, že je „ženichův přítel“ (Jan 3,29), kterého pak označí za „Božího beránka..., který snímá hříchy světa“ (Jan 1,29). Jde před Ježíšem „v duchu a moci Eliášově“ (Lk 1,17) a vydává mu svědectví svým kázáním, svým křtem obrácení a nakonec svou mučednickou smrtí.

524 Každoročním slavením adventní liturgie Církev aktualizuje toto očekávání Mesiáše: tím, že se věřící vžívají do této dlouhé přípravy na první Spasitelův příchod, oživují vroucí touhu po jeho druhém příchodu. Oslavou Předchůdcova narození a jeho mučednické smrti se Církev spojuje s jeho touhou: „On musí růst, já se však menšit“ (Jan 3,30).

TAJEMSTVÍ VÁNOC

525 Ježíš se narodil v nuzné stáji, v chudé rodině; prvními svědky té události byli prostí pastýři. Právě v této chudobě se projevuje nebeská sláva. Církev neúnavně opěvuje slávu této noci:

„Panna dnes dává život Věčnému a země poskytuje jeskyni Nedostupnému. Andělé a pastýři ho velebí a mudrci, vedení hvězdou, se mu přicházejí klanět. Ty ses pro nás narodilo, Děťátko, věčný Bože!“

526 „Být jako děti“ ve vztahu k Bohu, to je podmínka pro vstup do království; proto je třeba se ponížit, a stát se malým, ba víc: je třeba se „narodit znovu“ (Jan 3,7), narodit se z Boha, abychom se stali „Božími dětmi“ (1 Jan 1,12). Vánoční tajemství se v nás naplňuje, když „jsme dotvářeni v podobu Krista“. Vánoce jsou tajemstvím této „podivuhodné výměny“:

„Podivuhodná záměna! Stvořitel člověka se stal jedním z nás a narodil se z Panny; přijal účast na našem lidství a nám dal účast na svém božství.“

TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA DĚTSTVÍ

527 Ježíšova obřízka osmý den po jeho narození je znamením jeho začlenění do Abrahámova potomstva, do národa Úmluvy, jeho podrobení se Zákonu, jeho oprávnění ke kultu Izraele, kterého se bude účastnit celý život. Toto znamení je předobrazem „Kristovy obřízky“, jíž je křest.

528 Zjevení Páně [Epifanie] je vyjevením Ježíše jako Mesiáše Izraele, Božího Syna a Spasitele světa. Oslavuje spolu s Ježíšovým křtem v Jordánu a se svatbou v Káně i klanění, kterého se Ježíši dostává od „mudrců“, pocházejících z východu. V těchto „mudrcích“, kteří zastupují okolní pohanská náboženství, vidí evangelium prvotiny národů, které skrze vtělení přijímají radostnou zvěst o spáse. Příchod mudrců do Jeruzaléma, aby se poklonili židovskému králi, ukazuje, že v mesiášském světle Davidovy hvězdy hledají v Izraeli toho, který bude králem národů. Jejich příchod naznačuje, že pohané nemohou poznat Ježíše a klanět se mu jako Božímu Synu a Spasiteli světa, aniž se obrátí na Židy a aniž od nich přijmou mesiášské zaslíbení, jak je obsaženo ve Starém zákoně. Zjevení Páně (Epifanie) ukazuje, že „velké množství národů“ vstupuje „do rodiny patriarchů“ a získává tím důstojnost Izraele.

529 Obětování Ježíše v chrámě nám ho ukazuje jako prvorozence, který patří Pánu. V Simeonovi a Anně je celé očekávání Izraele, které přichází na setkání se svým Spasitelem (byzantská tradice tuto událost tak nazývá). Ježíš je tak uznán za dlouho očekávaného Mesiáše, za „světlo pohanů“ a „slávu Izraele“, ale také za „znamení, kterému se bude odporovat“. Meč bolesti, předpověděný Marii, ohlašuje tuto jinou, dokonalou a jedinečnou oběť na kříži, která dá spásu, „kterou Bůh připravil přede všemi národy“.

530 Útěk do Egypta a zavraždění neviňátek ukazují, jak temnoty odporují světlu: „Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali“ (Jan 1,11). Celý Kristův život bude poznamenán pronásledováním. Ti, kteří jsou jeho, je sdílejí s ním. Jeho návrat z Egypta připomíná Exodus a představuje Ježíše jako konečného osvoboditele.

TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA SKRYTÉHO ŽIVOTA

531 Větší část svého života Ježíš sdílel úděl valné většiny lidí: každodenní život, navenek zcela obyčejný, život práce rukou, židovský náboženský život podřízený Božímu zákonu, život ve společenství. O celém tomto období je nám zjeveno, že Ježíš „poslouchal“ své rodiče a že „prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí“ (Lk 2,51-52).

532 Ježíšova poslušnost vůči matce a pěstounovi je dokonalým zachováváním čtvrtého přikázání. Tato poslušnost je časným obrazem jeho synovské poslušnosti vůči nebeskému Otci. Ježíšova každodenní poslušnost vůči Josefovi a Marii ohlašovala a předjímala poslušnost Zeleného čtvrtku: „ne má, ale Tvá vůle...“ (Lk 22,42). Kristova poslušnost v každodenním skrytém životě započala už dílo nápravy toho, co zničila Adamova neposlušnost.

533 Skrytý život v Nazaretě umožňuje každému člověku, aby byl spojen s Ježíšem na těch nejobyčejnějších cestách všedního života:

„Nazaretský dům je školou, v níž začínáme rozpoznávat Kristův život: je tudíž školou evangelia... Především učí tento dům mlčení. Kéž by v nás znovu ožila úcta k mlčení, které je obdivuhodným a nepostradatelným stavem mysli... Mimoto nás též učí způsobu rodinného života. Ať nám Nazaret ukáže, co je to rodina, co znamená její společenství v lásce; jak závažná a prostá je její krása, jak posvátná a nedotknutelná je její povaha... Posléze se tu učíme práci. Ty, nazaretské sídlo, domove „tesařova Syna“! Zde si především přejeme pochopit a oslavit sice přísný, leč spasitelný zákon lidské práce... Zde chceme konečně pozdravit dělníky na celém světě a ukázat jim velký vzor, našeho Pána Ježíše Krista, božského bratra.“

534 Nalezení Ježíše v chrámě je jediná událost, která přerušuje mlčení evangelií o letech Ježíšova skrytého života. Ježíš zde dává nahlédnout do tajemství svého naprostého zasvěcení se poslání, jež vyplývá z jeho božského synovství: „Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ (Lk 2,49). Maria a Josef „jeho slovu nerozuměli“, ale přijali je s vírou a Maria „to všechno uchovávala ve svém srdci“ (Lk 2,51) po celá ta dlouhá léta, kdy Ježíš zůstával skryt v mlčení obyčejného života.

III. Tajemství Ježíšova veřejného života

JEŽÍŠŮV KŘEST

535 Počátkem Ježíšova veřejného života je jeho křest od Jana v řece Jordánu. Jan hlásal „křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy“ (Lk 3,3). Přichází zástup hříšníků, celníků a vojáků, farizeů, saduceů a nevěstek a dávají se od něho pokřtít. A tu se objeví Ježíš. Křtitel váhá, Ježíš naléhá: přijímá křest. V tom Duch svatý v podobě holubice sestupuje na Ježíše a „hlas z nebe“ říká: „Toto je můj milovaný Syn.“ Tak se Ježíš ukázal („Epifanie“) jako Mesiáš Izraele a Boží Syn.

536 Při tomto křtu Ježíš přijal a zahájil své poslání trpícího Služebníka. Dává se započítat mezi hříšníky; už je „Boží beránek, který snímá hříchy světa“ (Jan 1,29); už předjímá „křest“ své krvavé smrti. Již přichází, „aby zcela splnil Boží vůli“ (Mt 3,15); plně se podřizuje vůli svého Otce: přijímá z lásky křest smrti na odpuštění našich hříchů. Na toto přijetí odpovídá Otcův hlas, kterým projevuje své zalíbení ve svém Synu. Duch, kterého Ježíš má v plnosti od samého početí, na něm spočine. Ježíš pak bude zdrojem Ducha pro všechno lidstvo. Při Ježíšově křtu „se otevřelo nebe“ (Mt 3,16), které kdysi uzavřel Adamův hřích, a vody jsou posvěceny sestoupením Ježíše a Ducha svatého jako předzvěst nového stvoření.

537 Křtem je křesťan svátostně připodobněn Ježíši, který svým křtem předjímá svou smrt a své vzkříšení; křesťan má vstoupit do tohoto tajemství pokorného ponížení a pokání, má s Ježíšem sestoupit do vody, aby spolu s ním vystoupil a znovu se narodil z vody a z Ducha, aby se v Synu stal milovaným synem Otce a „žil novým životem“ (Řím 6,4).

Křtem sestupme do hrobu společně s Kristem, abychom mohli také spolu s ním vstát z mrtvých; sestupme s ním, abychom mohli spolu s ním vystoupit; vystupme s ním, abychom mohli být v něm oslaveni.“

Všechno, co se událo v Kristu, nám dává pochopit, že po ponoření do vody na nás z výše sestupuje Duch svatý a že se stáváme Božími dětmi, protože si nás hlas Otce osvojil.

JEŽÍŠOVO POKUŠENÍ

538 Evangelia mluví o čase Ježíšovy samoty na poušti, ihned po křtu, který přijal od Jana: „Vyveden“ Duchem na poušť, Ježíš tam zůstává čtyřicet dní bez jídla; žije mezi dravou zvěří a andělé mu slouží. Na konci této doby ho satan třikrát pokouší tím, že podrobuje zkoušce jeho synovský vztah k Bohu. Ježíš odrazí tyto útoky, které jsou opakováním Adamova pokušení v ráji a pokušení Izraele na poušti, a ďábel se od něho vzdálí „až do určeného času“ (Lk 4,13).

539 Evangelisté nám odhalují spásný význam této tajemné události. Ježíš je nový Adam, který zůstal věrný, zatímco první Adam podlehl pokušení. Ježíš dokonale plní povolání Izraele: na rozdíl od těch, kteří v minulosti pokoušeli Boha na poušti během čtyřiceti let, Kristus se projevuje jako Boží služebník, naprosto poslušný božské vůle. Tak Ježíš vítězí nad ďáblem: „spoutal siláka“, aby mu vzal jeho kořist. Ježíšovo vítězství nad pokušením na poušti předjímá vítězství v utrpení, svrchovanou poslušnost jeho synovské lásky k Otci.

540 Ježíšovo pokušení ukazuje, jaké je mesiášské poslání Božího Syna v protikladu k tomu, jaké mu navrhuje satan a jaké by mu chtěli přikládat lidé. Proto Kristus zvítězil nad pokušitelem pro nás: „Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu“ (Žid 4,15). Církev se každý rok připojuje k tajemství Ježíše na poušti čtyřicetidenní postní dobou.

„PŘIBLÍŽILO SE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ“

541 „Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu““ (Mk 1,14-15). „Aby Kristus splnil Otcovu vůli, uvedl v život nebeské království na zemi.“ A Otcova vůle je „povznést lidi k účasti na Božím životě“. Činí to tak, že shromažďuje lidi kolem svého Syna, Ježíše Krista. Toto shromáždění je Církev, která na zemi představuje „klíčení a počátek“ Božího království.

542 Kristus je středem tohoto shromáždění lidí v „Boží rodině“. Svolává je k sobě svým slovem, svými „znameními“, kterými se projevuje Boží království, rozesláním svých učedníků. Příchod svého království uskuteční Kristus především velkým tajemstvím svých Velikonoc: svou smrtí na kříži a svým zmrtvýchvstáním. „A já, až budu ze země vyvýšen, přitáhnu všechny k sobě“ (Jan 12,32). „Všichni lidé jsou voláni k této jednotě s Kristem.“

HLÁSÁNÍ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ

543 Všichni lidé jsou povoláni vstoupit do Království. Toto mesiášské Království bylo nejprve hlásáno izraelským synům, a je určeno přijmout lidi ze všech národů. Kdo se tam chce dostat, musí přijmout Ježíšovo slovo:

„Slovo Páně se přirovnává k semeni, které se zasévá na poli: kdo je poslouchají s vírou a přiřadí se ke malému Kristovu stádu, přijali už Království. Semeno potom svou vlastní silou vzklíčí a roste až do doby žní.“

544 Království patří chudým a maličkým, totiž těm, kteří je přijali s pokorným srdcem. Ježíš je poslán, aby „přinesl chudým radostnou zvěst“ (Lk 4,18). Prohlašuje, že je jim blaze, neboť „jejich je nebeské království“ (Mt 5,3); Otec se zalíbilo zjevit „maličkým“ to, co zůstává skryto před moudrými a rozumnými. Ježíš sdílí život chudých, od jeslí až po kříž; zná hlad, žízeň a nedostatek. Ba dokonce se ztotožňuje s chudými všeho druhu a činorodou lásku k nim klade jako podmínku pro vstup do jeho království.

545 Ježíš zve hříšníky ke stolu království: „Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky“ (Mk 2,17). Vyzývá je k obrácení, bez něhož nelze vejít do království, ale slovem i skutkem jim ukazuje bezmezné milosrdenství svého Otce k nim a nesmírnou „radost v nebi nad jedním hříšníkem, který se obrátí“ (Lk 15,7). Nejvyšším důkazem této lásky bude obětování vlastního života „na odpuštění hříchů“ (Mt 26,28).

546 Ježíš volá ke vstupu do království prostřednictvím podobenství, která jsou příznačným prvkem jeho učení. Jimi zve na královskou hostinu, ale také žádá radikální volbu: kdo chce získat království, musí „prodat“ všechno; slova nestačí, je třeba činů. Podobenství jsou pro člověka jako zrcadla: přijme slovo jako skalnatá půda nebo jako dobrá země? Co člověk udělá se svěřenými hřivnami? Skrytým jádrem podobenství je Ježíš a přítomnost království v tomto světě. Je třeba vstoupit do království, to je stát se Kristovým učedníkem, aby člověk „poznal tajemství nebeského království“ (Mt 13,11). Pro ty, „kdo jsou vně“, zůstává všechno hádankou.

ZNAMENÍ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ

547 Ježíš doprovází svá slova mnoha „mocnými činy, divy a znameními“ (Sk 2,22), které ukazují, že v něm je už království přítomno. Dosvědčují, že Ježíš je ohlašovaný Mesiáš.

548 Znamení, která Ježíš koná, svědčí o tom, že ho poslal Otec. Tato znamení vyzývají lidi, aby v něj uvěřili. Těm, kteří se k němu obracejí s vírou, uděluje to, oč prosí. A tak zázraky posilují víru v toho, který koná dílo svého Otce: dosvědčují, že On je Boží Syn. Mohou však být důvodem k pohoršení. Nesměřují k ukojení zvědavosti nebo touhy po něčem kouzelném. Navzdory jeho tak zřejmým zázrakům někteří Ježíše odmítají; ba dokonce ho obviňují, že to dělá pomocí zlých duchů.

549 Ježíš vykonal jasná mesiášská znamení tím, že osvobodil některé lidi od pozemského zla hladu, nespravedlnosti, nemoci a smrti;] nicméně nepřišel odstranit všechna vezdejší zla, nýbrž osvobodit lidi od nejtěžšího otroctví: totiž od hříchu, který jim brání v jejich povolání Božích dětí a po lidské stránce je nejrůznějším způsobem zotročuje.

550 Příchod Božího království je porážkou satanova království: „Jestliže však vyháním zlé duchy s pomocí Božího Ducha, pak už k vám přišlo Boží království“ (Mt 12,28). Ježíšova vymítání (exorcismy) osvobozují lidi od nadvlády démonů. Předjímají Ježíšovo veliké vítězství nad „vládcem tohoto světa“ (Jan 12,31). Boží království bude s konečnou platností nastoleno Kristovým křížem: „Regnavit a ligno Deus“ (Bůh vládne z kříže).

„KLÍČE KRÁLOVSTVÍ“

551 Hned na počátku svého veřejného života si Ježíš vybírá dvanáct mužů, aby byli s ním a podíleli se na jeho poslání; dává jim podíl na své moci a posílá je „hlásat Boží království a uzdravovat“ (Lk 9,2). Zůstávají navždy spojeni s Kristovým královstvím a on pak skrze ně vede Církev:

„A já vám odkazuji královskou vládu, jako mně ji odkázal můj Otec, takže budete jíst a pít u mého stolu v mém království, sedět na trůně a soudit dvanáct izraelských kmenů“ (Lk 22,29-30).

552 Šimon Petr zaujímá ve sboru dvanácti první místo. Ježíš mu svěřil jedinečné poslání. Díky zjevení od Otce Petr vyznal: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Náš Pán mu tehdy řekl: „Ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou Církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou“ (Mt 16,18). Kristus, „živý kámen“ (1 Petr 2,4), zajišťuje své Církvi, postavené na Petrovi, vítězství nad mocnostmi smrti. Petr, pro víru, kterou vyznal, zůstane neotřesitelnou skálou Církve. Jeho posláním bude střežit neporušenost této víry a posilovat v ní své bratry.

553 Ježíš udělil Petrovi zvláštní moc: „Tobě dám klíče od království nebeského: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi“ (Mt 16,19). „Moc klíčů“ označuje autoritu, která vládne nad Božím domem, jímž je Církev. Ježíš, „dobrý pastýř“ (Jan 10,11), potvrdil toto pověření po svém zmrtvýchvstání: „Pas moje ovce“ (Jan 21,15-17). Moc „svazovat a rozvazovat“ (odmítat a přijímat) označuje pravomoc k rozhřešování hříchů, k pronášení soudů ve věcech nauky a k disciplinárním rozhodnutím v Církvi. Ježíš udělil tuto pravomoc Církvi skrze službu apoštolů, zvláště Petra, jemuž jedinému výslovně svěřil klíče království.

ZÁVDAVEK KRÁLOVSTVÍ: PROMĚNĚNÍ

554 Ode dne, v němž Petr vyznal, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boha živého, Mistr „začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět... že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen“ (Mt 16,21). Petr toto oznámení odmítá, ostatní to vůbec nechápou. A do této souvislosti zapadá tajemná epizoda Ježíšova proměnění na vysoké hoře před třemi svědky, které si vybral: Petrem, Jakubem a Janem. Ježíšova tvář i jeho šat zazáří oslnivým světlem, objevují se Mojžíš a Eliáš a mluví „o jeho cestě, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě“ (Lk 9,31). Zastíní je oblak a hlas z nebe říká: „Toto je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte“ (Lk 9,35).

555 Ježíš na okamžik ukazuje svou božskou slávu a tím potvrzuje Petrovo vyznání. Zjevuje také, že k tomu, aby „vešel do své slávy“ (Lk 24,26), musí projít skrze kříž v Jeruzalémě. Mojžíš a Eliáš kdysi viděli Boží slávu na hoře; Zákon a proroci ohlašovali Mesiášovo utrpení. Ježíšovo utrpení je skutečně Otcova vůle: Syn jedná jako Boží služebník. Oblak označuje přítomnost Ducha svatého: „Zjevila se celá Trojice: Otec v hlasu, Syn v člověku, Duch v zářivém oblaku:“

„Proměnil ses na hoře a tvoji učedníci, pokud toho byli schopni, patřili na tvou slávu, Kriste, Bože, aby pochopili, až tě uvidí ukřižovaného, že tvé utrpení je dobrovolné, a aby hlásali světu, že ty jsi opravdu vyzařování Otce.“

556 Na prahu veřejného života: křest; na prahu Velikonoc: proměnění. Ježíšovým křtem „bylo vyhlášeno tajemství našeho prvního znovuzrození“: náš křest; proměnění „je svátost druhého znovuzrození“: naše vzkříšení. A již nyní se podílíme na Pánově vzkříšení skrze Ducha svatého, který působí ve svátostech Kristova Těla. Proměnění nám dává předchuť Kristova slavného příchodu, který „přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené“ (Fil 3,21). Také nám však připomíná, že „do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme“ (Sk 14,12):

„Petr to ještě nepochopil, když chtěl žít s Kristem na hoře. Toto štěstí ti, Petře, Kristus vyhradil až po smrti. Teď však ti sám říká: Sestup dolů, aby ses namáhal na zemi, abys sloužil na zemi, abys byl pohrdán, abys byl na zemi ukřižován. Život sestoupil, aby se nechal zabít; Chléb sestoupil, aby pociťoval hlad; Cesta sestoupila, aby zakoušela únavu pochodu; Pramen sestoupil, aby měl žízeň – a ty nechceš trpět?“

JEŽÍŠ VSTUPUJE DO JERUZALÉMA

557 „Když se přibližovala doba, kdy měl být vzat ze světa vzhůru, pevně se [Ježíš] rozhodl jít do Jeruzaléma“ (Lk 9,51). Tímto rozhodnutím naznačil, že vystupuje do Jeruzaléma a je ochoten zemřít. Třikrát už předpověděl své utrpení a své vzkříšení. Když směřoval k Jeruzalému, řekl: „Není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém“ (Lk 13,33).

558 Ježíš připomíná umučení proroků, kteří byli v Jeruzalémě zabiti. Přesto nepřestává vyzývat Jeruzalém, aby se kolem něho shromáždil: „Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste!“ (Mt 23,37b). Když už má Jeruzalém na dohled, Ježíš pláče nad městem a ještě jednou vyjádří touhu svého srdce: „Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté“ (Lk 19,41-42).

JEŽÍŠŮV DO JERUZALÉMA VSTUPUJE JAKO MESIÁŠ

559 Jak přijme Jeruzalém svého Mesiáše? I když se Ježíš vždycky vyhýbal snahám lidu provolat ho králem, volí přesto čas a podrobně připravuje svůj mesiášský vstup do města „svého předka Davida“ (Lk 1,32). Je pozdravován jako Davidův syn, ten, který přináší spásu („Hosanna“ znamená: „Nuže, spas!“, „Dej nám spásu!“). A nyní „Král slávy“ (Ž 24,7-10) vjíždí do svého města na oslátku: nedobývá Siónskou dceru, obraz své Církve, ani lstí, ani násilím, nýbrž pokorou, jež vydává svědectví pravdě.Proto jsou toho dne poddanými jeho království děti a „Boží chudí“, kteří ho s jásotem pozdravují, jako ho andělé ohlašovali pastýřům. Jejich volání „Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu“ (Ž 118,26), přebírá Církev v „Sanctus“ eucharistické liturgie jako úvod k památce Veliké noci Páně.

560 Ježíšův vjezd do Jeruzaléma totiž ukazuje, že přichází Království, které se Král-Mesiáš chystá uskutečnit Velikou nocí (paschou – přechodem) své smrti a vzkříšení. Oslavou Ježíšova vstupu do Jeruzaléma, na Květnou neděli, liturgie Církve zahajuje Svatý týden.

Souhrn

561 „Celý Kristův život byl trvalým učením: jeho mlčení, jeho zázraky, jeho skutky, jeho modlitba, jeho láska k člověku, jeho přednostní lásky k malým a chudým, bezvýhradné přijetí oběti na kříži pro spásu světa, jeho vzkříšení, to vše je uskutečněním jeho slova a naplněním zjevení.“

562 Kristovi učedníci se mu musí připodobnit, dokud v nich nebude dotvořen. „Proto se zapojujeme do tajemných událostí jeho života, připodobňujeme se mu, spolu s ním umíráme a vstáváme z mrtvých — až do chvíle, kdy s ním budeme vládnout.“

563 Ať už jako pastýři nebo mudrci, zde na zemi se nemůžeme setkat s Bohem, leč že poklekneme před betlémskými jeslemi a budeme se mu klanět, skrytému ve slabém dítěti.

564 Ježíš nám dává příklad svatosti v každodenním životě rodiny a práce svou poslušností vůči Marii a Josefovi, stejně jako svou pokornou prací během dlouhých let v Nazaretě.

565 Ježíš je od počátku svého veřejného života, ve chvíli svého křtu „Služebníkem“, který je zcela zasvěcen vykupitelskému dílu, jež se naplní ve „křtu“ jeho utrpení.

566 Pokušení na poušti ukazuje Ježíše, pokorného Mesiáše, který vítězí nad satanem svým bezvýhradným souhlasem s plánem spásy, jak to chtěl Otec.

567 Nebeské království byla na zemi zahájeno Kristem. „Toto království se jasně projevuje lidem v Kristových slovech, v jeho skutcích a v jeho přítomnosti.“ Církev je zárodek a počátek tohoto království, jehož klíče jsou svěřeny Petrovi.

568 Ježíšovo proměnění mělo upevnit víru apoštolů před počátkem utrpení: výstup na „vysokou horu“ připravuje výstup na Kalvárii. Kristus, hlava Církve, ukazuje to, co obsahuje jeho Tělo a co vyzařuje ve svátostech: „naději na věčnou spásu“ (Kol 1,27).

569 Ježíš vystupoval do Jeruzaléma dobrovolně, přestože věděl, že tam podstoupí násilnou smrt pro odpor hříšníků.

570 Ježíšův vjezd do Jeruzaléma ukazuje příchod království, které se Král-Mesiáš, přivítaný ve svém městě dětmi a pokornými srdcem, chystá uskutečnit „paschou“ své smrti a vzkříšení.

4. ČLÁNEK

JEŽÍŠ KRISTUS „TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST“

571 Velikonoční tajemství kříže a zmrtvýchvstání Krista je středem Radostné zvěsti, kterou mají apoštolové a po nich Církev hlásat světu. Boží plán spásy byl splněn jednou provždy výkupnou smrtí Ježíše Krista, Božího Syna.

572 Církev zůstává věrná „výkladu všech Písem“, který podal Ježíš jak před svou Velkou nocí, tak po ní: „Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ (Lk 24,26-27.44-45). Ježíšovo utrpení nabylo svou konkrétní historickou podobu tím, že „byl zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona“ (Mk 8,31), kteří ho vydali „pohanům“, aby se mu „posmívali, zbičovali a ukřižovali ho“ (Mt 20,19).

573 Víra se tedy může snažit zkoumat okolnosti Ježíšovy smrti, jak je věrně podávají evangelia a jak je osvětlují jiné historické prameny, aby tak lépe pochopila smysl vykoupení.

1. odstavec

JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL

574 Již na počátku Ježíšovy veřejné činnosti, se někteří farizeové a někteří Herodovi přívrženci dohodli s kněžími a zákoníky, že ho dají usmrtit. Někteří zlovolní lidé podezřívali Ježíše kvůli některým skutkům, že je posedlý zlým duchem. Je obviňován z rouhání a z falešného prorokování, tedy z náboženských zločinů, které Zákon trestal smrtí ukamenováním.

575 Mnoho Ježíšových skutků i slov tedy patřilo ke „znamení, kterému se bude odporovat“ (Lk 2,34), a to mnohem více v očích náboženských předáků z Jeruzaléma, těch, které evangelium sv. Jana často nazývá „Židy“, než v očích prostého lidu (Jan 7,48-49). Jeho vztahy k farizeům jistě
nebyly jenom polemické. Jsou to právě farizeové, kteří ho upozorňují na nebezpečí, jemuž se vystavuje. Ježíš některé z nich chválí, jako zákoníka z Mk 12,34, a vícekrát stoluje v domě farizeů. Ježíš potvrzuje některé nauky, které zastávala tato náboženská elita Božího lidu: vzkříšení mrtvých, formy zbožnosti (almužnu, modlitbu a půst), zvyk obracet se k Bohu jako k Otci, charakteristický pro přikázání lásky k Bohu a bližnímu.

576 Mnohým v Izraeli se zdálo, že Ježíš jedná proti základním institucím vyvoleného národa:

— proti poslušnosti Zákona v celé úplnosti jeho písemných předpisů a – v případě farizeů – ve výkladu ústního podání;
— proti ústřednímu významu jeruzalémského chrámu jako svatého místa, kde přebývá Bůh výsadním způsobem;
— proti víře v jediného Boha, jehož slávu nemůže sdílet žádný člověk.

I. Ježíš a zákon

577 Na začátku horského kázání, v němž Ježíš ukázal Zákon daný Bohem na Sinaji při první smlouvě ve světle nové smlouvy, vyslovil slavnostní výstrahu:

„Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – a třebas i to nejmenší – a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký“ (Mt 5,17-19).

578 Ježíš, Mesiáš Izraele, a tedy největší v nebeském království, měl povinnost zachovávat Zákon tím, že jej dodrží v jeho celistvosti až do nejmenších přikázání, jak to sám řekl. A také jen on to mohl učinit dokonale. Židé, podle jejich doznání, nikdy nemohli zachovávat Zákon v jeho celistvosti a neporušit ani nejmenší z jeho přikázání. Proto při každoročním Svátku smíření prosí synové Izraele Boha o odpuštění svých přestupků proti Zákonu. Zákon totiž tvoří jeden celek a – jak připomíná sv. Jakub — „neboť i kdyby někdo zachovával celý zákon, ale v jedné věci pochybil, provinil se proti všem“ (Jak 2,10).

579 Tato zásada celistvosti zachovávání Zákona nejen v jeho liteře, ale i v jeho duchu, byla farizeům drahá. Tím, že ji pro Izrael postavili do popředí, dovedli mnohé Židy Ježíšovy doby ke krajní náboženské horlivosti. Jestliže se tato zásada neměla rozmělnit na jakousi „pokryteckou“ kazuistiku, nebylo jiné možnosti, než připravovat lid na neslýchaný Boží zásah, kdy jediný Spravedlivý naplní Zákon za všechny hříšníky.

580 Tak dokonalé naplnění Zákona mohlo být jen dílem božského Zákonodárce, který se narodil jako podrobený Zákonu v osobě Syna. V Ježíši se Zákon už nejeví jako vyrytý do kamenných desek, nýbrž vepsaný „do srdce“ (Jer 31,33) Služebníka, který se stává „Smlouvou lidu“ (Iz 42,6) tím, že „ohlásí právo“ (Iz 42,3). Ježíš splní Zákon natolik, žebere na sebe „prokletí Zákona“ (Gal 3,13), do kterého upadli ti, kteří nezůstali věrní tomu, „co je psáno v knize Zákona“ (Gal 3,10); vždyť Kristova smrt přinesla „zadostiučinění za hříchy spáchané v době, kdy ještě platila dřívější Smlouva“ (Žid 9,15).

581 Ježíš se jevil očím Židů a jejich duchovních vůdců jako „rabbi“ (Mistr). Často totiž argumentoval v rámci rabínského výkladu Zákona. Zároveň se však Ježíš musel dostat do konfliktu s učiteli Zákona, protože se nespokojoval s tím, že by předkládal svůj výklad vedle jejich: „Učil je totiž jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich učitelé Zákona“ (Mt 7,29). V něm se totéž Boží Slovo, které kdysi zaznělo na Sinaji, aby dalo Mojžíšovi psaný Zákon, znovu ozývá na hoře blahoslavenství. Zákon neruší, nýbrž jej naplňuje tím, že božským způsobem poskytuje jeho konečný výklad: „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům... Ale já vám říkám“ (Mt 5,33-34). Se stejnou božskou autoritou Ježíš neuznává jistá „podání lidská“ (Mk 7,8), drahá farizeům, kteří „ruší Boží Slovo“ (Mk 7,13).

582 Ježíš jde ještě dál: naplňuje Zákon o čistotě pokrmů, tak důležitý v každodenním židovském životě, tím, že odhaluje jejich „pedagogický“ ráz božským výkladem: „Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí…“ Tím Ježíš prohlásil za čisté všechny pokrmy. „…Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky“ (Mk 7,18-21). Když Ježíš podal s božskou autoritou konečný výklad Zákona, došlo ke střetu s jistými učiteli Zákona, kteří jeho výklad nepřijímali, i když byl potvrzován božskými znameními, která jej doprovázela. To platí zvláště pro otázku soboty: Ježíš připomíná, často za použití rabínských argumentů, že sobotní odpočinek není porušen službou Bohu nebo bližnímu, kterou prokazuje uzdravováním.

II. Ježíš a chrám

583 Ježíš, jako před ním proroci, prokazoval jeruzalémskému chrámu nejhlubší úctu. Byl do něho Josefem a Marií uveden čtyřicet dní po svém narození (Lk 2,22-39). Když mu bylo dvanáct let, rozhodl se zůstat v chrámě, aby svým rodičům připomenul, že se musí starat o věci svého Otce. Během svého skrytého života tam putoval každý rok, alespoň o Velikonocích; i jeho veřejné působení se odvíjelo v rámci jeho putování do Jeruzaléma na velké židovské svátky.

584 Ježíš chodil do chrámu jako na výsadní místo setkání s Bohem. Chrám je pro něho příbytek jeho Otce, dům modlitby, a on vzplane hněvem, když se z jeho vnějšího nádvoří stane tržiště. Žárlivá láska k jeho Otci ho nutí, aby vyhnal prodavače z chrámu: „Nedělejte z domu mého Otce tržnici! Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: 'Horlivost pro tvůj dům mě stravuje'“ (Jan 2,16-17). Po jeho zmrtvýchvstání si apoštolové uchovali náboženskou úctu ke chrámu.

585 V předvečer svého utrpení však Ježíš oznamuje, že tato nádherná stavba bude zničena a že z ní nezůstane kámen na kameni. Ohlašuje tím jedno znamení eschatologického věku, který právě začíná jeho Velikonocemi. Avšak toto proroctví přednesli křiví svědkové ve zkreslené podobě při jeho výslechu před veleknězem a bylo mu vmeteno do tváře jako urážka, když byl přibit na kříži.

586 Ježíš naprosto nebyl žádným nepřítelem chrámu, ve kterém přednesl to podstatné ze svého učení; chtěl platit chrámovou daň a přizval si k tomu Petra, kterého právě ustanovil za základ své budoucí Církve. Dokonce se ztotožnil s chrámem, když se označil za definitivní příbytek Boha mezi lidmi. Proto vydání jeho těla na smrt ohlašuje zničení chrámu, které zjeví vstup do nového věku dějin spásy: „Nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě“ (Jan 4,21).

III. Ježíš a víra Izraele v jediného Boha a Spasitele

587 Jestliže Zákon a jeruzalémský chrám byly příležitosti, kdy se Ježíš dostal s izraelskými představiteli do sporu, pak skutečným „kamenem úrazu“ se pro ně stala jeho úloha při vykoupení z hříchů, které je výhradním Božím dílem.

588 Ježíš pohoršil farizeje tím, že jedl s celníky a hříšníky se stejnou důvěrností jako s nimi. Proti těm z farizeů, „kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali“ (Lk 18,9), Ježíš prohlásil: „Nepřišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky“ (Lk 5,32). Šel však ještě dál, když před farizeji prohlásil, že hřích je všeobecný, a proto ti, kdo tvrdí, že nepotřebují spasení, zaslepují sami sebe.

589 Ježíš vyvolal pohoršení zvláště tím, že ztotožnil svůj milosrdný přístup k hříšníkům s postojem samotného Boha k nim. Dokonce dal na srozuměnou, že společným stolováním s hříšníky je připouští k mesiášské hostině. Ježíš však postavil izraelské náboženské představitele před dilema především tím, že odpouštěl hříchy. Vždyť oni sami se zděšením správně tvrdili: „Kdo jiný může odpouštět hříchy, než Bůh?“ Odpouští-li Ježíš hříchy, pak se buď rouhá, protože je člověk a dělá se rovným Bohu, anebo mluví pravdu, a pak jeho osoba zpřítomňuje a zjevuje Boží Jméno.

590 Pouze božská totožnost Ježíšovy osoby může ospravedlnit tak absolutní požadavek, jako je tento: „Kdo není se mnou, je proti mně“ (Mt 12,30); právě tak, jako když říká, že „zde je víc než Jonáš... zde je víc než Šalomoun“ (Mt 12,41-42), „víc než chrám“ (Mt 12,6); když o sobě připomíná, že David nazývá Mesiáše Pánem, a když prohlašuje: „Dříve než byl Abrahám, já jsem“ (Jan 8,58); a také: „Já a Otec jedno jsme“ (Jan 10,30).

591 Ježíš požadoval od jeruzalémských náboženských představitelů, aby v něho uvěřili proto, že koná skutky svého Otce. Takový úkon víry však musí procházet přes tajemné odumření sobě samému, přes znovuzrození „shůry“ (Jan 3,7), pod vlivem Boží milosti. Takový požadavek obrácení tváří v tvář tak překvapivému splnění příslibů dává pochopit tragický omyl velerady, která usoudila, že Ježíš zasluhuje smrt, protože se rouhá. Její členové takto jednali z „nevědomosti“ a zároveň pro „zatvrzelost srdce“ (Mk 3,5; Řím 11,25), z nevěry.

Souhrn

592 Ježíš nezrušil Zákon ze Sinaje, ale naplnil ho tak dokonale, že odhalil jeho konečný smysl a odčinil jeho přestupování.

593 Ježíš ctil chrám a putoval do něho o židovských svátcích; žárlivou láskou miloval tento Boží dům mezi lidmi. Chrám je předobrazem jeho tajemství. Jestliže Ježíš ohlašuje jeho zničení, pak proto, aby poukázal na vlastní smrt a na počátek nového věku dějin spásy, v nichž definitivním chrámem bude jeho tělo.

594 Ježíš vykonal některé skutky, jako odpuštění hříchu, které zjevily, že je Bůh-Spasitel. Někteří Židé, kteří neuznávali Boha, který se stal člověkem, ale viděli v něm „jen člověka“, který se dělá „Bohem“ (Jan 10,33); soudili o něm proto, že se rouhá.

2. odstavec

JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN

I. Ježíšův proces

ŽIDOVŠTÍ PŘEDSTAVITELÉ MAJÍ ROZDÍLNÉ NÁZORY NA JEŽÍŠE

595 Mezi jeruzalémskými náboženskými představiteli nebyli tajnými Ježíšovými učedníky jen farizej Nikodém nebo vážený Josef z Arimatie; vždyť kvůli Ježíšovi vznikaly rozpory už dlouhou dobu, takže v předvečer jeho utrpení může svatý Jan o nich říci, že „mnoho v něj uvěřilo“, i když dost nedokonalým způsobem (Jan 12,42). Není na tom nic překvapivého, uvědomíme-li si, že po Letnicích „také velké množství kněží přijalo víru“ (Sk 6,7) a že „někteří z farizejské strany“ se stali věřícími (Sk 15,5), takže svatý Jakub může říci Pavlovi, že „několik tisíc židů se přidalo k víře, a ti všichni jsou plní horlivosti pro Zákon“ (Sk 21,20).

596 Jeruzalémští náboženští představitelé nebyli zajedno, jak se chovat k Ježíšovi. Farizeové vyhrožovali vyloučením těm, kteří by ho následovali. Těm, kteří se obávali, že všichni v něho uvěří a že přijdou Římané a zničí jejich svaté město a jejich národ, velekněz Kaifáš prorocky navrhl: „Je lépe, když jeden člověk umře za lid, než aby zahynul celý národ“ (Jan 11,49-50). Velerada prohlásila, že Ježíš „je hoden smrti“ (Mt 26,66) jako rouhač; protože ale ztratila právo odsuzovat k smrti, vydává Ježíše Římanům a obviňuje ho z politické vzpoury; to ho staví na stejnou úroveň s Barabášem, který byl obviněn „ze vzpoury“ (Lk 23,19). Velekněží vykonávají na Piláta nátlak i politickými výhrůžkami, jen aby odsoudil Ježíše k smrti.

ŽIDÉ NEJSOU KOLEKTIVNĚ ODPOVĚDNI ZA JEŽÍŠOVU SMRT

597 S ohledem na dějinnou složitost „Ježíšova procesu“, jak nám jej líčí evangelijní vyprávění, a na osobní vinu hlavních představitelů procesu (Jidáš, velerada, Pilát), kterou zná jen Bůh, nelze za něj připisovat odpovědnost všem jeruzalémským Židům, navzdory křiku zmanipulovaného davu a kolektivním výtkám obsaženým ve výzvách k obrácení po Letnicích. Sám Ježíš ve svém odpuštění na kříži a Petr podle jeho příkladu uznali „nevědomost“ (Sk 3,17) jeruzalémských Židů a jejich předáků. Tím méně lze na základě křiku lidu: „Jeho krev ať padne na nás a na naše děti“ (Mt 27,25), který znamená jen jakousi schvalovací formuli, rozšiřovat odpovědnost na ostatní Židy v čase a prostoru:

Velmi dobře to Církev vyjádřila na 2. vatikánském koncilu: „Nelze přičíst všem Židům bez rozdílu, ani tehdejším, ani dnešním, co bylo spácháno při jeho mučení… Židé nesmějí být označováni ani za zavržené Bohem, ani za prokleté, jako kdyby to vysvítalo ze svatého Písma.“

VŠICHNI HŘÍŠNÍCI JSOU PŮVODCI KRISTOVA UTRPENÍ

598 Církev v učitelském úřadu své víry a ve svědectví svých svatých nikdy nezapomněla, že „každý hříšník je příčinou a nástrojem... utrpení“ božského Vykupitele. Vzhledem k tomu, že naše hříchy urážejí samého Krista, neváhá Církev křesťanům připsat mnohem těžší odpovědnost za Ježíšovu popravu, kterou oni sami často svalovali jen a jen na Židy: Je jasné, že mnohem větší vinu mají ti, kteří často upadají do svých hříchů. Jelikož naše viny dohnaly Ježíše k popravě na kříži, pak ti, kteří se utápějí v nepravostech, znovu křižují svými hříchy Božího Syna ve svých srdcích, nakolik v nich přebývá, a uvádějí ho v posměch.

Je třeba přiznat, že náš vlastní zločin v tomto případě je větší než ten, kterého se dopustili Židé. Ti totiž – jak dosvědčuje svatý Pavel – by nebyli ukřižovali Ježíše, kdyby ho byli poznali jako božského krále. Avšak my, křesťané, ačkoliv vyznáváme, že ho známe, ve skutečnosti ho svými skutky zapíráme a vztahujeme na něj své násilnické ruce.

A nebyli to ani zlí duchové, kteří ho ukřižovali; byls to ty s nimi, který jsi ho ukřižoval a ještě ho přibíjíš na kříž, když si libuješ v neřestech a hříších.

II. Kristova výkupná smrt v Božím plánu spásy

„JEŽÍŠ BYL VYDÁN, JAK TO BŮH PŘEDEM ROZHODL“

599 Ježíšova násilná smrt nebyla plodem náhody v rámci nějaké nešťastné shody okolností. Patří k tajemství Božího plánu, jak to vysvětluje svatý Petr jeruzalémským Židům hned ve svém prvním svatodušním projevu: „On byl vydán, jak to Bůh předem rozhodl“ (Sk 2,23). Tento biblický jazyk neznamená, že ti, kdo Ježíše „vydali“ (Sk 3,13), byli jen pasivními vykonavateli scénáře předem sepsaného Bohem.

600 Před Bohem jsou všechny okamžiky času přítomny ve své aktuálnosti. On tedy stanovil svůj věčný plán „předurčení“ tak, že do něj zahrne svobodnou odpověď každého člověka na svou milost: „Skutečně, v tomto městě se spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohany a s izraelským lidem proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi pomazal za Mesiáše. Tak vykonali, co předem určila tvoje moc a tvé rozhodnutí“ (Sk 4,27-28). Bůh dopustil činy, které vzešly z jejich zaslepenosti, aby uskutečnil svůj plán spásy.

„ZEMŘEL ZA NAŠE HŘÍCHY PODLE PÍSMA“

601 Božský plán spásy skrze zabití Služebníka, Spravedlivého, byl v Písmech předem ohlášen jako tajemství všeobecného vykoupení, to je vysvobození, které zbavuje lidi otroctví hříchu. Svatý Pavel hlásá ve vyznání víry, o němž říká, že je „sám přijal“, že „Kristus zemřel ve shodě s Písmem za naše hříchy“ (1 Kor 15,3). Ježíšova výkupná smrt naplňuje zvláště proroctví o trpícím služebníkovi. Sám Ježíš ukázal smysl svého života i své smrti ve světle trpícího služebníka. Po zmrtvýchvstání podal tento výklad učedníkům z Emauz, a potom samotným apoštolům.

BŮH S NÍM „KVŮLI NÁM JEDNAL JAKO S HŘÍŠNÍKEM“

602 Proto může svatý Petr vyslovit apoštolskou víru v Boží plán spásy takto: „Víte přece, že jste ze svého prázdného způsobu života, jak jste ho zdědili po předcích, byli vykoupeni ne snad nějakými věcmi pomíjejícími, stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného beránka. On byl ovšem k tomu vyhlédnut už před stvořením světa, ale objevil se teď na konci časů“ ( 1 Petr 1,18-20). Lidské hříchy spáchané po prvotním hříchu jsou trestány smrtí. Bůh tím, že poslal svého vlastního Syna v postavení otroka
— v takovém stavu tedy, v jakém bylo lidstvo padlé a zasvěcené smrti kvůli hříchu
— „s ním, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha“ (2 Kor 5,21).

603 Ježíš nepoznal zavržení, jako kdyby sám byl zhřešil. Avšak ve vykupitelské lásce, která ho stále spojovala s Otcem, vzal na sebe naše odloučení od Boha kvůli hříchu, a to až do té míry, že mohl naším jménem říci na kříži: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mk 15,34; Ž 22,2). Když ho Bůh učinil solidárním s námi hříšníky, „svého vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky“ (Řím 8,32), abychom byli „s Bohem smířeni smrtí jeho Syna“ (Řím 5,10).

BŮH MÁ INICIATIVU VE VŠEOBECNÉ VYKUPITELSKÉ LÁSCE

604 Tím, že Bůh vydal svého Syna za naše hříchy, ukazuje, že jeho plán spásy, který má s námi, je plán dobrotivé lásky, která předchází jakoukoliv naši zásluhu: „V tom záleží láska: ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy“ (1 Jan 4,10).„Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky“ (Řím 5,8).

605 Tato láska nikoho nevylučuje; Ježíš to připomněl na závěr podobenství o ztracené ovci: „Stejně tak nechce náš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných“ (Mt 18,14). Prohlašuje, že „dává svůj život jako výkupné za mnohé“ (Mt 20,28); tento poslední výraz „za mnohé“ nikoho nevylučuje, neboť staví proti sobě celé lidstvo a osobu jediného Vykupitele, který se vydává proto, aby lidstvo spasil. Proto Církev po vzoru apoštolů učí, že Kristus zemřel za všechny bez výjimky: „Není, nebyl a nebude žádný člověk, pro něhož by nebyl Kristus trpěl.“

III. Kristus obětoval sám sebe Otci za naše hříchy

KRISTUS SE OBĚTUJE OTCI CELÝM ŽIVOTEM

606 Boží Syn „sestoupil z nebe, ne aby konal svou vůli, ale vůli toho, který ho poslal“ (Jan 6,38). „Když přicházel na svět, řekl: „... Tady jsem, abych konal, Bože, tvou vůli...“ A touto vůlí jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy“ (Žid 10,5-10). Od první chvíle svého vtělení Syn plně přijímá ve svém vykupitelském poslání Boží plán spásy: „Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal, a dokonat jeho dílo“ (Jan 4,34). Ježíšova oběť „za hříchy celého světa“ (1 Jan 2,2) je výrazem jeho společenství lásky s Otcem: „Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život“ (Jan 10,17). „Ale ať svět pozná, že miluji Otce a jednám, jak mi Otec přikázal“ (Jan 14,31).

607 Tato touha bezvýhradně se ztotožnit s plánem vykupitelské lásky svého Otce proniká celým Ježíšovým životem, protože jeho vykupitelské utrpení je důvodem („raison d' être“) jeho vtělení: „Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel“ (Jan 12,27). „Což nemám pít kalich, který mi podal Otec?“ (Jan 18,11). A ještě na kříži, dříve než bylo všechno dokonáno, říká: „Žízním“ (Jan 19,28).

„BERÁNEK, KTERÝ SNÍMÁ HŘÍCHY SVĚTA“

608 Když Jan Křtitel souhlasil s tím, že udělí Ježíšovi křest jako hříšníkům, spatřil v Ježíšovi Božího beránka a ukázal na něho jako na toho, „který snímá hříchy světa“ (Jan 1,29). Vyjadřuje tím, že Ježíš je trpící služebník, který se dává tiše vést na porážku a nese hříchy mnohých a současně velikonoční beránek, symbol vykoupení Izraele při první Veliké noci. Celý Kristův život vyjadřuje jeho poslání: „sloužit a dát svůj život jako výkupné za všechny“ (Mk 10,45).

JEŽÍŠ SE SVOBODNĚ ZTOTOŽŇUJE S VYKUPITELSKOU LÁSKOU OTCE

609 Tím, že se Ježíš sjednotil ve svém lidském srdci s Otcovou láskou k lidem, „projevil jim svou lásku až do krajnosti“ (Jan 13,1), protože „nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život“ (Jan 15,13). A tak se v utrpení a ve smrti stalo Ježíšovo lidství svobodným a dokonalým nástrojem jeho božské lásky, která chce, aby všichni lidé byli spaseni. On totiž svobodně přijal své utrpení a smrt z lásky ke svému Otci a k lidem, které Otec chce spasit: „Nikdo mi život nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe“ (Jan 10,18). Odtud svrchovaná svoboda Božího Syna, když jde dobrovolně na smrt.

PŘI VEČEŘI JEŽÍŠ PŘEDJAL SVOBODNÉ OBĚTOVÁNÍ SVÉHO ŽIVOTA

610 Tuto svobodnou oběť sebe sama vyjadřuje Ježíš svrchovaným způsobem při večeři, kterou slavil s dvanácti apoštoly „v tu noc, kdy byl zrazen“ (1 Kor 11,23). V předvečer svého utrpení, když byl Ježíš ještě volný, udělal z této poslední večeře se svými apo-
štoly památku své dobrovolné oběti Otci pro spásu lidí: „To je mé tělo, které se za vás vydává“ (Lk 22,19). „To je má krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny na odpuštění hříchů“ (Mt 26,28).

611 Eucharistie, kterou v tomto okamžiku ustanovuje, bude „památkou“ jeho oběti. Ježíš zahrnuje své apoštoly do své oběti a žádá je, aby ji stále zpřítomňovali. Tím Ježíš ustanovuje své apoštoly kněžími Nové smlouvy: „A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě“ (Jan 17,19).

AGÓNIE V GETSEMANECH

612 Kalich Nové smlouvy, který Ježíš předjímá při Poslední večeři tím, že vydává sám sebe, přijímá z Otcových rukou při smrtelné úzkosti v Getsemanech tím, že „byl poslušný až k smrti“ (Fil 2,8). Ježíš se modlí: „Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich!“ (Mt 26,39). Vyjadřuje tak hrůzu, kterou je smrt pro jeho lidskou přirozenost, která, stejně jako naše, je určena pro věčný život; ba víc, narozdíl od naší je naprosto nedotčena hříchem, který je příčinou smrti Tuto přirozenost na sebe vzala božská Osoba, „Původce života“ (Sk 3,15), „Živého“ (Zj 1,17). Tím, že Ježíš svou lidskou vůlí přijal Otcovu vůli, přijímá svou smrt jako vykupitelskou, aby „na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže“ (1 Petr 2,24).

KRISTOVA SMRT JE JEDINÁ A DEFINITIVNÍ OBĚŤ

613 Kristova smrt je zároveň velikonoční obětí, která dovršuje definitivní vykoupení lidí skrze „Beránka, který snímá hříchy světa“ (Jan 1,29), a obětí Nové smlouvy, která znovu uvádí člověka do společenství s Bohem tím, že ho s ním smířila prostřednictvím krve „prolité za všechny na odpuštění hříchů“ (Mt 26,28).

614 Tato Kristova oběť je jediná: dovršuje a převyšuje všechny oběti. Je to především dar samého Boha Otce, který vydává svého Syna, aby nás smířil se sebou. Zároveň je to oběť vtěleného Božího Syna, který dobrovolně a z lásky obětuje vlastní život svému Otci v Duchu svatém, aby napravil naši neposlušnost.

JEŽÍŠ NAHRAZUJE SVOU POSLUŠNOSTÍ NAŠI NEPOSLUŠNOST

615 „Jako se totiž celé množství stalo neposlušností jednoho člověka hříšníky, tak zase poslušností jednoho se celé množství stane spravedlivými“ (Řím 5,19). Svou poslušností až k smrti splnil Ježíš zástupnou úlohu trpícího služebníka, který „položil svůj život v oběť za vinu“ a „nesl hřích mnohých“, které „tím, že vezme na sebe jejich nepravosti, ospravedlní“. Ježíš napravil naše chyby a podal Otci zadostiučinění za naše hříchy.

JEŽÍŠ DOKONÁVÁ SVOU OBĚŤ NA KŘÍŽI

616 Je to láska „až do krajnosti“ (Jan 13,1), která dodává Kristově oběti hodnotu vykoupení, odčinění, usmíření a zadostiučinění. Při oběti svého života nás všechny znal a miloval. „Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku: Jeden zemřel za všechny, umřeli tedy všichni“ (2 Kor 5,14). Žádný, byť sebesvětější, člověk nemohl na sebe vzít hříchy všech lidí a vydat se jako oběť za všechny. To, že v Kristu existuje božská osoba Syna, která přesahuje a zároveň i objímá všechny lidi a ustavuje ho hlavou celého lidstva, umožňuje jeho vykupitelskou oběť za všechny.

617 „Svým přesvatým utrpením na dřevě kříže nám zasloužil ospravedlnění“ (sua sanctissima passione in ligno crucis nobis justificationem meruit), učí tridentský koncil a zdůrazňuje jedinečnou povahu Kristovy oběti jako „příčiny věčné spásy“ (Žid 5,9). A Církev uctívá kříž zpěvem: „O crux, ave, spes unica“ (buď pozdraven, kříži, jediná naděje).

NAŠE ÚČAST NA KRISTOVĚ OBĚTI

618 Kříž je jedinou obětí Krista, který je jediným „prostředníkem mezi Bohem a lidmi“ (1 Tim 2,5). Protože se však ve své vtělené božské osobě „jistým způsobem spojil on sám s každým člověkem“, dává všem lidem „možnost, aby se přičlenili k tomuto velikonočnímu tajemství způsobem, který zná Bůh“. Kristus vyzývá své učedníky, aby vzali svůj kříž a následovali ho, protože on sám trpěl za nás a zanechal nám tak příklad, abychom šli v jeho šlépějích. Kristus chce totiž přidružit ke své vykupitelské oběti právě ty, kteří z ní mají prospěch jako první. To se splnilo ve svrchované míře na jeho Matce, která je mnohem niterněji než kdokoliv jiný spjata s tajemstvím jeho vykupitelského utrpení.

„Není jiné schodiště k výstupu do nebe než kříž.“

DJ-016 Jedinečnost a spasitelská univerzalita Ježíše Krista / Mylné názory bránící účinné evangelizaci (relativismus dnešní doby, viz DJ-010) (podle: Kongregace pro nauku víry, DI (Dominus Iesus, Prohlášení o jedinečnosti a spasitelské univerzalitě Ježíše Krista a Církve) ze dne 6.8.2000, srov. 13-15.)

Podle opakovaně zastávaného pojetí se popírá jak jedinečnost, tak spasitelská univerzalita Ježíše Krista. Toto pojetí postrádá jakýkoliv biblický podklad. Patří totiž k trvalému pokladu víry Církve pevně věřit, že Ježíš Kristus, Boží Syn, Pán a jediný Spasitel, skrze své vtělení, svou smrt a své zmrtvýchvstání uskutečnil dějiny spásy a dovedl je k plnosti. To jasně potvrzují novozákonní svědectví: „Otec poslal Syna jako Spasitele světa“ (1 Jan 4,14); „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“ (Jan 1,29). K odůvodnění uzdravení muže od narození ochrnutého, které se uskutečnilo ve jménu Ježíšově, hlásá Petr: „V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy“ (Sk 4,12). Týž apoštol dosvědčuje, že Ježíš Kristus je „Pánem nade všemi… Bohem ustanovený soudce ad živými i mrtvými“, tedy, že „skrze jeho jméno dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří“ (Sk 10,26,42.43).

Pavel píše obci v Korintu: „Neboť i když jsou na nebi a na zemi takzvaní „bohové“, a skutečně se mluví o mnoha „bozích“ a noha „pánech“, pro nás je jen jeden Bůh: Otec, od něhož pochází všechno a pro něhož tu jsme i my. A máme jednoho Pána: Ježíše Krista, skrze něhož povstalo všechno, i my“ (1 Kor 8,5-6). I apoštol Jan potvrzuje: „Neboť tak Bůh miloval svět, že poslal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.“ (J 3,16-17). V Novém zákoně se všeobecná spasitelská Boží vůle těsně spojuje s jediným Ježíšovým prostřednictvím: „On [Bůh] chce, aby se všichni lidé zachránili a došli poznání pravdy. Je totiž jenom jediný Bůh a jenom jeden prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny.“ (1 Tim 2,4-6).

První křesťané si byli vědomi tohoto jedinečného a univerzálního, od Otce skrze Ježíše Krista v Duchu nabízeného daru spásy. Obrátili se na Izrael a poukazovali na dovršení spásy, která jde za hranice Zákona. Vystoupili i proti tehdejšímu pohanskému světu, který usiloval o spásu skrze množství spásných bohů. Tento poklad víry Církev znovu a znovu předkládá: „Církev věří, že Kristus, jenž pro všechny zemřel a vstal z mrtvých (srov. 2 Kor 5,15), dává člověku skrze svého Ducha světlo a sílu, aby mohl odpovědět na své nejvyšší povolání; věří, že lidem nebylo dáno pod nebem jiné jméno, v němž by došli spásy (srov. Sk 4,12). Věří též, že klíč, střed a cíl celých lidských dějin je v jejím Pánu a Učiteli“ (42).

Je třeba tedy pevně věřit jako pravdu katolické víry, že univerzální spásná vůle trojjediného Boha se uskutečnila jednou provždy v tajemství vtělení, smrti a zmrtvýchvstání Božího Syna.

Vzhledem k této součásti víry je dnes teologie vyzvána, aby přemýšlela a zkoumala existenci jiných náboženských zkušeností a jejich význam v božském plánu spásy, zda a jakým způsobem i postavy a prvky jiných náboženství mohou přináležet k božskému plánu spásy. V této oblasti se nabízí pro teologické bádání pod vedením učitelského úřadu Církve široké pole působnosti. 2. Vatikánský koncil totiž potvrdil, že „jediné prostřednictví Vykupitele nevylučuje, nýbrž vyvolává rozličnou spolupráci tvorů, vyplývající z účasti na jediném zdroji“ (43). Je zapotřebí hlouběji prozkoumat, co znamená toto částečné prostřednictví, které ovšem musí zůstat určováno jedinečným prostřednictvím Kristovým. „Jiná prostřednictví různého druhu a řádu, která mají podíl na jeho prostřednictví, se nevylučují, ale mají význam a cenu jedině ve spojení s prostřednictvím Kristovým a nemohou být pokládána za rovnocenná a komplementární“ (44). V protikladu ke křesťanské a katolické víře stojí však takové návrhy řešení, které akceptují spasitelské Boží působení mimo jedinečné prostřednictví Kristovo.

Nezřídka se ozývají návrhy, aby se z teologie odstranily výrazy jako „jedinečnost“, „univerzalita“, „absolutnost“, protože prý tak vzniká dojem, že se zdůrazňuje význam a cena spasitelské události Ježíše Krista v přehnané formě na úkor jiných náboženství. Ve skutečnosti tato slova pouze vyjadřují věrnost k Zjevení, protože sama vycházejí z pramenů víry. Společenství věřících od prvopočátku přiznávalo Ježíši Kristu jeho význam pro spásu, podle kterého jedině On jako vtělený, ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Boží Syn, skrze své poslání, které obdržel od Otce a v síle Ducha svatého, má za cíl darovat celému lidstvu a jednomu každému z lidí Zjevení a božský život (srov. Jan 1,12; 5,25-26; 17,2).

V tomto smyslu můžeme a musíme říci, že Ježíš Kristus má pro lidský rod a jeho dějiny, jediný a jedinečný, jen jemu vlastní, výlučný, univerzální a absolutní význam a cenu. které jsou jedinečné a jediné, vlastní pouze jemu, výlučné, universální a absolutní. Ježíš je totiž Boží slovo, které se stalo člověkem pro spásu všech lidí. 2. Vatikánský koncil se opírá o toto přesvědčení víry a učí: „Boží Slovo totiž, skrze něž všechno bylo stvořeno, samo se stalo tělem, aby tak – jako dokonalý člověk – všechny spasilo a celé veškerenstvo znovu spojilo jako pod jednu hlavu. Pán je cíl lidských dějin, bod, v němž se sbíhají tužby dějin a civilizace, střed lidského pokolení, radost všech srdcí a naplnění všech jejich tužeb. Jeho vzkřísil Otec z mrtvých, vyvýšil a umístil po své pravici, jeho ustanovil soudcem živých i mrtvých.“ (45). Je to právě tato jedinečnost Kristova, která mu dává absolutní a univerzální význam, skrze nějž on, ačkoliv sám je součástí dějin, je sám také středem a cílem dějin: „Já jsem Alfa i Omega, První i Poslední, Začátek i Konec (Zj 22,13)“ (46).

(42) 2. Vatikánský koncil, pastorální konstituce Gaudium et spes , 10. Srov. sv. Augustina, který napsal, že „Kristus je cestou, kterou „lidstvo nikdy nepostrádalo…a mimo ni nebyl nikdo osvobozen, nikdo není osvobozen a nikdo nebude osvobozen”, De civitate Dei , 10 ,3 2,2: CCSL 47, 312; (43) 2. Vatikánský koncil, věroučná konstituce Lumen gentium, 62; (44) Jan Pavel II, encyklika Redemptoris missio , 5; (45) 2. Vatikánský koncil, pastorální konstituce Gaudium et spes, 45. Nezbytnost a absolutní jedinečnost Krista v lidských dějinách je dobře vyjádřena v rozjímání sv. Ireneje o prvořadosti Ježíše jako jednorozeného Syna: „V nebi jako prvorozený z Otcova rozhodnutí pořádá a rozhoduje všechny věci. Na zemi jako prvorozený z Panny, muž svatý a spravedlivý, bohabojný a Bohu milý, dobrý a dokonalý ve všech ohledech, zachraňuje z pekla všechny ty, kdo ho následují, protože je prvorozený z mrtvých a původce božského života“ ( Demonstratio apostolica , 39: SC 406, 138); (46) Jan Pavel II., encyklika Redemptoris missio, 6.

Souhrn

619 „Kristus zemřel za naše hříchy podle Písma“ (1 Kor 15,3).

620 Naše spása pochází z iniciativy Boží lásky k nám, protože „on si nás zamiloval a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy“ (1 Jan 4,10). „Vždyť Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou“ (2 Kor 5,19).

621 Ježíš se dobrovolně obětoval za naši spásu. Tento dar předznamenává a předem uskutečňuje během Poslední večeře: „To je moje tělo, které se za vás vydává“ (Lk 22,19).

622 V tomto spočívá Kristovo vykoupení: „přišel... aby dal svůj život jako výkupné za všechny“ (Mt 20,28), to je, aby miloval „své až do krajnosti“ (Jan 13,1), aby byli „vykoupeni“... „ze svého prázdného způsobu života“, jak ho „zdědili po předcích“ (1 Petr 1,18).

623 Poslušností své lásky k Otci „až k smrti na kříži“ (Fil 2,8) splnil Ježíš své smírné poslání trpícího Služebníka, který ospravedlní mnohé tím, že vezme na sebe jejich nepravost.

3. odstavec

JEŽÍŠ KRISTUS „BYL POHŘBEN“

624 „Ježíš měl z milosti Boží za všechny lidi podstoupit smrt“ (Žid 2,9). Bůh ve svém plánu spásy stanovil, aby jeho Syn nejen zemřel „za naše hříchy“ (1 Kor 15,3), ale také aby „zakusil smrt“, to je, aby poznal stav smrti, stav odloučení duše od těla v době od okamžiku, kdy vydechl na kříži, po okamžik, kdy byl vzkříšen. Tento stav mrtvého Krista je tajemstvím hrobu a sestoupení do pekel. Je to tajemství Bílé soboty, kdy Kristus, uložený do hrobu, ukazuje velké sobotní Boží odpočinutí po dokonání spásy lidí, která nastoluje mír v celém vesmíru.

KRISTOVO TĚLO V HROBĚ

625 Kristův pobyt v hrobě je skutečným poutem mezi stavem předvelikonočního Krista, podrobeného utrpení, a jeho nynějším oslaveným stavem Zmrtvýchvstalého. Tatáž osoba „Živého“ může říci: „Byl jsem mrtev a hle, jsem živ na věky věků“ (Zj 1,18).

„Bůh [Syn] nezabránil smrti, aby oddělila duši od těla, jak tomu přirozeně dochází, ale znovu je spojil spolu vzkříšením, aby tak byl sám ve své osobě místem setkání smrti a života tím, že v sobě zastavil rozklad přirozenosti způsobený smrtí, a sám se stal příčinou spojení pro obě oddělené části.“

626 Protože „Původce života“, který byl zabit, je také ten Živý, „který byl vzkříšen“, je třeba, aby božská osoba Božího Syna zůstala nadále spojena se svou duší i se svým tělem, oddělenými od sebe smrtí:

„Jediná Osoba nebyla rozdělena na dvě osoby tím, že se při Kristově smrti oddělila duše od těla; neboť Kristovo tělo i duše existovaly v osobě Slova od samého začátku stejným způsobem; a ve smrti, ačkoliv jedno odděleno od druhého, zůstalo obojí spojeno se stejnou a jedinou osobou Slova.“

„NEDOPUSTÍŠ, ABY TVŮJ SVATÝ PODLEHL PORUŠENÍ“

627 Kristova smrt byla skutečnou smrtí, neboť ukončila jeho pozemskou lidskou existenci. Avšak díky spojení, které si jeho tělo zachovalo s osobou Syna, nedošlo k posmrtnému rozkladu jako u jiných, protože „božská moc uchránila Kristovo tělo od porušení“. O Kristu se může současně říci: „Byl vyrván ze země živých“ (Iz 53,8) i: „Mé tělo bydlí v bezpečí, neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, nedopustíš, aby se tvůj svatý podlehl porušení“ (Sk 2,26-27). Ježíšovo vzkříšení „třetího dne“ (1 Kor 15,4; Lk 24,46) bylo toho důkazem, protože se předpokládalo, že rozklad začíná od čtvrtého dne.

„POHŘBENI S KRISTEM...“

628 Křest, jehož původním a plným znamením je ponoření, je účinným znamením toho, že křesťan sestupuje do hrobu, aby s Kristem umřel hříchu pro nový život: „Tím křestním ponořením jsme byli spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem.“

Souhrn

629 Ježíš „měl z milosti Boží zakusit smrt za všechny“. Ten, který zemřel a byl pohřben, je opravdu Boží Syn, který se stal člověkem.

630 Během Kristova pobytu v hrobě zůstávala jeho božská Osoba spojena jak s jeho duší, tak s jeho tělem, které však byly mezi sebou odděleny smrtí. A právě proto mrtvé Kristovo tělo nepoznalo porušení.

5. ČLÁNEK

JEŽÍŠ KRISTUS „SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH“

631 Ježíš sestoupil do spodních oblastí země: „Stejná osoba je ten, kdo sestoupil, i ten, který také vystoupil“ (Ef 4,10). Apoštolské vyznání víry v tomtéž článku víry vyznává Kristovo sestoupení do pekel i jeho zmrtvýchvstání třetího dne, protože při své Veliké noci dal vytrysknout životu z hlubin smrti:

„Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: tvůj Syn, Ježíš Kristus, On s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.“

1. odstavec

JEŽÍŠ KRISTUS „SESTOUPIL DO PEKEL“

632 Častá tvrzení Nového zákona, podle nichž byl Ježíš „vzkříšen z mrtvých“ (Sk 3,15; Řím 8,11; 1 Kor 15,20), předpokládají, že před vzkříšením pobýval tam, kde se zdržovali mrtví. To je první význam, který dalo apoštolské kázání Ježíšovu sestoupení do pekel: Ježíš zakusil smrt jako všichni lidé a svou duší je dostihl v místě pobytu mrtvých. Sestoupil tam však jako Spasitel a ohlašovatel radostné zvěsti duchům, kteří tam byli uvězněni.

633 Místo pobytu mrtvých, kam Kristus sestoupil, nazývá Písmo „peklo“, „šeól“ nebo „hades“, protože ti, kteří tam jsou, jsou zbaveni patření na Boha. Takový je totiž až do příchodu Vykupitele osud všech mrtvých, jak zlých, tak spravedlivých; tím ale není řečeno, že jejich osud je stejný, jak to dokazuje Ježíšovo podobenství o chudáku Lazarovi, který byl vzat „do klína Abrahamova“. „A právě duše těchto spravedlivých, které očekávaly Krista, osvobodil Ježíš, když sestoupil do pekel.“ Ježíš nesestoupil do pekel proto, aby vysvobodil zavržené, ani aby zničil peklo zavržení, nýbrž aby osvobodil spravedlivé, kteří ho předešli.

634 „Radostná zvěst byla hlásána i mrtvým...“ (1 Petr 4,6). Sestoupení do pekel je úplné naplnění evangelijní zvěsti o spáse. Je poslední fází Ježíšova mesiášského poslání; je to časově zhuštěná fáze, ale nesmírně rozsáhlá svým skutečným významem: je to rozšíření vykupitelského díla na všechny lidi všech dob a všech míst, neboť všichni, kteří jsou spaseni, se stali účastnými vykoupení.

635 Kristus tedy sestoupil do hlubiny smrti, aby mrtví uslyšeli hlas Božího Syna. Ti, kteří uslyší, budou žít. Ježíš, „Původce života“ (Sk 3,15) „svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla“, a tak vysvobodil „všechny ty, kteří byli po celý život drženi v otroctví strachem před smrtí“ (Žid 2,14-15). Od nynějška má vzkříšený Kristus „klíče od smrti a podsvětí“ (Zj 1,18) a před Ježíšovým jménem se skloní „každé koleno – na nebi, na zemi a i v podsvětí“ (Fil 2,10).

„Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zatřásla a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali... Jistě jde hledat praotce lidstva jako ztracenou ovci. Jistě chce navštívit ty, kdo se nacházejí v naprostých temnotách a ve stínu smrti; jistě přichází ten, který je jejich Bůh a jejich syn, vysvobodit z bolestí uvězněného Adama spolu s uvězněnou Evou... „Já jsem tvůj Bůh a pro tebe jsem se stal tvým synem... Probuď se, spáči, přece jsem tě neučinil proto, abys prodléval spoutaný v podsvětí. Vstaň z mrtvých, neboť já jsem život těch, kdo zemřeli.““

Souhrn

636 Výrazem „Ježíš sestoupil do pekel“ vyznání víry prohlašuje, že Ježíš skutečně zemřel, a že svou smrtí za nás přemohl smrt a ďábla, „který má vládu nad smrti“ (Žid 2,14).

637 Mrtvý Kristus sestoupil do místa pobytu mrtvých, a to svou duší, spojenou s jeho božskou Osobou. Otevřel brány nebes spravedlivým, kteří ho předešli.

2. odstavec

TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH

638 „My vám hlásáme radostnou zvěst, že ta zaslíbení, která Bůh dal našim otcům, vyplnil na jejich dětech, na nás, když vzkřísil Ježíše“ (Sk 13,32-33). Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholnou pravdou naší víry v Krista; jako ústřední pravdu ji vyznávalo a prožívalo první křesťanské společenství, jako základní ji předává Tradice; zakládá se na dokumentech Nového zákona a je hlásána jako podstatná část velikonočního tajemství spolu s křížem:

„Kristus vstal z mrtvých, svou smrtí nad smrtí zvítězil, mrtvým dal život.“

I. Historická i transcendentní událost

639 Tajemství Kristova vzkříšení je skutečná událost, spojená s historicky zjištěné úkazy, jak dosvědčuje Nový zákon. Již kolem roku 56 může svatý Pavel psát křesťanům do Korinta: „Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti“ (1 Kor 15,3-4). Apoštol zde mluví o živé tradici zmrtvýchvstání, o níž se dověděl po svém obrácení před Damaškem.

PRÁZDNÝ HROB

640 „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen“ (Lk 24,5-6). První skutečností, se kterou se v rámci velikonočních událostí setkáváme, je prázdný hrob. Sám o sobě není přímým důkazem. Nepřítomnost Kristova těla v hrobě by se dala vysvětlit i jinak. Přesto však byl prázdný hrob pro všechny podstatným znamením. To, že jej učedníci objevili, byl první krok k uznání samé skutečnosti vzkříšení. Tak tomu bylo například u zbožných žen, pak i u Petra. „Učedník... kterého Ježíš miloval“ (Jan 20,2), tvrdí, že při vstupu do prázdného hrobu „viděl, že tam leží pruhy plátna“ (Jan 20,6), „viděl a uvěřil“ (Jan 20,8). To předpokládá, že podle stavu, v jakém byl prázdný hrob, poznal, že nepřítomnost Ježíšova těla nemohla být lidským dílem a že se Ježíš nevrátil do pozemského života, jak tomu bylo v případě Lazara.

ZJEVENÍ ZMRTVÝCHVSTALÉHO

641 Marie Magdalena a zbožné ženy, které šly dokončit nabalzámování Ježíšova těla, jež bylo pohřbeno ve spěchu, protože na Velký pátek večer začínal sobotní klid, se setkaly se Zmrtvýchvstalým jako první. Tak se ženy staly prvními hlasatelkami Kristova zmrtvýchvstání i pro samotné apoštoly. Jim se Ježíš ukázal potom: napřed Petrovi a potom Dvanácti. Petr, který měl posilovat víru svých bratří, uviděl tedy Zmrtvýchvstalého dříve než oni, a na základě jeho svědectví společenství zvolalo: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi“ (Lk 24,34).

642 Vše, co se odehrálo v těch velikonočních dnech, zavazuje každého apoštola — a zvláště Petra — aby budoval novou éru, která začala velikonočním ránem. Jako svědkové Zmrtvýchvstalého zůstávají apoštolové základními kameny při budování jeho Církve. Víra prvotního společenství věřících je založena na svědectví konkrétních lidí, křesťanům známých a většinou ještě mezi nimi žijících. Těmito svědky Kristova zmrtvýchvstání je především Petr a Dvanáct, avšak nejen oni: Pavel jasně mluví o více než pěti stech osobách, kterým se Ježíš zjevil najednou, kromě toho Jakubovi a všem apoštolům.

643 Po takových svědectvích není možné vysvětlovat Kristovo zmrtvýchvstání mimo fyzický řád a neuznat je jako historickou skutečnost. Z faktů vyplývá, že víra učedníků byla podrobena radikální zkoušce tím, že jejich Mistr trpěl a zemřel na kříži, jak jim to sám předem oznámil. Otřes vyvolaný utrpením Páně byl tak veliký, že učedníci (alespoň někteří z nich) neuvěřili hned zprávě o zmrtvýchvstání. Evangelia nám ani zdaleka nepředstavují společenství zachvácené mystickým vzrušením, nýbrž nám líčí, jak byli učedníci skleslí a vystrašení. Proto též nevěřili zbožným ženám vracejícím se od hrobu, a ta slova jim „připadala jako plané řeči“ (Lk 24,11). Když se Ježíš na velikonoční večer zjevil jedenácti apoštolům, „káral je pro jejich nevěru a tvrdost srdce, že nevěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného“ (Mk 16,14).

644 I když jsou učedníci postaveni před skutečnost zmrtvýchvstalého Krista, přesto ještě pochybují, tak se jim to zdá nemožné: domnívají se, že vidí ducha. „Pro samou radost tomu však pořád ještě nemohli věřit a jen se divili“ (Lk 24,41). Stejnou zkoušku pochybnosti poznal i Tomáš a při posledním zjevení v Galileji, o němž píše Matouš, „někteří... pochybovali“ (Mt 28,17). Proto neobstojí domněnka, podle níž prý bylo zmrtvýchvstání „výplodem“ víry (nebo důvěřivosti) apoštolů. Právě naopak, jejich víra ve zmrtvýchvstání se zrodila — působením Boží milosti — z přímého zážitku skutečnosti vzkříšeného Krista.

STAV KRISTOVA VZKŘÍŠENÉHO LIDSTVÍ

645 Vzkříšený Kristus navazuje se svými učedníky přímé vztahy dotykem a společným jídlem. Tím je vyzývá, aby uznali, že není žádný přízrak, ale hlavně aby si ověřili, že vzkříšené tělo, v němž se jim představuje, je totéž, které bylo umučeno a ukřižováno, neboť dosud nese stopy po utrpení. Toto pravé a skutečné tělo však má zároveň nové vlastnosti oslaveného těla; není už umístěno v prostoru a čase, ale může se podle libosti zpřítomnit kde chce a kdy chce, neboť jeho lidství už nemůže být zadrženo nazemi a patří už jen božské vládě Otce. Proto je také vzkříšený Ježíš svrchovaně svobodný a může se zjevovat, jak chce: v podobě zahradníka nebo v jiných podobách, na které byli učedníci zvyklí, a to proto, aby vzbudil jejich víru.

646 Kristovo vzkříšení nebylo návratem k pozemskému životu, jak tomu bylo při vzkříšeních, která vykonal před Velikonocemi, při vzkříšení Jairovy dcery, mládence z Naimu, Lazara. Tyto skutky byly zázračné události, ale osoby, které byly předmětem těchto zázraků, se Ježíšovou mocí vrátily do „obyčejného“ pozemského života. A po nějakém čase znovu zemřely. Kristovo vzkříšení je podstatně odlišné. On ve svém vzkříšeném těle přechází ze stavu smrti do jiného života, mimo čas a prostor. Ježíšovo tělo je při vzkříšení naplněno mocí Ducha svatého; ve stavu své slávy se podílí na božském životě, takže svatý Pavel může o Kristu říci, že je to „člověk z nebe.“

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JAKO TRANSCENDENTNÍ UDÁLOST

647 „Ó vskutku blažená noc“, zpívá velikonoční chvalozpěv (Exultet), „ta jediná směla znát čas i hodinu, kdy Kristus vstal z říše zemřelých“. Nikdo totiž nebyl očitým svědkem samotné události zmrtvýchvstání, a žádný evangelista je nepopisuje. Nikdo nemohl říci, jak proběhlo fyzicky. Tím méně byla smysly postižitelná jeho nejniternější podstata, přechod k jinému životu. I když je zmrtvýchvstání historickou událostí, zjistitelnou podle znamení prázdného hrobu a na základě skutečnosti jednotlivých setkání apoštolů se vzkříšeným Kristem, nicméně tím, jak dějiny přesahuje a překonává, zůstává ústředním předmětem víry. To je důvod, proč se vzkříšený Kristus nedává poznat světu, ale svým učedníkům, „těm, kdo zároveň s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma; ti jsou nyní před lidem jeho svědky“ (Sk 13,31).

II. Zmrtvýchvstání – dílo Nejsvětější Trojice

648 Kristovo vzkříšení je předmětem víry jakožto transcendentní (přesažný) zásah samého Boha do stvoření a do dějin; tři božské Osoby při něm působí společně a zároveň projevují svou vlastní originalitu. Dochází k němu zásahem moci Otce, který „vzkřísil“ (Sk 2,24) Krista, svého Syna, a tak uvádí dokonalým způsobem jeho lidství – s jeho Tělem – do Nejsvětější Trojice. Ježíš se s konečnou platností „duchem svatosti… prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých“ (Řím 1,3-4). Svatý Pavel zdůrazňuje projev Boží moci jako dílo Ducha, který oživil Ježíšovo mrtvé lidství a povolal je do oslaveného stavu Pána.

649 A co se týká Syna, ten uskutečnil své vlastní vzkříšení svou božskou mocí. Ježíš oznamuje, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, zemřít a potom vstát z mrtvých (v činném významu slova). Na jiném místě výslovně prohlašuje: „Dávám svůj život a zase ho přijmu nazpátek... Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout“ (Jan 10,17-18). „Věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých“ (1 Sol 4,14).

650 Otcové rozjímají o zmrtvýchvstání na základě Kristovy božské osoby, která zůstala spojena s jeho duší i s jeho tělem, vzájemně od sebe oddělených smrtí: „Jednotou božské přirozenosti, jež zůstává přítomna v každé z obou částí, se tyto části znovu spojují. A tak smrt nastává rozdělením složené lidské bytosti a vzkříšení nastává spojením obou rozdělených částí.“

III. Smysl a spásný dosah zmrtvýchvstání

651 „A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra“ (1 Kor 15,14). Vzkříšení je především potvrzením všeho, co Kristus vykonal a učil. Všechny pravdy, i ty, které jsou lidskému duchu nejméně dostupné, nacházejí své odůvodnění, jestliže Kristus svým zmrtvýchvstáním podal konečný důkaz své božské moci, jak to slíbil.

652 Kristovo vzkříšení je splněním zaslíbení Starého zákona i samotného Ježíše za jeho pozemského života. Výraz „ve shodě s Písmem“ (1 Kor 15,3-4 a nicejskocařihradské vyznání víry) poukazuje na to, že Kristovým vzkříšením se tyto předpovědi uskutečnily.

653 Pravda o Ježíšově božství je potvrzena jeho vzkříšením. Jednou řekl: „Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já“ (Jan 8,28). Vzkříšení ukřižovaného prokázalo, že je opravdu „Ten, který je“ („Já jsem“), Boží Syn a sám Bůh. Svatý Pavel mohl prohlásit k Židům, „že ta zaslíbení, která Bůh dal našim otcům, vyplnil na nás, když… vzkřísil Ježíše. Tak je i psáno ve druhém žalmu: 'Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil'“ (Sk 13,32-33). Kristovo vzkříšení je úzce spjato s tajemstvím vtělení Božího Syna, je jeho naplněním podle věčného Božího plánu.

654 Ve velikonočním tajemství jsou dvě hlediska: svou smrtí nás Kristus osvobozuje od hříchu, svým vzkříšením nám zjednává přístup k novému životu. Tento nový život je především ospravedlněním, které nás vrací do Boží milosti, takže „jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem“ (Řím 6,4). Tím životem je pak vítězství nad smrtí ze hříchu a nová účast na milosti. Ta dovršuje přijetí za syny, neboť lidé se stávají Kristovými bratry, jak sám Ježíš nazývá své učedníky po svém zmrtvýchvstání: „Jděte a oznamte mým bratřím“ (Mt 28,10; Jan 20,17). Ne bratři podle přirozenosti, nýbrž na základě daru milosti; toto adoptivní synovství zjednává skutečnou účast na životě jednorozeného Syna. Tento život se plně projevil při jeho zmrtvýchvstání.

655 A konečně Kristovo zmrtvýchvstání – sám vzkříšený Kristus – je základem a zdrojem našeho budoucího vzkříšení: Kristus vstal z mrtvých „jako první z těch, kteří zesnuli... Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu“ (1 Kor 15,20-22). Než se to splní, žije vzkříšený Kristus v srdci svých věrných. V něm křesťané zakoušejí „moc budoucího věku“ (Žid 6,5) a jejich život je Kristem unášen do lůna božského života: „Umřel za všechny zemřel, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých“ (2 Kor 5,15).

Souhrn

656 Předmětem víry ve vzkříšení je událost historicky dosvědčená učedníky, kteří se skutečně setkali se Zmrtvýchvstalým, a zároveň tajemně transcendentní (přesažná), poněvadž je vstupem Kristova lidství do Boží slávy.

657 Prázdný hrob a plátna na zemi samy o sobě znamenají, že Kristovo tělo Boží mocí uniklo poutům smrti a rozkladu. Je to příprava učedníků na setkání se Zmrtvýchvstalým.

658 Kristus, „prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých“ (Kol 1,18), je základem našeho vlastního vzkříšení, a to již nyní ospravedlněním naší duše, později oživením našeho těla.

6. ČLÁNEK

JEŽÍŠ KRISTUS „VSTOUPIL NA NEBESA, SEDÍ PO PRAVICI BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍHO“

659 „Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici“ (Mk 16,19). Kristovo tělo bylo oslaveno hned v okamžiku jeho zmrtvýchvstání, jak to dokazují nové nadpřirozené vlastnosti, jež má jeho tělo od té doby trvale. Avšak během čtyřiceti dní, kdy s učedníky důvěrně jí a pije a učí je o království, zůstává jeho sláva ještě zahalena vnějšími rysy obyčejného lidství. Poslední Ježíšovo zjevení končí nezvratným vstupem jeho lidství do božské slávy, symbolizované oblakem a nebem, kde od té doby sedí po Boží pravici. Později se už jen jednou, zcela výjimečně, ukáže Pavlovi jako „nedochůdčeti“ (1 Kor 15,8) v posledním zjevení, kterým Pavla ustanovuje apoštolem.

660 To, jak je v té době sláva Zmrtvýchvstalého zastřená, vysvítá z tajemného výroku k Marii Magdaléně: „Ještě jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: „Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k Bohu svému a k vašemu Bohu“ (Jan 20,17). To ukazuje, jak rozdílně se projevuje sláva vzkříšeného Krista a sláva Krista povýšeného na pravici Otce. Událost nanebevstoupení, současně historická i přesažná, označuje přechod od jedné ke druhé.

661 Nanebevstoupení zůstává úzce spojeno se sestoupením z nebe, které se uskutečnilo vtělením. Pouze ten, který „vyšel od Otce“, se může k Otci navrátit: Kristus. „Nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka“ (Jan 3,13). Lidstvo ponechané svým přirozeným silám nemá přístup do „Otcova domu“ (Jan 14,2), do Božího života a jeho blaženosti. Jedině Kristus mohl otevřít člověku tento přístup, aby nám dal naději, že i my, jeho údy, budeme spojeni v téže slávě tam, kam nás předešel on jako naše Hlava a jako Prvorozený.

662 „Já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě“ (Jan 12,32). Vyzdvižení na kříž znamená a ohlašuje vyvýšení nanebevstoupení a je jeho počátkem. Ježíš Kristus, jediný kněz nové a věčné smlouvy, „nevešel do svatyně, zbudované lidskýma rukama, ...ale do samého nebe, aby se teď staral o naše záležitosti u Boha“ (Žid 9,24). V nebi vykonává Kristus své kněžství bez přestání, „proto také je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval“ (Žid 7,25). Jako „velekněz budoucích hodnot“ (Žid 9,11) je středem a hlavním představitelem liturgie, která oslavuje Otce na nebesích.

663 Kristus teď sedí po pravici Otce. „Pravicí Otce rozumíme slávu a čest božství, kde ten, který existoval jako Boží Syn přede všemi věky jako Bůh a soupodstatný s Otcem, tělesně usedl poté, co se vtělil a co bylo jeho tělo oslaveno.“

664 Sedět po pravici Otce znamená zahájení Mesiášovy vlády, splněné vidění proroka Daniele o Synu člověka: Od věčného Boha „ byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine a jeho království nebude zničeno“ (Dan 7,14). Od této chvíle se apoštolové stali svědky jeho království, které „bude bez konce“.

Souhrn

665 Kristovo nanebevstoupení označuje definitivní vstup Ježíšova lidství do Boží nebeské sféry, odkud znovu přijde, ale která jej zatím ukrývá před zraky lidí.

666 Ježíš Kristus, Hlava Církve, vstupuje před námi do slavného království Otce, abychom my, údy jeho Těla, žili v naději, že jednou s ním budeme na věky.

667 Protože Ježíš Kristus vstoupil jednou provždy do nebeské svatyně, nepřestává se za nás přimlouvat jako prostředník, který nás ujišťuje, že na nás bude stále vylévat Ducha svatého.

7. ČLÁNEK

ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ

I. Znovu přijde ve slávě

KRISTUS JIŽ VLÁDNE PROSTŘEDNICTVÍM CÍRKVE...

668 „Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem nad mrtvými i nad živými“ (Řím 14,9). Kristovo nanebevstoupení znamená, že se svým lidstvím podílí na moci a vládě samotného Boha. Ježíš Kristus je Pán: má všechnu moc na nebi a i na zemi. Je povýšen „vysoko nad všechna knížata, mocnosti, síly, panstva“, protože Otec „všechno podřídil pod jeho nohy“ (Ef 1,21-22). Kristus je Pánem vesmíru i dějin. V něm nacházejí dějiny člověka, ale i celé stvoření svou „rekapitulaci“ (opětovné soustředění jako v Hlavě), své transcendentní (přesažné) dovršení.

669 Jako Pán je Kristus hlavou Církve, která je jeho tělem. Po svém nanebevstoupení a oslavení, když takto zcela splnil své poslání, zůstává na zemi ve své Církvi. Vykoupení je zdrojem vlády, kterou Kristus v síle Ducha svatého vykonává nad Církví. „Kristovo království je již dnes tajemně přítomné“ v Církvi, která je „zárodek a počátek tohoto království na zemi“.

670 Po nanebevstoupení vstoupil Boží plán do své konečné fáze. Jsme již „v poslední hodině“ (1 Jan 2,18). „Žijeme tedy už v poslední době, obnova světa je neodvolatelně stanovena a jakýmsi reálným způsobem se v tomto věku předjímá: Církev se totiž už na zemi vyznačuje opravdovou svatostí, třebaže nedokonalou.“ Kristovo království, jež hlásá Církev, již projevuje svou přítomnost zázračnými znameními.

… V OČEKÁVÁNÍ, ŽE MU BUDE VŠECHNO PODŘÍZENO

671 Kristovo království je už přítomno v Církvi, nicméně ještě není dovršeno příchodem Krále na zem „s velikou mocí a slávou“ (Lk 21,27). Toto království je ohrožováno silami nepravosti, i když tyto síly byly radikálně přemoženy Kristovou Velikou nocí. Až do chvíle, kdy mu bude všechno podrobeno, „dokud [však] nenastane nové nebe a nová země, v nichž bude sídlit spravedlnost, putující Církev ve svých svátostech a institucích, jež patří k tomuto věku, má podobu tohoto pomíjejícího světa. Žije mezi tvorstvem, které dosud sténá, trpí bolest a čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě.“ Proto se křesťané modlí, zvláště při slavení Eucharistie, aby urychlili Kristův návrat, a říkají mu: „Pane, přijď“ (1 Kor 16,22; Zj 22,17.20).

672 Kristus před svým nanebevstoupením prohlásil, že ještě nenadešla chvíle slavného nastolení mesiášského království očekávaného Izraelem, které mělo podle proroků přinést všem lidem konečný řád spravedlnosti, lásky a pokoje. Nynější čas je, podle Pána, časem Ducha a svědectví, ale také časem ještě poznamenaným „vnějšími strastmi“ (1 Kor 7,26) a zkouškou zla, čehož není Církev ušetřena. Je to začátek bojů posledních dnů. Je to čas čekání a bdělosti.

KRISTŮV SLAVNÝ PŘÍCHOD, NADĚJE IZRAELE

673 Ode dne nanebevstoupení je Kristův příchod ve slávě blízký, i když to není naší věcí, vědět „čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil“ (Sk 1,7). Tento eschatologický příchod může nastat každým okamžikem, i když je „pozdržen“ — on i konečná zkouška, která mu bude předcházet.

674 Příchod oslaveného Mesiáše je totiž v každé chvíli dějin pozastaven, až jej uzná „všechen Izrael“ (Řím 11,26; Mt 23,39), jehož „část se zatvrdila“ (Řím 11,25) v nevěře vůči Ježíšovi. Po Letnicích říká svatý Petr jeruzalémským Židům: „Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny, aby přišla od Pána ona doba útěchy a aby vám poslal Mesiáše, který byl pro vás určen, Ježíše. Nebe ho musí přijmout až do té doby, kdy bude zase všechno obnoveno, jak o tom už dávno mluvil ústy svých svatých proroků“ (Sk 3,19-21). A svatý Pavel říká podobně: „To, že byli vyloučeni, přineslo světu smíření s Bohem. Co to teprve bude znamenat, až budou znovu přijati? To bude úplné vzkříšení z mrtvých!“ (Řím 11,15). Jedině vstup „Židů v plném počtu“ (Řím 11,12) do mesiášské spásy, po vzoru plného počtu pohanů, umožní Božímu lidu dosáhnout „Kristovy plnosti“ (Ef 4,13), v níž „bude Bůh všechno ve všem“ (1 Kor 15,28).

POSLEDNÍ ZKOUŠKA CÍRKVE

675 Před Kristovým příchodem musí Církev projít závěrečnou zkouškou, která otřese vírou mnohých věřících. Pronásledování, které provází její putování po zemi, odhalí „tajemství nepravosti“ v podobě náboženského podvodu, přinášejícího lidem zdánlivé řešení jejich problémů za cenu odpadnutí od pravdy. Největším náboženským podvodem je antikristův podvod, to je falešné mesiášství, jímž člověk oslavuje sám sebe na místo Boha a jeho Mesiáše, který přišel v těle.

676 Tento antikristovský podvod vyvstává pokaždé, když někdo předstírá, že v průběhu dějin splní mesiášskou naději, která se může naplnit pouze mimo dějiny, a to eschatologickým (posledním) soudem; Církev zavrhla i umírněnou podobu tohoto falšování očekávaného království, nazývanou „mileniarismus“, zvláště ve formě politického, „od základu zvrhlého“ sekularizovaného mesiášství.

677 Církev vejde do slávy království jedině prostřednictvím těchto posledních Velikonoc, v nichž bude následovat svého Pána v jeho smrti a vzkříšení. Království se tedy neuskuteční nějakým dějinným triumfem Církve, cestou vzestupného pokroku, nýbrž Božím vítězstvím nad posledním řáděním zla, po kterém jeho Nevěsta sestoupí z nebe. Boží vítězství nad vzpourou zla bude mít podobu posledního soudu, a to po závěrečném kosmickém otřesu tohoto pomíjejícího světa.

II. Soudit živé i mrtvé

678 Po prorocích a Janu Křtiteli ohlásil Ježíš ve svém kázání soud posledního dne. Tehdy bude odhaleno, jak se každý choval a co je skryto v jeho srdci. Tehdy bude odsouzena zaviněná nevěra, která si nevážila některé Bohem nabízené milosti. Vztah k bližnímu odhalí, zda byla milost a božská láska přijata nebo odmítnuta. V poslední den Ježíš řekne: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25,40).

679 Kristus je Pánem věčného života. Jako Vykupiteli světa mu náleží plné právo definitivně soudit skutky i srdce lidí. Toto právo totiž „získal“ svým křížem. Také Otec „všechen soud dal Synovi“ (Jan 5,22). Avšak Syn nepřišel proto, aby soudil, nýbrž aby dával spásu a život, který je v něm. Odmítáním milosti v nynějším životě se každý již sám odsuzuje – dostane (odplatu) podle svých skutků a může se odsoudit i k věčné záhubě, jestliže odmítne Ducha lásky.

Souhrn

680 Kristus Pán již vládne prostřednictvím Církve, ale nejsou mu ještě podrobeny všechny věci tohoto světa. Vítězství Kristova království nenastane bez posledního útoku mocností zla.

681 V den soudu, na konci světa, přijde Kristus ve slávě, aby dovršil konečné vítězství dobra nad zlem, které rostly společně v průběhu dějin jako obilí a koukol.

682 Až přijde oslavený Kristus na konci časů soudit živé i mrtvé, zjeví skryté úmysly srdcí a každému člověku odplatí podle toho, jak přijímal nebo odmítal milost.


Obsah: "Katechismus Katolické Církve"

Stažení: "Katechismus Katolické Církve"

Zdroj: web.katolik.cz


Top

Doporučit tuto stránku příteli!

Vote!