Kresťanské knižnice. Písmo sväté v jazyku slovenčina (Bible in Slovak). Bible in Slovak - Katolícka Biblie.
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Písmo sväté v jazyku slovenčina (Bible in Slovak)
   

Starý zákon

Nový zákon

Tóra, Pentateuch, Päť kníh Mojžišových:

1. Kniha Mojžišova - Genezis
2. Kniha Mojžišova - Exodus
3. Kniha Mojžišova - Levitikus
4. Kniha Mojžišova - Numeri
5. Kniha Mojžišova - Deuteronómium

Proroci:

Skorší proroci:

Jozue
Kniha sudcov
Prvá kniha Samuelova
Druhá kniha Samuelova
Prvá kniha kráľov
Druhá kniha kráľov

Neskorší proroci:

Veľkí proroci:

Izaiáš
Jeremiáš
Ezechiel

Malí proroci:

Kniha proroka Ozeáša
Kniha proroka Joela
Kniha proroka Amosa
Kniha proroka Abdiáša
Kniha proroka Jonáša
Kniha proroka Micheáša
Kniha proroka Nahuma
Kniha proroka Habakuka
Kniha proroka Sofoniáša
Kniha proroka Aggea
Kniha proroka Zachariáša
Kniha proroka Malachiáša

Spisy:

Veľké:

Žalmy
Jób
Príslovia

Malé:

Rút
Pieseň piesní
Kohelet (Kazateľ)
Náreky (Plač Jeremiášov)
Ester
Daniel
Ezdráš
Nehemiáš
Prvá kniha kroník
Druhá kniha kroník

Starozákonné apokryfy:

Zgodovinske:

Kniha Judita
Kniha Tobiáš
Prvá kniha Machabejcov
Druhá kniha Machabejcov

Modrostne:

Kniha múdrosti (Šalamúnova múdrosť)
Kniha Sirachovcova

Preroške:

Kniha proroka Barucha

Dejepisné knihy (Historické knihy)

Evanjeliá:

Evanjelium podľa Matúša
Evanjelium podľa Marka
Evanjelium podľa Lukáša
Evanjelium podľa Jána

Dejiny (História):

Skutky apoštolov

Poučné knihy (Vyučujúce knihy, Knihy múdrosti, Apoštolské listy, Epištoly)

Listy (Epištoly) apoštola Pavla:

List Rimanom (Rímskym)
Prvý list Korinťanom (Korintským)
Druhý list Korinťanom (Korintským)
List Galaťanom (Galatským)
List Efezanom (Efezským)
List Filipanom (Filipským)
List Kolosanom (Kolosenským)
Prvý list Solúnčanom (Tesalonickým, Tesaloničanom)
Druhý list Solúnčanom (Tesalonickým, Tesaloničanom)
Prvý list Timotejovi (Timoteovi)
Druhý list Timotejovi (Timoteovi)
List Títovi (Titovi)
List Filemonovi
List Hebrejom (Židom)

Všeobecné (resp. Katolícke) listy (epištoly):

Jakubov list
Prvý Petrov list
Druhý Petrov list
Prvý Jánov list
Druhý Jánov list
Tretí Jánov list
Júdov list

Prorocká kniha (Proroctvo):

Zjavenie (apoštola) Jána čiže Apokalypsa

Gutenbergova Biblia

Gutenbergova Biblia
Zdroj: http://sk.wikipedia.org/


Zdroj: http://kbd.sk/dokumenty/biblia/


- Библия на русском языке (Bible in Russian)

- Біблія українською мовою в перекладі Огієнка (Bible in Ukrainian)

- Біблія українською мовою в перекладі Хоменка (Bible in Ukrainian)

- Pismo Święte po Polsku (Bible in Polish)

- The World English Bible (WEB Translation)

- The American Standard Version of the Holy Bible (ASV Translation)

- Holy Bible - New International Version (NIV Translation)

- Die Heilige Schrift (Bible in German)

- Szent Biblia (Bible in Hungarian)

- Bible v českém jazyce (Bible in Czech)

- Písmo sväté v jazyku slovenčina (Bible in Slovak)

- Biblia în limba română (Bible in Romanian)

- Библията на български език (Bible in Bulgarian)


Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské