Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Láska a plodnosť
   

Autor: Mirosław Rucki, ks. M. Piotrowski,
Milujte sa! 30/2012 → V kruhu rodiny

Milujte sa!Blahoslavený Ján Pavol II. nás učí: „Hlavnou úlohou rodiny je služba životu, splnenie pôvodného požehnania Stvoriteľa v priebehu dejín tým, že sa plodením prenáša Boží obraz z človeka na človeka“ (Familiaris consortio 28).

Celé dejiny spásy opísané vo Svätom písme – v Starom aj v Novom zákone – dokazujú, že Boh stvoril človeka z lásky a pre lásku. Môžeme povedať, že trojjediný Boh nepotreboval nikoho, že bol „sebestačný“, ale napriek tomu stvoril človeka, ktorému chcel darovať svoju lásku. Tajomstvo viery v Najsvätejšiu Trojicu obsahuje pravdu, že Boží Syn pochádza od Boha Otca a Duch Svätý pochádza od Otca a Syna. Ľudská rodina má určitým spôsobom odzrkadľovať vzájomné vzťahy medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým. Preto bola žena stvorená z časti mužovho tela a zo vzájomnej lásky a intímnej jednoty muža a ženy sa rodí nový život. Blahoslavený Ján Pavol II. dôrazne povedal: „Plodnosť je ovocím a znakom manželskej lásky, živým svedectvom plného vzájomného darovania sa manželov“ (FC 28).

Boh dal takto človeku účasť na diele stvorenia. Manželská láska vedie k splneniu úlohy, ktorú Boh zveril ľuďom: „Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ (Genezis 1, 28). Katechizmus zdôrazňuje: „Manželia tým, že sú povolaní dávať život, majú účasť na stvoriteľskej Božej moci a na Božom otcovstve... Preto majú plniť svoju úlohu s ľudskou a kresťanskou zodpovednosťou“ (KKC 2367).

Pri plnení Božej vôle vo sviatosti manželstva je kľúčová zodpovednosť. Manžel a manželka, ktorí sú navzájom spojení v jedno telo, nesmú skĺznuť do egoizmu a zamerať sa iba na svoje pocity a pôžitok, ale musia mať na zreteli „to“, čo ich robí schopnými prežívať vzájomnú lásku a radosť z manželského spojenia. Touto príčinou je sám Boh, ktorý im daroval život a urobil ich schopnými odovzdávať ho ďalej.

„Ak sa zachovajú obidve tieto základné vlastnosti, totiž spojenie a plodenie, manželský úkon si plne podrží zmysel vzájomnej a pravej lásky i svoje zameranie na vznešenú úlohu rodičovstva“ (KKC 2369). Inak povedané, egoistické vyhľadávanie sexuálnej rozkoše a odmietanie plodnosti ničia podstatu manželskej lásky a poriadok, aký Boh určil na počiatku.

Sme vtiahnutí do vojny, ktorú diabol vypovedal ľudstvu a prostredníctvom ktorej chce zničiť Božie dielo. Diabol zničil vzťah medzi Bohom a človekom využijúc egoizmus a pýchu prvých ľudí („budete ako Boh“), čiže ich smrteľný hriech. Rovnakú metódu používa aj vtedy, keď nás chce zviesť na cestu vyhľadávania rozkoší a rôznych zmyslových zážitkov. Preto nám vnuká myšlienky, ktoré nás v konečnom dôsledku privedú k duchovnej smrti: pornografiu, prostitúciu, mimomanželský sex, masturbáciu, antikoncepciu, interrupciu, umelé oplodnenie a pod. Ak manželia zabudnú, že sú zodpovední za svoju plodnosť, zmenia sa na nástroje a na budovateľov „civilizácie smrti“, ktorej obeťou je ročne 50 miliónov detí zabitých pri interrupcii a státisíce zmrazených ľudských bytostí počatých metódou in vitro. Nemôžeme obísť mlčaním ani slzy a utrpenie zradených manželov a manželiek, odvrhnutých a zneužívaných detí, a žien, ktoré predávajú svoje telo...

Musíme však vedieť a stále si pripomínať, že diabol už túto vojnu prehral, pretože Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním porazil samotnú smrť aj diabla a človeka vyslobodil z ich moci. Spolu s Kristom sa nám bude dariť víťaziť v každodennom živote a stavať lásku a zodpovednosť na prvé miesto. Musíme byť radikálni: celým srdcom sa privinúť ku Kristovi a podriadiť mu svoj život, manželstvo a rodinu. Takto splníme apoštolskú misiu, ktorú nám zveril Boh a ktorú nám pripomínal blahoslavený Ján Pavol II.: „Takýto apoštolát sa má rozvinúť predovšetkým vo vlastnej rodine, a to svedectvom vlastného života podľa Božieho zákona vo všetkých jeho zložkách, kresťanskou výchovou detí tým, že sa im pomáha pri dozrievaní vo viere, výchovou k mravnej čistote, prípravou na život, starostlivou ochranou pred ideologickými a mravnými nebezpečenstvami, ktoré ich často ohrozujú“ (FC 71).

Krásna manželská láska, čiže láska prežívaná podľa Božieho zámeru vždy prináša radosť. Je to radosť z dávania lásky a života. Je to radosť rodičov, ktorí pomáhajú dieťaťu urobiť prvé kroky a vysloviť prvé slová, ktorí objímajú dieťa hľadajúce u nich pomoc a útechu. Takáto radosť zo vzájomného dávania seba samých sa volá „civilizácia lásky“.

„Civilizácia lásky vyvoláva radosť: medziiným radosť z toho, že prichádza na svet človek (porov. Jána16, 21); a je to logické, lebo manželia sa stávajú rodičmi. ,Civilizácia lásky‘ znamená ,radovať sa z pravdy‘ (1 Kor 13, 6). Ale pokiaľ ide o civilizáciu, ktorá je inšpirovaná konzumne a je zameraná proti narodeniu, nie je a nikdy nemôže byť civilizáciou lásky“ (Apoštolský list rodinám pápeža Jána Pavla II. Gratissimam sane pri príležitosti Roku rodiny 1994).

Boh je tvorca civilizácie lásky a života. Diabol nám namiesto toho ponúka egoizmus a smrť. Boh chce, aby sme sa rozhodli dobrovoľne a z lásky: „Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo“ (Deuteronómium 30, 19). Nie je možné zvoliť si Krista aj hriech zároveň. Vyberáme si alebo hriech, alebo Ježiša. Tretia možnosť neexistuje. A od toho, čo si vyberieme, bude závisieť náš život alebo smrť, ako aj život či smrť našich detí.

Mirosław Rucki

Budovanie civilizácie lásky nie je možné bez každodennej modlitby a pravidelnej práce na sebe. Manželstvo je školou práce na sebe, školou opravdivej lásky. „V práci na sebe má prvoradé miesto každodenné odpúšťanie. Odpúšťať znamená prejavovať lásku“ (Zienkiewicz, A.: Kazania i homilie na różne okazje. Kraków 2006, s. 107). Preto povzbudzujeme manželov, ktorí žijú vo sviatostnom manželstve, aby žili v Kristovi a rozvíjali svoju manželskú lásku tým, že budú prijímať Božiu nekonečnú odpúšťajúcu lásku. Povzbudzujeme všetkých, aby odmietli hriech pornografie, antikoncepcie, nemravnosti a akejkoľvek nečistoty. Povzbudzujeme vás, aby ste sa otvorili na Božie pôsobenie vo svojom živote a aby ste s radosťou prijímali všetky Božie dary, predovšetkým dar plodnosti, aby vašu lásku a veľkodušnosť nezničil egoizmus. Pozývame vás vstúpiť do Hnutia čistých sŕdc manželov.

Ak to chcete urobiť, porozprávajte sa o tom a spoločne sa zrieknite antikoncepcie a iných „výmyslov tohto sveta“, ktorých cieľom je zničiť manželskú jednotu. Zavrhnite tento hriech, vyspovedajte sa a po prijatí Eucharistie sa spoločne pomodlite Modlitbu zasvätenia HČSM:

„Pane Ježišu, ďakujeme ti, že nás miluješ bezhraničnou láskou, pričom si neváhal obetovať za nás svoj život. Ďakujeme ti, že nás tvoja láska chráni pred zlom, dvíha z najväčších pádov a uzdravuje z najbolestnejších zranení. Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť vo sviatosti manželstva a za to, že u teba vždy nájdeme liek a silu prekonávať všetky ťažkosti a krízy. Preto ti odovzdávame svoju pamäť, rozum, vôľu, duše i telá spolu so svojou sexualitou. Sľubujeme, že sa budeme s tebou každý deň stretávať pri modlitbe a čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a poklone Najsvätejšej sviatosti. Budeme pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nebudeme podliehať znechuteniu a bez otáľania vstaneme z každého hriechu. Zaväzujeme sa, že nikdy nebudeme čítať, kupovať ani pozerať časopisy, internetové stránky, programy a filmy s pornografickým obsahom. Sľubujeme, že nebudeme používať nijaké antikoncepčné prostriedky a zriekame sa aj celého antikoncepčného zmýšľania. Sľubujeme, že budeme vždy ochotní prijať každé dieťa, ktoré ty, Pane, chceš povolať k životu. Túžime byť pre svoje deti dobrými vychovávateľmi, ktorí im vlastným príkladom a svedectvom ukážu cestu k tebe.

Ježišu, uč nás systematicky pracovať na sebe, daj nám schopnosť ovládať svoje sexuálne vzruchy a emócie. Uč nás nezištne milovať seba navzájom a naše deti. Prosíme ťa o odvahu každý deň odporovať zlu, vyhýbať sa akejkoľvek závislosti, predovšetkým drogám, alkoholu a cigaretám. Uč nás konať tak, aby najdôležitejšia v našom živote bola láska.

Panna Mária, naša Matka, veď nás po cestách viery až k samotnému žriedlu lásky – k Ježišovi. Podľa príkladu blahoslaveného Jána Pavla II. sa ti celkom zasväcujeme: ,Sme celí tvoji, Mária!‘ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zverujeme seba, všetko, čím sme, všetky kroky a chvíle nášho života. Amen.“

Informujte našu redakciu o svojom vstupe do HČSM a pošlite nám svoju adresu, dátum narodenia a vstupu do HČSM, aby sme vás mohli zapísať do Knihy čistých sŕdc a poslať vám osobitné požehnanie.

S Kristovým požehnaním

P. Mieczysław Piotrowski TChr s redakčným spoločenstvomObjednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in March 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské