Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Sokółka – poľské Lanciano
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Milujte sa! 30/2012 → Veda a viera

Milujte sa!V októbri roku 2008 sa vo farskom Kostole sv. Antona Paduánskeho v Sokółke odohrala mimoriadna udalosť. Konsekrovaná hostia sa premenila na svalové tkanivo živého ľudského srdca, ktoré sa nachádza v stave agónie a veľmi trpí.

Premena hostie

V nedeľu 12. októbra 2008 o ôsmej hodine a tridsiatej minúte slúžil v spomínanom farskom kostole svätú omšu kňaz Filip Zdrodowski. Ďalší kňaz, Jacek Ingielewicz, mu pomáhal rozdávať sväté prijímanie. Nevšimol si, že v istej chvíli mu na schod pred oltárom spadla jedna z hostií. Všimla si to však žena, ktorá tam kľačala, a ukázala kňazovi spadnutú hostiu. Kňaz Jacek ju okamžite zdvihol a keďže bola zašpinená, vložil ju do vascula – malej nádobky s vodou položenej pri bohostánku, v ktorej si kňaz umýva ruky po rozdávaní svätého prijímania.

Po skončení svätej omše preniesla sakristiánka sestra Julia Dubowska vasculum s hostiou do sakristie a celý obsah nádobky preliala do inej nádobky, ktorú uložila do trezoru a zamkla. Kľúč od trezoru mala iba ona a farár Stanisław Gniedziejko. Rehoľníčka je členkou Kongregácie služobníčok eucharistického Ježiša, ktorej osobitnou charizmou je šíriť úctu k Najsvätejšej sviatosti.

Sestra Julia sa s podobnou situáciou stretla prvý raz v živote. Každý deň sa pozerala do nádobky s vodou, aby zistila, či sa premenená hostia už rozpustila. Zvyčajne sa hostia po niekoľkých dňoch vo vode úplne rozpustí. Všetci sa nazdávali, že sa to stane aj v tomto prípade. Keď 19. októbra približne o ôsmej hodine ráno sestra Julia otvorila trezor v sakristii a zacítila vôňu chleba. Pomyslela si, že hostia sa už úplne rozpustila a že bude môcť obsah vascula vyliať do tzv. pisciny, špeciálneho otvoru pod oltárom. Keď však zazrela hostiu v nádobke s vodou, od úžasu onemela. V strede bielej hostie zbadala niečo, čo pripomínalo živý, krvavý kúsok mäsa, veľký približne jeden centimeter krát pol centimetra. Ako sa zistilo neskorším vedeckým výskumom, išlo o skutočný živý, ľudský, trpiaci srdcový sval v agónii, pred infarktom. Sestra Julia s údivom a úctou hľadela na tento neobyčajný úkaz. Priznala sa, že sa cítila ako Mojžiš pri pohľade na horiaci ker, ktorý nezháral.

Kňaz Filip Zdrodowski si všimol, že sestra Julia dlhšiu chvíľu nehybne stojí. Podišiel k nej a opýtal sa, čo sa stalo. Sestra Julia mu vysvetlila, čo drží v rukách a ako sa tam premenená hostia dostala. Potom položila nádobku na písací stôl, aby sa na premenenú hostiu mohol pozrieť miestny farár a ďalší kňazi, prítomní v sakristii.

Miestny farár Stanisław Gniedziejko spomína, že ho šokovalo, keď uvidel na bielej hostii krvavočervenú hmotu, pričom voda okolo nej nebola vôbec zafarbená. Dodáva, že keď sa zblízka pozrel na krvavú hmotu v hostii, vyzerala ako kúsok mäsa, ako živé, krvavé tkanivo.

Všetci vedeli, že išlo o konsekrovanú hostiu, v ktorej je reálne prítomný zmŕtvychvstalý Kristus vo svojej oslávenej ľudskej prirodzenosti. Položili si teda otázku, či je červená hmota na hostii výsledkom prirodzených procesov, alebo ide o nadprirodzené znamenie, ktorým nám chce Ježiš niečo veľmi dôležité povedať. Farár bez váhania usúdil, že tento tajomný úkaz nesmú bagatelizovať a už v ten istý deň informoval o všetkom arcibiskupa Edwarda Ozorowského. Onedlho nato arcibiskup navštívil Sokółku. Po obhliadke premenenej hostie nariadil, aby ju zabezpečili a pozorovali, čo sa bude diať ďalej.

Dňa 29. októbra preniesli nádobku s hostiou do svätostánku v kaplnke Božieho milosrdenstva, ktorá sa nachádza na miestnej fare. Na žiadosť arcibiskupa na druhý deň vybral farár hostiu z vody a položil ju na biely korporál, ktorý vložil do kustódie a uložil späť do svätostánku. Po krátkom čase hostia vyschla – červenohnedá hmota sa akoby scelila s korporálom a v tejto podobe sa uchovala dodnes. Tri roky hostiu uchovávali v kaplnke na fare. Až 2. októbra 2011 ju slávnostne preniesli do kostola, do kaplnky Panny Márie ružencovej, kde ju vyložili na celodennú poklonu.

Expertíza dvoch vynikajúcich vedcov

5. januára 2009 zaslal arcibiskupský úrad profesorke MUDr. Marii Sobaniec-Łotowskej, PhD., a profesorovi MUDr. Stanisławovi Sulkowskému, PhD., z Lekárskej univerzity v Białystoku listy, v ktorých ich žiadal o vedecký rozbor „hmoty spojenej s oblátkou hostie, ktorá sa uchováva vo farskom Kostole sv. Antona Paduánskeho v Sokółke“. V listoch sa ďalej uvádza, aby „túto žiadosť považovali za dôležitú a naliehavú a zachovali ju v úplnej tajnosti“.  Profesorka Maria Sobaniec-Łotowska a profesor Stanisław Sulkowski sú vynikajúci vedci, známi nielen v Poľsku, ale aj v zahraničí. Už vyše tridsať rokov sa venujú histopatologickej diagnostike a vo svojej vedecko-odbornej činnosti dosiahli veľmi významné výsledky. Sú zamestnaní na rozdielnych oddeleniach Lekárskej univerzity v Białystoku – v Ústave lekárskej patomorfológie a v Ústave všeobecnej patomorfológie.

7. januára 2009 navštívila prof. Maria Sobaniec-Łotowska Sokółku a v prítomnosti špeciálnej komisie odobrala vzorku potrebnú na výskum tajomnej hmoty, ktorá sa vytvorila na hostii. „Vo chvíli odobratia vzorky,“ spomína pani profesorka, „nebolo jasné, o aký materiál ide. Odobrala som z neho malé množstvo. Mal hnedú farbu a bol pevne spojený so zachovaným zvyškom najsvätejšej hostie.“

Histopatologickú analýzu vzorky, ktorú odobrali z premenenej hostie, vykonala profesorka Maria Sobaniec-Łotowska a profesor Stanisław Sulkowski nezávisle, zachovávajúc všetky vedecké postupy a predpisy. Morfologické nálezy obaja podrobne opísali a odfotografovali. Obaja vedci použili moderné svetelné mikroskopy, ako aj transmisný elektrónový mikroskop. 

Výsledky obidvoch nezávislých analýz sa dokonale zhodujú. Obaja odborníci boli veľmi prekvapení, keď zistili, že tajomná hmota, na ktorú sa časť konsekrovanej hostie premenila, je bezpochyby tkanivo ľudského srdcového svalu, ktorý žije a veľmi trpí a prežíva agóniu. Podobá sa to predinfarktovému stavu.

Profesorka Maria Sobaniec-Łotowska vysvetľuje: „Zistili sme, že tento drobný materiál obsahuje veľa morfologických vlastností, ktoré poukazujú na to, že ide o tkanivo srdcového svalu. Jedna z týchto charakteristík je segmentácia, čiže poškodenie vláken srdcového svalu v mieste chlopní, a tiež fragmentácia. Toto poškodenie sa prejavuje ako veľký počet drobných prasklín, ktoré pripomínajú rez nožom. K takýmto zmenám dochádza len v neodumretých vláknach. Tieto zmeny svedčia o rýchlych kŕčoch srdcového svalu, ktorý sa správa ako v stave predsmrtnej agónie. O tom, že skúmaný materiál je naozaj ľudský srdcový sval, svedčí tiež to, že bunkové jadrá sú umiestnené v strede, čo je pre srdcový sval charakteristické. Na niektorých vláknach sme okrem toho objavili tiež nálezy, ktoré svedčia o kŕčovitých sťahoch. Pod elektrónovým mikroskopom sme zas videli obrysy chlopní a zväzky jemných mikrofibríl. Protokol o vykonanom výskume sme zaslali na arcibiskupský úrad a v jeho závere sme uviedli: ,Z materiálu, ktorý sme dostali na analýzu, ... vyplýva, že ide o tkanivo srdcového svalu, nakoľko ho spomedzi všetkých živých tkanív organizmu najviac pripomína.‘ Podľa nášho názoru je dôležité, že celý materiál, ktorý sme analyzovali, tvorí toto tkanivo.“

Profesor Stanisław Sulkowski zdôrazňuje, že „hmota, z ktorej sa skladá hostia, sa vo vode rýchlo rozpúšťa. Zato konsekrovaná hostia zo Sokółky sa nerozpadla, čo sa nedá nijako vedecky vysvetliť. Najudivujúcejšie je však to, že stredná časť hostie sa premenila na tkanivo srdcového svalu a vytvorila neoddeliteľnú štruktúru so zvyšnou časťou bielej hostie“.

Fotografie zhotovené pomocou mikroskopu sú empirickým, vedeckým dôkazom toho, že tieto dve štruktúry – tkanivo srdcového svalu a chlieb – by takto nedokázal spojiť nijaký človek. Dokonca ani vedci, vybavení najmodernejšou technikou, nedokážu vytvoriť niečo podobné. Úlomok hostie je pevne a neoddeliteľne spojený s vláknami ľudského srdcového svalu, pričom obidve štruktúry sa navzájom prenikajú. Tento fakt úplne vylučuje možnosť ľudského zásahu.

Profesorka Maria Sobaniec-Łotowska zdôrazňuje fakt, že „tento mimoriadny, tajomný úkaz vzájomného prenikania sa hmoty bielej hostie s vláknami ľudského srdcového svalu sme pozorovali, preskúmali a odfotografovali pomocou svetelných mikroskopov a pomocou transmisného elektrónového mikroskopu. Svedčí to o tom, že určite nemohlo dôjsť k nijakému ľudskému zásahu. Treba poukázať ešte na ďalší výnimočný úkaz – totiž hostia bola dlho vo vode a po vyňatí z vody ju položili na korporál. Výskumom sa zistilo, že nedošlo k zmenám, aké by mali nastať po takom dlhom uchovávaní tkaniva srdcového svalu vo vode. Túto skutočnosť nedokážeme empirickým vedeckým výskumom vysvetliť. Bezpochyby to boli najdôležitejšie výskumy, aké som v živote robila. Ich výsledok bol pre mňa šokujúci – poukázal na nadprirodzený jav, ktorý sa vedecky nedá nijako vysvetliť“.

Na základe výsledkov tohto vedeckého výskumu si každý rozumný človek, nezaťažený predsudkami, urobí logický záver, že táto neobyčajná premena časti hostie na ľudský srdcový sval má určite nadprirodzený charakter.

Pseudovedecké pokusy spochybniť fakty

Liberálne ľavicové médiá sa snažili spochybniť výsledky patomorfologického výskumu hostie zo Sokółky, ktorý vykonali dvaja vynikajúci vedci z Białystoku. Média sa odvolávali na výroky a komentáre pseudoodborníkov, ktorí nemali žiadne meritórne predpoklady na to, aby sa o tomto výskume vyjadrili kompetentne. Jeden z nich napríklad povedal, že „to nie je zázrak, ale čistá biológia“. Iný zas zdôrazňoval, že za červené zafarbenie hostie sú zodpovedné baktérie Serratiamarcescens. Dovolil si zhodnotiť tento úkaz aj napriek tomu, že vôbec nevidel a neskúmal zázračne premenenú hostiu, ba nečítal ani dokumenty o zrealizovanom vedeckom výskume. Takýto postoj nie je len popretím vedeckej objektivity, ale uráža aj ľudskú logiku a porušuje základné etické princípy. Na rozdiel od tohto názoru profesor Sulkowski a profesorka Maria Sobaniec-Łotowska zdôrazňujú, že „nijaká baktéria, ktorú veda pozná, nevytvára tkanivové štruktúry, a už vôbec nie tkanivo s vlastnosťami ľudského srdcového svalu, ktorého prítomnosť sme v hostii zistili“. Je to konštatovanie objektívneho, nepopierateľného faktu. Žiaľ, ľudia, ktorí sa riadia ideologickými motívmi, odmietajú fakty, ktoré spochybňujú ich ideologické presvedčenie. V takom prípade nemôžeme ich názor považovať za objektívny a vedecký, ale iba za ideologicky zafarbené klamstvo.

Vyskytli sa aj ďalšie absurdné výčitky. Skupina tzv. racionalistov podala na prokuratúru žalobu pre podozrenie zo zločinu, lebo vzorka, ktorú vedci skúmali, svedčí o tom, že ide o tkanivo srdcového svalu zomierajúceho človeka. Prokuratúra začala vyšetrovanie, ale rýchlo ho aj ukončila pre nedostatok akýchkoľvek dôkazov. Ateisti, ktorí odmietajú objektívne fakty, sa správajú iracionálne. Uzatvárajú sa pred poznaním pravdy a svet okolo seba vnímajú cez ideologické okuliare – iracionálnu istotu, že existuje len to, čo poznávame zmyslami. Sú presvedčení, že neexistuje ani Boh ani duchovný svet. Keď sa však vyskytnú zjavné, nevyvrátiteľné fakty (ako napr. v Sokółke), ktoré spochybňujú ich ideologické predpoklady, tzv. „racionalisti“ vymýšľajú komicky iracionálne hypotézy a vysvetlenia.

„Zistenie, že na vzorke pochádzajúcej z oblátky sa vytvoril srdcový sval, dokazuje, že ide o zázrak. Na to, aby sme to spochybnili, by sme museli predložiť veľmi silné vedecké dôkazy,“ napísal MUDr. Janusz Miętkiewski, známy patomorfológ, profesorke Marii Sobaniec-Łotowskej hneď po zverejnení vyhlásenia arcibiskupského úradu.

Arcibiskupský úrad v Białystoku dostal výsledky patomorfologického výskumu premenenej hostie zo Sokółky dňa 21. januára 2009. Jednoznačne z nich vyplýva, že časť konsekrovanej hostie sa zmenila na ľudský srdcový sval v stave agónie. Štruktúra vláken srdcového svalu, ako aj štruktúra oblátky (chleba) sú navzájom pevne scelené, takže je vylúčený akýkoľvek ľudský zásah.

Profesor Stanisław Sulkowski a profesorka Maria Sobaniec-Łotowska neskrývajú, že sú veriaci ľudia. Ako vedci si dobre uvedomujú úžasnú komplexnosť a účelnosť makrokozmu aj mikrokozmu: že život nemôže byť len výsledkom náhody. Vedie to k logickému záveru, že musí existovať Najvyššia inteligencia – trojjediný Boh. Ale aj odmietnutie viery v Boha vychádza z istej viery, ktorá však zavrhuje samozrejmé a logické závery vyplývajúce z poznávania okolitého sveta a z udalostí spojených s Kristovým životom, smrťou a zmŕtvychvstaním, s dejinami Katolíckej cirkvi a so životom svätých. Profesorka Maria Sobaniec-Łotowska a profesor Stanisław Sulkowski sa pri výskume neriadili svojou vierou, ale analýzu odobratej vzorky vykonali podľa vedeckej metodológie a dôkladne ho zdokumentovali veľkým počtom fotografií.

4. novembra 2009 vydali obaja profesori vyhlásenie, v ktorom ešte raz potvrdzujú výsledky výskumu uskutočneného na vzorke odobratej z premenenej hostie a vyjadrujú „hlboké pobúrenie zo zavádzania verejnej mienky, ku ktorému dochádza prostredníctvom uverejňovania pseudovedeckých hypotéz o príčinách javu, ktorý sme skúmali. Robia to predovšetkým ľudia, ktorí nepoznajú rozsah vykonaného výskumu, nemajú prístup k posudzovanému materiálu ani k dokumentácii a ktorí v mnohých prípadoch nemajú ani len elementárne poznatky o použitých výskumných technikách“.

Premena konsekrovanej hostie na sval ľudského srdca v stave agónie je znamenie, ktoré nás všetkých vyzýva k obráteniu. Ukazuje nám, že pri každej svätej omši sa skutočne sprítomňuje Kristovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie, a vyzýva nás, aby sme uverili, že v premenenej hostii je prítomný Ježiš vo svojej oslávenej, vzkriesenej ľudskej prirodzenosti. Kristus sa nám dáva ako „protilátka smrti“.Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in March 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské