Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Pasca okultizmu
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Milujte sa! 30/2012 → Joga, okultizmus a mágia

Milujte sa!Zradné pokušenie. Veľa ľudí podlieha zradnému pokušeniu a hľadá šťastie v okultizme, a nie v Bohu. Namiesto toho, aby svoje problémy prinášali Ježišovi, vyhľadávajú rady veštcov, jasnovidcov, chiropraktikov, biotronikov alebo mágov. Venujú sa astrológii, veria horoskopom, poverám a dôležité rozhodnutia robia podľa konštelácie hviezd. V prípade zdravotných ťažkostí navštevujú rôznych liečiteľov, ktorí sú nástrojmi pôsobenia zlého ducha. Sú aj takí, ktorí v honbe za kariérou, peniazmi, mocou a úspechom zasväcujú svoj život diablovi, aby dosiahli zvrátenú sexuálnu rozkoš, moc nad inými alebo bohatstvo.

Ak človek začne dôverovať okultným silám, automaticky odmieta Boha a evanjelium. Takýto postoj vedie k tomu, že človek sa zmení na diablovho otroka. V zosvetštenej a pohodlnej spoločnosti, v ktorej víťazí nemravnosť, rozvody, interrupcia, eutanázia, klamstvo a úplatkárstvo a kostoly zívajú prázdnotou, sa okultizmus teší veľkej popularite. Od ateizmu ľudia ľahko prechádzajú k viere v okultizmus, k sektárstvu, poverám, orientálnym kultom, modloslužbe, ba až k satanizmu.

Historické údaje poukazujú na úzku spojitosť medzi národným socializmom, marxizmom a démonológiou. Zakladatelia komunizmu Marx, Engels, Lenin a Stalin sa venovali okultizmu a boli pod diablovou nadvládou. Podobné zväzky s diablom mali aj Hitler a jeho spoločníci, ktorí sa tiež venovali okultným praktikám.

Okultizmus je diablovo náboženstvo a človek, ktorý sa mu venuje, je otrokom zlých duchov. Dejiny vyvoleného národa, ako aj dejiny celého ľudstva nám jasne ukazujú, že vždy, keď sa ľudia odvrátili od pravého Boha, upadli do najprimitívnejšej modloslužby. Existuje istá zákonitosť: každý úpadok nábožnosti sprevádza nárast poverčivosti a praktizovanie rôznych foriem okultizmu.

Okultizmus je spojený s vierou v existenciu duchovných síl alebo energií, pomocou ktorých človek môže poznať budúcnosť, získať zdravie, úspech alebo mimoriadne schopnosti na ovládanie a manipulovanie iných ľudí. Záujemca o toto tajomné poznanie musí najskôr prejsť procesom iniciácie, počas ktorého sa venuje rôznym okultným praktikám: zaklínaniu, cvičeniam, meditáciám a pod. Ľudia venujúci sa okultizmu môžu nadobudnúť schopnosti, ktoré im umožnia čítať myšlienky iných ľudí, predvídať budúcnosť, pôsobiť na iných, manipulovať ich, materializovať predmety, nadväzovať kontakt so zosnulými (v skutočnosti ide o kontakt so zlými duchmi, ktorí napodobňujú duše zosnulých). Títo ľudia sa takto nevedomky otvárajú na zákerné pôsobenie zlých duchov, ktorých nedokážu ovládať. Takto sa dobrovoľne odovzdávajú pod desivú nadvládu zlých síl.

Každý, kto sa venuje akýmkoľvek formám mágie, satanizmu, astrológii, špiritizmu, vešteniu alebo je členom slobodomurárskych organizácii, sa prehrešuje proti prvému Božiemu prikázaniu, pretože dobrovoľne odmieta Božiu lásku a podriaďuje sa temným a zlým silám. Podobne hrešia všetci, ktorí využívajú hinduistické alebo tibetské praktiky, používajú tajomnú silu ukrytú v starovekých mýtoch a symboloch a nechávajú sa viesť zlým duchom. Je to ťažký hriech, pretože ide o neposlušnosť voči Duchu Svätému a odmietnutie pomoci osobného anjela strážcu.

Takže každý, kto používa kyvadlo, tarotové karty, kto vyhľadáva pomoc u veštcov, mágov, liečiteľov alebo ľudí, ktorí tvrdia, že ich vedie duch sprievodca, prejavuje svoju neveru v Božiu lásku a otvára sa na pôsobenie zlých duchov.

Odsúdenie okultných praktík

Sväté písmo jednoznačne odsudzuje okultné praktiky a nazýva ich hriechom, ktorý človeka vylučuje z Božieho kráľovstva (Galatským 5, 20; Zjavenie (apoštola) Jána 9, 21; 22, 15). V Knihe Deuteronómium čítame: „Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov! Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán, tvoj Boh, nedovolil“ (Deuteronómium 18, 9 – 14; porov Levitikus 19, 31; 20, 6. 27).

Katechizmus Katolíckej cirkvi sa o okultizme vyjadruje jednoznačne: „Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že ‚odhaľujú‘ budúcnosť. Používanie horoskopov, astrológia, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti. Sú v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu“ (2116).

„Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto, aby mu získal zdravie –, vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte odsúdeniahodnejšie, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov. Aj nosenie amuletov si zasluhuje výčitku. Špiritizmus je často spojený s vešteckými a magickými praktikami. Preto Cirkev upozorňuje veriacich, aby sa ho chránili. Uchyľovanie sa k tzv. tradičným spôsobom liečenia neoprávňuje ani vzývanie zlých mocností, ani zneužívanie dôverčivosti iných“ (2117). „Boh môže zjaviť budúcnosť svojim prorokom alebo iným svätým. Ale správny postoj kresťana, čo sa týka budúcnosti, spočíva v tom, že sa s dôverou odovzdáva do rúk Prozreteľnosti a zrieka sa každej nezdravej zvedavosti v tomto ohľade. Nepredvídavosť však môže byť nedostatkom zodpovednosti“ (2115).

Zavinená nevedomosť

Zavinená nevedomosť o základných pravdách kresťanstva, náboženský analfabetizmus je vážnym prehreškom a prameňom mnohých životných tragédií. Využívajú to rôzne sekty, veštci, mágovia, astrológovia a biotronici, ktorí každý deň podvádzajú a zvádzajú veľký počet ľahkoverných a naivných ľudí, berúc od nich veľké sumy peňazí. Ponúkajú im totiž ľahko dosiahnuteľné šťastie, životný úspech, rýchle vyriešenie problémov a zdravotných ťažkostí. Ich činnosť často propagujú televízne aj rozhlasové stanice, tlač, internet, rôzne knihy a letáky. Títo ľudia ponúkajú svoju „spoľahlivú“ pomoc v citových, finančných aj zdravotných ťažkostiach... Uisťujú, že dokážu vyliečiť choroby, predpovedať budúcnosť a dávať spásonosné rady na všetky ľudské problémy. Rozdávajú „stopercentne účinné“ amulety, talizmany, tabletky šťastia, kadidlá lásky a pod. – samozrejme, že všetko za primerane vysoký poplatok.

Čím hlbší a rozšírenejší je náboženský analfabetizmus a slabne pravá viera v Ježiša Krista, tým ľahšie ľudia veria v ponuku rozmanitých liečiteľov, vešt-cov a mágov a využívajú ich služby. Niektorí veštci a čarodejnice používajú obrázky svätých alebo kríže, aby takto zastreli svoju zvrátenú činnosť, a do svojich magických rituálov neváhajú vpliesť modlitbu Otčenáš. Ich okultné praktiky sú však popretím viery v Boha a prekrútením nábožnosti. Ľudia praktizujúci rôzne formy okultizmu (veštenie, čítanie myšlienok, pôsobenie na ľudí, ovládanie prírodných síl, východné kulty a meditácie, jogu, kontakty so zosnulými) sú presvedčení, že môžu používať vyššie sily vo svoj prospech. Často si neuvedomujú, že je to presne naopak – že tieto tajomné sily si podriaďujú ich a zotročujú si ich.

Človek, ktorý sa modlí a dôveruje Bohu, sa snaží pochopiť Boží plán a dobrovoľne sa mu podriaďuje. Zato ten, kto sa venuje mágii, chce sám rozhodovať o tom, čo je preňho dobré a čo zlé, a preto využíva tajomné, nemateriálne sily, aby si vybudoval budúcnosť podľa svojich predstáv. Takto sa stavia na miesto Boha, čím sa vážne prehrešuje proti prvému prikázaniu: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ (Exodus 20, 3). Čarodejníci, veštci, astrológovia, biotronici... sa odovzdávajú pod vládu démonických síl, ktoré ich takto môžu využívať na svoje ciele.

Človek k šťastiu potrebuje len Boha! Ľudia slabej viery alebo tí, čo ju stratili, veľmi ľahko podliehajú pokušeniu zlého ducha, ktorý im navráva: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja“ (Lukáša 4, 6 – 7). Preto toľkí hľadajú šťastie, pomoc a riešenie svojich problémov u veštcov z tarotových kariet, biotronikov, jasnovidcov, astrológov, veštcov a čarodejníkov. Takto dobrovoľne vstupujú do zóny vplyvu démonických síl. Pomocou amuletov, talizmanov, rituálov, formúl a gest sa snažia získať moc, šťastie, ovládať dianie okolo seba, chrániť sa pred neúspechmi alebo chorobou a dosiahnuť čo najväčší osobný zisk.

Zákerná pasca

Sú aj ľudia, ktorí sa v dobrej viere venujú rádiostézii alebo biotronike a neuvedomujú si, akému veľkému nebezpečenstvu vystavili seba aj tých všetkých, ktorým chcú pomôcť. Prostredníctvom svojich praktík sa biotronik otvára na pôsobenie okultnej energie a odovzdáva ju človeku, ktorého sa snaží uzdraviť. Takto – často nevedomky – vystavuje seba aj ľudí, ktorých „lieči“, pôsobeniu zlých duchov.

Páter Jacques Verlinde, jeden z najväčších znalcov tejto problematiky, tvrdí: „Mohol by som uviesť veľa konkrétnych prípadov, keď ľudia uzdravení biotronikom začali mať o niekoľko mesiacov trvalé a veľmi znepokojujúce ťažkosti a prejavy iného charakteru. Veľmi často sú to oveľa komplikovanejšie stavy než tie, z ktorých sa pôvodne išli dať liečiť. Na dôvažok sa títo ľudia zrazu ocitnú na pokraji síl... Trpia na ustavičné bolesti hlavy, nespavosť, psychický, ba aj duchovný nepokoj. V takomto stave prichádzajú ku kňazovi. Ak je kňaz s touto problematikou oboznámený, môže vykonať anamnézu (pripomenúť udalosti, ktoré sa odohrali) a, podľa mojej skúsenosti, sa na pozadí mnohých nevysvetliteľných prípadov nájde praktizovanie okultizmu, prípadne viac či menej pravidelné využívanie alternatívnej liečby alebo kontakty s veštcami, jasnovidcami a pod. Vtedy je už všetko jasné. Čo treba v takomto prípade urobiť? Treba sa modliť modlitbu za oslobodenie, čo však neznamená, že daný človek je posadnutý. Mohlo sa totiž stať, že vzniklo spojenie medzi vami a človekom, ktorý vás liečil. Je možné, že cez kanál tohto spojenia zakusujete negatívne vplyvy. Preto sa treba modliť a prosiť, aby Pán preťal každé spojenie a puto, ktoré by vás mohlo spájať s predchádzajúcimi okultnými praktikami.“

„Profesionálni“ veštci, mágovia a rôzni liečitelia sú pri prvom kontakte veľmi úctiví, správajú sa ako skutoční dobrodinci a priatelia, predstavujú sa ako jediní, ktorí dokážu vyriešiť všetky vaše problémy. Manipulujú s ľuďmi a robia ich závislými na svojich praktikách. Ak dajú svojmu klientovi talizman (alebo iné predmety), navrávajú mu, že tieto predmety potrebuje, aby sa istý čas „dobíjal“ energiou. Za každé „dobíjanie“ treba samozrejme zaplatiť. Takto od naivných ľudí vytiahnu veľa peňazí. Niektorí majú vo svojich „ordináciách“ ružence, sošky svätých, obrázky pátra Pia alebo Svätého Otca – ale to len preto, aby zmýlili svojich klientov. Vie sa, že často používajú aj súkromných detektívov, aby sa dozvedeli čo najviac informácii o svojich klientoch a neskôr ich zaskočili „svojím poznaním“, ktoré im pomôže vylákať od dôverčivých pacientov značné finančné čiastky.

Jeden taliansky veštec po svojom obrátení vyznal, že talizmany prechádzajú špeciálnym rituálom. Ich cena potom závisí od množstva kliatob, nadávok a rúhavých slov namierených proti Panne Márii, ktoré sa nad nimi vyslovili. Takéto predmety sú zvlášť nebezpečné pre tých, ktorí ich nosia, ale aj pre ich rodiny, pretože sú znamením prítomnosti a pôsobenia zlých síl. Exorcisti hovoria, že ľudia, ktorí nosia amulety a talizmany, prežívajú stavy strachu a úzkosti, depresiu, útlak, ba až posadnutosť zlými duchmi.

Účinná ochrana

Diabol pomocou okultných praktík imituje spásu. Robí to preto, aby zviedol človeka do večného zatratenia. Jediným Spasiteľom je Ježiš Kristus. Ak človek rozhodne zavrhne všetky okultné praktiky (kyvadlá, horoskopy, amulety, veštby, kontakty s biotronikmi, praktizovanie jogy a východných meditačných cvičení, knihy a časopisy s touto tematikou) a pri spovedi vyzná Ježišovi všetky svoje hriechy, prijme ho v Eucharistii a s dôverou i vierou ho prijme ako svojho Pána a Spasiteľa, Pán ho zahrnie svojou láskou, nehou, dobrotou a nekonečným milosrdenstvom. Uzdraví všetky jeho rany a oslobodí ho z otroctva hriechu a nečistých duchov. Iba Ježiš je náš jediný Pán a Boh. On nás stvoril pre seba a mimo neho, žijúceho a pôsobiaceho v spoločenstve Cirkvi, nenájdeme ani šťastie, ani lásku, ani večný život.

Páter Robert DeGrandis v knihe Medzigeneračné uzdravenie píše o dcére lekára, ktorá trpela veľmi silnými bolesťami hrdla. Otec jej dával rôzne lieky, ktorej jej však vôbec nepomáhali. Zistilo sa, že žena nosí na krku talizman v podobe zlatého rohu, ktorý mal vraj odháňať zlých duchov. Počas modlitbového stretnutia ju požiadali, aby si talizman sňala. Keď to urobila, po následnej modlitbe sa jej hrdlo úplne uzdravilo. Všetky predmety, ktoré mali kontakt s okultizmom, vrátane astrologických symbolov, sôch bôžikov, amuletov, tarotových kariet, kníh, filmov, talizmanov, obrázkov, znamení, nahrávok satanistickej hardcorovej hudby, treba ihneď zničiť, pretože sprítomňujú démonické sily, ktoré človeka „nakazia“, zotročia a privedú ho k životným tragédiám.

Nesmieme zabúdať, že v niektorých rodinách môžu existovať démonické kliatby, ktoré majú pôvod v dávnych pokoleniach. Na ich existenciu nás pri modlitbe upozorní Duch Svätý. Tieto kliatby môžu byť zmarené iba mocou Božieho Ducha. Kliatbu je možné odstrániť, ak seba a svoju rodinu zasvätíme Ježišovi Kristovi ako jeho výlučné vlastníctvo a pomodlíme sa nasledujúcu modlitbu: „V mene Ježiša Krista mocou jeho najsvätejšej krvi snímam kliatbu zo svojej rodiny.“

Ak sa chceš oslobodiť z diablovho otroctva a skoncovať so všetkými okultnými praktikami, pomodli sa nasledujúcu modlitbu: „Pane Ježišu Kriste, skrze tvoju Nepoškvrnenú Matku, Pannu Máriu, sa ti celý zasväcujem. Odovzdávam ti svoje telo aj dušu, všetko, čím som a čo mám. Iba ty, Ježišu, si jediným Pánom môjho života, a preto z celého srdca ľutujem svoju účasť na okultných praktikách... (vymenuj, o aké praktiky konkrétne išlo – napr.: účasť na špiritistických seansách, využívanie služieb veštíc, mágov, jasnovidcov, biotronikov, používanie kyvadla, tarotových kariet, horoskopov, predpovedanie budúcnosti, veštenie z ruky, cvičenie jogy, nosenie talizmanov, prsteňa Atlantov atď.). Iba ty, Pane, si môj jediný Boh, moja jediná láska a nádej môjho života. Zriekam sa všetkých okultných praktík, pomocou ktorých som sa dobrovoľne odovzdal(a) pod diablovo panovanie. Zriekam sa diabla a v tvojom mene, Ježišu Kriste, mu prikazujem, aby prestal pôsobiť v mojom živote. Amen.“

Všetci, ktorí vlastnia kyvadlá, amulety, talizmany, prstene Atlantov, knihy alebo iné predmety spojené s okultizmom, ich musia ihneď zničiť a vyhodiť. Najúčinnejšou ochranou proti vplyvu zlých duchov je žiť v stave posväcujúcej milosti. Preto treba čo najčastejšie pristupovať k sviatosti zmierenia a s čistým srdcom prijímať eucharistického Ježiša a viesť hlboký modlitbový život. Prosíme tých, ktorí mali kontakt s okultizmom a na vlastnej koži zakúsili zákerné pôsobenie zlého ducha, aby do našej redakcie poslali svoje svedectvá, aby sme ich mohli uverejniť a tak demaskovať zákerné a falošné pôsobenie diabolských síl, skrytých v rôznych formách okultizmu.Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in March 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské