Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Výzva pre svedomie svedkov Jehovových
   

Autor: Mirosław Rucki,
Milujte sa! 28/2012 → Večný život

Milujte sa!Čo sa stane, ak člen Svedkov Jehovových spozná pravdu? Musí sa rozhodnúť medzi ňou a medzi učením, ktoré predkladá „vedúci zbor“. Ak bude nasledovať hlas svedomia, stratí všetko: majetok, prácu, priateľov, ba aj rodinu. Avšak aj napriek tomu, že cena za pravdu je veľmi vysoká, milióny svedkov Jehovových opúšťajú zástupy spoločnosti Strážna veža.

Je učenie Strážnej veže naozaj biblické?

Občas texty Strážnej veže, ako aj iných publikácii Svedkov Jehovových robia dojem, že tejto sekte záleží predovšetkým na správnom chápaní a uplatňovaní biblických princípov. Pravdou však je, že Preklad nového sveta, ktorý používa takmer šesť miliónov jehovistov, vypracovala skupina ľudí, z ktorej len jeden (Frederick W. Franz) ovládal ako-tak jazyk Nového zákona, pretože dva roky študoval starovekú gréčtinu. Zato hebrejčinu sa učil ako samouk.

Ešte zaujímavejšie je to s dielom Pomôcka pre porozumenie Biblii (Aid to Bible Understanding), ktoré skúmal Raymond Franz. Okrem iného sa venoval otázke domnelého Kristovho kraľovania, ktoré sa vraj malo začať v roku 1914. Pri tejto príležitosti odhalil vážny omyl vo výpočtoch, na ktorých sa toto učenie Svedkov Jehovových zakladalo. Učenie o roku 1914, ktoré je pre spoločnosť Strážna veža záväzné dodnes, sa zakladá na proroctve proroka Daniela o „siedmich týždňoch“, ktoré podľa tejto sekty označujú dobu 2520 rokov. Počiatok tejto doby stanovili na rok 607 pred Kr., kedy vraj Nabuchodonozor dobyl Jeruzalem. Ale zistilo sa, že nijaký historický ani archeologický dokument nepotvrdzuje, že Jeruzalem bol dobytý v roku 607 pred Kr. Všetky existujúce dôkazy poukazujú na rok 588/587 pred Kristom, čiže na obdobie o 20 rokov neskôr. R. Franz píše, že sa nenašiel nijaký dôkaz historickej povahy, ktorý by potvrdzoval dátum 607 pred Kristom, a pokračuje: „Je nám jasné, že ak by náš dátum mal byť správny, starovekí pisatelia by sa museli doslova dohodnúť – pričom na to nemali nijaký pochopiteľný dôvod –, aby falošne opísali historické fakty“ (Franz, R.: Kríza svedomia, str. 30).

Prameň neomylného učenia

Len veľmi málo svedkov Jehovových má jasnú predstavu o tom, ako funguje centrálny orgán ich organizácie. Nevedia, akým spôsobom sa rozhoduje o vieroučných otázkach. Takisto nie sú informovaní o tom, ako „vedúci zbor“ riadi ich činnosť na celom svete. Nevedia, ako prebiehajú diskusie ani to, či sa rozhodnutia prijímajú jednohlasne, prípadne ako sa postupuje v prípade, ak sa nedosiahla jednohlasnosť.

Veľká väčšina svedkov Jehovových bola a je presvedčená, že o správnosti a neomylnosti interpretácie biblických textov rozhoduje „vedúci zbor“, zložený z „pomazaných“, ktorým Jehova udelil osobitnú múdrosť a poznanie. Zato v skutočnosti – aspoň do 70. rokov 20. storočia – „vedúci zbor“ tvoril jeden, maximálne dvaja ľudia, ktorí na dôvažok nemali dostatočné znalosti o Biblii. Prvý predseda bol mierny človek, druhý bol prísny a autokratický, ďalší pripomínal skôr biznismena – avšak každý z nich duchovne riadil všetkých členov spoločnosti Strážna veža. Doktrinálne vyjadrenia tohto jednočlenného „vedúceho zboru“ uverejnené v Strážnej veži bezprostredne ovplyvňovali správanie niekoľkomiliónového spoločenstva jehovistov. Títo jednotlivci rozhodovali o tom, aká je vôľa Jehovu v každej oblasti života jeho „svedkov“. Keď sa Joseph F. Rutherford, druhý predseda spoločnosti Strážna veža, rozišiel so svojou manželkou a cítil blížiacu sa smrť, nadobudlo učenie Svedkov Jehovových apokalyptické zafarbenie: v každej chvíli mal nastať koniec sveta, v dôsledku čoho bolo zakázané uzatvárať manželské zväzky. Keď sa ani po dlhých rokoch koniec sveta neuskutočnil a nasledujúci predseda Strážnej veže sa oženil, bol zákaz sobášiť sa zrušený. Má to azda niečo spoločné s neomylnou vôľou Jehovu, ktorý dáva svojim svedkom čoraz väčšie poznanie? Myslím si, že nie.

Iste nie je možné zosúladiť s „čoraz väčším poznaním“ náuku, ktorá nepovažuje neprirodzený sex (homosexualitu, zoofíliu a pod.) za manželskú neveru. Je známy prípad istého muža, ktorý mal pravidelný sexuálny styk so zvieraťom, ale duchovné autority Svedkov Jehovových to nepovažovali za cudzoložstvo a nedovolili manželke opustiť svojho manžela. Až po mnohých rokoch sa „vedúci zbor“ dozvedel, že Biblia netoleruje ani cudzoložstvo, ani nemravnosť, ku ktorej patria aj všetky sexuálne úkony proti prírode. Keďže kresťania to vedeli po celé stáročia, vieroučné zmeny u Svedkov Jehovových sa podobajú väčšmi na „zatmenie“ než na „získanie nového poznania“. Popierajú totiž zrejmé, dávno známe pravdy a objavujú ich po dlhých desaťročiach...

Prekrúcanie vlastných dejín

V priebehu 30 rokov, od roku 1969 do roku 1999, opustilo spoločnosť Strážna veža takmer milión vyznávačov. Mnohí to urobili preto, lebo sa opäť neuskutočnil domnelý koniec sveta predpovedaný na rok 1975. Ďalšou príčinou ich odchodu bolo aj vydanie (v roku 1983) diela Kríza svedomia, ktoré ukazuje pravdu o fungovaní spoločnosti Strážna veža. Spoločnosť Strážna veža na túto krízu zareagovala vydaním knihy Svedkovia Jehovovi, hlásatelia Božieho kráľovstva, ktorá mala predstaviť „vedúci zbor“ a celú organizačnú štruktúru v priaznivom svetle, aby tak zastavila vlnu odchodov.

Našťastie všetky doteraz vydané čísla Strážnej veže a Prebuďte sa!, ako aj iných časopisov Svedkov Jehovových sú dostupné a každý si v nich môže prečítať, ako vyzeralo a ako sa menilo učenie tejto sekty. Porovnanie týchto publikácií s knihou Svedkovia Jehovovi, hlásatelia Božieho kráľovstva vonkoncom neprispieva k pozitívnemu obrazu spoločnosti, pretože ukazuje mnohé omyly a zámerné prekrúcanie dejín sekty.

Autori knihy napríklad tvrdia, že predsedovia spoločnosti nikdy nemali status vodcov, pretože „múdry sluha“ v Evanjeliu podľa svätého Matúša (24, 45 – 47) znamená „vedúci zbor“. Zato v Strážnej veži spred niekoľkých rokov sme sa mohli dočítať, že „múdry sluha“ je jeden človek, konkrétne predseda Charles T. Russell. Podobne aj jeho nástupca J. F. Rutherford sa usiloval o to, aby mal úplnú a absolútnu vládu nad celou organizáciou. V nasledujúcich číslach Strážnej veže ho označujú slovom „náš vodca“.

Veľké peniaze

Spoločnosť Strážna veža narába s veľkými peniazmi, ktorých celkovú sumu pred svojimi členmi utajuje. Koncoročná správa z roku 1978 uvádza, že majetok spoločnosti je 332 miliónov USD (sú v tom zarátané nehnuteľnosti, depozity atď.). Len jednotlivci poznajú presnú finančnú politiku spoločnosti. Súčasný majetok spoločnosti bezpochyby výrazne presahuje uvedenú sumu.

Takže mnohé údaje, o ktorých iné náboženské organizácie informujú svojich členov, poznajú svedkovia Jehovovi len matne alebo vôbec nie. Určite sú presvedčení, že sa nepremárni ani halier. Určite by však naivne nepochvaľovali investície ako napr. „Dom kniežat“ v Kalifornii. Tento dom bol obrovský, luxusný palác, pripravený pre význačných mužov Starého zákona, ktorí v ňom mali žiť po svojom zmŕtvychvstaní. Rezidencia však „neležala úhorom“, pretože v nej trávil zimné obdobie brat Rutherford. Samozrejme, že takéto veci sa nehovoria všetkým, pretože niektorí by mohli zapochybovať – veď prečo by sa vzkriesení patriarchovia mali presťahovať z Izraela do Kalifornie a bývať akurát v tejto budove? Koniec koncov na začiatku 40. rokov minulého storočia „Dom kniežat“ predali, čím zavrhli vieru v návrat veľkých mužov Starého zákona pred Armagedonom. Je zjavné, že sa zneužíva dôvera členov sekty, z ktorých mnohí úprimne a ochotne odovzdávajú svojej organizácii všetko. Je zvláštne, že nikto z nich sa nikdy neopýta, čo sa deje s jeho peniazmi...

Kríza svedomia

Ako sa má správať svedok Jehovov, ktorý verí v neomylnosť Strážnej veže (jehovistického časopisu), a neskôr sa dozvie, že tento časopis je výsledkom súkromných zážitkov istého jednotlivca? Ako sa má správať svedok Jehovov, ktorý verí v biblické interpretácie Strážnej veže, a potom zistí, že ani prekladatelia (jehovistického vydania) Biblie, ani autori článkov nepoznajú biblické jazyky a históriu? Ako sa má správať svedok Jehovov, ktorý chce slúžiť ľuďom, a zároveň musí schvaľovať rozhodnutia „vedúceho zboru“, ktoré sú v rozpore s Bibliou, ba aj so zdravým rozumom? Musí sa rozhodnúť vo svedomí, či si vyberie pravdu alebo zostane v neprehľadnej organizácii, ktorá zvádza milióny ľudí. Rozhodnutie odísť nie je ľahké. Svedkovia Jehovovi totiž zakazujú udržiavať kontakt s ľuďmi, ktorí opustili ich sektu. Nemôžu sa s nimi stretávať, ba ani rozprávať najbližší priatelia ani rodina. Preto sa nejeden člen sekty rozhodne v mene „svätého pokoja“ umlčať svoje svedomie a zachovať si všetko to, čo doteraz získal.

Sú však aj takí, ktorí sa rozhodnú pre pravdu. Jedným z nich je Raymond Franz, ktorý bol od narodenia členom Svedkov Jehovových a dlhoročným hlásateľom a priekopníkom Strážnej veže, autor mnohých publikácií s vieroučným obsahom a člen „vedúceho zboru“. Jeho svedectvo o fungovaní spoločnosti a jej vplyve na životy jednotlivých členov je nespochybniteľné, pretože pochádza z prvej ruky, obsahuje množstvo pôvodných materiálov a informuje o mnohých skutočnostiach, ktoré sa pred bežnými členmi spoločnosti zatajujú. Je dobré oboznámiť sa s týmito faktami prv, než uveríme v učenie Svedkov Jehovových. Bolo by veľmi vhodné oboznámiť každého člena tejto sekty s obsahom knihy Kríza svedomia. Našou povinnosťou je ukázať pravdu a rozhodnúť sa podľa poznaných faktov je už záležitosť svedomia každého jednotlivca.

Mirosław Rucki

Podľa knihy R. Franza Kríza svedomia (Kryzys sumienia).Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské