Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Strata zmyslu viery
   

Autor: s. Michaela Pawlik OP,
Milujte sa! 24/2011 → Joga, okultizmus a mágia

Dnes sa málo hovorí o dôležitosti prvého Božieho prikázania. Očarenie Orientom, okultizmus, mágia a čary viedli k rozvoju náboženského relativizmu a mystického chaosu. Neusilujeme sa byť verní pravde a zachovávať prvé Božie prikázanie. Neuvedomujeme si nebezpečenstvo,  aké so sebou prinášajú nekresťanské  náboženstvá, a vôbec nás takáto situácia neznepokojuje.

Šíri sa modloslužba: kult Krišnu, Budhu, Maitreia, Chinmoya, Moona, Jagad Gurua, Sai Babu, ba dokonca aj diabla! A nikto neprotestuje. Ak sa ozývajú kritické hlasy proti satanistom alebo iným sektám, týkajú sa len vandalizmu a kriminality, a nie toho, že ide o urážku Boha a že ich prívržencom hrozí večné zatratenie.

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa

Prestupovanie prvého Božieho prikázania je veľmi rozšírené. Prejavuje sa uctievaním rôznych bôžikov alebo rôznymi okultistickými rituálmi. Populárne sú rôzne techniky, pomocou ktorých je možné dosiahnuť nadprirodzené zážitky alebo nadobudnúť neobyčajné schopnosti, ako proroctvo, vizionárstvo, levitácia, schopnosť magicky uzdravovať apod. Ľudia, ktorí sa vášnivo venujú okultným cvičeniam, neprijímajú upozornenia, že nie všetky zdanlivé „zázraky“ sú skutočnými zázrakmi, že nie všetky „uzdravenia“ a „proroctvá“ pochádzajú od Boha. Výkony „divotvorcov“ (okultistov a mágov), na ktoré sa takíto ľudia odvolávajú, je možné vysvetliť pomocou elektroniky, magnetizmu, hypnózy, sugescie, telepatie, chemických prostriedkov alebo iných činiteľov, ktoré spôsobujú fyziologické zmeny v ľudskom organizme. Takisto môžu byť výsledkom pôsobenia zlých duchov, ktorí imitujú duchov, ktorých čarodejník alebo mág vyvoláva.

Pod vplyvom okultistickej propagandy si ľudia mýlia pojmy: mágia a zázraky, vtelenie a materializácia, energia a duch. Okrem pojmov si verejnosť mýli čisto biologické a fyzické úkazy (spojené predovšetkým s energetikou) s duchovnými úkazmi, ktoré vyplývajú z pôsobenia Božej milosti. Dezorientáciu v mystike úmyselne spôsobujú tí, ktorí sa snažia dosiahnuť zmenu svetového sociálneho a morálneho poriadku, čiže tí, ktorí chcú svoju prestíž založiť na nadprirodzených základoch. Starovekých čarodejníkov a šamanov dnes nahradili psychotronici a okultisti. Tak ako sa v minulosti používala čarodejnícka palička, tak sa v súčasnosti používajú kyvadlá; zaklínadlá nahradili mantry a alchýmiu psychodeliká. Niektorí ľudia nedokážu odlíšiť okultistov a svätcov a Ježiša porovnávajú s mágmi. Opäť sa vyskytujú mylné názory, aké kedysi zastávali farizeji, ktorí tvrdili, že Ježiš „len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov“ (porov. Matúša 12, 24 – 32). Mnohí katolíci nechápu, že medzi modlitbou a mágiou je zásadný rozdiel. Počas modlitby si totiž človek uvedomuje, že je podriadený a závislý na Bohu a podriaďuje sa Božej vôli, zatiaľ čo mág má pocit, že môže ovládať Boha alebo jeho moc, a neraz sa cíti rovný, ba priam väčší než Boh! Takto sa vytvára de-štrukčná, antisakrálna civilizácia. Jej obeťami sú predovšetkým mladí ľudia a deti, pričom rodičia a vychovávatelia si vôbec neuvedomujú, že takýmto deformovaním viery nesmierne ubližujú mladej generácii! Je zrejmé, že pod vplyvom mylnej viery človek robí chybné rozhodnutia, zvlášť ak žije pod vplyvom „učiteľov“, ktorí spolupracujú s diablom.

Satanizmus

V našej dobe bol veľmi aktívnym propagátorom satanizmu Anton Szandor La Vey, maďarský emigrant a krotiteľ zvierat, ktorý žije v USA. Pre svoju satanistickú činnosť založil 30. apríla 1966 v San Franciscu inštitúciu nazvanú Svetová satanistická cirkev. La Vey bol presvedčený, že jeho poslaním je úplne zlikvidovať kresťanstvo, a preto jeho spisy obsahujú množstvo protikresťanských téz a jeho satanistický kult je pravým opakom kresťanského kultu. Satanistická biblia, ktorú napísal, vyzdvihuje tri účinné nástroje pri šírení satanského kultu: 1.) slovo, ktoré je nositeľom informácie; 2.) zhovievavosť, ktorá vedie k zmazaniu rozdielu medzi dobrom a zlom, pravdou a klamstvom, svetlom a tmou, životom a smrťou; 3.) hudba, ktorá je nositeľkou emócií a obsahu, ktorí mladí ľudia ľahko prijímajú. Metódou na ponúkanie mylných odpovedí na otázky týkajúce sa zmyslu života je vytvoriť pre mladých ľudí idoly (napr. J. Owsiak v Poľsku) alebo hudobné skupiny, ktoré mladí nekriticky počúvajú. Dôležitou nositeľkou satanistických myšlienok je rocková hudba.

Deštruktívne pôsobenie rockovej hudby je všeobecne známe a potvrdili ho mnohí vedci. Napríklad profesor hudby na univerzite Laval v Quebecu (Kanade) Urban Blanchet už na začiatku 80. rokov upozorňoval, že rocková hudba spôsobuje „duchovný rozklad ľudskej osobnosti“. Ešte ničivejšie ovplyvňuje mladých rocková hudba spojená s posolstvami, ktoré pôsobia na podvedomie a ktoré čerpajú zo satanistického a démonického kultu. Takáto hudba nabáda k samovražde, vražde, sexuálnemu násiliu, narkománii a krádežiam.

V dnešnej kultúre sa zlo zdá atraktívnejšie ako dobro, a preto treba veľmi prezieravo chrániť deti a mládež pred ničivými módnymi trendmi. Netreba brať na ľahkú váhu zábavné programy, ktoré nabádajú deti k tomu, aby sa venovali čarovaniu, vyvolávaniu duchov, aby hrali satanistické počítačové hry, nosili satanistické symboly na odevoch, plecniakoch a hračkách. Môže sa zdať, že deti v to neveria, ale diabol to využije! V každodennom živote sa presviedčame, že ľudia síce tvrdia, že v diabla neveria, ale zároveň sú ním fascinovaní. Množstvo príkladov nám poskytuje kinematografia, ktorá je ďalším nositeľom satanistických myšlienok. Filmové umenie predstavuje diabla ako úžasne fotogenickú postavu. Filmov o diablovi, s jeho menom v názve a v hlavnej roli je veľmi veľa – určite to nie je len výsledok náhody!

Ani poľský satanizmus nevznikol náhodne. Religionista prof. Władysław Kowalak SVD uvádza, že satanizmus sa v Poľsku objavil v roku 1981 (teda vo chvíli zásadných spoločensko-politických zmien), prešiel rôznymi vnútornými premenami a rozvojovými etapami. Za prvú etapu sa považujú roky 1981 – 1984. Je to obdobie, v ktorom zo Západu do Poľska prenikali satanistické idey. Začína sa vznikom katowickej hudobnej skupiny KAT, ktorá hrala ťažkú, psychodelickú metalovú hudbu – tzv. black metal. Druhou etapou sú roky 1985 – 1988. Rok 1985 bol vyhlásený za svetový rok satana. Dôsledky boli zjavné aj v Poľsku. Ako hríby po daždi vznikali mládežnícke satanistické skupiny, všade bolo množstvo rockových hudobných skupín, ktoré ospevovali satana a hlásali satanistickú ideológiu (pozri Jarocin). Okrem koncertov, ktoré sa odohrávali v čiernej scenérii pripodobnenej satanistickým omšiam, sa skutočne vyskytli „čierne omše“, ktoré slúžili tzv. mágovia a čarodejnice. Prvá oficiálne slúžená čierna omša v Poľsku sa konala v Štetíne v Bismarckovej veži dňa 26. júna 1988. Táto udalosť silne pobúrila verejnú mienku, pretože bola spojená so zneucťovaním hrobov, týraním zvierat, ničením cintorínov, profanáciou kostolov a urážkou náboženského cítenia ľudí. Ale nepodnikli sa nijaké konkrétne kroky proti tejto skutočnosti. Ďalšia etapa sa začala v roku 1989. Satanizmus vtedy zmizol z povrchu verejného života a spoločenského záujmu, čo však vôbec neznamená, že prestal existovať. O existencii satanizmu sa nedozvedáme len zo satanistických symbolov na stenách a parkoviskách, ale predovšetkým z prejavov jeho deštrukčného pôsobenia (samovraždy mladistvých, profanácia cintorínov, podpaľovanie kostolov, rituálne vraždy). Satanizmus sa prejavuje predovšetkým tam, kde má svoje tajné kaplnky: v Gdansku, Štetíne, Varšave, Krakove a Vroclave.

Čary

Do 80. rokov minulého storočia sa nehovorilo o čarovaní ako o niečom nebezpečnom. Ak sa o tejto téme vôbec hovorilo, považovalo sa to za vtip alebo za poveru. A preto sa okultizmus vkradol do Poľska bez toho, aby ho dospelí pokladali za niečo nebezpečné. Takto si získal obľubu u detí.

Už v druhej polovici 80. rokov vychádzal v Poznani mesačník so satanistickou tematikou Môj svet, ktorý vydávalo Poľské stredisko umenia pre deti a mládež. Vydávanie tohto mesačníka trvalo krátko – do decembra 1988. Mohlo by sa zdať, že demoralizovanie detí sa skončilo. Po roku 1989 sme však zistili, že sa zmenil len spôsob, akým sa deti uvádzajú do čarodejníckych a magických praktík. Je to nenápadnejšie a má to zábavnú formu, ako napr. v knihách typu Harry Potter alebo v mesačníku W.i.t.c.h. (v angličtine to znamená čarodejnica, veštica). Taktika je iná ako v časopise Môj svet. Démonický duch knihy Harry Potter a mesačníka W.i.t.c.h. je zamaskovaný. Nehovorí sa tam o diablovi a o zlých duchoch, ale o „tajomných silách“, „čarodejníckom duchu“, „kozmickej energii“ alebo „kozmickej inteligencii“, pričom sa nevysvetľuje, aké sú to sily, čia energia a inteligencia a čo to znamená „čarodejnícky duch“. Nie sú tam nijaké pravdivé informácie, ale prostredníctvom farebných a fantastických obrazov sa do detí vštepuje viera vo veštenie, horoskopy, zlé a dobré energie, tajomné sily a čary, ako aj rady, ako ich treba využívať. Všetok obsah, nasiaknutý tajomnosťou, dynamikou, podfarbený hororom a erotikou, je podaný v karikatúrnej podobe komiksov a symbolov.  

Je to veľmi smutný úkaz, pretože hry na čarodejnice a mágov nevedú k ničomu dobrému. Obmedzujú intelektuálny rozvoj detí, ničia ich citovú sféru, podporujú egoizmus, agresivitu a zmyselnosť a v duchovnej oblasti ničia vnímanie Božej svätosti. Prirodzený zmysel viery, ktorý zdravému a rozumnému človeku pomáha hľadať objektívnu pravdu a je nasmerovaný na Boha, je zdeformovaný pomocou zmyslových ilúzií, ktoré vytvárajú mylný svetonázor a rúhavé predstavy o tom, čo je božské.

Žiaľ, dosť často sa vyskytujú katolíci, ktorých netrápi to, že v súčasnosti sú populárne praktiky, ktoré človeka odvádzajú od Boha. Mnohí ľudia veria v horoskopy, navštevujú veštice, bioterapeutov, ktorí sú pod vplyvom zlých duchov, zúčastňujú sa na cvičeniach, ktorých cieľom je ovládnuť a zmeniť ľudské vedomie, patria do deštruktívnych „klubov“ alebo sa jednoducho „zabávajú“ mágiou, veštením, čarovaním, vyvolávaním duchov apod. Nezávisle na tom, ako hlboko je človek v týchto praktikách zaangažovaný, ocitol sa na ceste, po ktorej sa bude rýchlejšie alebo pomalšie vzďaľovať od Boha, čiže smerovať k zatrateniu, pretože sám Boh povedal, že je mu odporný ten, kto robí takéto veci (porov. Dt 18).

sr. Michaela (Zofia Pawliková) OP    Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské