Christian biblioteki. Pismo Święte po Polsku (Bible in Polish). Pismo Święte. Bible in Polish - Biblia Tysiąclecia
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Pismo Święte po Polsku (Bible in Polish)
   

Stary Testament

Nowy Testament

Pięcioksiąg Mojżeszowy

Księga Rodzaju
Księga Wyjścia
Księga Kapłańska
Księga Liczb
Księga Powtórzonego Prawa

Księga Jozuego
Księga Sędziów
Księga Rut
1 Księga Samuela
2 Księga Samuela
1 Księga Królewska
2 Księga Królewska
1 Księga Kronik
2 Księga Kronik
Księga Ezdrasza
Księga Nehemiasza
Księga Tobiasza
Księga Judyty
Księga Estery
1 Księga Machabejska
2 Księga Machabejska

Księga Hioba
Księga Psalmów
Księga Przysłów
Księga Koheleta
Pieśń nad Pieśniami
Księga Mądrości
Mądrość Syracha

Księga Izajasza
Księga Jeremiasza
Lamentacje Jeremiasza (Treny)
Księga Barucha
Księga Ezechiela
Księga Daniela

Księgi dwunastu proroków

Księga Ozeasza
Księga Joela
Księga Amosa
Księga Abdiasza
Księga Jonasza
Księga Micheasza
Księga Nahuma
Księga Habakuka
Księga Sofoniasza
Księga Aggeusza
Księga Zachariasza
Księga Malachiasza

 

Ewangelia wg św. Mateusza
Ewangelia wg św. Marka
Ewangelia wg św. Łukasza
Ewangelia wg św. Jana

Dzieje Apostolskie

List do Rzymian
1 List do Koryntian
2 List do Koryntian
List do Galatów
List do Efezjan
List do Filipian
List do Kolosan
1 List do Tesaloniczan
2 List do Tesaloniczan
1 List do Tymoteusza
2 List do Tymoteusza
List do Tytusa
List do Filemona
List do Hebrajczyków

List św. Jakuba
1 List św. Piotra
2 List św. Piotra
1 List św. Jana
2 List św. Jana
3 List św. Jana
List św. Judy

Apokalipsa św. Jana

Nowy Testament

Pierwsza strona Ewangelii Jana z Biblii Johna Wyclifa (XIV wiek)
Źródło: http://pl.wikipedia.org/


Źródło: http://biblia.deon.pl/PS/Biblia.html


- Библия на русском языке (Bible in Russian)

- Біблія українською мовою в перекладі Огієнка (Bible in Ukrainian)

- Біблія українською мовою в перекладі Хоменка (Bible in Ukrainian)

- Pismo Święte po Polsku (Bible in Polish)

- The World English Bible (WEB Translation)

- The American Standard Version of the Holy Bible (ASV Translation)

- Holy Bible - New International Version (NIV Translation)

- Die Heilige Schrift (Bible in German)

- Szent Biblia (Bible in Hungarian)

- Bible v českém jazyce (Bible in Czech)

- Písmo sväté v jazyku slovenčina (Bible in Slovak)

- Biblia în limba română (Bible in Romanian)

- Библията на български език (Bible in Bulgarian)


Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: