Bible v českém jazyce - Jób Bible v českém jazyce. Český ekumenický překlad.
Já jsem Pán, tvůj Bůh: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.                Nevezmeš jména Božího nadarmo.                Pomni, abys den sváteční světil.                Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.                Nezabiješ.                Nesesmilníš.                Nepokradeš.                Nepromluvíš křivého svědectví.                Nepožádáš manželky bližního svého.                Nepožádáš statku bližního svého.               
czKřesťanský portál

Křesťanské zdroje

 
Jób
   

Zpět na index Bible


1

1 Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého.
2 Narodilo se mu sedm synů a tři dcery.
3 Jeho stáda čítala sedm tisíc ovcí, tři tisíce velbloudů, pět set spřežení skotu a pět set oslic. Měl také velmi mnoho služebnictva. Ten muž předčil všechny syny dávnověku.
4 Jeho synové strojívali doma hodokvasy, každý ve svůj den, a zvali i své tři sestry, aby s nimi hodovaly a pily.
5 Když uplynuly dny hodokvasu, Jób pro ně posílal a posvěcoval je. Za časného jitra obětoval oběti zápalné za každého z nich; říkal si totiž: "Možná, že moji synové zhřešili a zlořečili v srdci Bohu." Tak činil Jób po všechny dny.
6 Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan.
7 Hospodin se satana zeptal: "Odkud přicházíš?" Satan Hospodinu odpověděl: "Procházel jsem zemi křížem krážem."
8 Hospodin se satana zeptal: "Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého."
9 Satan však Hospodinu odpověděl: "Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně?
10 Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla.
11 Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit."
12 Hospodin na to satanovi odvětil: "Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj." A satan od Hospodina odešel.
13 Nastal pak den, kdy Jóbovi synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého prvorozeného bratra.
14 Tu přišel k Jóbovi posel a řekl: "Právě orali s dobytkem a při něm se popásaly oslice.
15 Vtom přitrhli Šebovci, pobrali je a čeleď pobili ostřím meče. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to ."
16 Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: "Z nebe spadl Boží oheň, zachvátil ovce a čeleď pozřel. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to ."
17 Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: "Kaldejci rozdělení do tří houfů napadli velbloudy, pobrali je a čeleď pobili ostřím meče. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to ."
18 Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: "Tvoji synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého prvorozeného bratra.
19 Vtom se zvedl od pouště silný vítr a opřel se ze všech čtyř stran do domu. Ten se na mladé lidi zřítil a oni zahynuli. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to ."
20 Tu Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se
21 a pravil: "Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno."
22 Při tom všem se Jób nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného.

2

1 A nastal opět den, kdy synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan, aby i on předstoupil před Hospodina.
2 Hospodin se satana zeptal: "Odkud přicházíš?" Satan Hospodinu odpověděl: "Procházel jsem zemi křížem krážem."
3 Hospodin se satana zeptal: "Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Ve své bezúhonnosti setrvává dosud, ačkoli jsi mě proti němu podnítil, abych ho bezdůvodně mořil."
4 Satan však Hospodinu odpověděl: "Kůži za kůži! Za sebe samého dá člověk všechno, co má.
5 Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do očí zlořečit."
6 Hospodin na to satanovi odvětil: "Nuže, měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život."
7 A satan od Hospodina odešel a ranil Jóba od hlavy k patě ošklivými vředy.
8 Jób vzal střep, aby se mohl škrábat, a posadil se do popela.
9 Jeho žena mu však řekla: "Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři."
10 Ale on jí odpověděl: "Mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?" Při tom všem se Jób svými rty neprohřešil.
11 O všem tom zlém, co Jóba potkalo, se doslechli jeho tři přátelé a přišli každý ze svého místa: Elífaz Témanský, Bildad Šúchský a Sófar Naamatský. Dohodli se spolu, že mu půjdou projevit soustrast a potěšit ho.
12 Rozhlíželi se po něm už zdaleka, ale nemohli ho poznat. Propukli v hlasitý pláč, roztrhli své řízy a rozhazovali nad hlavou k nebi prach.
13 Seděli potom spolu s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná.

3

1 Pak otevřel Jób ústa a zlořečil svému dni.
2 Jób mluvil takto:
3 "Ať zanikne den, kdy jsem se zrodil, noc, kdy bylo řečeno: ‚Je počat muž.'
4 Ať se onen den stane temnotou, shůry Bůh ať po něm nepátrá, svítání ať se nad ním nezaskví.
5 Temnota a šerá smrt ať jsou jeho zastánci, ať se na něj snese temné mračno, zatmění dne ať na něj náhle padne.
6 A tu noc, tu mrákota ať vezme, ať se netěší, že je mezi dny roku, do počtu měsíců ať se nedostane.
7 Ta noc ať je neplodná, žádné plesání ať do ní nepronikne.
8 Ať ji zatratí, kdo zaklínají den, ti, kdo dovedou vyburcovat livjátana.
9 Hvězdy ať se zatmí, nežli začne svítat, ať nevzejde světlo, když je bude očekávat, aby nespatřila řasy zory,
10 neboť neuzavřela život mé matky , neskryla trápení před mým zrakem.
11 Proč jsem nezemřel hned v lůně, nezahynul, sotvaže jsem vyšel ze života matky ?
12 Proč jsem byl brán na kolena a nač kojen z prsů?
13 Ležel bych teď v klidu, spal bych, došel odpočinku
14 spolu s králi a zemskými rádci, jimž z toho, co zbudovali, zbyly trosky,
15 nebo s velmoži, co měli plno zlata a domy si naplnili stříbrem,
16 nebo jako zahrabaný potrat – nebyl bych tu , jako nedonošený plod, který nespatřil světlo.
17 Svévolníci přestanou tam bouřit, zemdlení tam dojdou odpočinku,
18 vězňové jsou rovněž bez starostí, neslyší křik poháněče,
19 malý i velký jsou si tam rovni , otrok je tam svobodný, bez pána.
20 Proč dopřává Bůh bědnému světlo, život těm, kdo mají v duši hořkost,
21 kdo toužebně čekají na smrt – a ona nejde, ač ji vyhledávají víc než skryté poklady,
22 těm, kdo radostí by jásali a veselili se, že našli hrob?
23 A proč muži, kterému je cesta skryta, ji Bůh zatarasil?
24 Místo abych pojedl, jen vzdychám, nářek ze mne tryská jako voda;
25 čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo, dolehlo na mě to, čeho jsem se lekal.
26 Nepoznal jsem klidu ani míru ani odpočinutí – a přišla bouře."

4

1 Na to navázal Elífaz Témanský slovy:
2 "Neponeseš těžce, zkusí-li to někdo s tebou mluvit? Kdo se však dokáže zdržet domluv?
3 Hle, tys napomínal mnohé, ruce ochablé jsi posiloval,
4 tvé domluvy pozvedaly klopýtajícího, podlomená kolena jsi utvrzoval.
5 Teď došlo na tebe a těžce to neseš, sotva tě to zasáhlo, hned naplněn jsi hrůzou.
6 Nedůvěřuješ už ve svou bohabojnost? Nedává ti naději tvůj bezúhonný život?
7 Jen se rozpomeň, kdo z nevinných kdy zhynul? Kde upadli přímí do záhuby?
8 Pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsívají trápení, je také sklidí.
9 Hynou Božím dechem, když zavane jeho hněv, je s nimi konec.
10 Lev řve, kňučí mladý lvíček, lvíčatům jsou zuby vyraženy.
11 Bez úlovku hyne lev a lví mláďata se rozeběhnou.
12 Cosi se ke mně přikradlo, mé ucho zachytilo šelest;
13 při přemítání o nočních viděních, když na lidi se snáší mrákota,
14 přepadl mě strach a třásl jsem se, všechny kosti se mi strachem chvěly,
15 když jakýsi duch mě míjel, chlupy se mi zježily po těle.
16 Stanul – ale jeho zjev jsem nerozeznal, jen podoba jakási stanula před mým zrakem a v tichu jsem slyšel hlas:
17 ‚Což je člověk spravedlivější než Bůh, čistší muž než jeho Učinitel?'
18 Nemůže-li věřit vlastním služebníkům, shledává-li omylnost i na andělech,
19 tím spíš na těch, kteří přebývají ve hliněných domech a svým základem tkví v prachu; ty rozmáčkne snadněji než mola.
20 Než se setká ráno s večerem, už budou rozdrceni, nežli si to uvědomí, navždy zhynou.
21 Bývá s nimi vytrženo i jejich stanové lano; umírají, ale ne v moudrosti.

5

1 Jen si volej, odpoví ti někdo? Na koho ze svatých se obrátíš?
2 Pošetilce zabíjí vztek, žárlivost usmrcuje prostoduché.
3 Viděl jsem, jak pošetilec zakořenil, vím však, že jeho příbytek propadne zatracení,
4 jeho synům záchrana se vzdálí, v bráně budou zdeptáni, nevysvobodí je nikdo.
5 Hladový sní jeho sklizeň, i z trní si ji vezme, žízniví po jeho majetku baží.
6 Ničemnost přec nevzchází z prachu, trápení neklíčí z půdy,
7 člověk je však zrozen pro trápení a jiskry, aby létaly vzhůru.
8 Spíše bych se dotazoval Boha, svoji záležitost předložil bych Bohu,
9 který dělá věci veliké a nevyzpytatelné, nesčíslné divy:
10 Dává zemi déšť, polím sesílá vláhu,
11 ponížené staví na vysoké místo, zarmoucení docházejí spásy;
12 chytrákům však hatí plány, aby jejich ruce neprovedly to, čeho jsou schopni;
13 moudré jejich chytrostí dovede lapit, takže záměr potměšilců nadobro se zvrtne:
14 ve dne s temnotou se střetávají, v pravé poledne tápou jak v noci;
15 ubožáka od meče zachraňuje, z jejich úst a z jejich pevné ruky;
16 a tak nuzný má naději, ale podlost musí zavřít ústa.
17 Věru, blaze člověku, jehož Bůh trestá; kázeň Všemocného neodmítej.
18 On působí bolest, ale též obváže rány , co rozdrtí, vyléčí svou rukou.
19 Z šesti soužení tě vysvobodí, v sedmi nezasáhne tě nic zlého,
20 vykoupí tě ze smrti v čas hladu a za války z moci meče,
21 před bičem jazyka budeš ukryt, nebudeš se bát, až přijde zhouba,
22 vysměješ se zhoubě, hladomoru; a neboj se zemské zvěře,
23 vždyť budeš mít smlouvu s kamením na poli a polní zvěř bude žít pokojně s tebou,
24 shledáš, že je pokoj ve tvém stanu, dohlédneš-li na svůj příbytek, neshledáš hříchu,
25 shledáš, že tvé potomstvo je četné, tvoji potomci že jsou jak bylina země,
26 do hrobu sestoupíš ve zralosti, jako se sváží požaté obilí ve svůj čas.
27 Hle, toto jsme vyzpytovali, tak je tomu. Poslechni a sám to poznáš."

6

1 Jób na to odpověděl:
2 "Kéž by bylo dobře zváženo mé hoře a mé neštěstí na vážky přiloženo!
3 Věru, těžší je než mořský písek, že se mi až slova pletou,
4 neboť ve mně vězí střely Všemocného, můj duch se napájí jejich jedem, seřadily se proti mně hrůzy Boží.
5 Hýká snad divoký osel, když má mladou trávu, bučí snad býk nad svou pící?
6 Což lze bez soli jíst něco mdlého? Má nějakou chuť vaječný bílek?
7 Štítím se dotýkat toho, co by můj chléb znečistilo.
8 Kéž přijde, oč žádám, a kéž Bůh dá, v co naději skládám,
9 aby mě Bůh ráčil rozmáčknout jak mola , pohnout rukou, odlomit mě z kmene .
10 Bylo by to pro mne ještě potěšením, navzdor nelítostným bolestem bych poskakoval, neboť slova Svatého jsem nezatajil.
11 Kde naberu sílu, abych to přečkal? Kdy to skončí, abych to vydržel?
12 Je snad z kamene má síla a mé tělo z bronzu?
13 Cožpak mi pomoci není? Záchrana je mi odepřena?
14 Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.
15 Mí bratři jsou věrolomní, nestálí jak potok, jak koryta potoků, které se vytrácejí,
16 jsou kalné od ledu, když sníh nad nimi taje,
17 v čas léta se vypařují, jeho žárem mizejí ze svého místa,
18 jen stružkami jejich tok se vine, plynou v pustotu a zanikají.
19 Vyhlížely je karavany z Témy, s nadějí k nim hleděly výpravy ze Šeby,
20 za své doufání však museli se stydět, přišli k nim a zklamali se.
21 I vy jste teď, jako byste nebyli, při tom děsném pohledu vás jala bázeň.
22 Řekl jsem snad: ‚Dejte mi' či: ‚Plaťte za mne vlastním zbožím'
23 nebo: ‚Zachraňte mě z rukou protivníka' či snad : ‚Vykupte mě z rukou ukrutníků'?
24 Poučte mě a já zmlknu, vysvětlete mi, v čem jsem chybil.
25 Přímá slova mohou zjitřit ránu , a co sledujete, že mi stále domlouváte?
26 Chcete mě snad kárat za má slova? Cožpak mluví do větru ten, kdo si zoufá?
27 Věru, metáte los o sirotka, svého druha jste ochotni prodat.
28 Buďte tak laskavi a obraťte se ke mně, což bych vám mohl do očí lhát?
29 Zadržte, ať nespáchá se podlost, zadržte, je tady ještě moje spravedlnost!
30 Což může být na mém jazyku nějaká podlost? Nepozná mé patro to, co vede do neštěstí?

7

1 Zdali není člověk na zemi podroben v službu, nejsou jeho dny jako dny nádeníka?
2 Jako baží otrok po stínu a jako nádeník čeká na výdělek,
3 tak se mi dostaly dědictvím daremné měsíce, noci plné trápení se staly mým údělem.
4 Když uléhám, ptám se: ‚Kdy už vstanu?' a pak zase : ‚ Kdy se snese večer?' Syt jsem toho, na lůžku se převalovat do rozbřesku.
5 Mé tělo je obaleno červy a strupy plnými prachu, kůže mi puká a mokvá.
6 Rychleji než tkalcův člunek uběhly mé dny, skončily v naprosté beznaději.
7 Bože, pomni, že můj život uprchne jak vítr a nic dobrého už nikdy nespatří mé oči.
8 Neuzří mě oko, jež mě vídávalo, budou-li mě tvoje oči hledat , nebudu tu.
9 Oblak se rozplyne, zmizí; stejně kdo sestoupí do podsvětí, už nevystoupí,
10 nevrátí se nikdy zpět do svého domu, neobjeví se už na svém místě.
11 A tak bránit nemohu svým ústům, mluví ze mne úzkost mého ducha, lká ze mne hořkost mé duše.
12 Jsem snad moře nebo dračí netvor, že proti mně stavíš stráž?
13 Řeknu-li si: ‚Potěší mě moje lože, mé lůžko mi ulehčí v mém lkání,'
14 děsíš mě skrze sny a přepadáš mě viděními,
15 že bych spíše volil zardoušení, spíše smrt než kruté trápení.
16 Život se mi zprotivil, nechci žít věčně, už mě nech, mé dny jsou pouhý vánek.
17 Co je člověk, že mu přikládáš význam, že se jím zabýváš v srdci,
18 že na něj dohlížíš každého rána a každou chvíli ho zkoušíš?
19 Proč svůj zrak ode mne neodvrátíš, nenecháš mě ani slinu polknout?
20 Zhřešil-li jsem, co mám podle tebe dělat, hlídači lidí? Proč sis mě vzal za terč, až jsem se stal břemenem sám sobě?
21 Proč mi přestupek můj nepromineš, nesejmeš ze mne mou vinu? Již uléhám do prachu a až mě budeš za úsvitu hledat, nebudu již ."

8

1 Na to navázal Bildad Šúchský slovy:
2 "Chceš takhle rozprávět ještě dlouho? Slova tvých úst jsou jako prudký vítr.
3 Což Bůh křiví právo, Všemocný snad překrucuje spravedlnost?
4 Jestliže tví synové se proti němu prohřešili, vydal je v moc jejich nevěrnosti.
5 Budeš-li však za úsvitu hledat Boha a o milost prosit Všemocného,
6 budeš-li ryzí a přímý, jistě bude nad tebou bdít a obnoví tvůj příbytek pro tvou spravedlnost.
7 Pakli toho, cos měl prve, bylo málo, převelice vzroste, co budeš mít potom.
8 Jen se zeptej předešlého pokolení, a co vyzkoumali jejich otcové, buď hotov slyšet .
9 Jsme tu jenom od včerejška, nic jsme nepoznali, naše dny jsou na zemi jen stínem.
10 Oni tě však poučí, řeknou ti všechno , a ze svého srdce pronesou řeč.
11 Cožpak roste rákos, kde není bažina? Může bez vody vzrůst sítí?
12 Ještě raší, posekat je nelze, a schne dříve než ostatní tráva.
13 Tak je tomu se stezkami všech, kteří na Boha zapomněli, naděje rouhače přijde vniveč;
14 ve své důvěřivé jistotě se zklame, jeho doufání – toť pavučina.
15 Opře se o svůj dům, ale ten neobstojí, podrží se ho, on však nebude stát.
16 Na slunci je plný mízy, jeho výhonek přerůstá ze zahrady,
17 jeho kořeny se proplétají kamennými valy, lze jej vidět i v kamenných domech.
18 Je-li však vyhlazen ze svého místa, ono se ho zřekne: ‚ Nikdy jsem tě nevidělo.'
19 Hle, takové jsou radosti jeho cesty; z jeho prachu vyraší hned jiný.
20 Ovšem, bezúhonného Bůh nezavrhne ani ruku zlovolníků neposílí.
21 Jistě naplní tvá ústa smíchem a hlaholem tvé rty.
22 Kdo tě nenávidí, budou oblečeni v hanbu, po stanu svévolných nezbude nic."

9

1 Jób na to odpověděl:
2 "Vskutku vím, je tomu tak, což může člověk být před Bohem spravedlivý?
3 Kdo by s ním chtěl vésti spor, z tisíce otázek jedinou nezodpoví.
4 On má srdce moudré a nesmírnou sílu, což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře?
5 On přenáší hory, než by se kdo nadál, převrací je v hněvu;
6 zemí pohne z místa, až se její sloupy chvějí.
7 Slunci rozkáže – a nesmí vzejít, zapečeťuje i hvězdy,
8 sám nebesa roztahuje, kráčí po hřebenech mořských vln ,
9 on udělal souhvězdí Lva, Orióna i Plejády a souhvězdí jižní.
10 Dělá věci veliké a nevyzpytatelné, nesčíslné divy.
11 Jde-li mimo mne, nevidím ho , míjí-li mě , ani ho nepostřehnu.
12 Jestliže co uchvátí, kdo ho donutí to vrátit, kdopak se ho zeptá: ‚Co to děláš?'
13 Bůh, ten hněv svůj neodvrací, sami pomocníci Netvora se před ním musí shrbit.
14 Jak bych mu já tedy mohl odpovídat? Jak bych před ním volil svoje slova?
15 Jemu neuměl bych odpovědět, i kdybych byl spravedlivý; svého Soudce jenom o milost bych prosil.
16 A kdybych i zavolal, aby mi odpověděl, nevěřím, že přál by sluchu mému hlasu.
17 Vždyť mě zachvacuje vichrem, bezdůvodně rozmnožuje moje rány,
18 ani oddechnout mi nedá a jen hořkostmi mě sytí.
19 Má- li kdo nesmírnou sílu, má ji on, a co se týče soudu, kdopak jiný mě předvolá?
20 I kdybych byl spravedlivý, za svévolníka mě prohlásí má ústa, a kdybych byl bezúhonný, prohlásí mě za křivého.
21 Jsem bezúhonný. Nic na sebe nevím. Protiví se mi už život.
22 Je to jedno, proto říkám: On skoncuje s bezúhonným jako se svévolníkem.
23 A když bičem náhle usmrcuje, ze zoufalství nevinných si činí posměch.
24 Země byla vydána v moc svévolníka a on přikrývá tvář jejích soudců; když ne on, kdo tedy?
25 Mé dny byly rychlejší než spěšný posel, uprchly a neužily dobra,
26 prolétly jak rákosové čluny, jako orel na kořist se vrhající.
27 Řeknu-li si: Zapomenu na své lkání, smutku zanechám a pookřeji,
28 hned se všeho toho trápení zas lekám, neboť vím, že trest mi nepromineš.
29 Jestliže jsem si svévolně vedl, co se budu namáhat pro nějaký přelud?
30 I kdybych se umyl sněhem, dlaně si očistil louhem,
31 přece bys mě vnořil do takové jámy, že by si mě hnusil i můj šat.
32 On přec není jako já, abych mu odpovídal, abychom v soud vešli spolu.
33 Není mezi námi rozhodčího, jenž by vložil ruku na nás oba.
34 Kéž by odňal ode mne svou hůl a nepřepadal mě jak postrach.
35 Mluvil bych a nebál se ho, ale v mém případě tomu tak není.

10

1 Život mě omrzel, dám teď volný průchod svému lkání, budu mluvit v hořkosti své duše.
2 Řeknu Bohu: Za svévolníka mě nepokládej, dej mi vědět, proč vedeš spor se mnou.
3 K čemu je ti dobré, že mě týráš? Zprotivil se ti výtvor tvých rukou, že dáváš zářit záměrům svévolníků?
4 Cožpak máš tělesné oči, což se díváš stejně jako člověk?
5 Jsou tvoje dny jako dny člověka, léta tvá jako dny muže,
6 že vyhledáváš můj přečin a že pátráš po mém hříchu?
7 Vždyť víš, že svévolník nejsem a že nikdo nevysvobodí z tvé ruky.
8 Tvé ruce mě ztvárnily a udělaly se vším všudy, a teď najednou mě hubíš.
9 Prosím, upamatuj se, že jsi mě učinil jako hlínu a že mě obracíš v prach.
10 Což jsi mě nenalil do nádoby jako mléko a jako sýr nenechal srazit?
11 Přioděl jsi mě kůží a masem, propletls mě šlachami a kostmi,
12 nakládal jsi se mnou milosrdně, dals mi život a tvůj dohled střežil mého ducha.
13 Ale ve svém srdci ukryls toto – bylo to tvým úmyslem , to vím – :
14 že proti mně budeš ve střehu, jestliže zhřeším, že nenecháš bez trestu můj přečin.
15 Běda mně, kdybych byl svévolně jednal! Ač jsem spravedlivý, hlavu nepozvedám, hanbou přesycen vidím své pokoření.
16 Kdybych se pozvedal, jak lev bys mě honil, svoji divuplnou moc bys opět na mně zjevil.
17 Stavěl bys proti mně nové svědky, stupňoval své roztrpčení na mě, vystřídaly by se u mne celé voje.
18 Proč jsi mě vyvedl z matčina lůna! Kéž bych byl zhynul a žádné oko mě nespatřilo.
19 Byl bych, jako bych nikdy nebyl, byl bych nesen ze života matky k hrobu.
20 Což není mých dnů tak málo? Kéž by toho nechal a odstoupil ode mne, abych trochu okřál,
21 dřív než půjdu tam , odkud návratu není, do země temnot a šeré smrti,
22 do země temné jak mračno, do šera smrti, kde není řádu, kde záblesk svítání je jako mračno."

11

1 Na to navázal Sófar Naamatský slovy:
2 "Má takové množství slov zůstat bez odpovědi? Má mluvka být v právu?
3 Mohou lidé k tomu, co povídáš, mlčet? Máš ty se dál vysmívat a nikdo tě neusadí?
4 Říkáš: ‚Co jsem zastával, je ryzí, jsem před tebou čistý.'
5 Jen kdyby Bůh promluvil a otevřel rty proti tobě,
6 prozradil by ti taje moudrosti: dvojnásobný trest k záchraně vede . Věz, že Bůh chce zapomenout na tvé nepravosti.
7 Dokážeš vystihnout Boha či obsáhnout dokonalost Všemocného,
8 jež nebesa převyšuje? Co chceš dělat? Hlubší je než podsvětí. Co o tom víš?
9 Její míra je delší než země, širší nežli moře.
10 Chce-li změnit, uzavřít, svolat, kdo ho odvrátí?
11 Ano, on zná falešníky, vidí ničemnosti – a srozuměn není.
12 Může tupec dostat rozum? Narodí se hříbě divokého osla jako člověk?
13 Jestliže teď napravíš své srdce a vztáhneš své ruce k Bohu ,
14 jestliže dáš ruce pryč od ničemností, nepřipustíš, aby ve tvém stanu přebývala podlost,
15 tedy pozdvihneš tvář bez poskvrny, budeš jak odlitý z bronzu , nepocítíš bázně,
16 zapomeneš na trápení, bude ve tvých vzpomínkách jak voda, která uplynula.
17 Nadejde ti věk jasnější nad poledne, chmury obrátí se v jitro.
18 Doufej, naděje ti kyne , pohleď, budeš uléhat v bezpečí.
19 Budeš odpočívat a nikdo tě nevyděsí, získat tebe budou si přát mnozí,
20 kdežto svévolníkům vypoví zrak, ztratí útočiště, jejich nadějí je: vydechnout duši."

12

1 Jób na to odpověděl:
2 "Vy jste vskutku ten pravý lid, s vámi vymře moudrost!
3 Ale já mám také rozum jako vy, nejsem zpozdilejší než vy; kdopak tohle neví ?
4 Jsem k posměchu i vlastnímu příteli, jemuž Bůh odpoví, když volá; v posměchu je spravedlivý, bezúhonný.
5 Bezstarostný smýšlí o zániku pohrdavě, sám stojí pevně, když nohy jiných vrávorají!
6 Stany zhoubců zůstávají nerušené, v bezpečí jsou ti, kdo popouzejí Boha, i ten, kdo chce Boha mít v své moci.
7 Avšak dobytka se zeptej, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví,
8 poučí tě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou.
9 Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila
10 a že v jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora.
11 Zda nezkouší ucho slova jako patro ochutnává pokrm?
12 Což jen u kmetů je moudrost a rozumnost pouze v dlouhém věku?
13 Moudrost, ta je u Boha , i bohatýrská síla, u něho je rozvaha i rozum.
14 Co rozboří, nikdo nezbuduje, zavře dveře za někým a otevřít je nelze.
15 Když zadrží vody, přijde sucho, když je vypustí, pak podvracejí zemi.
16 U něho je moc i pohotová pomoc, patří mu, kdo chybuje, i ten, kdo svádí.
17 Rádce odvádí vysvlečené, ze soudců činí ztřeštěnce,
18 pouta králů rozvazuje, pásem ovazuje jejich bedra,
19 kněze odvádí vysvlečené, vyvrací prastaré rody ,
20 odnímá řeč spolehlivým, starcům bere soudnost,
21 opovržením zahrne urozené, uvolňuje hráze řečišť,
22 odkrývá hlubiny temnot a na světlo vyvádí, co je v šeru smrti,
23 pronárodům dává vzrůst i zánik, rozprostírá pronárody i odvádí je,
24 bere rozum náčelníkům lidu země, zavádí je do bezcestných pustot,
25 aby tápali v temnotě beze světla, ano, zavádí je jako opilého.

13

1 Hle, to všechno spatřilo mé oko, mé ucho to vyslechlo, rozumím tomu.
2 Co víte vy, to vím také, nejsem zpozdilejší než vy.
3 Ano, budu mluvit se Všemocným, obhájit se chci před Bohem.
4 Ale vy jste šiřitelé klamu, lékaři k ničemu, vy všichni.
5 Kéž byste konečně zmlkli, bylo by to od vás moudré.
6 Slyšte, jak se budu hájit, důvody mých rtů sledujte s pozorností.
7 To v zájmu Boha mluvíte podlost, mluvíte lest kvůli němu?
8 Chcete se zastávat Boha nebo vést spor místo něho?
9 Bude-li vás zkoumat, dopadnete dobře? Či ho chcete obloudit, jako lze obloudit člověka?
10 Tvrdě vás potrestá, budete-li jednat pokoutně a stranit.
11 Což vás neohromí jeho vznešenost, nepadne na vás strach z něho?
12 Vaše připomínky jsou pořekadla z popela, čím se oháníte, je pouhá hlína.
13 Zmlkněte přede mnou, ať mohu mluvit, pak ať se přese mne přežene cokoli.
14 Chci nasadit svou kůži, dát svůj život v sázku.
15 I kdyby mě zabil a já už neměl co očekávat, přece bych chtěl před ním obhájit své cesty.
16 Vždyť on je má spása. Rouhač k němu nemá přístup.
17 Slyšte, slyšte mou řeč, dopřejte sluchu tomu, co vám sdělím.
18 Hleďte, předkládám svou při, vím, že budu uznán spravedlivým.
19 Kdo chce se mnou vésti spor? Budu-li mlčet, zhynu.
20 Jen dvojí mi, Bože, nečiň, a nebudu se před tebou skrývat:
21 Vzdal ode mne svoji ruku a strach z tebe ať mě nepřepadá.
22 Zavolej, a já se ozvu, nebo budu mluvit já, a odpovíš mi.
23 Kolik je mých nepravostí a mých hříchů? Dej mi poznat mou nevěrnost a hřích.
24 Proč skrýváš svou tvář a pokládáš mě za svého nepřítele?
25 Chceš postrašit odvátý list, honit suché stéblo?
26 Věru, znamenáš si na mě trpké věci, přičítáš mi nepravosti mého mládí,
27 svíráš do klády mé nohy, dáváš pozor na všechny mé stezky, zanášíš si každou šlápotu mých nohou.
28 Člověk se rozpadá jako něco zetlelého, jako přikrývka rozežraná moly.

14

1 Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sytosti.
2 Jako květ vzejde a zvadne, prchá jako stín a neobstojí.
3 Přesto na něj upíráš svůj zrak a přivádíš mě na soud s tebou.
4 Kdo dokáže, aby čisté vzešlo z nečistého? Vůbec nikdo.
5 Jestliže jsou stanoveny jeho dny, počet jeho měsíců je ve tvé moci, nepřekročí cíl, jejž jsi mu vytkl.
6 Odvrať od něho své oči , ať si pooddechne jako nádeník, který je rád, že má den za sebou.
7 Stromu zbývá aspoň naděje, že i když podťat, začne rašit znovu a že jeho výhonky růst nepřestanou,
8 byť odumřel jeho kořen v zemi a na prach ztrouchnivěl jeho pařez.
9 Jak ucítí vodu, pučí znovu, rozvětví se jako mladý stromek.
10 Zemře-li muž, rozpadne se. Zhyne-li člověk, kam se poděl?
11 Z moře se vytratí vody, řeka opadne a vyschne;
12 člověk ulehne a nepovstane a dokud nebesa budou, neprocitne, ze spánku se neprobudí.
13 Kéž bys mě skryl v podsvětí a schoval mě, než pomine tvůj hněv, stanovil mi lhůtu a pamatoval na mě.
14 Kdyby mohl ožít muž, jenž zemřel, čekal bych po všechny dny své služby, až budu vystřídán.
15 Zavolal bys a já bych se ozval, až se ti zasteskne po díle tvých rukou.
16 A kdybys pak počítal mé kroky, nedbal bys už mého hříchu,
17 zapečetěna by byla do uzlíku má nevěrnost, moji nepravost bys zastřel.
18 Také hora se rozpadne a zřítí, i skála se pohne z místa;
19 voda kameny omílá, svým proudem odplaví prach země; tak ničíš naději člověka.
20 Dotíráš na něho vytrvale, dokud neodejde, měníš jeho tvář a vyhostíš ho.
21 Neví, jsou-li jeho synové ve cti, není mu známo, jsou-li v nevážnosti.
22 Tělo bolestmi ho souží, sám nad sebou truchlí."

15

1 Na to navázal Elífaz Témanský slovy:
2 "Může moudrý člověk hlásat tak naduté vědomosti, naplnit si břicho větrem od východu?
3 Obhajovat se slovem, jež k ničemu není, řečmi, které neprospějí?
4 Ty sám porušuješ bázeň Boží , rozjímat před Bohem znemožňuješ.
5 Tvá ústa jsou zajedno s tvou nepravostí, jazyk chytrácký jsi zvolil.
6 Ne já, nýbrž tvá ústa tě usvědčují ze svévole, tvoje rty vypovídají proti tobě.
7 Jsi snad zrozen jako první z lidí, přišels na svět dříve než pahorky?
8 Vyslechls důvěrný rozhovor Boží, že strhuješ jen na sebe moudrost?
9 Co víš, abychom to nevěděli, čemu rozumíš, a nám to není známé ?
10 Šedivý i kmet jsou mezi námi, věkem ctihodnější než tvůj otec.
11 Boží útěchy jsou tobě málo, když láskyplně s tebou mluví?
12 Co tě připravuje o rozum? Proč blýskáš očima?
13 Svým duchem se stavíš proti Bohu, vypouštíš z úst nehorázná slova.
14 Co je člověk? Je snad bez poskvrny? Což může být spravedlivý, kdo se zrodil z ženy?
15 Hle, on ani na své svaté nedá a nebesa nejsou v jeho očích bez poskvrny,
16 což teprve ohavný a zvrhlý člověk, který pije podlost jako vodu?
17 Poslouchej mě, co ti sdělím. Budu ti vyprávět, co jsem uzřel,
18 co hlásali moudří, co jim netajili jejich otcové,
19 ti, jimž jediným byla dána země, takže cizák mezi nimi nepřecházel:
20 Svévolník se úzkostlivě chvěje po všechny dny, hrůzovládci počet jeho let je ukryt.
21 Jeho uši slyší zvuk strašlivých zvěstí, v čas pokoje přijde na něj zhoubce.
22 Nevěří, že by se z temnot vrátil – je vyhlédnut pro meč.
23 Poplašeně bloudí, že není chléb, ví, že je mu připraven den temnot.
24 Soužení a úzkosti ho přepadají, dotírají na něho jako král k útoku připravený,
25 neboť vztáhl ruku proti Bohu, počínal si vyzývavě proti Všemocnému,
26 rozběhl se proti němu se skloněnou šíjí, pod hustým krunýřem svých štítů.
27 Svoji tvář zahalil tukem, ztučněl na slabinách.
28 Usadil se ve zničených městech, v neobývatelných domech, hrozících zřícením.
29 Nezůstane bohatý a jeho statek neobstojí, jeho majetek se na zemi nerozmůže.
30 Nevyjde z temnot, jeho výhonek sežehne plamen; sám zajde dechem svých úst.
31 Ač nevěří v šalebnost, bude jí zaveden, výměnou sklidí zase jen faleš.
32 Než vyprší jeho den, plné odměny se dočká, jeho ratolest se nebude zelenat,
33 bude jako vinná réva, když shazuje nedozrálé hrozny, nebo jak oliva shazující květy.
34 Spolek rouhačů zůstane neplodný, oheň zhltá stany úplatkářů;
35 plodí trápení a rodí ničemnosti, jejich lůno připravuje lest."

16

1 Jób na to odpověděl:
2 "Slyšel jsem už mnoho podobného, těšíte mě všichni jen trápením.
3 Kdypak skončí to mluvení do větru? Co tě rozjitřuje, že tak odpovídáš?
4 Také bych mohl mluvit jako vy, kdybyste vy byli na mém místě, ohánět se proti vám slovy, potřásat nad vámi hlavou.
5 Já bych vám však svými ústy dodával odvahu, svými rty bych šetrně projevil soustrast.
6 Promluvím-li, nezůstanu ušetřen bolesti, když od toho upustím, co ztratím?
7 Naplňuje mě teď, Bože , malomyslností, že jsi zpustošil celou mou pospolitost.
8 Zasáhl jsi mě, mám na to svědka, je jím má vychrtlost, ta mi to do očí dokazuje.
9 Jeho hněv mě rozsápal, zanevřel na mě, skřípe na mě svými zuby; můj protivník zaostřuje na mě svůj zrak.
10 Dokořán na mě otvírají ústa, potupně mě políčkují a všichni se na mě hrnou.
11 Bůh mě dal v plen padouchovi, napospas mě vydal spárům svévolníků.
12 Žil jsem poklidně, on však mnou zacloumal, uchopil mě za šíji a roztříštil mě; učinil mě svým terčem.
13 Obklíčili mě jeho střelci, nelítostně roztíná mé ledví, moji žluč vylévá na zem.
14 Drásá mě, jsem celý rozdrásaný, doráží na mě jako bohatýr.
15 Na svou zjizvenou kůži jsem si vzal žínici, svůj roh jsem do prachu sklonil.
16 Tvář mi opuchla od pláče, na má víčka padlo šero smrti,
17 ač násilí na mých rukou nelpí a má modlitba je ryzí.
18 Země, krev mou nepřikrývej, můj křik ať nenajde místa klidu !
19 Ale nyní, hle, mám svědka na nebesích, můj přímluvce je na výšinách.
20 Ať se mi přátelé posmívají, moje oko hledí v slzách k Bohu.
21 Kéž je muži dáno hájit se před Bohem, lidskému synu před jeho bližním.
22 Vždyť až přejde počet mých let, půjdu stezkou, z níž se nenavrátím.

17

1 Na duchu jsem zlomen, mé dny dohasly, jen hrob mi zbývá .
2 Co posměšků zakouším, stále mě napadají, oka nezamhouřím.
3 Slož u sebe za mě záruku, kdo jiný by se zaručil rukoudáním?
4 Jejich srdce prozíravosti jsi zbavil, a proto je nevyvýšíš.
5 Přátelům se pochlebuje, vlastním synům vypovídá zrak.
6 Učinil mě pořekadlem lidu, tím, na nějž se plivá.
7 Můj zrak pohasl hořem, všechny mé údy jsou už jen stín.
8 Poctiví nad tím žasnou, nevinný je pobouřen rouhačem.
9 Spravedlivý se však přidrží své cesty, kdo má čisté ruce, bude ještě odvážnější.
10 Vy všichni, obraťte se a pak přijďte, moudrého však mezi vámi nenacházím.
11 Mé dny pomíjejí, moje záměry se hatí, přání mého srdce ztroskotala .
12 Noc vydávají za den, mluví o světle, kde temnota je blízko.
13 I kdybych měl naději, podsvětí bude mým domem, lože si ustelu ve tmách.
14 Jámě řeknu: ‚Tys můj otec,' červům: ‚Matko má, má sestro.'
15 Kde mám jakou naději a splnění mé naděje kdo spatří?
16 Závory podsvětí zapadnou, až se spolu do prachu uložíme."

18

1 Na to navázal Bildad Šúchský slovy:
2 "Jak dlouho ještě povedete tyhle řeči? Rozvažte to a pak budem mluvit.
3 Proč jsme ceněni jak dobytek, jsme snad nečistí ve vašich očích?
4 Ty, který sám sebe v hněvu rozsápáváš, kvůli tobě má být opuštěna země, má se skála přemístit ze svého místa?
5 Avšak světlo svévolníka zhasne, plamen jeho ohně nezazáří,
6 světlo v jeho stanu ztemní, zhasne nad ním jeho kahan.
7 Těsno bude jeho rázným krokům, vlastní plány přivedou ho k pádu,
8 nohama se zaplete do sítě, prochází se po pletivu nad pastí ,
9 za patu se chytí do osidla, zadrhne se kolem něho smyčka.
10 Na zemi je ukryt na něj provaz, nástraha na něho na pěšině.
11 Ze všech stran ho přepadají hrůzy, ženou se mu v patách.
12 Ať vychrtne jeho síla, bědy ať mu připraví pád!
13 Ať po kusech sžírá jeho kůži, ať mu Kníže smrti pozře údy.
14 Vytržen z bezpečí svého stanu musí kráčet v náruč Krále hrůzy.
15 V jeho stanu se zabydlí, co mu nepatřilo, po jeho příbytku bude roztroušena síra.
16 Zdola mu uschnou kořeny a svrchu mu uvadnou větve.
17 Jeho památka vymizí ze země, nezůstane po něm nikde jméno.
18 Vyženou ho ze světla do temnot, zapudí ho pryč ze světa.
19 Nezůstane mu nástupce a následník v jeho lidu, z místa, kde pobývá, nikdo nevyvázne.
20 Nad jeho dnem strnou děsem na západě, na východě se jich zmocní hrůza.
21 Tak to dopadne s příbytky bídáků, s místem, kde neznali Boha."

19

1 Jób na to odpověděl:
2 "Jak dlouho ještě mě budete trápit a mučit svými řečmi?
3 Nejméně desetkrát už jste mi utrhali na cti. Vy se nestydíte se mnou tak nestoudně jednat?
4 I kdybych opravdu chybil, mé pomýlení zůstane na mně.
5 Chcete se opravdu nade mne vynášet a tupit mě svými domluvami?
6 Uznejte přece, že mi Bůh křivdí, zatáhl kolem mne loveckou síť.
7 Úpím-li pro násilí, zůstávám bez odpovědi, o pomoc volám a zastání není.
8 Mou cestu zahradil zdí, že nemohu projít, mé stezky obestřel temnem.
9 Mou slávu ze mne svlékl a sňal korunu z mé hlavy.
10 Ze všech stran mě boří, abych zašel, vyvrátil mou naději jako strom.
11 Rozpálil se na mě hněvem, považuje mě za svého protivníka.
12 Společně přitáhly jeho houfy, navršily proti mně svou cestu a táboří kolem mého stanu.
13 Mé bratry ode mne vzdálil, moji známí se mi odcizili,
14 moji příbuzní mě opustili, kdo se ke mně znali, zapomněli na mě.
15 Hosté mého domu i mé služky mě pokládají za cizího, v jejich očích jsem cizozemec.
16 Když zavolám na otroka, neodpoví, svými ústy se ho musím doprošovat.
17 Můj dech se oškliví i mé ženě, vlastním dětem páchnu.
18 I padouši se mě štítí, když chci povstat, spílají mi,
19 všichni moji důvěrní přátelé si mě hnusí, ti, které jsem miloval, se ke mně obracejí zády .
20 Jsem vyzáblý, kost a kůže, vyvázl jsem jenom s kůží kolem zubů.
21 Smilujte se, smilujte se nade mnou, přátelé moji, neboť se mě dotkla ruka Boží.
22 Proč mě pronásledujete jako Bůh a nemůžete se nasytit mého masa?
23 Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis
24 rydlem železným a olovem, do skály trvale vytesány!
25 Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem.
26 A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha,
27 já ho uzřím, pro mne tu bude , mé oči ho uvidí, ne někdo cizí, mé ledví po tom prahne v mém nitru.
28 Říkáte: ‚Jak ho chytit?' Ve mně prý je příčina všeho.
29 Lekejte se meče. Mečem na nepravosti je rozhořčení. Poznáte soud Všemocného ."

20

1 Na to navázal Sófar Naamatský slovy:
2 "Jak tak o tom přemítám, musím odporovat, proto abych si pospíšil.
3 Důtku, jež mě uráží, vyslechnout musím, ale můj rozumný duch mi velí odpovědět.
4 Což nevíš, že je to tak odjakživa, od chvíle , co byl člověk postaven na zemi,
5 že plesání svévolníků trvá krátce a radost rouhačů jen okamžik?
6 I když ve své povznesenosti se vypíná až k nebi a jeho hlava se dotýká oblaků,
7 navždy zanikne tak jako jeho výkal, a kdo jej vídali, řeknou: ‚Kde je?'
8 Odlétne jak sen a nenajdou ho, bude zaplašen jako vidění noční.
9 Oko, jež ho spatřovalo, už ho nezahlédne , nikdo ho na jeho místě neuvidí.
10 Jeho synové se budou chtít zalíbit nuzným, vlastníma rukama vrátí, co svou silou získal .
11 I když jeho kosti jsou plny mladistvé svěžesti, i ta s ním ulehne do prachu.
12 Aťsi mu zloba připadá v ústech sladká a přechovává ji pod jazykem,
13 kochá se v ní, nevzdá se jí, zadržuje ji na svém patře,
14 jeho pokrm se mu v útrobách změní, stane se mu ve vnitřnostech zmijím jedem.
15 Nahltal se majetku, ale vyzvrátí jej, Bůh mu jej vyžene z břicha.
16 Bude sát zmijí jed, hadí jazyk ho zabije.
17 Nebude se dívat na tekoucí vody , na řeky, potoky medu a mléka.
18 Výtěžek vrátí, nezhltne jej , nad ziskem z obchodu nebude jásat.
19 Odstrkoval a opouštěl nuzné, uchvátil dům, ač jej nestavěl.
20 V nitru však nepoznal klidu, to, po čem dychtil, ho nezachrání.
21 Před jeho žravostí nic neobstálo, proto jeho blahobyt nebude trvalý.
22 I při nejhojnějším nadbytku mu bude úzko, dopadnou na něho ruce všech bědných.
23 Jen ať si plní své břicho, Bůh na něho sešle svůj planoucí hněv, jeho útroby zasáhne prškou šípů .
24 Bude prchat před železnou zbrojí a prostřelí ho bronzový luk.
25 Střela pronikne mu zády, blesk jeho žlučí; zajde obklopen přízraky.
26 Všechna temnota je pro něj uchována, pohltí ho oheň, který nerozdmýchal člověk , zle dopadne v jeho stanu i ten, kdo vyvázl.
27 Nebesa zjeví jeho nepravost a země povstane proti němu.
28 Výnos jeho domu se přestěhuje jinam , rozplyne se v den Božího hněvu.
29 To je úděl svévolného člověka, určený Bohem, Bohem mu přiřčené dědictví."

21

1 Jób na to odpověděl:
2 "Poslouchejte dobře mou řeč, potěšíte mě tím.
3 Strpte, abych též promluvil; až domluvím, posmívej se.
4 Týká se mé lkání jen člověka? Což nemám důvod být netrpělivý?
5 Obraťte se ke mně, užasnete; dejte si na ústa ruku:
6 Když se rozpomínám, jsem naplněn hrůzou, mého těla se zmocňuje zděšení.
7 Proč naživu zůstávají svévolníci? Dožijí se vysokého věku, rozmohou se, kupí statky,
8 své potomstvo mají pevně kolem sebe, své potomky mají před očima,
9 v jejich domech je pokoj beze strachu, Boží hůl na ně nedopadá.
10 Jejich býk nebývá připouštěn nadarmo, jejich kráva se otelí a nezmetá.
11 Vypouštějí jako stádo své nezvedence a jejich děti skotačí.
12 Hulákají při bubínku a citeře a radují se za zvuku flétny.
13 Tráví své dny v pohodě a do podsvětí sestupují v mžiku.
14 Bohu říkají: ‚Jdi pryč od nás, nechcem o tvých cestách vědět.
15 Kdo je Všemocný, že mu máme sloužit, co nám prospěje obracet se na něj?'
16 Avšak svůj blahobyt nemají v svých rukou. Nechť jsou mi vzdáleny záměry svévolníků.
17 Jak náhle hasne kahan svévolníků a přicházejí na ně bědy! Bůh jim dá za úděl útrapy v svém hněvu,
18 jsou jak sláma ve větru a jako plevy uchvácené vichrem.
19 Bůh prý uchovává jejich ničemnosti jejich synům. Kéž splatí přímo jemu, aby to poznal!
20 Kéž na vlastní oči spatří svou bídu, vypije si kalich rozhořčení Všemocného.
21 Zajímá ho, co se stane s jeho domem po něm, když je počet jeho měsíců odměřen?
22 Bude někdo učit Boha vědomostem? On soudí přece i vysoko postavené.
23 Jeden zemře v plném květu, zcela bezstarostný, klidný,
24 jeho dížka je plná mléka a jeho kosti jsou prosáklé morkem.
25 Druhý zemře s hořkou duší, aniž okusil co dobrého.
26 Společně ulehnou do prachu a pokryjí je červi.
27 Hle, já vím, co zamýšlíte, vaším záměrem je způsobit mi příkoří.
28 Říkáte zajisté: ‚Kde je dům urozeného? Kde je stan, v němž přebývali svévolníci?'
29 Což jste se neptali mimojdoucích, neporozuměli jste jejich znamením?
30 V den běd bude zlý ušetřen, bude odnesen v den hrozné prchlivosti.
31 Kdo mu vytkne jeho cestu, kdo mu odplatí za to, co napáchal?
32 Až bude odnesen do hrobky, nad jeho rovem se bude bdít.
33 Hroudy v jámě budou mu lehké; potáhnou se za ním všichni lidé, bude jich před ním bezpočet.
34 Jak mě chcete těšit takovými přeludy? Vaše odpovědi – samá věrolomnost."

22

1 Na to navázal Elífaz Témanský slovy:
2 "Znamená před Bohem něco muž? Věru, prozíravý dbá na svoje činy .
3 Což se Všemocný zajímá o tvou spravedlnost, jsou mu tvoje bezúhonné cesty ziskem?
4 Trestá tě snad za to, že se ho bojíš, za to s tebou vchází v soud?
5 Tvá zloba je velká, tvá nepravost nekonečná.
6 Bezdůvodně jsi bral zástavu od bratří, svlékal jsi z nich šat a nechával je nahé,
7 znaveného neosvěžils vodou, hladovému odepřel jsi chleba.
8 Země patří tomu, kdo má pevnou paži, bude na ní sídlit ten, koho Bůh milostivě přijal.
9 Tys však s prázdnou posílal pryč vdovy, paže sirotků jsi drtil.
10 Proto jsou kolem tebe osidla, náhlý strach tě plní hrůzou,
11 pro tmu nevidíš a spousty vod tě přikrývají.
12 Což není Bůh vysoko nad nebesy? Pohleď vzhůru na hvězdy, jak jsou vyvýšeny.
13 A ty říkáš: ‚Copak Bůh ví, skrze temné mrákoty co může soudit?
14 Oblaka ho zahalují, takže nevidí; prochází se kdesi po obvodu nebes.'
15 Chceš se držet stezky dávnověku, po níž chodívají mužové propadlí ničemnostem,
16 kteří byli zasaženi, ačkoli čas nenadešel , proudem zatopeni do základů?
17 Říkávali Bohu: ‚Jdi pryč od nás.' Co jiného jim měl Všemocný udělat?
18 Jejich domy naplňoval blahobytem. Nechť jsou mi vzdáleny záměry svévolníků!
19 Spravedliví to uvidí a zaradují se, nevinný se jim vysměje:
20 ‚Zničeni jsou ti, kdo na nás útočili, a co po nich zbylo, pozřel oheň.'
21 Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje. Vzejde ti z toho jen užitek.
22 Přijímej z jeho úst naučení, vkládej si do srdce jeho slova.
23 Vrátíš-li se k Všemocnému, budeš vybudován, vzdálíš-li od svého stanu podlost.
24 Odlož do prachu svá zlatá zrnka, mezi potoční skaliska ofírské zlato .
25 Pak bude Všemocný sám tvým zlatem, bude ti hromadou stříbra.
26 Ve Všemocném najdeš svoje blaho, budeš pozvedat svoji tvář k Bohu.
27 Budeš-li ho prosit, vyslyší tě, a ty budeš plnit svoje sliby.
28 Rozhodneš-li se pro něco, stane se tak, a na tvých cestách bude zářit světlo.
29 Až budou jiní poníženi, řekneš: ‚Ó pýcho!' Bůh zachrání ty, kdo klopí oči.
30 Zachrání toho, kdo není bez viny; bude zachráněn pro čistotu tvých rukou."

23

1 Jób na to odpověděl:
2 "Také dnes zní moje lkání vzpurně, vzdychám pod rukou, která mě tíží.
3 Kéž bych věděl, kde ho najdu. Vydal bych se k jeho sídlu,
4 předložil bych mu svou při a plno důkazů by podala má ústa.
5 Chtěl bych vědět, jakými slovy by odpověděl, porozumět tomu, co mi řekne.
6 Ukáže svou velkou moc, až povede spor se mnou? Nikoli, jistě by mi dopřál sluchu .
7 Jako přímý bych se před ním obhajoval, navždy unikl bych svému soudci.
8 Půjdu-li vpřed, není nikde, jestliže zpět, též ho nepostřehnu,
9 jestliže něco učiní vlevo, neuzřím ho , skryje-li se vpravo, neuvidím to .
10 Zato on zná moji cestu; ať mě zkouší, vyjdu jako zlato.
11 Má noha se přidržela jeho kroků, držel jsem se jeho cesty, neodchýlil jsem se,
12 od příkazů jeho rtů jsem neodstoupil, řeči jeho úst jsem střežil víc než vlastní cíle.
13 Rozhodne-li se k čemu, kdo to zvrátí? Udělá, co se mu zachce.
14 Jistě splní, co mi určil, má k tomu dost moci .
15 Proto se ho hrozím, chci mu porozumět, ale mám z něho strach.
16 Bůh naplnil úzkostí mé srdce, Všemocný mě naplnil hrůzou.
17 Jen proto jsem v temnotách provždy neumlkl, že se přede mnou zahalil mračnem.

24

1 Když nejsou před Všemocným skryty časy, proč ti, kdo ho znají, jeho dny nepostřehnou?
2 Mocní posouvají mezníky, pasou uchvácené stádo,
3 odvádějí osla sirotkům a vdově berou býka do zástavy,
4 ubožáky odstrkují z cesty; musejí se skrývat všichni utištění v zemi.
5 Ti jsou jak divocí oslové v poušti: vycházejí za svou prací, za úsvitu hledají si pokrm, v pustině hledají chléb pro omladinu.
6 Sklízejí z pole, jež není jejich, oberou vinici svévolníka.
7 Nocují nazí, protože nemají oděv ani přikrývku v chladu;
8 prudkými horskými dešti promočeni nemají útočiště, ke skále se tisknou.
9 Tamti uchvacují sirotka od prsu, vymáhají zástavu od utištěného.
10 Tito chodí nazí, bez oděvu, hladoví snášejí cizím snopy;
11 mezi jejich zídkami lisují olej, šlapou ve vinných lisech a mají žízeň,
12 ston umírajících zaznívá z města, prokláni volají o pomoc. Avšak tyto nepatřičnosti Bůh nepůsobí.
13 Tamti se bouří proti světlu, neznají se k Božím cestám, nesetrvávají na jeho stezkách.
14 Za světla povstává vrah a vraždí utištěného ubožáka, i v noci se plíží jako zloděj.
15 Též oko cizoložníka se drží v přítmí, říká: ‚Nikdo mě nespatří,' tvář si zahaluje rouškou.
16 Za tmy se do domů vloupávají, za dne se zamykají, o světle nechtějí vědět.
17 Jim všem je jitro šerem smrti, s hrůzami šeré smrti se znají.
18 Takového rychle vezme voda, jeho úděl na zemi je zlořečený, neobrací se na cestu do vinic.
19 Suchopár a žár pohlcuje sněhové vody a podsvětí ty, kdo hřeší.
20 Ať na něho zapomene i matčino lůno, ať si na něm pochutnají červi; nebude ho nikdy vzpomenuto. Podlost bude roztříštěna jako dřevo.
21 Odírá neplodnou, která nerodí, a vdově neprokáže dobrodiní.
22 I vznešené zachovává Bůh svou mocí; povstane- li , nikdo si není životem jist.
23 Dopřává člověku bezpečí a on se má oč opřít, ale oči má upřené na jejich cesty.
24 Nakrátko jsou povýšeni a už zanikají, sehnuti jsou jako ti, co hynou, vadnou jako vršky klasů.
25 Není tomu tak? Kdo obviní mě ze lži? Kdo moji řeč za nic nemá?"

25

1 Na to navázal Bildad Šúchský slovy:
2 "Vladařství a strach jsou v ruce toho, jenž na svých výšinách působí pokoj.
3 Je možno jeho houfy sečíst? Nad kým nevzchází jeho světlo?
4 Což může člověk být před Bohem spravedlivý a čistý ten, kdo se zrodil z ženy?
5 Jestliže ani měsíc nesvítí jasně, nejsou-li ani hvězdy čisté před jeho zrakem,
6 což teprve lidský červ, lidský syn, červíček pouhý !"
Jób 24

26

1 Jób na to odpověděl:
2 "Jak pomůžeš tomu, komu chybí síla? Jak zachráníš vysílené rámě?
3 Jak poradíš tam, kde chybí moudrost? Jak seznámíš s tím, co skýtá hojnou pomoc?
4 Komu povídáš ta slova? Čí to dech vychází z tebe?
5 Stíny zemřelých se úzkostně chvějí, i vody dole a co v nich přebývá.
6 Podsvětí je před ním obnaženo, říše zkázy nepřikryta.
7 On roztáhl sever nad pustotou, nad nicotou zavěsil zemi,
8 vody zabaluje do oblaků, mračno pod nimi se neprotrhne;
9 svůj trůn zahaluje, rozprostírá nad ním oblak.
10 Na vodní hladině vykroužil obzor, kde končí světlo i tma.
11 Sloupy nebes se chvějí a trnou, když okřikne vody ;
12 svou mocí vzdouvá moře, svou rozumností Netvora zdolal.
13 Jeho duch dal nebesům velkolepost, jeho ruka proklála útočného hada.
14 Hle, to je jen část jeho cest; zaslechli jsme o něm pouhý šelest, kdo může porozumět hřímání jeho bohatýrské síly?"

27

1 Jób pak pokračoval v pronášení svých průpovědí takto:
2 "Jakože živ je Bůh, on upírá mi právo, Všemocný naplnil hořkostí mou duši.
3 Ale dokud budu dýchat, dokud Boží dech bude v mých chřípích,
4 mé rty nevysloví podlost a můj jazyk nebude hovořit lstivě.
5 Jsem dalek toho prohlásit vás za spravedlivé, dokud nezhynu, své bezúhonnosti se nevzdám,
6 setrvám ve spravedlnosti a neochabnu, srdce nebude mě hanět za žádný můj den.
7 Můj nepřítel však ať je na tom jako svévolník, a ten, kdo proti mně povstává, jako bídák.
8 Jakou naději na zisk má rouhač, vezme-li mu Bůh život?
9 Bude Bůh poslouchat jeho křik, až bude v tísni?
10 Najde blaho ve Všemocném, bude přivolávat Boha v každém čase?
11 Chci vás poučit o Boží moci, netajit, jak tomu je s Všemocným.
12 Hle, sami jste to všichni uzřeli, proč se tedy oddáváte přeludům?
13 Toto je před Bohem úděl člověka svévolného, dědictví ukrutníků, jež dostanou od Všemocného:
14 Rozmnoží-li se jejich synové, přijde na ně meč, jejich potomci se nenasytí chlebem;
15 ty, co vyváznou, ty pohřbí smrt, jejich vdovy nebudou je oplakávat.
16 Kdyby někdo nakupil stříbra jak prachu a navršil oděvů jak hlíny,
17 co navrší, to oblékne spravedlivý a stříbro připadne nevinnému.
18 Svůj dům postavil jako mol, jako chatrč, kterou si udělal hlídač.
19 Boháč ulehne a už se nesebere, než rozevře oči, nebude tu.
20 Hrůzy ho dostihnou jako příval vod, vichřice ho zachvátí v noci,
21 odnese ho východní vítr a bude pryč, vichr jej odvane z jeho místa.
22 Tím ho Bůh postihne nelítostně, před jeho rukou bude marně prchat.
23 Budou nad ním tleskat rukama a ušklíbnou se nad místem, kde býval."

28

1 Stříbro má své naleziště a zlato místo, kde se čistí,
2 železo se získává z prachu, z rudy se taví měď.
3 Člověk překonává tmu, prozkoumává v říši šeré smrti temný kámen do každého koutku.
4 Proráží šachtu daleko od místa, kde přebývá. Zapomenuti, bez půdy pod nohama, na laně se houpou a kývají, vzdáleni lidem.
5 Země, z níž vzchází chléb, je vespod zpřevracena jakoby ohněm;
6 v jejím kamení je ložisko safírů, jsou v něm i zlatá zrnka.
7 Dravý pták tam nezná stezku, oko luňáka ji nezahlédne,
8 mládě šelmy po ní nešlapalo, lev po ní nevleče kořist.
9 Člověk vztáhl ruku po křemeni, hory zpřevracel až do základů,
10 do skal vytesal štoly, jeho oko spatřilo kdejaký skvost,
11 zamezil prosakování proudících vod, a co se tají v zemi , vynáší na světlo.
12 Ale moudrost, kde se najde? Kde je místo rozumnosti?
13 Člověk nezná její cenu, v zemi živých se nenajde.
14 Propastná tůň praví: ‚Ve mně není,' moře říká: ‚Já ji nemám.'
15 Nelze ji získat za lístkové zlato, její hodnota se nevyváží stříbrem,
16 nemůže být zaplacena ofírským zlatem, vzácným karneolem či safírem.
17 Nedá se srovnat se zlatem či se sklem ani směnit za věci z ryzího zlata,
18 natož za korál a křišťál; moudrost má větší cenu než perly.
19 Nedá se srovnat s kúšským topasem, nedá se zaplatit nejčistším zlatem.
20 Odkud tedy přichází moudrost? Kde je místo rozumnosti?
21 Je utajena před očima všeho živého, zahalena i před nebeským ptactvem.
22 Říše zkázy a smrt říkají: ‚Pouze jsme zaslechly pověst o ní.'
23 Jenom Bůh rozumí její cestě, on zná také její místo,
24 neboť on dohlédne až do končin země, vidí vše, co je pod nebem.
25 Když větru udělil prudkost a vody odměrkou změřil,
26 když dešti stanovil cíl a cestu bouřnému mračnu,
27 hned tehdy ji viděl a vyprávěl o ní, učinil ji nepohnutelnou a také ji prozkoumal
28 a řekl člověku: ‚Hle, bát se Panovníka, to je moudrost, vystříhat se zlého, toť rozumnost.'

29

1 Jób pak pokračoval v pronášení svých průpovědí takto:
2 "Kéž by mi bylo jako za předešlých měsíců, jako za dnů, kdy mě Bůh střežil,
3 kdy jeho kahan mi nad hlavou zářil a já jsem temnotou šel v jeho světle,
4 jako se mi vedlo za dnů mé svěžesti, kdy můj stan byl místem důvěrného rozhovoru s Bohem,
5 kdy ještě Všemocný byl při mně a kolem mne moje čeleď,
6 kdy se mé nohy koupaly ve smetaně a skála mi vylévala potoky oleje.
7 Když jsem procházel branou vzhůru k městu, abych na náměstí zaujal své místo,
8 mladíci, jak mě viděli, ztichli, kmeti povstávali a zůstali stát,
9 velmoži se vystříhali řečí, kladli si na ústa ruku,
10 hlas vévodů tichl, jazyk jim přilnul k patru.
11 Čí ucho o mně slyšelo, ten mi blahořečil, a oko, které mě vidělo, svědčilo pro mě,
12 že jsem utištěného zachránil, když volal o pomoc, i sirotka, který neměl, kdo by mu pomohl.
13 Žehnání hynoucího se snášelo na mne a srdce vdovy jsem pohnul k plesání.
14 Oblékal jsem spravedlnost, to byl můj oděv; jak říza a turban bylo mi právo.
15 Slepému jsem byl okem a kulhavému nohou,
16 ubožákům jsem byl otcem, spor neznámých jsem rozsuzoval,
17 bídákovi jsem však zvyrážel tesáky, ze zubů mu vyrval kořist.
18 Říkal jsem: ‚Zahynu se svým hnízdem a rozmnožím své dny jako Fénix.
19 Můj kořen se rozloží při vodách, na mém větvoví bude nocovat rosa.
20 Moje sláva se mi bude obnovovat a můj luk v mé ruce bude stále pružný.'
21 Poslouchali mě a na mě čekávali, umlkali při mé radě;
22 po mém slovu už nic neměnili, má řeč na ně kanula jak rosa .
23 Čekávali na mě jako na déšť, otvírali ústa jak po jarním dešti.
24 Usmíval jsem se na ně, když ztráceli víru, a oni neodmítali světlo mé tváře.
25 Když jsem volil cestu k nim, seděl jsem v čele, bydlel jsem jako král mezi houfy, jako ten , kdo těší truchlivé.

30

1 Avšak nyní se mi vysmívají ti, kteří jsou mladší než já, jejichž otců jsem si vážil tak málo, že jsem je nestavěl ani ke svým ovčáckým psům.
2 K čemu je mi síla jejich rukou, když zhynula jejich svěžest?
3 Nouzí a hladověním vyčerpáni ohlodávají suchopár od včerejška pustý, zpustošený,
4 trhají lebedu mezi křovím a kořen kručinky jim je chlebem.
5 Byli vypuzeni z obce, pokřikovali za nimi jako za zlodějem;
6 musejí bydlet ve srázných úvalech, v podzemních slujích a pod útesy,
7 hýkají v křoví, zalezlí pod kopřivami,
8 bloudové, bezejmenní, ze země vymrskaní.
9 A teď jsem jim předmětem popěvků a řečí;
10 hnusí si mě a vzdalují se ode mne, nestydí se mi do tváře plivat.
11 Bůh rozvázal mé stanové lano, pokořil mě, a oni všechny zábrany odhodili.
12 Vyvstávají z pravé strany jako roj, podrážejí mi nohy, navršili proti mně cesty svých běd,
13 rozkopali moji stezku, usilují o můj pád a nebrání jim nikdo.
14 Jakoby širokou průrvou přicházejí, valí se uprostřed trosek.
15 Proti mně se obrátily hrůzy, jako vítr pronásledují mě za šlechetnost, jako oblak odplynula moje spása.
16 A nyní je vylita má duše ve mně, chopily se mě dny pokoření.
17 V noci mě bodá v kostech, hlodá mě bolest neutuchající.
18 Pro úpornou bolest se změnil můj oděv, sevřela mě jako pás suknici;
19 jsem smeten do bláta, podoben prachu a popelu.
20 Volám k tobě o pomoc, a ty mi neodpovídáš, stojím tu , měj pro mě pochopení.
21 Změnil ses mi v krutého protivníka , strojíš mi úklady svou mocnou rukou.
22 Unášíš mě větrem jako na voze, až mě opouštějí smysly.
23 Vím, že mě předáš smrti, přivedeš do domu, kde se setká všechno živé.
24 Nikdo nepodá ruku do sutin, kdyby z nich hynoucí o pomoc volal.
25 Neplakal jsem snad za krušných dnů, nestaral jsem se o ubožáka?
26 Dobro jsem s nadějí očekával, a přišlo zlo, čekal jsem na světlo, a přišlo mračno.
27 Mé útroby neklidně vřou, mám před sebou dny utrpení.
28 Chodím zarmoucen, ačkoli nepálí slunko, povstávám ve shromáždění a volám o pomoc.
29 Stal jsem se bratrem šakalů, druhem pštrosů.
30 Kůže na mně zčernala, kosti mám horkostí rozpálené.
31 Má citera zní při truchlení, moje flétna při hlasu plačících."

31

1 "Uzavřel jsem smlouvu se svýma očima, jak bych se tedy směl ohlížet za pannou?
2 Jaký je úděl od Boha shůry, dědictví od Všemocného z výšin?
3 Zdali ne bědy pro bídáka a neštěstí pro pachatele ničemností?
4 Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky?
5 Jestliže jsem licoměrně jednal a moje noha spěchala za lstí,
6 ať mě Bůh zváží na vážkách spravedlnosti a pozná mou bezúhonnost.
7 Jestliže se můj krok odchýlil z cesty a mé srdce si šlo za mýma očima nebo poskvrna ulpěla na mých dlaních,
8 ať jiný sní, co zaseju, a moji potomci ať jsou vykořeněni.
9 Jestliže se mé srdce dalo zlákat cizí ženou a já jsem strojil nástrahy u dveří svého druha,
10 ať moje žena jinému mele a jiní ať se sklánějí nad ní.
11 Byla by to přece mrzkost, nepravost hodná odsouzení,
12 byl by to oheň, jenž zžírá v říši zkázy, který do kořenů zničí všechnu mou úrodu.
13 Jestliže jsem porušil právo svého otroka či otrokyně, když se mnou vedli spor,
14 co bych měl udělat, až Bůh povstane, co mu odvětím, až mě bude stíhat?
15 Což ten, který mě učinil v mateřském životě, neučinil i jeho, nebyl to týž, který nás připravil v lůně?
16 Jestliže jsem odmítl nuzákovo přání, oči vdovy nechal hasnout v beznaději
17 a sám pojídal své sousto, aniž z něho též sirotek jedl –
18 ten přec od mládí už se mnou rostl jak u otce, také vdovu jsem od života své matky vodil –,
19 jestliže jsem viděl hynoucího bez oděvu, že se ubožák čím přikrýt nemá,
20 jestliže mi jeho bedra nežehnala za to, že se ohřívá vlnou mých jehňat,
21 jestliže má ruka hrozila sirotkovi, ač jsem v bráně viděl, že mu mohu pomoci,
22 ať mi odpadne lopatka od ramene a paže se mi vylomí z kloubu.
23 Propadl bych jistě strachu, bědám Božím, na nic bych se nevzmohl před jeho vznešeností.
24 Jestliže jsem svou důvěru složil v zlato, třpytivému zlatu říkal: ‚V tebe doufám,'
25 jestliže jsem se radoval, že jsem tak zámožný, že má ruka nabyla úctyhodného jmění ,
26 jestliže jsem viděl světlo sluneční , jak září, a měsíc, jak skvostně pluje po obloze,
27 a mé srdce potají se dalo zlákat, abych polibek svých úst jim rukou poslal ,
28 i to by byla nepravost hodná odsouzení, neboť bych tím zapřel Boha shůry.
29 Jestliže jsem se radoval ze zániku toho, kdo mě nenáviděl, a byl rozjařen, že potkalo ho něco zlého –
30 vždyť jsem nedal svým ústům zhřešit, nevyprošoval jsem si pro něho kletbu,
31 lidé z mého stanu si nestěžovali: ‚Kéž by nám dal trochu masa, nejsme syti,'
32 cizinec nezůstával přes noc venku, pocestnému jsem otvíral dveře –,
33 jestliže jsem po lidsku své přestoupení skrýval, nepravost svou tajně uložil v své hrudi,
34 že bych se byl lekal početného davu a že bych se opovržení lidských čeledí děsil, pak ať zmlknu a nevyjdu ze dveří.
35 Kéž bych měl někoho, kdo by mě vyslyšel! Zde je mé znamení. Ať mi Všemocný odpoví. Můj odpůrce sepsal zápis.
36 Klidně si jej vložím na rameno, ovinu si jej jak věnec.
37 O každém svém kroku mu povím, jako vévoda přistoupím k němu.
38 Jestliže má půda proti mně křičela a její brázdy přitom plakaly,
39 jestliže jsem její sílu spotřeboval bez placení a její vlastníky odbýval,
40 ať místo pšenice vzejde trní, místo ječmene býlí." Zde končí Jóbova slova.

32

1 Tu přestali oni tři muži Jóbovi odpovídat, protože byl ve vlastních očích spravedlivý.
2 Zato vzplanul hněvem Elíhú, syn Berakeela Búzského z čeledi Rámovy; jeho hněv vzplanul proti Jóbovi, protože se pokládal za spravedlivějšího než Bůh.
3 Jeho hněv vzplanul i proti jeho třem přátelům, protože nenašli správnou odpověď a Jóba prohlašovali za svévolníka.
4 Elíhú se slovy k Jóbovi vyčkával, protože ostatní byli věkem starší než on.
5 Elíhú však viděl, že v ústech oněch tří mužů není vhodná odpověď, proto vzplanul hněvem.
6 Na to tedy navázal Elíhú, syn Berakeela Búzského, slovy: "Co se týče let, jsem mladší, kdežto vy jste kmeti, proto jsem se ostýchal a obával vám sdělit, co vím.
7 Řekl jsem si : Ať promluví léta, ti, kteří mají let mnoho, ať s moudrostí seznamují.
8 Avšak je to duch člověku daný , dech Všemocného, jenž lidi činí rozumnými.
9 Nejsou vždycky moudří ti, kdo mají mnoho let , starci nemusejí vždy rozumět právu.
10 Proto říkám: Poslyšte mě. Rovněž já chci sdělit, co vím.
11 Hle, čekal jsem na vaše slova, naslouchal jsem vaší rozumnosti, až co svými slovy vystihnete.
12 Snažil jsem se vám porozumět, avšak Jóba nikdo neusvědčil, žádný z vás neodpověděl na jeho řeči.
13 Neříkejte: ‚My jsme našli moudrost; Bůh ho odvane jak plevu , a ne člověk.'
14 Jób svá slova nezaměřil proti mně, nebudu mu odpovídat vašimi řečmi. –
15 Jsou zděšeni, už neodpovídají, slova jim už došla.
16 Čekám, ale oni nepromluví, stojí tu a neodpovídají.
17 Přispěji tedy já svým dílem, rovněž já chci sdělit, co vím.
18 Jsem naplněn slovy, těsno je duchu v mém nitru.
19 Hle, mé nitro je jako víno, které nemá průduch, jako nové měchy, jež pukají.
20 Musím mluvit, aby se mi ulevilo; otevřu rty a odpovím.
21 Nebudu nikomu stranit, nechci nikomu lichotit;
22 nevím, co je lichocení, to by mě můj Učinitel brzy smetl.

33

1 Ty, Jóbe, slyš dobře mou řeč, všem mým slovům dopřej sluchu.
2 Pohleď, otevírám ústa, pod mým patrem promlouvá můj jazyk.
3 Má řeč tryská z upřímného srdce, mé rty mluví o poznání vytříbeném.
4 Boží duch mě učinil, dech Všemocného mě oživil.
5 Můžeš-li, odpovídej, předlož mi svou při , postav se!
6 Hle, já budu tvými ústy před Bohem, i já jsem jen kus hlíny.
7 Hle, nemusí tě přepadat strach ze mne, ani moje naléhání tebe tížit.
8 Řekl jsi to přede mnou a já jsem tvá slova slyšel:
9 ‚Ryzí jsem, prost přestoupení, jsem bez úhony, bez nepravosti.
10 Hle, Bůh proti mně záminky hledá, pokládá mě za nepřítele,
11 sevřel do klády mé nohy a střeží všechny mé stezky.'
12 Hle, odpovídám ti: Zde nejsi v právu, neboť Bůh je větší než člověk.
13 Proč s ním vedeš spor? Že svými slovy neodpovídá?
14 Bůh přece promluví jednou i podruhé, a člověk to nepostřehne.
15 Ve snu, ve vidění nočním, když na lidi padá mrákota, v dřímotě na lůžku,
16 tehdy otvírá lidem ucho a zpečeťuje varování, jež jim dal ,
17 aby člověka odvedl od toho, co páchá, aby muže chránil před vypínavostí,
18 aby jeho duši ušetřil před jámou a jeho život aby nezašel hubící střelou.
19 Bolestmi je kárán na svém loži, stálým svárem v kostech,
20 takže jeho život si oškliví pokrm a jeho duše vytoužené jídlo.
21 Jeho tělo se očividně ztrácí, vystupují kosti, které nebývalo vidět.
22 Jeho duše se blíží jámě a jeho život jisté smrti.
23 Bude-li s ním anděl, tlumočník, jeden z tisíců, a poví-li, že je to přímý člověk,
24 tehdy Bůh se nad ním smiluje a řekne: ‚Vykup ho, ať do jámy nesestoupí; mám za něho výkupné.'
25 Jeho tělo bude svěžejší než v mládí, vrátí se do dnů dospívání.
26 Bude-li prosit Boha a on v něm najde zalíbení, ukáže mu svou tvář za hlaholu polnic a člověku vrátí jeho spravedlnost.
27 Bude zpívat před lidmi a řekne: ‚Hřešil jsem a převracel, co bylo přímé, ale nebylo mi odplaceno stejným.'
28 Bůh vykoupil jeho duši, aby neodešla do jámy, jeho život smí hledět na světlo.
29 To vše učiní Bůh pro muže dvakrát i třikrát,
30 aby odvrátil jeho duši od jámy a přivedl ke světlu, do světla živých.
31 Poslouchej mě, Jóbe, pozorně, mlč, já budu mluvit.
32 Bude-li co říci, odpověz mi, promluv, chci pro tebe spravedlnost.
33 Nebudeš-li mít co říci , poslouchej mě, mlč a já ti zprostředkuji moudrost."

34

1 Na to navázal Elíhú slovy:
2 "Vy moudří, slyšte mé řeči, vy vědoucí, naslouchejte mi.
3 Ucho přece přezkušuje řeči, patro vychutnává pokrm.
4 Volme si, co je právo, ať zvíme mezi sebou, co je dobré.
5 Jób řekl: ‚Jsem spravedlivý, a Bůh upírá mi právo.
6 Mám lhát? Proti svému právu mluvit ? Zasáhl mě zkázonosný šíp, avšak ne pro přestoupení.'
7 Který muž je jako Jób? Prý pije výsměch jako vodu,
8 spolčuje se s pachateli ničemností, obcuje se svévolnými lidmi;
9 řekl: ‚Muži není k ničemu mít zalíbení v Bohu.'
10 Proto mě slyšte, rozumní mužové: Daleko je Bůh od svévole, Všemocný od bezpráví.
11 Podle toho, co člověk udělá, odplatí jemu, s každým nakládá podle jeho stezky.
12 Opravdu, Bůh nejedná svévolně, Všemocný právo nepokřiví.
13 Kdo mu dal pod dohled zemi a kdo před něho položil celý svět?
14 Kdyby měl na mysli jenom sebe a svého ducha i dech k sobě zpět stáhl,
15 tu by všechno tvorstvo rázem vyhynulo, člověk by se obrátil v prach.
16 Máš-li tedy rozum, poslyš toto, dopřej sluchu tomu, co říkám.
17 Což může panovat ten, kdo nenávidí právo? Nebo Úctyhodného, jenž je spravedlivý, prohlásíš za svévolníka?
18 Je snad možno říci králi: ‚Ty ničemo' nebo urozeným: ‚Svévolníku'?
19 Bůh nestraní velmožům, nedá přednost váženému před nuzákem, protože všichni jsou dílem jeho rukou.
20 Umírají v okamžení, třeba o půlnoci. Lid se zachvěje, když odcházejí; i vznešený je odvolán, aniž kdo hne rukou.
21 Na cesty každého jsou upřeny jeho oči, on každý krok vidí.
22 Není temnoty ani šera smrti, kde by se mohli skrýt pachatelé ničemností.
23 Na nikoho nevkládá nic navíc, že by se musel s Bohem soudit.
24 Ctihodné bije, nemusí nic vyšetřovat, jiné staví na ta místa;
25 je obeznámen s jejich dílem, podvrátí je za noc a jsou rozdrceni.
26 Potrestá je jako svévolníky, každý na to bude hledět,
27 za to, že se odchýlili pryč od něho a neměli uznání pro žádnou jeho cestu,
28 takže se až k němu donesl křik nuzných a slyšel křik utištěných.
29 Když zůstane klidný, kdo ho smí prohlásit za svévolníka? Když skrývá tvář, kdo ho může spatřit? A přece bdí nad pronárody i jednotlivci,
30 aby nekraloval člověk – rouhač a nestal se svůdcem lidu.
31 Sluší se doznat Bohu: ‚Snáším svůj trest , nebudu už pohoršlivě jednat.
32 Poučuj mě o tom, na co nestačí můj pohled. Spáchal-li jsem podlost, už tak neučiním.'
33 Má snad odplácet dle tvého, když ty jeho názor za nic nemáš? Ty bys to měl rozhodnout, ne já. Pověz, co víš!
34 Rozumní mužové mi přisvědčí a moudrý muž mi bude naslouchat:
35 ‚Jób nemluví uváženě, jeho slova nejsou prozíravá.
36 Je třeba jednou provždy Jóba přezkoušet, protože odpovídá jako mužové propadlí ničemnostem.
37 Vždyť ke svému hříchu přidává nevěrnost, mezi námi si výsměšně tleská a má mnoho řečí proti Bohu.'"

35

1 Na to navázal Elíhú slovy:
2 "Myslíš si, že je to podle práva říkat: ‚Moje spravedlnost převyšuje Boží?'
3 Říkat: ‚Co z toho máš? Co mi prospěje, nebudu-li hřešit?'
4 Odpovím ti několika slovy, i tvým přátelům, kteří jsou s tebou.
5 Pohleď na nebe a viz, popatř na mraky vysoko nad sebou.
6 Jestliže jsi zhřešil, čeho jsi dosáhl proti němu? Bude-li tvých přestoupení sebevíc, co mu tím uděláš?
7 Jestliže jsi jednal spravedlivě, co jsi mu dal, co přijal z tvé ruky?
8 Jen člověka jako ty zasáhne tvá svévole, lidského syna tvá spravedlnost.
9 Lidé křičí pro množství útisku, volají o pomoc pro tvrdou paži mocných,
10 a nikdo se nezeptá: ‚Kde je Bůh, můj Učinitel, který dává člověku i v noci prozpěvovat,
11 vyučuje nás a nikoli zvířata zemská a činí nás moudřejší nad nebeské ptactvo?'
12 Potom jim ovšem neodpovídá, když křičí pro pýchu zlovolných.
13 Bůh přece nedá sluchu falši, Všemocný na to ani nepohlédne,
14 zvláště když o něm prohlašuješ: ‚Nedívá se na to.' Tvá pře je před ním, jen na něho čekej!
15 Jestliže tedy nestíhá hněvem a nestará se příliš o zpupnost,
16 Jób si otevírá ústa do větru a neuváženě vede zbytečné řeči."

36

1 Elíhú dále pokračoval slovy:
2 "Měj se mnou trochu trpělivosti a sdělím ti, že ještě mám o Bohu co říci.
3 Začnu se svým věděním zdaleka a přiznám svému Učiniteli spravedlnost,
4 neboť opravdu má slova nejsou klam; před tebou je člověk dokonalých vědomostí.
5 Hle, Bůh je úctyhodný, nezavrhne bez příčiny , je úctyhodný silou i srdcem.
6 Nenechá naživu svévolníka, ale utištěným dopomůže k právu.
7 Od spravedlivého neodvrací zrak; s králi je na trůn dosazuje navždy a jsou vyvýšeni.
8 Jsou-li však spoutáni řetězy, chyceni do provazů utrpení,
9 oznamuje jim, čeho se dopustili, že se rozbujela jejich přestoupení,
10 otvírá jim ucho pro napomenutí a vyzývá je, aby se odvrátili od ničemností.
11 Poslechnou-li, budou-li mu sloužit, dokončí své dny v pohodě a v rozkoších svá léta.
12 Neposlechnou-li, sejdou hubící střelou a zahynou pro svou nerozvážnost.
13 Kdo jsou rouhavého srdce, přispívají k hněvu, nevolají o pomoc, ani když je spoutá.
14 Proto zemře jejich duše v mládí a jejich život skončí se zasvěcenci smilstva.
15 Utištěného zachrání skrze jeho utrpení, otevře mu ucho skrze útlak.
16 To on tě odláká z jícnu soužení; abys měl kolem volný prostor, bez stísněnosti, a poklidný stůl plný tučnosti.
17 Chceš-li se svévolně přít, pře tě přivede před soud.
18 Ať tě rozhořčení nezláká k tleskání a velké výkupné ať tě nesvede z cesty .
19 Vytrhne tě volání o pomoc, když se soužíš a napínáš všechnu svou sílu?
20 Nedychti po noci, která odvede národy z jejich míst.
21 Bedlivě dbej, aby ses neobracel k ničemnosti a nevolil ji raději než utrpení.
22 Hle, jak nedostupný je Bůh ve své síle! Kdo je učitel podobný jemu?
23 Kdo smí dohlížet na jeho cestu? Kdo smí říci: ‚Jednáš podle'?
24 Pamatuj, že máš vyvyšovat jeho dílo, jež lidé opěvují.
25 Všichni lidé je vyhlížejí, avšak člověk přihlíží jen zdáli.
26 Hle, Bůh je vyvýšený, nad naše poznání, počet jeho let je nevyzpytatelný.
27 Přitahuje vodní kapky, padají jako déšť a v jeho záplavu se mění ,
28 když se z mračen valí proudy a hojně skrápějí člověka.
29 Rozumí někdo rozprostření mraků, hromobití v jeho stánku?
30 Hle, nad tím rozprostírá světlo a přikrývá kořeny moře.
31 Povede při s lidmi ten, jenž dává hojný pokrm.
32 Dlaněmi se chápe světla blesků , přikazuje jim zasáhnout útočníka.
33 Ohlašuje ho jeho hromový hlahol, dokonce i stádo ohlašuje jeho příchod.

37

1 Mé srdce se z toho chvěje, chtělo by vyskočit ze svého místa.
2 Naslouchejte bedlivě burácení jeho hlasu, rachotu, který mu vychází z úst.
3 Nechá jej dunět pod celým nebem a jeho světlo září až k okrajům země.
4 Za ním řve jeho hlas, on hřmí svým důstojným hlasem a nezadržuje blesky , když se jeho hlas rozléhá.
5 Podivuhodně hřmí Bůh svým hlasem, dělá veliké věci, nad naše poznání:
6 sněhu velí: ‚Padej na zem' a dešti: ‚Ať prší', a déšť padá v mocných proudech.
7 Na ruku každého člověka klade svoji pečeť, aby všichni lidé, které učinil, nabyli poznání:
8 Zvěř vchází do doupat a přebývá v svých peleších;
9 vichřice vyráží ze své komnaty a severák přináší chlad;
10 svým dechem vyvolává Bůh led, že zamrzají hladiny vod;
11 oblak obtěžkává vláhou, svým bleskem rozhání mračno,
12 a to se točí a převrací, jak on určí, a vše, co mu přikáže, vykoná na tváři okrsku země;
13 užívá ho jako metly nebo k dobru své země, jako důkazu milosrdenství.
14 Dopřej tomu sluchu, Jóbe, postůj, zda pochopíš Boží divy.
15 Víš snad, co jimi Bůh míní, když ozáří oblak svým bleskem?
16 Víš něco o tom, jak plují oblaka, a vůbec něco o divech Vševědoucího?
17 Ty, jemuž horkem žhne šat, když země znehybní pod jižním větrem,
18 dovedl bys jako on vzklenout oblohu pro mraky, pevnou jak lité zrcadlo?
19 Seznam nás s tím, co mu máme říci. Nic nedokážeme pro temnotu.
20 Ohlásí mu někdo, že hodlám mluvit? Řekne si někdo o to , aby byl zničen?
21 Nelze se dívat do světla blesků tehdy, když září v mracích; až se přežene vítr, pročistí je.
22 Od severu přichází zlatavá záře , třpyt kolem Boha budící hrůzu;
23 avšak Všemocného nenajdeme. Je vznešený v síle, ale soudem a přísnou spravedlností nechce pokořovat.
24 Ať se ho proto lidé bojí; nehledí na žádného, kdo spoléhá na své moudré srdce."

38

1 Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy:
2 "Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy?
3 Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě.
4 Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom .
5 Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřicí šňůru?
6 Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen,
7 zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol?
8 Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z lůna země ,
9 když jsem mu určil za oděv mračno a za plénku temný mrak,
10 když jsem mu stanovil meze, položil závory a vrata
11 a řekl: ‚Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!'
12 Zdali jsi ty někdy za svých dnů dal příkaz jitru a vykázal jitřence její místo,
13 aby se chopila okrajů země a svévolníci byli z ní vytřeseni?
14 Země se mění jak hlína pod pečetidlem, ale oni tu stojí, ač jsou jen šat.
15 Svévolníkům bude odepřeno světlo a zvednutá paže bude přeražena.
16 Přišel jsi až ke zřídlu moře, procházel ses po dně propastné tůně?
17 Byly ti odkryty brány smrti, brány šeré smrti jsi spatřil?
18 Postřehls celou šíři země? Pověz, znáš-li to všechno.
19 Kde je cesta k obydlí světla? Kde má své místo temnota?
20 Můžeš je vykázat do jejich hranic? Máš ponětí o stezkách k jejich domu?
21 Tušil jsi, že se jednou narodíš a jak velký bude počet tvých dnů?
22 Přišel jsi někdy ke skladům sněhu, spatřil jsi sklady krupobití,
23 které si šetřím pro časy soužení, pro den války a boje?
24 Kde je cesta k místu, kde se dělí světlo? Odkud se žene na zemi východní vítr?
25 Kdo vyryl koryta povodni a bouřnému mračnu cestu,
26 aby pršelo na liduprázdnou zemi, na poušť, v níž člověka není,
27 aby se napojila místa pustá a zpustošená a vzešla mladá tráva?
28 Má snad déšť otce? Kdo zplodil krůpěje rosy?
29 Z čího lůna vyšel led? Kdo rodí nebeské jíní?
30 Vody tuhnou na kámen, zamrzá hladina propastné tůně.
31 Dovedeš spoutat mihotavý třpyt Plejád nebo rozvázat pouta Orióna?
32 Vyvedeš hvězdy zvířetníku v pravý čas a povedeš souhvězdí Lva s jeho mladými?
33 Víš, jaké jsou řády nebes? Ty jsi je ustanovil, aby dozírala na zemi?
34 Pozvedneš svůj hlas k oblaku, aby tě přikryla spousta vod?
35 Posíláš snad pro blesky, aby přišly a ohlásily se ti: ‚Tu jsme'?
36 Kdo dal ibisovi moudrost a kohoutovi rozum?
37 Kdo je tak moudrý, aby sečetl mraky? Kdo složí nebeské měchy,
38 když prach se v slitinu spojí a hroudy k sobě přilnou?
39 Můžeš ulovit pro lva kořist a uspokojit lačnost lvíčat,
40 když se krčí v peleších, číhají ve svém doupěti v houští?
41 Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají k Bohu a bloudí bez potravy?

39

1 Znáš čas vrhu skalních kozorožců? Opatrovals laň, když rodí?
2 Počítáš měsíce, kdy jsou březí, a znáš čas jejich vrhu,
3 jak se skloní, vrhnou svá mláďata, svých bolestí pozbývají?
4 Jak jejich mláďata sílí, volně si rostou, odběhnou a už se k nim nevracejí?
5 Kdo vypustil divokého osla na svobodu, kdo uvolnil řemení stepnímu oslu,
6 jemuž jsem za domov vykázal pustinu, solnou pláň za příbytek?
7 Posmívá se městskému hluku, neposlouchá povyk poháněče,
8 na horách slídí po pastvě, pídí se po zeleni.
9 Bude ti chtít jednorožec sloužit či nocovat u tvého krmelce?
10 Připoutáš jednorožce provazem k brázdě, bude snad za tebou doliny vláčet?
11 Důvěřuješ mu, protože má tak velkou sílu? Ponecháš mu výtěžek své práce ?
12 Věřil bys mu, že tvé zrno sveze a shromáždí na tvůj mlat?
13 Pštrosice mává křídlem, není to však peruť s brky čápa;
14 svá vejce ponechává na zemi a zahřívá je v prachu,
15 zapomíná, že je noha může rozšlápnout a polní zvěř zdupat.
16 Se svými mláďaty zachází tvrdě, jako by nebyla její, nemá strach, že bude její námaha marná.
17 Bůh totiž odepřel dát jí moudrost, nedal jí ani díl rozumnosti.
18 Když se však vyplašena vymrští, je jí k smíchu kůň i s jezdcem.
19 Dal jsi snad koni bohatýrskou sílu, přioděl jsi jeho šíji hřívou?
20 Docílíš, aby poskakoval jako luční kobylka? Jeho vznešené frkání vzbuzuje strach,
21 v dolině hrabe nohama , rozjařen silou, má-li vytáhnout proti ozbrojencům,
22 vysmívá se strachu, neděsí se, před mečem se neobrací.
23 Toulec nad ním chřestí, blýská se kopí a oštěp,
24 s burácením se řítí po zemi, až se chvěje, nedá na nic než na zvuk polnice,
25 zařehtá, kdykoli polnice zazní , zdaleka větří bitvu, povely velitelů a válečný ryk.
26 Řídí se snad sokol tvým rozumem, když vzlétne, rozprostře křídla k jihu?
27 Což se na tvůj rozkaz vznese orel, aby si vysoko udělal hnízdo?
28 Přebývá a nocuje na skále, na skalním útesu, nepřístupném místě.
29 Odtud vyhlíží pokrm, dodaleka hledí jeho oči.
30 Jeho mláďata střebají krev, a kde jsou skolení, tam je i on."

40

1 Hospodin dále řekl Jóbovi toto:
2 "Smí se člověk přít se Všemocným? Smí ho kárat? Ten, kdo Boha obvinil, ať odpovídá."
3 Jób na to Hospodinu odpověděl:
4 "Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný! Kladu si na ústa ruku.
5 Jednou jsem už promluvil a nevím co odpovědět, ba i podruhé, ale nemohu pokračovat."
6 Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy:
7 "Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě.
8 Chceš vskutku rušit můj soud, prohlásit mě za svévolníka a sám zůstat spravedlivý?
9 Zdalipak máš paži jako Bůh a jako on hřímáš svým hlasem?
10 Ozdob se tedy důstojností a vyvýšeností, oblékni si velebnost a vznešenost.
11 Vylej všechnu prchlivost svého hněvu, pohleď na každého pyšného a sniž ho,
12 pohleď na každého pyšného a zkruš ho, sraz na místě svévolníky,
13 ukryj je všechny společně do prachu, jejich tvář ovaž pro úkryt v zemi .
14 Potom ti vzdám chválu i já, že tvá pravice tě zachránila.
15 Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe; on jako dobytče žere trávu.
16 Pohleď, jakou má sílu v bedrech, jak mocné jsou svaly jeho břicha.
17 Napřímí ocas jako cedr, šlachy jeho stehen jsou propletené,
18 jeho kosti jsou bronzové válce, jeho hnáty jako železný sochor.
19 On byl na počátku Božích cest; jen jeho Učinitel může na něj s mečem.
20 Pastvu mu poskytují hory, kde dovádí všeliká zvěř polní,
21 uléhá pod lotosem, skryt ve třtině a bahnu.
22 Lotos jej zastírá svým stínem, potoční topoly ho obklopují.
23 A hle, vzedme-li se řeka, neustoupí, důvěřuje si , i když se mu Jordán do tlamy valí.
24 Kdo se mu postaví do očí a provleče mu chřípím smyčku?
25 Vytáhneš udicí livjátana a zkrotíš provazem jeho jazyk?
26 Vložíš mu do chřípí sítěnou houžev, probodneš mu čelist hákem?
27 Bude se tě doprošovat o smilování a pokorně s tebou mluvit?
28 Uzavře snad s tebou smlouvu, abys jej vzal provždy za otroka?
29 Můžeš si s ním pohrávat jak s ptáčkem? Uvážeš ho pro své děvečky?
30 Budou o něj společníci smlouvat, rozkouskují si ho kupčíci?
31 Propíchneš mu kůži bodci, jeho hlavu rybářskými harpunami?
32 Zkus na něho vložit ruku! Pomysli na boj, a neuděláš to .

41

1 Hle, čekat na něho je ošidné, při pohledu na něho se člověk hroutí.
2 Není odvážlivce, který by ho dráždil. Kdo potom obstojí přede mnou?
3 Kdo mi napřed něco dal, abych mu to splatil? Pod celým nebem všechno je mé.
4 Nemohu mlčet o jeho údech, nemluvit o jeho bohatýrské síle a jeho výborné stavbě těla .
5 Kdo odkryl jeho oděv a přistoupil k němu s udidly dvojitými?
6 Kdo otevřel vrata jeho tlamy? Strach jde z jeho zubů.
7 Jeho hřbet je jako řady štítů těsně uzavřených pod pečetí,
8 dotýkají se jedny druhých, vítr mezi ně nevnikne;
9 jeden přiléhá k druhému, jsou pevně sevřeny, nelze je oddělit.
10 Jeho kýcháním se rozžehává světlo, jeho oči jsou jak řasy jitřenky,
11 z úst mu vycházejí pochodně, unikají ohnivé jiskry,
12 z nozder mu vystupuje kouř jak z hrnce nad ohněm z rákosí rozdmýchaným,
13 jeho dech rozžhavuje uhlí, z tlamy mu šlehá plamen,
14 v jeho šíji dříme síla, před ním se každý zkroušeně chvěje,
15 laloky mu přiléhají k tělu jak ulité, netřesou se,
16 jeho srdce je slité, tvrdé jako kámen, slité jako spodní žernov.
17 Když se zvedne, sami bohové se leknou, při tom hrozném třesku jsou bez sebe strachy,
18 meč, jenž by ho zasáhl, tu ránu nevydrží, ani kopí, vržená střela či hrot šípu.
19 Železo má za slámu, bronz za trouchnivé dřevo,
20 šíp z luku ho nezažene na útěk, kameny z praku se před ním mění v stébla slámy,
21 kyj má jen za slaměné stéblo, posmívá se, když přiletí chvějící se oštěp.
22 Vespod má ostny podobné střepům, vleče se blátem jako smyk na obilí ,
23 způsobuje, že to v hlubině vře jako v hrnci, moře je pro něj jak kelímek na masti,
24 nechává za sebou světélkující dráhu, až se zdá, že propastná tůň zšedivěla.
25 Na prachu země mu není podobného, kdo by byl prost všeho děsu.
26 Na všechno vysoké pohlíží svrchu , nad všemi šelmami je králem."

42

1 Jób na to Hospodinu odpověděl:
2 "Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný.
3 Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží ? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám.
4 Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; budu se tě ptát a poučíš mě.
5 Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem.
6 Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu."
7 Když Hospodin k Jóbovi domluvil tato slova, řekl Elífazovi Témanskému: "Můj hněv plane proti tobě a oběma tvým přátelům, protože jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Jób.
8 Vezměte tedy za sebe sedm býčků a sedm beranů a jděte k mému služebníku Jóbovi. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Jób ať se za vás modlí. Já ho přijmu milostivě a nepotrestám vás za vaše poblouzení, že jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Jób."
9 I šli Elífaz Témanský, Bildad Šúchský a Sófar Naamatský učinit, co jim Hospodin nařídil. A Hospodin Jóba milostivě přijal.
10 Hospodin také změnil Jóbův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho dvojnásob, než míval.
11 I přišli k němu všichni jeho bratři a všechny sestry a všichni jeho dřívější známí, aby s ním v jeho domě pojedli chléb. Projevovali mu soustrast a snažili se ho potěšit po všem tom zlu, jež na něj Hospodin uvedl, a každý mu daroval po kesítě a zlatém kroužku.
12 A Hospodin Jóbovi žehnal ke konci více než na začátku, takže měl čtrnáct tisíc ovcí a koz, šest tisíc velbloudů, tisíc spřežení skotu a tisíc oslic.
13 Měl také sedm synů a tři dcery.
14 Jednu nazval Jemíma, druhou Kesía a třetí Keren-ha-púk.
15 Po celé zemi se nenašly tak krásné ženy, jako byly dcery Jóbovy. Otec jim dal dědictví jako jejich bratrům.
16 Jób potom žil ještě sto čtyřicet let a viděl své syny i syny svých synů do čtvrtého pokolení.
17 I zemřel Jób stár a sytý dnů.

 


Zpět na index Bible

Zdroj: http://www.biblenet.cz/
Doporučit tuto stránku příteli!


Vote!