Bible v českém jazyce - Tři muži v rozpálené peci Bible v českém jazyce. Český ekumenický překlad.
Já jsem Pán, tvůj Bůh: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.                Nevezmeš jména Božího nadarmo.                Pomni, abys den sváteční světil.                Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.                Nezabiješ.                Nesesmilníš.                Nepokradeš.                Nepromluvíš křivého svědectví.                Nepožádáš manželky bližního svého.                Nepožádáš statku bližního svého.               
czKřesťanský portál

Křesťanské zdroje

 
Tři muži v rozpálené peci
   

Zpět na index Bible


1

24 Procházeli se mezi plameny, velebili Boha a dobrořečili Hospodinu.
25 Pak se Azarjáš zastavil, otevřel svá ústa a uprostřed ohně se takto modlil:
26 „Požehnaný a chvályhodný jsi, Hospodine, Bože našich otců, tvé jméno ať je oslaveno navěky.
27 Jsi spravedlivý ve všem, co jsi nám učinil, všechna tvá díla jsou pravdivá, tvé cesty jsou správné, všechny tvé soudy jsou pravda.
28 Pravdivá rozhodnutí jsi učinil ve všem, co jsi uvedl na nás a na svaté město, na město našich otců, Jeruzalém, neboť podle pravdy a soudu jsi uvedl toto všechno pro naše hříchy.
29 Hřešili jsme, svévolně se odvrátili od tebe; prohřešili jsme se ve všem, neposlouchali tvá přikázání,
30 nedbali jsme a nedělali, co jsi nám uložil pro naše dobro.
31 Vše, co jsi na nás uvedl a co jsi nám udělal, podle pravdivého soudu jsi učinil.
32 Vydal jsi nás do rukou svévolných nepřátel, hanebných odpadlíků, nespravedlivému králi, nejhoršímu na celé zemi.
33 Nesmíme nyní otevřít ústa: hanba a opovržení postihly tvé služebníky, ty, kdo tě uctívají.
34 Nezříkej se nás úplně pro své jméno, neruš svou smlouvu.
35 Nevzdaluj své milosrdenství od nás pro Abrahama, kterého jsi miloval, pro Izáka, svého služebníka, a Izraele, svého svatého.
36 Jim jsi slavnostně slíbil, že rozmnožíš jejich potomstvo jako hvězdy na nebi a jako písek na mořském břehu.
37 Panovníku, jsme nepatrní mezi všemi pronárody, pro své hříchy jsme dnes poníženi na celé zemi.
38 V tomto čase nemáme ani vladaře ani proroka ani vůdce, nemáme celopaly ani zápalné oběti ani obětní dary ani kadidlo, nemáme místo, kam bychom ti přinesli oběť prvotin a kde bychom nalezli milosrdenství.
39 Kéž bys nás přijal pro sklíčenost mysli a pokoru ducha, jako bychom přišli s celopaly beranů a býků, jako s deseti tisíci tučných beránků.
40 Taková ať je dnes naše zápalná oběť před tebou, dokonalými učiň, kteří tě následují, aby nebyli zahanbeni ti, kdo v tebe doufají.
41 Nyní tě chceme celým srdcem a s bázní následovat a hledat tvou tvář. Nenechávej nás v hanbě,
42 ale nalož s námi podle své shovívavosti a podle množství svého milosrdenství.
43 Vysvoboď nás podle své podivuhodné moci a oslav své jméno, Hospodine!
44 Ať se zastydí všichni, kdo působili tvým služebníkům zlo, ať jsou zahanbeni, bez veškeré moci a vlády, ať je zničena jejich síla,
45 ať poznají, že ty jediný, Hospodine, jsi Bůh, hodný slávy po celém světě.“
46 Služebníci královi, kteří je uvrhli dovnitř , nepřestali rozpalovat pec naftou, koudelí, smůlou a roštím,
47 takže plameny šlehaly nad pec do výše čtyřiceti devíti loktů.
48 A jak vyrazily, sežehly ty z Kaldejců, kteří byli blízko pece.
49 S těmi však, kteří byli s Azarjášem, sestoupil do pece anděl Hospodinův, vypudil plameny ohně z pece
50 a způsobil, že uvnitř pece jako by vanul ranní vánek. Oheň se jich vůbec nedotkl, neublížil jim, ani jim nebyl na obtíž.
51 Tehdy ti tři v peci jako jedněmi ústy velebili Boha, oslavovali jej a dobrořečili mu slovy:
52 „Požehnaný jsi, Hospodine, Bože našich otců, chvályhodný a vyvýšený navěky, a požehnané svaté jméno tvé slávy, nade vše chvályhodné a nade vše vyvýšené navěky.
53 Požehnaný jsi v chrámu své svaté slávy, nade vše velebený a přeslavný navěky.
54 Požehnaný jsi, který trůníš nad cheruby a shlížíš na propasti, chvályhodný a nade vše vyvýšený navěky.
55 Požehnaný jsi na svém královském trůně, nade vše velebený a nade vše vyvýšený navěky.
56 Požehnaný jsi na nebeské klenbě, velebený a oslavený navěky!“
57 „Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, velebte a vyvyšujte ho navěky.
58 Dobrořečte Hospodinu, nebesa, velebte a vyvyšujte ho navěky.
59 Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, velebte a vyvyšujte ho navěky.
60 Dobrořečte Hospodinu, všechny vody nad oblohou, velebte a vyvyšujte ho navěky.
61 Dobrořečte Hospodinu, všechny mocnosti, velebte a vyvyšujte ho navěky.
62 Dobrořečte Hospodinu, slunce a měsíci, velebte a vyvyšujte ho navěky.
63 Dobrořečte Hospodinu, nebeské hvězdy, velebte a vyvyšujte ho navěky.
64 Dobrořečte Hospodinu, všechen dešti a roso, velebte a vyvyšujte ho navěky.
65 Dobrořečte Hospodinu, všechny větry, velebte a vyvyšujte ho navěky.
66 Dobrořečte Hospodinu, ohni a žáre, velebte a vyvyšujte ho navěky.
67 Dobrořečte Hospodinu, chladno i teplo, velebte a vyvyšujte ho navěky.
68 Dobrořečte Hospodinu, krůpěje rosy i sněhové vločky, velebte a vyvyšujte ho navěky.
69 Dobrořečte Hospodinu, noci a dni, velebte a vyvyšujte ho navěky.
70 Dobrořečte Hospodinu, světlo a temnoto, velebte a vyvyšujte ho navěky.
71 Dobrořečte Hospodinu, lede a mraze, velebte a vyvyšujte ho navěky.
72 Dobrořečte Hospodinu, ledovce a sněhy, velebte a vyvyšujte ho navěky.
73 Dobrořečte Hospodinu, blesky a mračna, velebte a vyvyšujte ho navěky.
74 Dobrořeč Hospodinu, země, veleb a vyvyšuj ho navěky.
75 Dobrořečte Hospodinu, hory a pahorky, velebte a vyvyšujte ho navěky.
76 Dobrořeč Hospodinu, vše, co roste na zemi, veleb a vyvyšuj ho navěky.
77 Dobrořečte Hospodinu, moře a řeky, velebte a vyvyšujte ho navěky.
78 Dobrořečte Hospodinu, prameny vod , velebte a vyvyšujte ho navěky.
79 Dobrořečte Hospodinu, netvoři a vše, co se hýbe ve vodách, velebte a vyvyšujte ho navěky.
80 Dobrořeč Hospodinu, všechno nebeské ptactvo, veleb a vyvyšuj ho navěky.
81 Dobrořečte Hospodinu, všechna zvířata divoká i krotká, velebte a vyvyšujte ho navěky.
82 Dobrořečte Hospodinu, synové lidští, velebte a vyvyšujte ho navěky.
83 Dobrořeč Hospodinu, Izraeli, veleb a vyvyšuj ho navěky.
84 Dobrořečte Hospodinu, jeho kněží, velebte a vyvyšujte ho navěky.
85 Dobrořečte Hospodinu, jeho služebníci, velebte a vyvyšujte ho navěky.
86 Dobrořečte Hospodinu, duchové a duše spravedlivých, velebte a vyvyšujte ho navěky.
87 Dobrořečte Hospodinu, věrní a pokorní srdcem, velebte a vyvyšujte ho navěky.
88 Dobrořečte Hospodinu, Chananjáši, Azarjáši, Míšaeli, velebte a vyvyšujte ho navěky. On nás vysvobodil z podsvětí a zachránil nás z moci smrti, vychvátil nás z vnitřku pece, ze šlehajících plamenů, vychvátil nás zprostředka ohně!
89 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
90 Dobrořečte Hospodinu, Bohu bohů, všichni, kteří se ho bojíte, velebte a chválu vzdejte, protože jeho milosrdenství je věčné.“


Zpět na index Bible

Zdroj: http://www.biblenet.cz/
Doporučit tuto stránku příteli!


Vote!