Szent Biblia (Bible in Hungarian) - 2 Péter Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
2 Péter
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, a kik velünk egyenlô drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában:
2  Kegyelem és békesség adassék néktek bôségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében.
3  Mivelhogy az ô isteni ereje mindennel m egajándékozott minket, a mi az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, a ki minket a saját dicsôségével és hatalmával elhívott;
4  A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon.
5  Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,
6  A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tûrést, a tûrés mellé pedig kegyességet,
7  A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.
8  Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.
9  Mert a kiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bûneibôl való megtisztulásáról.
10  Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erôssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.
11  Mert ekképen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.
12  Annakokáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erôsek vagytok a jelenvaló igazságban.
13  Méltónak vélem pedig, a míg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébresztgesselek titeket;
14  Mint a ki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, a miképen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem.
15  De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekrôl.
16  Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélôi voltunk az ô nagyságának.
17  Mert a miko r az Atya Istentôl azt a tisztességet és dicsôséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsôség ilyen szózata jutott: Ez az én szeretett Fiam, a kiben én gyönyörködöm:
18  Ezt az égbôl jövô szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent hegyen.
19  És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;
20  Tudván elôször azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.
21  Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektôl indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

2

1 Valának pedig hamis próféták is a nép között, a miképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, a ki megváltotta ôket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak.
2  És sokan fogják követni azoknak romlottságát; a kik miatt az igazság útja káromoltatni fog.
3  És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt ûznek belôletek; kiknek kárhoztatásuk régtôl fogva nem s zünetel, és romlásuk nem szunnyad.
4  Mert ha nem kedvezett az Isten a bûnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség lánczaira adta oda ôket, hogy fenntartassanak az ítéletre;
5  És ha a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság hirdetôjét, nyolczad magával megôrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát;
6  És ha Sodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, a kik istentelenkedni fognak;
7  És ha megszabadította az igaz Lótot, a ki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt;
8  (Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötri vala az ô igaz lelkét):
9  Meg tudja szabadítani az ùr a kegyeseket a kísértésekbôl, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.
10  Fôképen pedig azokat, a kik a testet követvén, tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerôk, magoknak kedveskedôk, a kik a méltóságokat káromolni nem rettegnek:
11  Holott az angyalok, a kik erôre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az ùr elôtt káromló ítéletet.
12  De ezek, mint oktalan természeti állatok, a melyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, a miket nem ismernek, káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni,
13  Megkapván gonoszságuk díját, mint a kik gyönyörûségnek tartják a naponkénti dobzódást; undokságok és fertelmek, a kik kéjelegnek az ô csalárdságukban, mikor együtt lakmároznak veletek;
14  A kiknek szemei paráznasággal telvék, bûnnel telhetetlenek; elhitetik az állhatatlan lelkeket, szívök gyakorlott a telhetetlenségben, átok gyermekei;
15  A kik elhagyván az egyenes útat, eltévelyedtek, követvén Bálámnak, Bosor fiának útját, a ki a gonoszság díját kedvelte;
16  De megfeddetett az ô törvénytelenségéért: egy igavonó néma állat emberi szóval szólván, megakadályozta a próféta esztelenségét.
17  Ezek víztelen kútfôk, széltôl hányatott fellegek, a kiknek a sötétség homálya van fentartva örökre.
18  Mert hiábavalóság kevély szavait szólván, testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, a kik valóban elszakadtak a tévelységben élôktôl,
19  Szabadságot ígérvén azoknak, holott ôk magok a romlottság szolgái; mert a kit valaki legyôzött, az annak szolgájává lett.
20  Mert ha az ùrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyôzetnek, az ô utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsônél.
21  Mert jobb volna rájok nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól.
22  De betelt rajtok az igaz példabeszéd szava: Az eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertôjébe.

3

1 Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, a melylyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem;
2  Hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelôtt mondott beszédekrôl, és az ùrnak és Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról:
3  Tudván elôször azt, hogy az utolsó idôben csúfolkodók támadnak, a kik saját kívánságaik szerint járnak,
4  És ezt mondják: Hol van az ô eljövetelének ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétôl fogva.
5  Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtôl fogva voltak, és föld, mely vízbôl és víz által állott elô az Isten szavára;
6  A melyek által az akkori világ vízzel elboríttatván, elveszett.
7  A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tûznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.
8  Ez az egy azonban ne legyen elrejtve elôttetek, szeretteim, hogy egy nap az ùrnál olyan, mint ezer esztendô, és ezer esztendô mint egy nap.
9  Nem késik el az ígérettel az ùr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tûr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.
10  Az ùr napja pedig úgy jô majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévô dolgok is megégnek.
11  Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben,
12  A kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tûzbe borúlva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!
13  De új eget és újföldet várunk az ô ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.
14  Annakokáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplô nélkûl és hiba nélkûl valóknak találjon titeket békességben.
15  És a mi Urunknak hosszútûrését idvességnek tartsátok; a miképen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint;
16  Szinte minden levelében is, a mikor ezekrôl beszél azokban; a melyekben vannak némely nehezen érthetô dolgok, a miket a tudatlanok és állhatatlanok elcsûrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére.
17  Ti azért szeretteim elôre tudván ezt, ôrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitôl elragadtatva, a saját erôsségetekbôl ki ne essetek;
18  Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsôség, mind most, mind örökkön örökké. Åmen.


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!