Szent Biblia (Bible in Hungarian) - 1 Timótheosz Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
1 Timótheosz
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 Pál, Jézus Krisztus apostola a mi megtartó Istenünknek, és Jézus Krisztusnak a mi reménységünknek rendelése szerint,
2  Timótheusnak, az én igaz fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentôl, a mi Atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.
3  A miképen Maczedóniába menetelemkor kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudományt,
4  Se mesékkel és vége-hossza nélkûl való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, a melyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által.
5  A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívôl, jó lelkiismeretbôl és igaz hitbôl való szeretet:
6  Melyektôl némelyek eltévelyedvén, hiábavaló beszédre hajlottak:
7  Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik, sem a miket beszélnek, sem a miket erôsítgetnek.
8  Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerûen él vele,
9  Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bûnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, emberölôkért,
10  Paráznákért, férfifertôztetôkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvôkért, és a mi egyéb csak az egészséges tudománynyal ellenkezik.
11  A boldog Isten dicsôségének evangyélioma szerint, mely reám bízatott.
12  És hálát adok annak, a ki engem megerôsített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra,
13  Ki elôbb istenkáromló, üldözô és erôszakoskodó valék: de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben;
14  Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.
15  Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bûnösöket, a kik közûl elsô vagyok én.
16  De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelôbb a teljes hosszútûrését, példa gyanánt azoknak, a kik hiendenek ô benne az örök életre.
17  Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsôség örökkön örökké! Åmen.
18  Ezt a parancsolatot adom néked, fiam Timótheus, a rólad való korábbi jövendölések szerint, hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel,
19  Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek;
20  Kik közûl való Himenéus és Alexander, kiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak.

2

1 Intelek azért mindenekelôtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, háláadások minden emberekért,
2  Királyokért és minden méltóságban levôkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
3  Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk elôtt,
4  A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.
5  Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
6  A ki adta önmagát váltságúl mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,
7  A mi végett rendeltettem én hirdetôvé és apostollá, (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban.
8  Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkûl.
9  Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,
10  Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.
11  Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel.
12  A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.
13  Mert Ådám teremtetett elsônek, azután Éva.
14  És Ådám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bûnbe esett:
15  Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel.

3

1 Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván.
2  Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségû férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszeretô, a tanításra alkalmatos;
3  Nem borozó, nem verekedô, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstôl ment, nem pénz-sovárgó;
4  Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel;
5  (Mert ha valaki az ô tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)
6  Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék.
7  Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kivûlvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tôribe ne essék.
8  Hasonlóképen a diakonusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvûek, nem sok borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók;
9  Kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.
10  És ezek is elôször megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha feddhetetlenek.
11  Feleségeik hasonlóképen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek.
12  A diakonusok egy feleségû férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják.
13  Mert a kik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek magoknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben.
14  Ezeket írom néked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek;
15  De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élô Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erôssége.
16  És minden versengés nélkûl nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsôségbe.

4

1 A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó idôben némelyek elszakadnak a hittôl, hitetô lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.
2  Hazug beszédûeknek képmutatása által, kik megvannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben,
3  A kik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektôl való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívôknek és azoknak, a kik megismerték az igazságot.
4  Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendô, ha háláadással élnek azzal;
5  Mert megszenteltetik Istennek ígéje és könyörgés által.
6  Ezeket ha eleikbe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és jó tudománynak beszédeivel, a melyet követtél:
7  A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magadat a kegyességre:
8  Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövô életnek ígérete.
9  Igaz ez a beszéd, és méltó, hogy mindenképen elfogadjuk.
10  Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivelhogy reménységünket vetettük az élô Istenben, a ki minden embernek megtartója, kiváltképen a hívôknek.
11  Ezeket hirdessed és tanítsad.
12  Senki a te ifjúságodat meg ne vesse; hanem légy példa a hívôknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.
13  A míg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.
14  Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, a mely adatott néked prófétálás által, a presbiterium kezeinek reád tevésével.
15  Ezekrôl gondoskodjál, ezeken légy, hogy elôhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek elôtt.
16  Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.

5

1 Az idôsb embert ne dorgáld meg, hanem intsed mint atyádat; az ifjabbakat mint atyádfiait;
2  Az idôsb asszonyokat mint anyákat; az ifjabbakat mint nôtestvéreidet, teljes tisztasággal.
3  Az özvegyasszonyokat, a kik valóban özvegyek, tiszteld.
4  Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy elsô sorban a maguk háza iránt legyenek istenfélôk, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten elôtt.
5  A valóban özvegy és magára hagyatott asszony pedig reménységét az Istenben veti, és foglalatos a könyörgésekben és imádságokban éjjel és nappal.
6  A bujálkodó pedig élvén megholt.
7  És ezeket hirdesd, hogy feddhetetlenek legyenek.
8  Ha pedig valaki az övéirôl és fôképen az ô házanépérôl gondot nem visel, a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.
9  Özvegyasszonyúl hatvan éven alúl levô meg ne választassék; egy férj felesége lett légyen,
10  A kinek jó cselekedetekrôl bizonysága van; ha gyermeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait mosta, ha a nyomorúltakon segített, ha minden jó cselekedetben foglalatos vala.
11  A fiatalabb özvegyasszonyokat pedig mellôzd; mert ha gerjedeznek Krisztus ellenére, férjhez akarnak menni:
12  Ezeknek ítélete megvan, mivelhogy az elsô hitet megvetették.
13  Egyszersmind pedig dologkerülôk lévén, megtanulják a házról-házra való járogatást; sôt nemcsak dologkerülôk, hanem fecsegôk is és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, a miket nem kellene.
14  Akarom tehát, hogy a fiatalabbak férjhez menjenek, gyermekeket szûljenek, háztartást vigyenek, és semminemû alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra.
15  Mert némelyek már elhajlottak a sátánhoz.
16  Ha valamely hívô férfinak vagy nônek vannak özvegyei, segítse azokat, és ne terheltessék meg a gyülekezet; hogy azokat segíthesse, a kik valóban özvegyek.
17  A jól forgolódó presbiterek kettôs tisztességre méltattassanak, fôképen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak.
18  Mert azt mondja az ìrás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás a maga jutalmára.
19  Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra.
20  A vétkeseket mindenek elôtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek.
21  Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg elôítélet nélkûl, semmit sem cselekedvén részrehajlásból.
22  A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bûneiben; tenmagadat tisztán tartsd.
23  Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetbôl.
24  Némely embereknek a bûnei nyilvánvalók, elôttök mennek az ítéletre; némelyeket pedig hátul követnek is.
25  Hasonlóképen a jó cselekedetek is nyilvánvalók; és a melyek másképen vannak, azok sem titkolhatók el.

6

1 A kik iga alatt vannak mint szolgák, az ô uraikat minden tisztességre méltóknak tekintsék, hogy Isten neve és a tudomány ne káromoltassék.
2  A kiknek pedig hívô uraik vannak, azokat meg ne vessék, mivelhogy atyafiak; hanem annál inkább szolgáljanak, mivelhogy hívôk és szeretettek, kik a jótevésben buzgólkodnak. Ezekre taníts és ints.
3  Ha valaki másképen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt,
4  Az felfuvalkodott, a ki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharczokban szenved, a melyekbôl származik irígység, viszálkodás, káromlások, rosszakaratú gyanusítások,
5  Megbomlott elméjû és az igazságtól megfosztott embereknek hiábavaló torzsalkodásai a kik az istenfélelmet nyerekedésnek tekintik. Azoktól, a kik ilyenek, eltávozzál.
6  De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel:
7  Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit;
8  De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.
9  A kik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tôrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik.
10  Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittôl, és magokat általszegezték sok fájdalommal.
11  De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tûrést, a szelídséget.
12  Harczold meg a hitnek szép harczát, nyerd el az örök életet, a melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság elôtt.
13  Meghagyom néked Isten elôtt, a ki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus elôtt, a ki bizonyságot tett Pontzius Pilátus alatt ama szép vallástétellel,
14  Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,
15  A mit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak királya és az uraknak Ura,
16  Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közûl senki nem látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Åmen.
17  Azoknak, a kik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élô Istenben, a ki bôségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra;
18  Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlôk,
19  Kincset gyûjtvén magoknak jó alapúl a jövôre, hogy elnyerjék az örök életet.
20  òh Timótheus, ôrizd meg a mi rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektôl és a hamis nevû ismeretnek ellenvetéseitôl;
21  A melylyel némelyek kevélykedvén, a hit mellôl eltévelyedtek. Kegyelem veled! Åmen.


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!