Szent Biblia (Bible in Hungarian) - Júdás Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Júdás
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig atyafia, az elhívottaknak, a kik az Atya Istentôl megszenteltettek és Jézus Krisztustól megtartattak:
2  Irgalmasság, békesség és szeretet adassék néktek bôségesen.
3  Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felôl: kénytelen voltam, hogy intôleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, a mely egyszer a szenteknek adatott.
4  Mert belopózkodtak valami emberek, a kik régen elôre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják.
5  Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint a kik egyszer már tudjátok, hogy az ùr, a mikor a népet Egyiptom földébôl kiszabadította, viszontag azokat, a kik nem hittek, elvesztette.
6  És az angyalokat is, a kik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ô lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.
7  Miképen Sodoma és Gomora és a körültök lévô városok is, a melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannal elôttünk, örök tûznek büntetését szenvedvén.
8  Hasonlóképen mégis ezek is álomba merülvén, a testet megfertôztetik, a hatalmasságot megvetik, és a méltóságokat káromolják.
9  Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az ùr!
10  Ezek pedig azokat káromolják, a miket nem tudnak; a miket pedig természet szerint tudnak, mint az oktalan állatok, azok által megromolnak.
11  Jaj nékik! mert a Kain útján indultak el, és a Bálám tévelygéseivel bérért szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével vesztek el.
12  Ezek szennyfoltok a ti szeretetvendégségeiteken, tartózkodás nélkûl veletek lakmároznak, magokat hízlalják; víztelen, szelektôl hányt-vetett fellegek; elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tôbôl kiszaggatott fák;
13  Tengereknek megvadult habjai, a magok rútságát tajtékozók; tévelygô csillagok, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.
14  Ezekrôl is prófétált pedig Énok, a ki Ådámtól fogva a hetedik volt, mondván: ìmé, eljött az ùr az ô sok ezer szentjével,
15  Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddôzzék mindazok ellen, a kik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, a melyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, a melyet az istentelen bûnösök szóltak ô ellene.
16  Ezek zúgolódók, panaszolkodók, a magok kívánságai szerint járók; szájok kevélységet szól, haszonlesésbôl személyimádók.
17  Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekrôl, a melyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak.
18  Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó idôben lesznek csúfolódók, a kik az ô istentelen kívánságaik szerint járnak.
19  Ezek azok, a kik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen Szent Lélek.
20  Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által,
21  Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.
22  És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén ôket.
23  Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva ôket a tûzbôl, és útálva még a ruhát is, a melyet a test beszennyezett.
24  Annak pedig, a ki titeket a bûntôl megôrízhet, és az ô dicsôsége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,
25  Az egyedûl bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsôség, nagyság, erô és hatalom most és mind örökké. Åmen.


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!