Szent Biblia (Bible in Hungarian) - Epheszosz Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Epheszosz
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, az Efézusban lévô és Krisztus Jézusban hívô szenteknek.
2  Kegyelem néktek és békesség Istentôl, a mi Atyánktól, és az ùr Jézus Krisztustól.
3  Åldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
4  A szerint, a mint magának kiválasztott minket º benne világ teremtetése elôtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek º elôtte szeretet által,
5  Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az º akaratjának jó kedve szerint,
6  Kegyelme dicsôségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,
7  A kiben van a mi váltságunk az º vére által, a bûnöknek bocsánata az º kegyelmének gazdagsága szerint,
8  Melyet nagy bôséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,
9  Megismertetvén velünk az º akaratjának titkát az º jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,
10  Az idôk teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak;
11  º benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ô akaratjának tanácsából cselekszik,
12  Hogy legyünk mi magasztalására az º dicsôségének, a kik elôre reménykedtünk a Krisztusban:
13  A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,
14  A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon-népének megváltatására, az º dicsôségének magasztalására.
15  Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az ùr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket,
16  Nem szûnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben;
17  Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsôségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az º megismerésében;
18  És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az º elhívásának a reménysége, mi az º öröksége dicsôségének a gazdagsága a szentek között,
19  És mi az º hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az º hatalma erejének ama munkája szerint,
20  A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta ºt a halálból, és ültette ºt a maga jobbjára a mennyekben,
21  Felûl minden fejedelemségen és hatalmasságon és erôn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendôben is:
22  És mindeneket vetett az º lábai alá, és ºt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,
23  Mely az º teste, teljessége º néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.

2

1 Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bûneitek miatt,
2  Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegôbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;
3  A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:
4  De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az º nagy szerelmébôl, melylyel minket szeretett,
5  Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelembôl tartattatok meg!)
6  És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:
7  Hogy megmutassa a következendô idôkben az º kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.
8  Mert kegyelembôl tartattatok meg, hit által; és ez nem tôletek van: Isten ajándéka ez;
9  Nem cselekedetekbôl, hogy senki ne kérkedjék.
10  Mert az º alkotása vagyunk, teremtetvén Åltala a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket elôre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
11  Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körûlmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körûlmetélkedés,
12  Hogy ti, mondom, abban az idôben Krisztus nélkûl valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitôl távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkûl valók voltatok e világon;
13  Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
14  Mert º a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15  Az ellenségeskedést az º testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettôt egy új emberré teremtse º magában, békességet szerezvén;
16  És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettôt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17  És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18  Mert º általa van menetelünk mindkettônknek egy Lélekben az Atyához.
19  Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20  Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkô maga Jézus Krisztus,
21  A kiben az egész épûlet szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az ùrban;
22  A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.

3

1 Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek a pogányokért;
2  Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben;
3  Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, a szerint, a mint az elébb megírám röviden,
4  Melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felôl;
5  A mely egyéb idôkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, a hogy most kijelentetett az º szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által:
6  Hogy tudniillik a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az ô ígéretének a Krisztus Jézusban az evangyéliom által,
7  A melynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nékem az º hatalmának munkája szerint.
8  Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végéremehetetlen gazdagságát;
9  És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendelkezett Isten ama titok felôl, a mely elrejtetett vala örök idôktôl fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által;
10  Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége,
11  Amaz örök eleve-elvégezés szerint, a melyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban:
12  A kiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az º benne való hit által.
13  Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én ti érettetek való nyomorúságaim miatt, a melyek néktek dicsôségtekre vannak.
14  Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja elôtt,
15  A kirôl neveztetik minden nemzetség mennyen és földön,
16  Hogy adja meg néktek az º dicsôsége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerôsödjetek az º Lelke által a belsô emberben;
17  Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
18  A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
19  És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felûl haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
20  Annak pedig, a ki véghetetlen bôséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erô szerint,
21  Annak légyen dicsôség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségrôl nemzetségre örökkön örökké. Åmen!

4

1 Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az ùrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatástokhoz, melylyel elhívattatok,
2  Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútûréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,
3  Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.
4  Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;
5  Egy az ùr, egy a hit, egy a keresztség;
6  Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.
7  Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.
8  Ezokáért mondja az ìrás: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.
9  (Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy elôbb le is szállott a föld alsóbb részeire?
10  A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.)
11  És º adott némelyeket apostolokúl, némelyeket prófétákúl, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokúl és tanítókúl:
12  A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:
13  Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az º megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedô kornak mértékére:
14  Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;
15  Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestôl fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban;
16  A kibôl az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az º segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.
17  Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az ùrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ô elméjöknek hiábavalóságában,
18  Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettôl a tudatlanság miatt, mely az ô szívök keménysége miatt van bennök;
19  Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére.
20  Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust;
21  Ha ugyan ºt megértettétek és º benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban:
22  Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánsága miatt;
23  Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,
24  És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
25  Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ô felebarátjával; mert egymásnak tagjai vagyunk.
26  Åm haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon;
27  Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.
28  A ki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ô kezeivel azt, a mi jó, hogy legyen mit adnia a szûkölködônek.
29  Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.
30  És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.
31  Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közûletek minden gonoszsággal együtt;
32  Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.

5

1 Legyetek annakokáért követôi az Istennek, mint szeretett gyermekek:
2  És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékúl és áldozatúl az Istennek, kedves jó illatúl.
3  Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, a mint szentekhez illik;
4  Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább háláadás.
5  Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.
6  Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jô az Isten haragja a hitetlenség fiaira.
7  Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek;
8  Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az ùrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.
9  (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),
10  Meggondolván, mi legyen kedves az ùrnak.
11  És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;
12  Mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is.
13  Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jônek; mert minden, a mi napvilágra jô, világosság.
14  Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus.
15  Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek:
16  Åron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
17  Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az ùrnak akaratja.
18  És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van; hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel,
19  Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az ùrnak,
20  Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.
21  Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.
22  Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az ùrnak.
23  Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanô megtartója a testnek.
24  De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben.
25  Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;
26  Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredôjével az íge által,
27  Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsôségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplô, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.
28  Ugy kell a férfiaknak szeretni az ô feleségöket, mint az ô tulajdon testöket. A ki szereti az ô feleségét, önmagát szereti.
29  Mert soha senki az ô tulajdon testét nem gyûlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az ùr is az egyházat;
30  Mert az º testének tagjai vagyunk, az º testébôl és az º csontjaiból valók.
31  Annakokáért elhagyja ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ô feleségéhez; és lesznek ketten egy testté.
32  Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.
33  Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ô feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.

6

1 Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az ùrban; mert ez az igaz.
2  Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (a mi az elsô parancsolat ígérettel),
3  Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életû légy e földön.
4  Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az ùr tanítása és intése szerint.
5  Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak;
6  Nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját lélekbôl,
7  Jó akarattal, mint a kik az ùrnak szolgálnak, és nem embereknek;
8  Tudván, hogy kiki a mi jót cselekszik, azt veendi az ùrtól, akár szolga legyen, akár szabados.
9  Ti is urak, ugyanazt cselekedjétek ô velök, elhagyván a fenyegetést; tudván, hogy a ti Uratok is mennyben van, és személyválogatás nincsen º nála.
10  Végezetre, atyámfiai, legyetek erôsek az ùrban, és az ô hatalmas erejében.
11  Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
12  Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
13  Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
14  Ålljatok hát elô, körül övezvén derekatokat igazlelkûséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,
15  És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével;
16  Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;
17  Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde;
18  Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden idôben a Lélek által, és ugyanezen dologban vígyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
19  Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát,
20  A melyért követséget viselek lánczok között; hogy bátran szóljak arról, a miképen kell szólanom.
21  Hogy pedig ti is megtudjátok dolgaimat, hogy mit cselekeszem, mindent megismertet veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga az ùrban;
22  Kit éppen azért küldöttem hozzátok, hogy megismerjétek a mi dolgainkat, és megvígasztalja a ti szíveteket.
23  Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel egybe az Atya Istentôl és az ùr Jézus Krisztustól!
24  A kegyelem legyen mindazokkal, a kik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Åmen.


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!