Szent Biblia (Bible in Hungarian) - Philippi Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Philippi
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 Pál és Timótheus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, a kik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakonusokkal egyetemben:
2  Kegyelem néktek és békesség Istentôl, a mi Atyánktól és az ùr Jézus Krisztustól.
3  Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben,
4  Mindenkor minden én könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel könyörögvén,
5  Mivelhogy résztvettetek az evangyéliom ügyében az elsô naptól fogva mind ez ideig;
6  Meg lévén gyôzôdve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:
7  A mint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felôl, azért, mert én szívemben hordalak titeket, mint a kik mind az én fogságomban, mind az evangyéliomnak oltalmazásában és megbizonyításában mindnyájan részestársaim vagytok a nékem adott kegyelemben.
8  Mert bizonyságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében.
9  És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bôvölködjék ismeretben és minden értelmességben;
10  Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkûl valók a Krisztusnak napjára;
11  Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsôségére és magasztalására.
12  Tudtotokra akarom pedig adni, atyámfiai, hogy az én dolgaim inkább elômenetelére lônek az evangyéliomnak;
13  Annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testôrség egész házában és minden mások elôtt;
14  És többen az ùrban való atyafiak közûl bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólani az ígét.
15  Némelyek ugyan irígységbôl és versengésbôl is, de mások jóakaratból is hirdetik a Krisztust.
16  Némelyek versengésbôl prédikálják a Krisztust, nem tiszta lélekkel, azt hivén, hogy fogságom nyomorúságait így megnevelik;
17  De mások szeretetbôl, tudván, hogy én az évangyéliomnak oltalmazására rendeltettem.
18  Mert mit mondjak?
csakhogy minden módon, akár színbôl, akár szívbôl, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örûlök, sôt örûlni is fogok. 19  Mert tudom, hogy ez nékem idvességemre lesz a ti könyörgéstek által és a Jézus Krisztus Lelkének segedelme által,
20  Amaz én esengô várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is, nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által.
21  Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.
22  De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válaszszam, meg sem mondhatom.
23  Mert szorongattatom e kettô között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb:
24  De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek.
25  És ebben bízva, tudom, hogy megmaradok és együttmaradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre;
26  Hogy bôven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban az én ti nálatok való újabb megjelenésem által.
27  Csakhogy a Krisztus evangyéliomához méltóan vi seljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felôl, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván az evangyéliom hitéért;
28  És meg nem félemlvén semmiben az ellenségek elôtt: a mi azoknak a veszedelem jele, néktek pedig az üdvösségé, és ez az Istentôl van;
29  Mert néktek adatott a kegyelem a Krisztusért, nemcsak hogy higyjetek º benne, hanem hogy szenvedjetek is º érette:
30  Ugyanolyan tusakodástok lévén, a milyent láttatok én nálam, és most hallotok én felôlem.

2

1 Ha annakokáért helye van a Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vígasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek,
2  Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlô indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;
3  Semmit nem cselekedvén versengésbôl, sem hiábavaló dicsôségbôl, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.
4  Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.
5  Annakokáért az az indúlat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
6  A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ô az Istennel egyenlô,
7  Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
8  És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
9  Annakokáért az Isten is felmagasztalá ôt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;
10  Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
11  És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus ùr az Atya Isten dicsôségére.
12  Annakokáért, szerelmeseim, a miképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
13  Mert az Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvébôl.
14  Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;
15  Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplôtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon,
16  Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába.
17  De ha kiontatom is italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és papiszolgálatánál, mégis örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal;
18  Azonképen ti is örüljetek, és örüljetek együtt velem.
19  Reménylem pedig az ùr Jézusban, hogy Timótheust rövid nap elküldöm tihozzátok, hogy én is megvidúljak, megértvén a ti dolgaitokat.
20  Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, a ki igazán szívén viselné dolgaitokat.
21  Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét.
22  Az ô kipróbált voltát pedig ismeritek, hogy miképen atyjával a gyermek, együtt szolgált velem az evangyéliom ügyében.
23  ºt azért reménylem, hogy elküldöm, mihelyt meglátom az én dolgaimat, tüstént;
24  Bízom pedig az ùrban, hogy magam is csakhamar el fogok menni.
25  De szükségesnek tartám, hogy Epafróditust, az én atyámfiát és munkatársamat és bajtársamat, néktek pedig követeteket és szükségemben áldozatot hozó szolgátokat hazaküldjem hozzátok;
26  Mivelhogy vágyva vágyott mindnyájatok után, és gyötrôdött a miatt, hogy meghallottátok, hogy ô beteg volt.
27  Mert bizony beteg volt, halálhoz közel; de az Isten könyörült rajta, nem csak ô rajta pedig, hanem én rajtam is, hogy szomorúság ne jôjön szomorúságomra.
28  Annakokáért hamarabb küldtem ôt haza, hogy meglátván ôt, ismét örüljetek, és nékem is kisebb legyen a szomorúságom.
29  Fogadjátok azért ôt az ùrban teljes örömmel; és az ilyeneket megbecsüljétek:
30  Mert a Krisztus dolgáért jutott majdnem halálra, koczkára tévén életét, hogy kárpótoljon engem azért, hogy nékem tett szolgálatotoknál ti nem voltatok jelen.

3

1 Továbbá atyámfiai, örüljetek az ùrban. Ugyanazokat írni néktek én nem restellem, tinéktek pedig bátorságos.
2  ºrizkedjetek az ebektôl, ôrizkedjetek a gonosz munkásoktól, ôrizkedjetek a megmetélkedéstôl:
3  Mert mi vagyunk a körûlmetélkedés, a kik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk:
4  Jóllehet énnékem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább;
5  Körûlmetéltettem nyolczadnapon, Izráel nemzetségébôl, Benjámin törzsébôl való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus,
6  Buzgóság tekintetében az egyházat üldözô, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam.
7  De a melyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.
8  Sôt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,
9  És találtassam º benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvénybôl, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentôl való igazságom a hit alapján:
10  Hogy megismerjem ºt, és az º feltámadásának erejét, és az º szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ô halálához;
11  Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására.
12  Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.
13  Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna:
14  De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek elôttem vannak, nékik dôlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülrôl való elhívása jutalmára.
15  Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk: és ha valamiben másképen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek:
16  Csakhogy a mire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk.
17  Legyetek én követôim, atyámfiai, és figyeljetek azokra, a kik úgy járnak, a miképen mi néktek példátok vagyunk.
18  Mert sokan járnak másképen, kik felôl sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei;
19  Kiknek végök veszedelem, kiknek Istenök az ô hasok, és a kiknek dicsôségök az ô gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törôdnek.
20  Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó ùr Jézus Krisztust is várjuk;
21  Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az º dicsôséges testéhez, amaz º hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

4

1 Annakokáért szerelmes atyámfiai, a kik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképen álljatok meg az ùrban, én szerelmeseim!
2  Evódiát intem, Sintikhét is intem, hogy egyenlô indulattal legyenek az ùrban.
3  Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint a kik az evangyéliom dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik fölírvák az életnek könyvében.
4  Örüljetek az ùrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
5  A ti szelídlelkûségetek ismert legyen minden ember elôtt. Az ùr közel!
6  Semmi felôl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háláadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elôtt.
7  És az Istennek békessége, mely minden értelmet felûl halad, meg fogja ôrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
8  Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírûek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekrôl gondolkodjatok.
9  A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tôlem, azokat cselekedjétek: és a békességnek Istene veletek lesz.
10  Felette igen örültem pedig az ùrban, hogy immár valahára megújultatok az én felôlem való gondviseléstekben; mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok.
11  Nem hogy az én szûkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek.
12  Tudok megaláztatni is, tudok bôvölködni is, mindenben és mindenekben ismerôs vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bôvölködéssel is, a szûkölködéssel is.
13  Mindenre van erôm a Krisztusban, a ki engem megerôsít.
14  Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek.
15  Tudjátok pedig ti is, Filippibeliek, hogy az evangyéliom hirdetésének kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül:
16  Mert már Thessalónikában is, egyszer is, másszor is, küldtetek nékem szükségemre.
17  Nem, mintha kívánnám az ajándékot; hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra.
18  Megkaptam pedig mindent, és bôvölködöm; beteltem, vévén Epafróditustól, a mit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes, tetszô áldozatot az Istennek.
19  Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az º gazdagsága szerint dicsôségesen a Krisztus Jézusban.
20  Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsôség mind örökkön örökké. Åmen.
21  Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket az atyafiak, a kik velem vannak.
22  Köszöntenek titeket minden szentek, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók.
23  A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal! Åmen.


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!