Szent Biblia (Bible in Hungarian) - 2 Timótheosz Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
2 Timótheosz
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten akaratából, a Krisztus Jézusban való életnek ígérete szerint,
2  Timótheusnak, az én szeretett fiamnak: kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentôl és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.
3  Hálát adok az Istennek, a kinek szolgálok ôseimtôl fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reád könyörgéseimben éjjel és nappal,
4  Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könnyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjem be;
5  Eszembe jutván a benned levô, képmutatás nélkül való hit, a mely lakozott elôször a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában; meg vagyok azonban gyôzôdve, hogy benned is.
6  Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által.
7  Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erônek és szeretetnek és józanságnak lelkét.
8  Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ô foglyát; hanem együtt szenvedj az evangyéliomért Istennek hatalma szerint,
9  A ki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ô saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök idôknek elôtte,
10  Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak Jézus Krisztusnak megjelenése által, a ki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által,
11  A melyre nézve tétettem én hirdetôvé és apostollá és pogányok tanítójává.
12  A miért szenvedem ezeket is: de nem szégyenlem; mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ô az én nála letett kincsemet meg tudja ôrizni ama napra.
13  Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, a miket én tôlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben.
14  A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által.
15  Azt tudod, hogy elfordultak tôlem az Åzsiabeliek mind, kik közûl való Figellus és Hermogénes.
16  Az ùr legyen irgalmas az Onesiforus házanépének: mert gyakorta megvidámított engem, és az én bilincsemet nem szégyenlette;
17  Sôt mikor Rómában volt, buzgón keresett engem, meg is talált.
18  Az ùr engedje meg néki, hogy találjon irgalmasságot az ùrnál ama napon. És hogy mily nagy szolgálatot tett Efézusban, te jobban tudod.

2

1 Te annakokáért, én fiam, erôsödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben;
2  És a miket tôlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, a kik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.
3  Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.
4  Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki ôt harczossá avatta.
5  Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerûen küzd.
6  A ki munkálkodik, a földmívelônek kell a gyümölcsökben elôször részesülnie.
7  Értsd meg a mit mondok; adjon azért az ùr néked belátást mindenekben.
8  Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangyéliomom szerint:
9  A melyért, mint egy gonosztevô, szenvedek mind a fogságig; de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve.
10  Annakokáért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ôk is elnyerjék a Krisztus Jézusban való idvességet örök dicsôséggel egyben.
11  Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is.
12  Ha tûrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ô is megtagad minket;
13  Ha hitetlenkedünk, ô hû marad: ô magát meg nem tagadhatja.
14  Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve ôket az ùr színe elôtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul, a hallgatóknak romlására.
15  Igyekezzél, hogy Isten elôtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.
16  A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek.
17  És az ô beszédök mint a rákfekély terjed; közûlök való Himenéus és Filétus,
18  A kik az igazság mellôl eltévelyedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a hitét.
19  Mindazáltal megáll az Istennek erôs fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az ùr az övéit; és Ålljon el a hamisságtól minden, a ki Krisztus nevét vallja.
20  Nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépbôl valók is; és azok közûl némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók.
21  Ha tehát valaki magát ezektôl tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas.
22  Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségûl hívják az Urat tiszta szívbôl.
23  A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek.
24  Az ùr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes.
25  A ki szelíden fenyíti az ellenszegülôket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére,
26  És felocsudnának az ördög tôrébôl, foglyokká tétetvén az ùr szolgája által az Isten akaratára.

3

1 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idôk állanak be.
2  Mert lesznek az emberek magukat szeretôk, pénzsóvárgók, kérkedôk, kévelyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
3  Szeretet nélkûl valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelôi,
4  Årúlók, vakmerôk, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretôi,
5  Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.
6  Mert ezek közûl valók azok, a kik betolakodnak a házakba, és foglyúl ejtik a bûnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól ûzött asszonykákat,
7  Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.
8  Miképen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjû, a hitre nézve nem becsületes emberek.
9  De többre nem mennek: mert esztelenségök nyilvánvaló lesz mindenek elôtt, a miképen amazoké is az lett.
10  Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat hitemet, hosszútûrésemet, szeretetemet, türelmemet,
11  Üldöztetésemet, szenvedéseimet, a melyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémû üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekbôl megszabadított engem az ùr.
12  De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.
13  A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.
14  De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván kitôl tanultad,
15  És hogy gyermekségedtôl fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által.
16  A teljes írás Istentôl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
17  Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

4

1 Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe elôtt, a ki ítélni fog élôket és holtakat az ô eljövetelekor és az ô országában,
2  Hirdesd az ígét, állj elô vele alkalmatos, alkalmatlan idôben, ints, feddj, buzdíts teljes béketûréssel és tanítással.
3  Mert lesz idô, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyûjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;
4  És az igazságtól elfordítják az ô fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.
5  De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.
6  Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott.
7  Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:
8  Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az ùr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ô megjelenését.
9  Igyekezzél hozzám jôni hamar.
10  Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába; Kresczens Galátziába, Titus Dalmátziába.
11  Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal; mert nekem alkalmas a szolgálatra.
12  Tikhikust pedig Efézusba küldöttem.
13  A felsôruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképen a hártyákat.
14  Az érczmíves Sándor sok bajt szerzett nékem; fizessen meg az ùr néki cselekedetei szerint.
15  Tôle te is ôrízkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédeinknek.
16  Elsô védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sôt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik.
17  De az ùr mellettem állott, és megerôsített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából.
18  És megszabadít engem az ùr minden gonosz cselekedettôl, és megtart az ô mennyei országára; a kinek dicsôség örökkön örökké! Åmen.
19  Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét.
20  Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen.
21  Igyekezzél tél elôtt eljôni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak.
22  Az ùr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! Åmen.


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!