Szent Biblia (Bible in Hungarian) - Abdiás Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Abdiás
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 Abdiás látása. ìgy szól az ùr Isten Edomról: Hírt hallottunk az ùrtól! És hírnök küldetett a népekhez: keljetek fel és támadjunk reá haddal!
2  ìmé, kicsinynyé tettelek a népek között; felettébb útálatos vagy.
3  Szíved kevélysége csalt meg téged, ki szikla-hasadékokban lakozol, kinek lakóhelye magasan van, a ki mondja az ô szívében: Ki vonhatna el engem a síkra?!
4  Ha oly magasra szállnál is, mint a sas, és ha a csillagok közé raknád is fészkedet: onnan is levonnálak, ezt mondja az ùr.
5  Ha tolvajok törnének reád, avagy éjjeli rablók, (hogy elpusztíttattál!), nem annyit lopnának-é, a mennyi elegendô?! Ha szôlôszedôk jönnének reád, nem hagynának-é gerezdeket?!
6  Mennyire kifosztogatták Ézsaut; felkutatták rejtett kincseit!
7  A határig ûznek ki összes frigytársaid; megcsalnak, levernek szövetségeseid; kenyeredet tôrül vetik alád. Nincsen benne okosság!
8  Azon a napon, ezt mondja az ùr, nem vesztem-é ki a bölcseket Edomból, és az értelmet az Ézsau hegyérôl?!
9  És megrémülnek a te vitézeid, oh Témán! hogy kiirtassék mindenki az Ézsau hegyérôl az öldöklés által.
10  A Jákób öcséd ellen elkövetett erôszakért szégyen borul reád, és kivágatol mindörökre!
11  A mikor vele szembeálltál; a mikor serege idegenek rabjává lett, és idegenek törtek be kapuján és Jeruzsálemre sorsot vetettek: olyan voltál te is, mint bármelyik közûlök.
12  De ne gyönyörködjél öcsédnek napján, az ô szerencsétlenségének napján; és ne örvendj a Júda fiain az ô veszedelmök napján, és ne kérkedjél a szorongattatás napján.
13  Ne törj be népem kapuján nyomorúságuk napján; ne gyönyörködjél te is a baján nyomorúsága napján; és ne nyúlj az ô jószágához nyomorúsága napján;
14  A résre se állj fel menekülôit elveszíteni; és ne áruld e l az ô megmaradottait a szorongattatás napján!
15  Mert közel van az ùrnak napja, minden népek ellen. A mint cselekedtél, úgy cselekesznek veled; a mit te fizettél, visszaszáll fejedre.
16  Mert a mint ti ittatok szent hegyemen, úgy isznak szüntelen az összes népek; bizony isznak és hörpengetnek, és olyanok lesznek, mintha nem lettek volna.
17  De a Sion hegyén szabadulás lészen, és szentté lészen az, és a Jákób háza birtokba veszi az ô örökségét.
18  És a Jákób háza tûz lészen, és a József háza láng; és Ézsau háza pedig pozdorja; és meggyujtják és megemésztik ôket, és nem marad meg senki Ézsau házából, mert az ùr szólott.
19  A déliek örökség szerint bírják az Ézsau hegyét, a síkon lakók pedig a Filiszteusokat. És örökség szerint bírják az Efraim mezôit és Samaira mezôit; Benjámin pedig a Gileádot.
20  Izráel fiainak ez a számûzött serege azokat, a melyek a Kananeusoké, mind Sarfátig; a jeruzsálemi számûzöttek pedig, a kik Szefarádban vannak, elfoglalják majd a déli városokat.
21  És a Sion hegyére szabadítók mennek fel, hogy megítéljék az Ézsau hegyét, és az ùré lesz a királyság.


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!