Szent Biblia (Bible in Hungarian) - Kolosszé Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Kolosszé
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 Pál, Jézus Krisztusnak apostola Isten akaratjából, és Timótheus atyafi,
2  A Kolosséban levô szenteknek és hívô atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentôl, a mi Atyánktól, és az ùr Jézus Krisztustól.
3  Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, mindenkor ti értetek könyörögvén,
4  Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, a melylyel minden szentekhez vagytok,
5  A mennyekben néktek eltett reménységért, a melyet már elôbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangyéliom:
6  Mely eljutott hozzátok, miképen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy mint nálatok is a naptól fogva, melyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán;
7  ùgy a hogy tanultátok is Epafrástól, a mi szerelmes szolgatársunktól, a ki hív szolgája ti érettetek a Krisztusnak,
8  A ki meg is jelentette nékünk a ti Lélekben való szereteteket.
9  Azért mi is, a mely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szûnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcseségben és értelemben,
10  Hogy járjatok méltóan az ùrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében;
11  Minden erôvel megerôsíttetvén az º dicsôségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútûrésre örömmel;
12  Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban;
13  A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az º szerelmes Fiának országába;
14  Kiben van a mi váltságunk az º vére által, bûneinknek bocsánata;
15  A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek elôtte született;
16  Mert º benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, a láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek º általa és º reá nézve teremttettek;
17  És º elôbb volt mindennél, és minden º benne áll fenn.
18  És º a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsôszülött a halottak közûl; hogy mindenekben º legyen az elsô;
19  Mert tetszett az Atyának, hogy º benne lakozzék az egész teljesség;
20  És hogy º általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az º keresztjének vére által; º általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.
21  Titeket is, kik hajdan elidegenûltek és ellenségek valátok gonosz cselekedetekben gyönyörködô értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett
22  Az º emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket º maga elé:
23  Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erôsen, és el nem távoztok az evangéliom reménységétôl, a melyet hallottatok, a mely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; a melynek lettem én Pál szolgájává.
24  Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részérôl betöltöm a mi híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az º testéért, a mi az egyház;
25  A melynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, a melyet nékem adott ti rátok nézve, hogy betöltsem az Isten ígéjét,
26  Tudniillik ama titkot, mely el vala rejtve ôsidôk óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az º szenteinek,
27  A kikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsôségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsôségnek ama reménysége:
28  A kit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván minden embert minden bölcseséggel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elô a Krisztus Jézusban;
29  A mire igyekezem is, tusakodván az º ereje szerint, mely én bennem hatalmasan munkálkodik.

2

1 Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek, és azokért, kik Laodiczeában vannak, és mindazokért, a kik nem láttak engem személy szerint e testben;
2  Hogy vígasztalást vegyen az ô szívök, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyôzôdésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére,
3  A melyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.
4  Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitetô beszéddel.
5  Mert jóllehet testben távol vagyok tôletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erôsségét.
6  Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok º benne,
7  Meggyökerezvén és tovább épülvén º benne, és megerôsödvén a hitben, a miképen arra tanítattatok, bôvölködvén abban hálaadással.
8  Meglássátok, hogy senki ne legyen, a ki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem Krisztus szerint való:
9  Mert º benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg,
10  És ti º benne vagytok bételjesedve, a ki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak;
11  A kiben körûl is metéltettetek kéz nélkûl való körûlmetéléssel, levetkezvén az érzéki bûnök testét a Krisztus körûlmetélésében;
12  Eltemettetvén º vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá ºt a halálból.
13  És titeket, kik holtak valátok a bûnökben és a ti testeteknek körûlmetéletlenségében, megelevenített együtt º vele, megbocsátván minden bûnötöket,
14  Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;
15  Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, ôket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.
16  Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában:
17  Melyek csak árnyékai a következendô dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.
18  Senki tôletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkûl felfuvalkodván az ô testének értelmével,
19  És nem ragaszkodván a Fôhöz, a Kibôl az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel.
20  Ha meghalván a Krisztussal, megszabadúltatok e világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élôk volnátok, efféle rendelésekkel:
21  Ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is illesd.
22  (A mik mind a velök való élés által elfogyasztásra vannak rendelve), az emberek parancsolatai és tanításai szerint?
23  A melyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istenitiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennök semmi becsülni való, mivelhogy a test hízlalására valók.

3

1 Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén;
2  Az odafelvalókkal törôdjetek, nem a földiekkel.
3  Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
4  Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, º vele együtt, megjelentek dicsôségben.
5  Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, a mi bálványimádás;
6  Melyek miatt jô az Isten haragja az engedetlenség fiaira;
7  Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban.
8  Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.
9  Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ô cselekedeteivel együtt,
10  És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette azt:
11  A hol nincs többé görög és zsidó: körûlmetélkedés és körûlmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad-hanem minden és mindenekben Krisztus.
12  Öltözzétek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútûrést;
13  Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is;
14  Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele.
15  És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, a melyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
16  A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az ùrnak.
17  És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az ùr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának º általa.
18  Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, a miképen illik az ùrban.
19  Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserû kedvûek.
20  Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az ùrnak.
21  Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek.
22  Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent.
23  És valamit tesztek, lélekbôl cselekedjétek, mint az ùrnak és nem embereknek;
24  Tudván, hogy ti az ùrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az ùr Krisztusnak szolgáltok.
25  A ki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás.

4

1 Ti urak, a mi igazságos és méltányos, a ti szolgáitoknak megadjátok, tudván, hogy néktek is van Uratok mennyekben.
2  Az imádságban állhatatosak legyetek, vígyázván abban háláadással;
3  Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg elôttünk az íge ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok;
4  Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell.
5  Bölcsen viseljétek magatokat a kivûl valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.
6  A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fûszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.
7  Minden én dolgaimat megismerteti veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga és szolgatárs az ùrban;
8  A kit épen a végett küldtem hozzátok, hogy megismerje a ti dolgaitokat és megvígasztalja a ti szíveteket,
9  Onézimussal együtt, a hû és szeretett atyafival, ki ti közûletek való; minden itt való dolgot megismertetnek ôk veletek.
10  Köszönt titeket Aristárkhus, az én fogolytársam, és Márk, a Barnabás unokatestvére, (ki felôl parancsolatokat vettetek: ha hozzátok megy, fogadjátok ôt szívesen),
11  És Jézus, kit Justusnak is hívnak, kik a zsidók közûl valók: csak ezek azok a munkatársaim az Isten országában, a kik nékem vígasztalásomra voltak.
12  Köszönt titeket Epafrás, ki ti közûletek való, Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyôzôdéssel az Istennek minden akaratjában.
13  Mert bizonyságot teszek ô felôle, hogy sokat fárad érettetek és azokért, kik Laodiczeában és Jerápolisban vannak.
14  Köszönt titeket Lukács, ama szeretett orvos, és Démás.
15  Köszöntsétek az atyafiakat, kik Laodiczeában vannak, és Nimfást és a gyülekezetet, mely az ô házánál van.
16  És mikor felolvastatik nálatok e levél, cselekedjétek meg, hogy a laodiczeaiak gyülekezetében is felolvastassék, hogy a Laodiczeából átveendô levelet ti is felolvassátok.
17  És mondjátok meg Arkhippusnak: Vígyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az ùrban, hogy azt betöltsed!
18  A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval, van írva. Emlékezzetek meg az én bilincseimrôl! A kegyelem veletek. Åmen.


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!