Szent Biblia (Bible in Hungarian) - Malakiás Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Malakiás
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 Az ùr igéjének terhe Izráel ellen, Malakiás által.
2  Szerettelek titeket, azt mondja az ùr, és azt mondjátok: Miben szerettél minket? Avagy nem atyjafia vala-é Ézsau Jákóbnak?
azt mondja az ùr. Jákóbot pedig szerettem; 3  Ézsaut ellenben gyûlöltem, és az ô hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá.
4  Ha azt mondja Edom: Elpusztultunk; de térjünk meg és építsük fel a romladékokat: ezt mondja a Seregeknek Ura: ºk építenek, de én elrontom, és elnevezik ôket istentelenség határának és oly népnek, a melyre örökké haragszik az ùr.
5  És látják ezt a ti szemeitek, és magatok is mondjátok: Nagy az ùr az Izráel határa felett.
6  A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ô urát. És ha én atya vagyok: hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? azt mondja a Seregeknek Ura néktek, ti papok, a kik útáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok: Mivel útáljuk a te nevedet?
7  Megfertéztetett kenyeret hoztok oltáromra, és azt mondjátok: Mivel fertéztetünk meg téged? Azzal, mikor azt gondoljátok, hogy az ùrnak asztala megvetni való.
8  Hogyha vakot hoztok áldozatul: nem bûn-é az? vagy ha sántát hoztok és bénát: nem bûn-é azt? Vidd csak azt a te fejedelmednek: vajjon kedvvel fogad-é avagy reád tekint-é?
azt mondja a Seregeknek Ura. 9  Most azér t engeszteljétek meg az Istennek orczáját, hogy könyörüljön rajtunk. Åltalatok van ez, elnézheti-é ezt néktek? azt mondja a Seregeknek Ura.
10  Vajha valaki közûletek bezárná az ajtót, hiába ne tüzelnétek az én oltáromon! Nem telik kedvem bennetek, azt mondja a Seregeknek Ura; az ételáldozatot sem kedvelem a ti kezetekbôl!
11  Hiszen a napkelettôl fogva napnyugotig nagy az én nevem a pogányok között, és minden helyen tömjénnel áldoznak az én nevemnek és tiszta ételáldozattal! Bizony nagy az én nevem a pogányok között! azt mondja a Seregeknek Ura.
12  Ti pedig meggyalázzátok azt, mikor azt mondjátok: Az ùrnak asztala megvetni való, és annak jövedelme, eledele útálatos.
13  És azt mondjátok: ìmé, mily fáradság! és ráfújtok, azt mondja a Seregeknek Ura; pedig a rablottat hozzátok, meg a sántát és betegest; ételáldozatot is hoztok, de hát kedves-é az a ti kezetekbôl? azt mondja az ùr.
14  Åtkozott pedig az álnok! Van ugyan a nyájában hím, és fogadást is tesz: mégis hitványnyal áldozik az ùrnak. Pedig nagy király vagyok én, azt mondja a Seregeknek Ura, és félelmetes az én nevem a pogányok között!

2

1 Most azért néktek szól ez a parancsolat, ti papok!
2  Ha meg nem hallgatjátok és ha nem veszitek szívetekre, hogy dicsôséget adjatok az én nevemnek, azt mondja a Seregeknek Ura: átkot bocsátok reátok, és elátkozom a ti áldásotokat; bizony elátkozom azt, ha nem veszitek szívetekre!
3  ìmé, én megrontom a ti vetni való magotokat, és szemetet szórok orczáitokba, a ti ünneplésteknek szemetjét, és ahhoz hordanak ki titeket.
4  És megtudjátok, hogy azért adtam néktek e parancsolatot, hogy szövetségem legyen a Lévivel, azt mondja a Seregeknek Ura.
5  Szövetségem volt vele életre és békességre, és félelmül adtam azt néki és félt engemet, és megalázta magát az én nevem elôtt.
6  Igazság törvénye volt az ô szájában, és nem találtatott álnokság az ô ajkaiban; békességben és egyenességgel járt velem, és sokakat megtérített a bûnbôl.
7  Mert a papnak ajkai ôrzik a tudományt, és az ô szájából törvényt várnak, mivel a Seregek Urának követe ô.
8  De ti elhajlottatok ez útról, sokakat megbotránkoztattatok a törvénynyel, felbontottátok Lévi szövetségét, azt mondja a Seregeknek Ura.
9  Azért én is szidalmasakká tettelek titeket és útálatosakká az egész nép elôtt, a miatt, hogy meg nem ôriztétek az én útamat, hanem személyválogatók voltatok a törvénynyel.
10  Nem egy atyánk van-é mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtett-é minket?
Miért csalja hát kiki az ô felebarátját, megrontván a mi atyáink szövetségét? 11  Hûtelenné lett Júda, és útálatosság támadt Izráelben és Jeruzsálemben, mert megfertôztette Júda az ùrnak szentségét, a melyet ô szeret, és idegen istenek leányát vette el.
12  Elveszt az ùr mindenkit, a ki ezt cselekszi, a vigyázót és a felelôt, a Jákób sátraiból, még ha áldozatot visz is a Seregek Urának.
13  És ezt is cselekszitek: betöltitek az ùr oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az ételáldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekbôl.
14  És azt mondjátok: Miért? Azért, mert az ùr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, a kit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged!
15  Nem tett ilyet egy sem, a kinek még volt lelke. És mit keresett az az egy?
Istentôl való magvat. ºrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok! 16  Mert gyûlölöm az elbocsátást, ezt mondja az ùr, Izráelnek Istene, és azt, a ki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a Seregeknek Ura. ºrizzétek meg azért lelketeket és ne csalárdkodjatok!
17  Elfárasztottátok az Urat beszédeitekkel, és azt mondjátok: Mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondjátok: Minden gonosztevô jó az ùr szemeiben, és gyönyörködik ô azokban; vagy: Hol van az ítéletnek Istene?

3

1 ìmé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja elôttem az útat, és mindjárt eljön az ô templomába az ùr, a kit ti kerestek, és a szövetségnek követe, a kit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura.
2  De kicsoda szenvedheti el az ô eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az ô megjelenésekor? Hiszen olyan ô, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja!
3  És ül mint ötvös vagy ezüst-tisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi ôket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal visznek ételáldozatot az ùrnak.
4  És kedves lesz az ùrnak a Júda és Jeruzsálem ételáldozatja, mint a régi napokban és elôbbi esztendôkben.
5  Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztôk ellen, a paráznák és hamisan esküvôk ellen, és azok ellen, a kik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és a kik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a Seregeknek Ura.
6  Mert én, az ùr, meg nem változom, ti pedig, Jákóbnak fiai, nem emésztettek meg!
7  Atyáitok idejétôl fogva eltértetek rendeléseimtôl és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a Seregeknek Ura. De azt mondjátok: Miben térjünk meg?
8  Avagy az ember csalhatja-é az Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval.
9  Åtokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem: a nép egészben!
10  Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bôségesen.
11  És megdorgálom érettetek a kártevôt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szôlôtök meddô a mezôn, azt mondja a Seregeknek Ura.
12  És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura.
13  Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az ùr, és azt mondjátok: Mit szóltunk ellened?
14  Azt mondtátok: Hiábavaló az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a Seregeknek Ura elôtt?
15  Sôt inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket; hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot ûznek, és megszabadulnak, noha kisértik az Istent!
16  Akkor tanakodtak egymással az ùrnak tisztelôi, az ùr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ô elôtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az ô nevét.
17  És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, a melyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nékik, a mint kiki kedvez a maga fiának, a ki szolgálja ôt.
18  És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, a ki nem szolgálja ôt.

4

1 Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütô-kemencze, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevô, mint a pozdorja, és megégeti ôket az eljövendô nap, azt mondja a Seregeknek Ura, a mely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat.
2  És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ô szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.
3  És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, a melyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura.
4  Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényérôl, a melyet rendeltem ô általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül.
5  ìmé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielôtt eljön az ùrnak nagy és félelmetes napja.
6  És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jôjjek és meg ne verjem e földet átokkal.


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!