Szent Biblia (Bible in Hungarian) - Haggeus Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Haggeus
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónapnak elsô napján szóla az ùr Aggeus próféta által Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a fôpapnak, mondván:
2  ìgy szól a Seregek Ura, mondván: Ezt mondja e nép: Nem jött még el az idô, az ùr háza építésének ideje!
3  Az ùr pedig így szól Aggeus próféta által, mondván:
4  Ideje-é néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romban áll?
5  Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
6  Sokat vetettetek, de keveset takartok; esztek, de meg nem elégesztek; isztok, de meg nem részegesztek; ruházkodtok, de meg nem melegesztek, a bérlô is lyukas zacskóra bérel.
7  Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
8  Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne, és dicsôíttessem, azt mondja az ùr.
9  Sokat vártatok, de ímé kevés lett; haza is hordtátok, de én ráfuvallok arra! Mi okért? azt mondja a Seregeknek Ura. Az én házamért, a mely ímé romban áll, ti pedig siettek, kiki a maga házához.
10  Azért vonták meg tôletek az egek a harmatot, vonta meg a föld az ô termését.
11  És pusztulást rendeltem a sík földre és a hegyekre, a búzára és a borra, az olajra és mindarra, a mit a föld terem; sôt az emberre és a baromra és minden kézimunkára is.
12  És meghallá Zorobábel, a Sealtiél fia, és Jósua, a Jehosadák fia, a fôpap, és a nép minden többi tagja az ùrnak, az ô Istenöknek szavát és Aggeus próféta beszédeit, a miként elküldte ôt az ùr, az ô Istenök, és megfélemlék a nép az ùr elôtt.
13  És szóla Aggeus, az ùr követe, az ùr küldetésében, mondván a népnek: Én veletek vagyok, azt mondja az ùr.
14  És felindítá az ùr Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, a Júda fejedelmének lelkét, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a fôpapnak lelkét, és a nép minden többi tagjának lelkét is, és bemenének és munkálkodának a Seregek Urának, az ô Istenöknek házában.
15  A hatodik hónapnak huszonnegyedik napján, Dárius királynak második esztendejében.

2

1 A hetedik hónap huszonnegyedik napján szóla az ùr Aggeus próféta által, mondván:
2  Szólj csak Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a fôpapnak, és a nép többi tagjainak, mondván:
3  Ki van még életben köztetek, a ki látta ezt a házat az ô elsô dicsôségében? És milyennek látjátok ti most ezt? Avagy nem olyan-é ez a ti szemetekben, mintha semmi volna?
4  De most légy bátor Zorobábel, azt mondja az ùr! Légy bátor te is, Jósua, Jehosadák fia, te fôpap, és légy bátor e földnek minden népe, azt mondja az ùr, és cselekedjétek, mert én veletek vagyok, azt mondja a Seregeknek Ura,
5  Az igét, a melylyel szövetségre léptem veletek, mikor kijöttetek Égyiptomból, és az én lelkem köztetek marad. Ne féljetek!
6  Mert ezt mondja a Seregeknek Ura: Egy kevés idô van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a szárazt.
7  És megindítok minden népet, és eljön, a kit minden népek óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsôséggel, azt mondja a Seregeknek Ura.
8  Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura:
9  Nagyobb lészen e második háznak dicsôsége az elsônél, azt mondja a Seregeknek Ura, és e helyen adok békességet, azt mondja a Seregeknek Ura.
10  A kilenczedik hónap huszonnegyedikén, Dáriusnak második esztendejében szóla az ùr Aggeus próféta által, mondván:
11  Ezt mondja a Seregeknek Ura: Kérdezd meg csak a papokat a törvény felôl, mondván:
12  Ha szentelt húst visz valaki az ô köntösének szárnyában, és illeti annak szárnyával a kenyeret vagy a fôzeléket, vagy a bort, vagy az olajat, vagy bármi más eleséget: vajjon szent-é az? És felelének a papok, és mondák: Nem.
13  Aggeus pedig mondá: Ha hulla által fertôzött illeti mindezeket, tisztátalanná lesz-é? És felelének a papok, és mondák: Tisztátalanná!
14  Aggeus pedig felele, és mondá: Épp így e nép és épp így e nemzet én elôttem, azt mondja az ùr, és épp így kezöknek minden munkája, és a mit ide felhoznak: tisztátalan az.
15  Most azért jól gondoljátok meg e naptól fogva az elmultakat is, mielôtt még követ kôre tettek volna az ùr hajlékában!
16  Az elôtt elmentek a huszas garmadához, és tíz lett; elmentek a sajtóhoz, hogy ötven vederrel merítsenek, és húsz lett.
17  Megvertelek titeket üszöggel, ragyával, és kezetek minden munkáját kôesôvel, és még sem hajoltatok hozzám, azt mondja az ùr.
18  Jól gondoljátok hát meg e naptól fogva az elmultakat is! A kilenczedik hónap huszonnegyedik napjától, attól a naptól fogva, a melyen letétetett az ùr hajlékának alapja. Jól meggondoljátok!
19  Van-é még mag a csûrben? És bizony, a szôlô, a füge, a gránátalma és az olajfa sem termett! E naptól fogva megáldalak.
20  Másodszor is szóla az ùr Aggeusnak a hónap huszonnegyedik napján, mondván:
21  Mondd meg Zorobábelnek, Júda fejedelmének: Én megindítom az eget és a földet.
22  És felforgatom az országok királyi székét, és elfogyasztom a pogány országok erejét, és felforgatom a szekeret és a benne ülôket, és lehullanak a lovak és a rajtok ülôk: kiki az ô atyjafiának fegyvere által.
23  Azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, felveszlek téged Zorobábel, Sealtiélnek fia én szolgám, azt mondja az ùr, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyürû, mert téged választottalak el, azt mondja a Seregeknek Ura.


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!