Szent Biblia (Bible in Hungarian) - Náhum Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Náhum
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 Ninive terhe; az elkosi Náhum látásának könyve.
2  Buzgón szeretô és bosszúálló Isten az ùr, bosszúálló az ùr, és telve haraggal; bosszút áll az ùr az ô ellenségein, és haragot tartó az ô gyûlölôi ellen.
3  Hosszútûrô az Ur és nagyhatalmú, és nem hagy büntetlenül. Szélvészben és viharban van az ùrnak útja, és lábainak pora a felhô.
4  Megfeddi a tengert, és kiapasztja azt, és minden folyamot kiszáraszt. Elfonnyad a Básán és a Kármel, és a Libánon virága elfonnyad.
5  A hegyek reszketnek elôtte, és a halmok szétmállanak. Tekintetétôl megrendül a föld, és a világ, és minden a mi rajta él.
6  Ki állhatna meg haragja elôtt, és ki birhatná ki búsulásának tüzét? Heve szétfoly, mint a láng, és a kôszálak is szétporlanak tôle.
7  Jó az ùr, erôsség a szorongatás idején, és ô ismeri a benne bízókat.
8  De gáttörô árvízként pusztít annak helyén, és gyûlölôit setétség üldözi.
9  Mit koholtok az ùr ellen? Elpusztít ô, nem lészen kétszer veszedelem.
10  Ha annyira összefonódnak is, mint a tüskebokrok, és olyan ázottak is, mint az italuk: megemésztetnek, mint a teljesen megszáradt tarló.
11  Belôled származott, a ki gonoszt korholt az ùr ellen, a ki álnokságot tanácsolt.
12  ìgy szól az ùr: Ha teljes erôben és sokan vannak is, mégis levágatnak és elenyésznek. Megaláztalak téged, de nem foglak többé megalázni.
13  Most már leveszem rólad az ô igáját, és bilincseidet leszaggatom.
14  Felôled pedig azt rendeli az ùr: Nevednek ne támadjon többé magva; isteneid házából kivesztem a faragott és öntött képeket; megásom sírodat, mert becstelen vagy.
15  ìmé a hegyeken örömhírhozónak lábai! Békességet hirdet. Ünnepeld Júda ünnepeidet, fizesd le fogadásaidat; mert nem vonul át rajtad többé a semmirekellô; mindenestôl kiirtatott.

2

1 Pusztító jön ellened; ôrizd a várat, nézzed az útat, erôsítsd derekadat, keményítsd meg erôdet igen.
2  Mert helyreállítja az ùr Jákób büszkeségét, mint Izráel büszkeségét; mert rablók rabolták ki ôket, csemetéiket pedig kivágták.
3  Vitézeinek pajzsa veres, katonáinak ruházata bíborszínû, hadiszekere aczéltûzben ragyog fegyverkezése napján, és a dárdákat rengetik.
4  Az utczákon robognak a szekerek, összeütköznek a piaczokon; tekintetök mint a fáklyák, futkosnak mint a villámok.
5  Emlegeti vitézlô hôseit; ingadoznak lépéseikben, sietnek a kôfalra, és felállíttatik a védôsáncz.
6  A folyóvizek kapui megnyílnak, és a palota megrendül.
7  De elvégeztetett: felfedik, elvitetik, és szolgálói keseregnek, mint nyögô galambok, mellöket vervén.
8  Pedig Ninive olyan, mint a bôvizû tó, eleitôl fogva: mégis futnak ôk. Ålljatok meg, álljatok meg! De vissza se tekint senki.
9  Raboljatok ezüstöt, raboljatok aranyat; száma sincs a rejtett kincseknek, gazdag minden drága edényben.
10  Feldúlva, széthányva, kifosztva! Szíve megolvadt, a térdek reszketnek, fájdalom van egész derekában, és mindnyájok arcza elvesztette pirosságát.
11  Hol van az oroszlánok tanyája, és az oroszlán-kölyköknek ama legelôje, a hová járt a nôstény- és hím-oroszlán, az oroszlán-kölyök, és nem volt a ki elriaszsza?
12  Az oroszlán torkig valót ragadozott kölykeinek, és fojtogatott nôstényeinek, és megtöltötte barlangjait zsákmánynyal, tanyáit pedig prédával.
13  ìmé rád török, azt mondja a Seregek Ura, és füstté égetem szekereit. Oroszlán-kölykeidet kard emészti meg, és kiirtom e földrôl zsákmányodat, és nem hallatszik többé követeidnek szava.

3

1 Jaj a vérszopó városnak! Mindenestôl hazug és erôszakkal telve, és nem szûnik rabolni.
2  Ostor-csattogás, kerék-zörgés zaja; dobogó ló, robogó szekér;
3  Törtetô lovag, kardok villogása, dárda villanása, sebesült tömegek, holtak sokasága, nincs számok az elesetteknek; megbotlanak hulláikban.
4  A szép parázna sok paráznaságáért, a hitetésnek mesternôje miatt, a ki népeket ejtett meg paráznaságával, és nemzetségeket bûbájaival:
5  ìmé, rád török, azt mondja a Seregek Ura, és orczádra fordítom ruhádnak alját, és népeknek mutatom meg meztelenségedet, és országoknak gyalázatodat.
6  Rútságot hányatok rád, és gyalázattal illetlek téged, és olyanná teszlek, mint a kit csudálnak.
7  És mind, a ki meglát, elmenekül tôled, és ezt mondja: Elpusztult Ninive! Ki bánkódik rajta? Hol keressek néked vígasztalókat?
8  Avagy jobb vagy-é Nó-Amonnál, a mely a folyamoknál fekszik, vizek veszik körûl; a melynek tenger a sáncza, tenger a kôfala?
9  Kús volt erôssége meg Égyiptom, és száma sem volt annak. Puth és Libia is segítôid voltak;
10  De ez is számkivetésbe, fogságba jutott; kisdedeik is falhoz verettek minden utcza sarkán; fôembereire sorsot vetettek, és nagyjait mind bilincsekbe verték.
11  Te is megrészegedel, elfeledtté leszel; te is keresel majd menedéket a gyûlölködô elôl.
12  Minden erôsséged olyan, mint a zsenge gyümölcsû fügefa; ha megrázatnak, az evô szájába hullnak.
13  ìmé, a te néped asszonynép te benned, földednek kapui tárva kitárulnak gyûlölôidnek, tûz emészti meg záraidat!
14  Meríts magadnak ostromhoz való vizet, javítsd erôsségeidet; menj be a sárba, taposd az agyagot, javítsd a tégla-vetôt!
15  Legott tûz emészt meg téged, fegyver irt ki téged, megemészt, mint a szöcske; szaporodjál bár, mint a szöcske, szaporodjál bár mint a sáska!
16  Többen voltak kalmáraid, mint az égnek csillagai: a szöcske csapong és elrepül!
17  Fejedelmeid mint a sáska, vezéreid mint a tücsök-raj; hideg idôkben gyepûkben tanyáz, napkeletkor pedig elrepül, és helye sem tudható meg, hol volt.
18  Szunnyadoznak pásztoraid, Assiria királya, feküsznek vitézlô hôseid; néped a hegyeken széledez, és nincsen a ki összegyûjtse.
19  Nincs enyhítés a te sebedre, gyógyíthatatlan a te nyavalyád. A kik híredet hallják, mind taposnak feletted, mert kire nem hatott volna ki a te gonoszságod soha?


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!