Szent Biblia (Bible in Hungarian) - Ruth Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Ruth
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 És lôn azon napokban, a mikor a bírák bíráskodának, éhség lôn a földön. És elméne egy férfi a Júda Bethlehemébôl, hogy Moáb mezején tartózkodjék; ô meg a felesége, és a két fia.
2  A férfi neve Elimélek és felesége neve Naómi; két fiok neve pedig Mahlon és Kiljon; efrataiak, a Júda Bethlehemébôl valók. És eljutának Moáb mezejére, és ott valának.
3  Meghala pedig Elimélek, a Naómi férje, és marada ô és az ô két fia.
4  A kik Moábita leányokat vônek feleségûl; az egyiknek neve Orpa, a másiknak neve Ruth. És ott lakozának közel tíz esztendeig.
5  Meghalának ôk is mind a ketten, Mahlon is, Kiljon is, és marada az asszony az ô két fia és férje nélkûl.
6  Felkele azért ô és az ô menyei, és ô visszatére Moáb mezejérôl; mert hallotta vala Moáb mezején, hogy meglátogatta az ùr az ô népét, hogy adjon nékik kenyeret.
7  És kiméne arról a helyrôl, a hol volt, és vele a két menye. És menének az úton, hogy visszatérjenek Júda földére,
8  És monda Naómi az ô két menyének: Menjetek, térjetek vissza, kiki az ô anyjának házához. Cselekedjék az ùr irgalmasságot veletek, a miképen ti cselekedtetek a megholtakkal és én velem!
9  Adja az ùr tinéktek, hogy találjatok nyugodalmat, kiki az ô férje házában. És megcsókolá ôket; és ôk nagy felszóval sírának.
10  És mondák néki: Bizony mi veled együtt térünk a te népedhez!
11  Naómi pedig mondá: Térjetek vissza leányaim! Miért jönnétek én velem? Hát ugyan vannak-é még fiak az én méh emben, a kik férjeitek lehetnének?
12  Térjetek vissza leányaim! menjetek, mert én már vénebb vagyok, semhogy férjhez mehetnék. Még ha azt mondanám is, hogy van reménységem; még ha az éjjel férjhez mennék is és szülnék is fiakat:
13  Ugyan megvárhatnátok-é ôket, a míg felnônek? Ugyan megtartóztatnátok-é magatokat miattok, hogy férjhez ne menjetek? Ne, édes leányaim! Mert nagyobb az én keserûségem, mint a tietek, mert engem talált az ùrnak keze.
14  Azok pedig nagy felszóval tovább sírának. És Orpa megcsókolá az ô napát; Ruth azonban ragaszkodék hozzá.
15  º pedig monda: ìmé a te sógorasszonyod visszatért az ô népéhez, és az ô isteneihez, térj vissza te is a te sógorasszonyod után.
16  Ruth pedig monda: Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tôled. Mert a hova te mégy, oda megyek, és a hol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem, és Istened az én Istenem.
17  A hol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. ùgy tegyen velem az ùr akármit, hogy csak a halál választ el engem tôled.
18  Mikor pedig látá, hogy erôsködik vele menni, nem szóla néki többet.
19  És menének mind a ketten, míglen Bethlehembe érkezének. És lôn, hogy mikor Bethlehembe érkezének, megmozdult az egész város miattok, és mondák: Nemde nem Naómi ez?
20  És ô monda nékik: Ne hívjatok engem Naóminak, hívjatok inkább Márának, mert nagy keserûséggel illetett engem a Mindenható.
21  Többed magammal mentem el, és elárvúltan hozott vissza engemet az ùr; miért hívnátok hát engem Naóminak, holott az ùr ellenem fordúlt, és a Mindenható nyomorúsággal illetett engemet?
22  ìgy tért vissza Naómi, és vele a Moábita Ruth, az ô menye, a ki hazatért Moáb mezejérôl. Megérkezének pedig Bethlehembe az árpaaratás kezdetén.

2

1 Vala pedig Naóminak egy rokona az ô férje után, elôkelô derék ember Elimélek nemzetségébôl; neve Boáz.
2  És monda a Moábita Ruth Naóminak: Hadd menjek, kérlek, a mezôre, hogy kalászokat szedegessek az után, a kinek szemei elôtt kedvességet találok. És az monda: Menj édes leányom!
3  Elméne azért és odaérkezék, szedegete a mezôn az aratók után, és történetesen oda talált a Boáz szántóföldjére, a ki Elimélek nemzetségébôl való volt.
4  És ímé Boáz kijöve Bethlehembôl, és monda az aratóknak: Az ùr legyen veletek! És ôk mondának néki: Åldjon meg téged az ùr!
5  És monda Boáz az ô szolgájának, a ki az aratók felügyelôje volt: Kié ez a leányzó?
6  És felele a szolga, az aratók felügyelôje, és monda: Az a Moábita leányzó ez, a ki Naómival jött a Moáb mezejérôl.
7  A ki mondá: Hadd szedegessek, kérlek, és hadd tarlózgassak a kévék közt az aratók után. És ide jöve, és itt marada reggeltôl fogva mind mostanig; és csak épen most pihent egy keveset a házban.
8  És mondá Boáz Ruthnak: Ugyan hallod-é édes leányom! Ne menj szedegetni más mezôre és el ne menj innen; hanem menj mindenütt szolgálóim után.
9  Szemeid legy enek a mezôn, a melyet aratnak, és járj utánok. ìmé meghagytam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és ha megszomjúhozol, menj az edényekhez és igyál abból, a mit a szolgák merítenek.
10  Akkor ez arczra borula és meghajtá magát a földig, és monda néki: Hogyhogy találtam ilyen kedvességet a te szemeid elôtt, hogy rám tekintettél, holott én idegen vagyok?
11  Boáz pedig felele, és monda néki: Bizony elmondtak nékem mindent, a mit cselekedtél a te napaddal, férjed halála után, hogy elhagytad a te atyádat és a te anyádat és a te születésednek földét, és jöttél ahhoz a néphez, a melyet nem ismertél azelôtt.
12  Fizessen meg az ùr a te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmad az ùrtól, Izráelnek Istenétôl, a kinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél.
13  Ez pedig monda: Találjak kedvességet a te szemeid elôtt uram, mert megvigasztaltál engem, és mert a te szolgálódnak szívéhez szóltál, holott én nem vagyok a te szolgálóleányaid közûl.
14  És az evésnek idejekor szóla néki Boáz: Jer ide, és egyél a kenyérbôl, és mártsd be a te falatodat az eczetes lébe. És ô leüle az aratók mellé. És pergelt gabonát nyújtott néki, és evett, s jóllakott, sôt még hagyott is.
15  Azután felállott, hogy szedegessen, és Boáz megparancsolta az ô szolgáinak, mondván: A kévék között is hadd szedegessen, és meg ne pirongassátok ôt.
16  Sôt húzogassatok ki néki a kévékbôl is, és hagyogassatok el, hogy szedje fel, és meg ne dorgáljátok ôt.
17  És ô szedegete a mezôn mind estiglen, és kicsépelé, a mit szedegetett, és lett abból szinte egy efa árpa.
18  És felvevé és beméne a városba, és napaasszonya látá, a mit ô szedegetett. Aztán elôvevé és odaadá néki, a mit meghagyott, minekutána jóllakott vala.
19  És monda néki az ô napaasszonya: Hol szedegettél ma, és hol munkálkodtál? Åldott legyen, a ki rád tekintett. És elbeszélte az ô napaasszonyának, hogy kinél munkálkodott, és monda: Annak a férfiúnak a neve, a kinél ma munkálkodtam: Boáz.
20  És monda Naómi az ô menyének: Åldott legyen ô az ùrtól, a ki nem vonta meg irgalmasságát az élôktôl és a megholtaktól! És Naómi monda néki; Közel valónk nékünk az a férfiú; legközelebbi rokonaink közûl való ô.
21  És szóla a Moábita Ruth: Még azt is mondta ô nékem: Menj mindenütt az én munkásaim után, a míg csak el nem végzik az én egész aratásomat.
22  És monda Naómi Ruthnak, az ô menyének: Jó, édes leányom, hogy az ô szolgálóival jársz, ne is találjanak téged más mezôn.
23  ìgy járt ô mindenütt a Boáz szolgálói után, szedegetve, míg az árpaaratás és a búzaaratás bevégzôdött; és az ô napaasszonyával lakott.

3

1 És monda néki Naómi, az ô napaasszonya: Édes leányom! ne keressek-é néked nyugalmat, hogy jól legyen dolgod?
2  Avagy nem rokonunk-é Boáz, a kinek szolgálóival voltál? ìmé ô az éjjel árpát szór a szérûn.
3  Annakokáért fürödjél meg, és kend meg magadat, és vedd magadra ruháidat, és menj le a szérûre; észre ne vétesd magadat a férfiúval, a míg el nem végezi ételét és italát.
4  És majd ha lefekszik, jegyezd meg a helyet, a hol fekszik, és menj oda, és hajtsd fel a leplet lábánál, és feküdjél oda. º majd megmondja néked, mit cselekedjél.
5  És ô monda néki: Mindazt, a mit mondasz, megcselekszem.
6  És lement a szérûre, és mindent úgy cselekedett, a mint napaasszonya parancsolta.
7  És Boáz evett és ivott, és felvidámult az ô szíve. És elment, hogy lefeküdjék a garmada szélén; és az eljött titkon, és felhajtá lába felôl a leplet, és lefeküvék.
8  Történt pedig éjfél tájon, hogy felrettent a férfiú, és odafordult. És ímé: asszony fekszik az ô lábainál.
9  És monda: Kicsoda vagy te? És az monda: Én Ruth vagyok, a te szolgálód; terjeszszed ki hát takaródat a te szolgálódra, mert te vagy a legközelebbi rokon.
10  És ô monda: Az ùrnak áldotta vagy te, édes leányom! Utóbbi szereteteddel jobbat cselekedtél, mint az elsôvel; hogy nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után.
11  Most hát, édes leányom, ne félj! Mindent, a mit mondasz, megteszek néked; mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derék asszony vagy.
12  És most: bizony igaz, hogy közel rokon vagyok: de van nálamnál még közelebbi rokon is.
13  Ez éjszakán hálj itt; s majd reggel, ha az megvált téged, jó: váltson meg; ha pedig nem akar téged megváltani, akkor én váltalak meg. Él az ùr! Feküdj itt reggelig.
14  És feküvék az ô lábainál reggelig, és felkele, mielôtt valaki az ô felebarátját megismerhetné, mert mondá: Meg ne tudja senki, hogy ez az asszony a szérûre jött.
15  És monda: Add ide a nagy kendôdet, a mely rajtad van, és tartsd. És ô oda tartotta azt. Boáz pedig mért hat mérték árpát, és feladta néki, maga pedig bement a városba.
16  És elméne az ô napaasszonyához, és az monda: Hogy vagy édes leányom? És ô elbeszélt néki mindent, a mit cselekedett vele az a férfi.
17  És monda: Ezt a hat mérték árpát adá nékem, mert monda: Ne menj üresen a te napadhoz.
18  És monda Naómi: Légy veszteg leányom, míg megtudod, hova dôl el a dolog; mert nem nyugszik az a férfiú, míg véghez nem viszi a dolgot még ma.

4

1 Boáz pedig felment a kapuba, és ott leült. És ímé arra ment az a legközelebbi rokon, a kirôl Boáz beszélt vala, és monda néki: Jer csak, ülj ide atyafi. És az oda ment és leüle.
2  Ekkor ô maga mellé vett tíz férfiút a város vénei közûl és monda: Üljetek ide! És azok leülének.
3  És ô monda a legközelebbi rokonnak: Azt a darab szántóföldet, a mely a mi atyánkfiáé, Eliméleké volt, eladja Naómi, a ki haza jött a Moáb mezejérôl.
4  Én pedig gondoltam, hogy füledbe juttatom, mondván: Vedd meg az itt ülôk elôtt és az én népemnek vénei elôtt. Ha megváltod: váltsd meg: és ha nem váltod meg: jelentsd ki elôttem, hogy tudjam; mert rajtad kivûl nincs, a ki megváltaná, és én vagyok utánad. És az monda: Én megváltom.
5  És monda Boáz: A mely napon megveszed a szántóföldet Naómi kezébôl, akkor a moábita Ruthtól, a megholtnak feleségétôl veszed meg, hogy nevet támaszsz a megholtnak az ô örökségében.
6  A legközelebbi rokon pedig monda: Nem válthatom meg magamnak, hogy el ne veszessem a magam örökségét; váltsd meg te magadnak az én rokoni részemet, mert én nem válthatom meg.
7  Ez vala pedig a szokás régen Izráelben, a megváltás és cserélés alkalmával, minden dolognak megerôsítésére: A férfi lehúzta az ô saruját és oda adta felebarátjának, és ez volt a bizonyság Izráelben.
8  Monda annakokáért a legközelebbi rokon Boáznak: Vedd meg magadnak! És lehúzta a saruját.
9  És monda Boáz a véneknek és az egész népnek: Ti vagytok tanui ma, hogy megvettem mindent, a mi Eliméleké volt, és mindent, a mi Kiljoné és Mahloné volt, Naómi kezébôl;
10  Sôt a moábita Ruthot is, Mahlonnak feleségét feleségül vettem, hogy nevet támaszszak a megholtnak az ô örökségében, és ki ne veszszen a megholtnak neve az ô atyjafiai közûl és az ô helységének kapujából. Tanuk vagytok ma.
11  És monda az egész nép, mely a kapuban vala és a vének: Tanuk vagyunk! Tegye az ùr az asszonyt, a ki a te házadba megy, olyanná, mint Rákhel és Lea, a kik ketten építették fel Izráel házát, és gyûjts vagyont Efratában és szerezz nevet Bethlehemben.
12  És a te házad legyen, miként a Pérecz háza-a kit Thámár szült Júdának-abból a magzatból, a melyet az ùr adánd néked ettôl az asszonytól.
13  Elvevé annakokáért Boáz Ruthot, és lôn az néki felesége, és beméne hozzá, és megadá az ùr, hogy az fogada az ô méhében, és szült fiút.
14  És mondák az asszonyok Naóminak: Åldott az ùr, a ki ma nem engedte meg, hogy rokon nélkûl maradj; emlegessék az ô nevét Izráelben!
15  És legyen ô a te lelkednek megvidámítója, és vénségednek istápolója, mert menyed szülte ôt, az, a ki téged szeret, és a ki többet ér néked hét fiúnál.
16  Ekkor megfogá Naómi a gyermeket, és ölébe vevé, és dajkája lôn annak.
17  A szomszédasszonyok pedig nevet adának néki, mondván: Fia született Naóminak, és nevezték az ô nevét Obednek. Ez az apja Isainak, a Dávid atyjának.
18  És a Pérecz nemzetségei ezek: Pérecz nemzé Hesront;
19  Hesron pedig nemzé Rámot, és Rám nemzé Amminádábot.
20  Amminádáb pedig nemzé Naássont, és Naásson nemzé Sálmónt.
21  Sálmón pedig nemzé Boázt, és Boáz nemzé Obedet;
22  És Obed nemzé Isait, Isai pedig nemzé Dávidot.


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!