Szent Biblia (Bible in Hungarian) - Filemon Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Filemon
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 Pál, Krisztus Jézusnak foglya, és Timótheus, az atyafi, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak,
2  És Appiának, a szeretettnek, és Arkhippusnak, a mi bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek:
3  Kegyelem néktek és békesség Istentôl, a mi Atyánktól, és az ùr Jézus Krisztustól.
4  Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban,
5  Mert hallom a te szeretetedet és ama te hitedet, mely van benned az ùr Jézushoz, és minden szentek irányában.
6  Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen, a Krisztus ügyében, minden bennetek levô jónak megismerése által.
7  Mert sok örömünk és vígasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvídámodtak te általad, atyámfia.
8  Annakokáért jóllehet nagy bátorságom van a Krisztusban, megparancsolni néked azt, a mi illendô,
9  A szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig foglya is a Jézus Krisztusnak;
10  Kérlek téged az én fiamért, a kit fogságomban szûltem, Onésimusért,
11  A ki egykor tenéked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos,
12  Kit visszaküldöttem; te pedig ôt, azaz az én szívemet, fogadd magadhoz!
13  ºt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem az evangyéliomért szenvedett fogságomban;
14  De a te megkérdezésed nélkûl semmit sem akartam cselekedni, hogy jótéteményed ne kényszerítésbôl, hanem szabad akaratból való legyen.
15  Mert talán azért vált meg tôled ideig-óráig, hogy ôt, mint örökkévalót kapd vissza;
16  Nem úgy immár mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit, kiváltképen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mind testben, mind az ùrban.
17  Azért, ha engem részestársadnak tartasz, úgy fogadd ôt magadhoz, mint engemet.
18  Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nekem róvd fel.
19  Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem: hogy azt ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felûl nékem.
20  Bizonyára, atyámfia, jótéteményt várnék tôled az ùrban: vídámítsd meg az én szívemet az ùrban!
21  Bízván a te engedelmességedben, így írtam néked, tudván, hogy annál, a mit mondok, többet is fogsz cselekedni.
22  Egyúttal pedig készíts nékem szállást; mert reménylem, hogy a ti imádságaitokért néktek ajándékoztatom.
23  Köszönt téged Epafrás, az én fogolytársam a Krisztus Jézusban,
24  Továbbá Márk, Aristárkhus, Démás és Lukács, az én munkatársaim.
25  A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel!


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!