Szent Biblia (Bible in Hungarian) - Jelenések Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Jelenések
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ô szolgáinak, a miknek meg kell lenniök hamar: º pedig elküldvén azt az ô angyala által, megjelenté az ô szolgájának Jánosnak,
2  A ki bizonyságot tett az Isten beszédérôl és Jézus Krisztus bizonyságtételérôl, mindenrôl, a mit látott.
3  Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert az idô közel van.
4  János a hét gyülekezetnek, a mely Åzsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól a ki van, a ki vala és a ki eljövendô; és a hét lélektôl, a mely az ô királyiszéke elôtt van;
5  És a Jézus Krisztustól, a ki a hû tanúbizonyság, a halottak közûl az elsôszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bûneinkbôl az ô vére által,
6  És tett minket királyokká és papokká az ô Istenének és Atyjának: annak dicsôség és hatalom mind örökkön örökké! Åmen.
7  ìmé eljô a felhôkkel; és minden szem meglátja ôt, még a kik ôt által szegezték is; és siratja ôt e földnek minden nemzetsége. ùgy van, Åmen.
8  Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az ùr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendô, a Mindenható.
9  Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tûrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért.
10  Lélekben valék ott az ùrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét,
11  A mely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Omega, az Elsô és Utolsó; és: A mit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, a mely Åzsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiczeában.
12  Megfordulék azért, hogy lássam a szót, a mely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót;
13  És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érô ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körûlövezve.
14  Az ô feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tûzláng;
15  És a lábai hasonlók valának az izzó fényû érczhez, mintha kemenczében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása.
16  Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélû éles kard jô vala ki; és az ô orczája, mint a nap a mikor fénylik az ô erejében.
17  Mikor pedig láttam ôt, leesém az ô lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ô jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az elsô és az Utolsó,
18  És az Élô; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Åmen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
19  ìrd meg, a miket láttál és a mik vannak és a mik ezek után lesznek:
20  A hét csillag titkát, a melyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala; és a mely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.

2

1 Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, a ki az ô jobbkezében tartja a hét csillagot, a ki jár a hét arany gyertyatartó között;
2  Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tûrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad ôket;
3  És terhet viseltél, és béketûrô vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el.
4  De az a mondásom ellened, hogy az elsô szeretetedet elhagytad.
5  Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az elôbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyébôl, ha meg nem térsz.
6  De az megvan benned, hogy a Nikolaiták cselekedeteit gyûlölöd, a melyeket én is gyûlölök.
7  A kinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A gyôzedelmesnek enni adok az élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának közepette van.
8  A Smirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Elsô és Utolsó, a ki halott vala és él:
9  Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mondják, hogy ôk zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.
10  Semmit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell: ímé a Sátán egynéhányat ti közûletek a tömlöczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.
11  A kinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A ki gyôz, annak nem árt a második halál.
12  A Pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, a kinél a kétélû éles kard van:
13  Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, a hol a Sátán királyiszéke van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hû bizonyságomnak napjaiban sem, a ki megöleték nálatok, a hol a Sátán lakik.
14  De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, a kik a Bálám tanítását tartják, a ki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izráel fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak.
15  ìgy vannak nálad is, a kik a Nikolaiták tanítását tartják, a mit gyûlölök.
16  Térj meg; ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával.
17  A kinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A gyôzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, a melyet senki nem tud, csak az, a ki kapja.
18  A Thiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Isten Fia, a kinek szemei olyanok, mint a tûzláng, és a kinek lábai hasonlók az izzó fényû érczhez:
19  Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és tûrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsôknél.
20  De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, a ki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek.
21  Adtam néki idôt is, hogy megtérjen az ô paráználkodásából; és nem tért meg.
22  ìmé én ágyba vetem ôt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ô cselekedeteikbôl.
23  És az ô fiait megölöm halállal; és megtudják, a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint.
24  Néktek pedig azt mondom és mind a többi Thiatirabelieknek is, a kiknél nincsen e tudomány, és a kik nem ismerik a Sátán mélységeit, a mint ôk nevezik: nem vetek reátok más terhet.
25  Hanem a mi nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök.
26  És a ki gyôz, és a ki mindvégig megôrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon;
27  És uralkodik rajtuk vasvesszôvel, mint a fazekas edényei széttöretnek; a miképen én is vettem az én Atyámtól:
28  És adom annak a hajnalcsillagot.
29  A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.

3

1 A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, a kinél van az isteni hét lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy.
2  Vigyázz, és erôsítsd meg a többieket, a kik haló félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten elôtt teljeseknek.
3  Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.
4  De van Sárdisban egy kevés neved, azoké a kik nem fertôztették meg a ruháikat: és fehérben fognak velem járni; mert méltók arra.
5  A ki gyôz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvébôl, és vallást teszek annak nevérôl az én Atyám elôtt és az ô angyalai elôtt.
6  A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.
7  A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, a kinél a Dávid kulcsa van, a ki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja:
8  Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elôdbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erôd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.
9  ìmé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közûl, a kik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; ímé azt mívelem, hogy azok eljôjenek és leborúljanak a te lábaid elôtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged.
10  Mivel megtartottad az én béketûrésre intô beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljô, hogy megpróbálja e föld lakosait.
11  ìmé eljövök hamar: tartsd meg a mi nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.
12  A ki gyôz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jô; és felírom ô reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, a mely az égbôl száll alá az én Istenemtôl, és az én új nevemet.
13  A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.
14  A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Åmen, a hû és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:
15  Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.
16  ìgy mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.
17  Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorúlt és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:
18  Azt tanácslom néked, hogy végy tôlem tûzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.
19  A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.
20  ìmé az ajtó elôtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ô én velem.
21  A ki gyôz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe ûljön velem, a mint én is gyôztem és ültem az én Atyámmal az ô királyiszékében.
22  A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.

4

1 Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az elsô szó, a melyet mint egy velem beszélô trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jôjj fel ide, és megmutatom néked, a miknek meg kell lenni ezután.
2  És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyiszékben;
3  És a ki üle, tekintetére nézve hasonló vala a jáspis és sárdius kôhöz; és a királyiszék körûl szivárvány vala, látszatra smaragdhoz hasonló.
4  És a királyiszék körûl huszonnégy királyiszék vala; és a királyiszékekben látám ülni a huszonnégy Vénet fehér ruhákba öltözve: és a fejökön arany koronák valának.
5  A királyiszékbôl pedig villámlások és mennydörgések, és szózatok jônek vala ki. És hét tûzlámpás ég vala a királyiszék elôtt, a mely az Istennek hét lelke;
6  És a királyiszék elôtt üvegtenger vala, hasonló a kristályhoz; és a királyiszék közepette és a királyiszék körûl négy lelkes állat, szemekkel teljesek elôl és hátúl.
7  És az elsô lelkes állat hasonló vala az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arcza vala, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló vala a repülô sashoz.
8  És a négy lelkes állat, a melyek közûl mindeniknek hat-hat szárnya vala, köröskörûl és belül teljes vala szemekkel; és meg nem szûnik vala nappal és éjjel ezt mondani: Szent, szent, szent az ùr, a mindenható Isten, a ki vala és a ki van és a ki eljövendô.
9  És mikor a lelkes állatok dicsôséget, tisztességet és hálát adnak annak, a ki a királyiszékben ül, annak, a ki örökkön örökké él,
10  Leesik a huszonnégy Vén az elôtt, a ki a királyiszékben ül, és imádja azt, a ki örökkön örökké él, és az ô koronáit a királyiszék elé teszi, mondván:
11  Méltó vagy Uram, hogy végy dicsôséget és tisztességet és erôt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek.

5

1 És láték annak jobbkezében, a ki a királyiszékben üle, egy könyvet, a mely be volt írva belôl és hátúl, és le volt pecsételve hét pecséttel.
2  És láték egy erôs angyalt, a ki nagy szóval kiálta: Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit?
3  És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni.
4  Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem:
5  És egy a Vének közûl monda nékem: Ne sírj: ímé gyôzött a Júda nemzetségébôl való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét.
6  És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre.
7  És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülônek jobbkezébôl.
8  És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborúla a Bárány elôtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, a mik a szentek imádságai.
9  És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvbôl és népbôl és nemzetbôl,
10  És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.
11  És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körûl sok angyalnak szavát; és az ô számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala;
12  Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erôt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsôséget és áldást.
13  Sôt hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülônek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsôség és hatalom örökkön örökké.
14  És a négy lelkes állat ezt mondá:Åmen. És a huszonnégy Vén leborúlt és imádá az örökkön örökké élôt.

6

1 És látám, mikor a Bárány a pecsétekbôl egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy lelkes állat közûl egy monda, mintegy mennydörgésnek szavával: Jôjj és lásd.
2  És látám, és imé egy fehér ló, és a rajta ülônél íjj vala; és adaték néki korona; és kijöve gyôzve, és hogy gyôzzön.
3  És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat ezt mondá: Jôjj és lásd.
4  És elôjöve egy másik, veres ló, és a ki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földrôl, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.
5  És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondá: Jôjj és lásd. Látám azért, és ímé egy fekete ló; és annak, a ki azon üle, egy mérleg vala kezében.
6  És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, a mely ezt mondja vala: A búzának mérczéje egy dénár, és az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.
7  És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát, a mely ezt mondja vala: Jôjj és lásd.
8  És látám, és ímé egy sárgaszínû ló; és a ki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.
9  És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, a kik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet kaptak.
10  És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, a kik a földön laknak?
11  Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák; és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, a míg beteljesedik mind az ô szolgatársaiknak, mind az ô atyjokfiainak száma, a kiknek meg kell öletniök, a mint ôk is megölettek.
12  Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta; és ímé nagy földindulás lôn, és a nap feketévé lôn mint a szôrzsák, és a hold egészen olyan lôn, mint a vér;
13  És az ég csillagai a földre hullának, miképen a figefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza.
14  És az ég eltakarodék, mint mikor a papirtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyébôl elmozdíttaték.
15  És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kôszikláiba;
16  És mondának a hegyeknek és a kôszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elôl, a ki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától:
17  Mert eljött az ô haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?

7

1 Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élôfára.
2  És láték más angyalt feljôni napkelet felôl, a kinek kezében vala az élô Istennek pecséte; és nagy szóval kiálta a négy angyalnak, a kinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek,
3  Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ô homlokukon.
4  És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az Izráel fiainak minden nemzetségébôl elpecsételve.
5  A Júda nemzetségébôl tizenkétezer elpecsételt vala; a Ruben nemzetségébôl tizenkétezer elpecsételt; a Gád nemzetségébôl tizenkétezer elpecsételt:
6  Az Åser nemzetségébôl tizenkétezer elpecsételt;a Nafthali nemzetségébôl tizenkétezer elpecsételt; a Manasses nemzetségébôl tizenkétezer elpecsételt;
7  A Simeon nemzetségébôl tizenkétezer elpecsételt; a Lévi nemzetségébôl tizenkétezer elpecsételt; az Izsakhár nemzetségébôl tizenkétezer elpecsételt;
8  A Zebulon nemzetségébôl tizenkétezer elpecsételt; a József nemzetségébôl tizenkétezer elpecsételt; a Benjámin nemzetségébôl tizenkétezer elpecsételt.
9  Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetbôl és ágazatból, és népbôl és nyelvbôl; és a királyiszék elôtt és a Bárány elôtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ô kezeikben pálmaágak;
10  És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a Bárányé!
11  Az angyalok pedig mindnyájan a királyiszék a Vének és a négy lelkes állat körûl állnak vala, és a királyiszék elôtt arczczal leborúlának, és imádák az Istent,
12  Ezt mondván: Åmen: áldás és dicsôség és bölcseség és háláadás és tisztesség és hatalom és erô a mi Istenünknek mind örökkön örökké, Åmen.
13  Akkor felele egy a Vének közûl, és monda nékem: Ezek, a kik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek?
14  És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ô ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.
15  Ezért vannak az Isten királyiszéke elôtt; és szolgálnak néki éjjel és nappal az ô templomában; és a ki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettök.
16  Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tûz rájok, sem semmi hôség:
17  Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette van, legelteti ôket, és a vizeknek élô forrásaira viszi ôket; és eltöröl Isten az ô szemeikrôl minden könyet.

8

1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lôn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig.
2  És látám azt a hét angyalt, a ki az Isten elôtt álla; és adaték nékik hét trombita.
3  És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, arany tömjénezôt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, a mely a királyiszék elôtt vala.
4  És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezébôl az Isten elébe.
5  Azután vevé az angyal a tömjénezôt; és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre; és lônek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás.
6  És a hét angyal, a kínél a hét trombita vala, készüle a trombitáláshoz.
7  Az elsô angyal azért trombitála, és lôn jégesô és tûz, vérrel elegy, és vetteték a földre; és a földnek harmadrésze megége, és az élôfáknak harmadrésze megége, és minden zöldelô fû megége.
8  A második angyal is trombitált, és mint egy tûzzel égô nagy hegy vetteték a tengerbe; és a tengernek harmadrésze vérré lôn;
9  És meghala a tengerben lévô teremtett állatoknak harmadrésze, a melyekben élet vala; és a hajóknak harmadrésze elvesze.
10  A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égrôl egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizek forrásaira;
11  A csillagnak neve pedig üröm: változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé; és sok ember meghala a vizektôl, mivel keserûkké lônek.
12  A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ô harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképen.
13  És láték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, a ki ezt mondja vala nagy szóval: Jaj, jaj, jaj a föld lakosainak a három angyal trombitájának többi szavai miatt, a kik még trombitálni fognak.

9

1 Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égrôl a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa.
2  Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemenczének füstje; és meghomályosodék a nap és a levegôég a kút füstje miatt.
3  A füstbôl pedig sáskák jövének ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak.
4  És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelôt, se semmi élôfát, hanem csak azokat az embereket, a kiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte.
5  És adaték azoknak, hogy meg ne öljék ôket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig; és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert.
6  Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál elmegy elôlük.
7  A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz; és a fejökön mintegy aranyhoz hasonló koronák valának, és az orczáik olyanok valának, mint az emberek orczái.
8  És olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja; és fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak.
9  És olyan mellvértjeik valának, mint a vas mellvértek; és az ô szárnyaik zúgása olyan vala, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása.
10  És skorpiókhoz hasonló farkuk vala és fúlánkjuk; és a farkukban vala a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig.
11  Királyukúl pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztô a neve.
12  Az elsô jaj elmúlék; ímé ezután még két jaj következik.
13  A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, a mely az Isten elôtt van,
14  Mondván a hatodik angyalnak, a kinél a trombita vala: Oldd el azt a négy angyalt, a ki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve.
15  Eloldaték azért a négy angyal, a ki el vala készítve az órára és napra és hónapra és esztendôre, hogy megölje az emberek harmadrészét.
16  És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer vala; hallottam a számukat.
17  És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülôket, a kiknek tûzbôl és jáczintból és kénkôbôl való mellvértjeik valának; és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje; és szájukból tûz és füst és kénkô jô vala ki.
18  E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tûztôl és a füsttôl és a kénkôtôl, a mely azoknak szájából jô vala ki.
19  Mert az ô hatalmuk az ô szájukban van, és az ô farkukban; mert az ô farkaik a kígyókhoz hasonlók, a melyeknek fejeik vannak; és azokkal ártanak.
20  A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ô kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és ércz és kô és fa bálványokat, a melyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak;
21  És nem tértek meg az ô gyilkosságaikból, sem az ô ördöngösségeikbôl, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.

10

1 És láték egy másik, erôs angyalt az égbôl leszállani, a ki felhôbe vala öltözve; és a fején szivárvány vala, és az orczája olyan vala, mint a nap, és a lába, mint a tûzoszlopok;
2  És a kezében egy nyitott könyvecske vala: és tevé a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre;
3  És kiálta nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít; és mikor kiálta, megszólaltatá a hét mennydörgés az ô szavát.
4  És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ô szavát, le akarám írni; és az égbôl szózatot hallék, a mely ezt mondá nékem: Pecsételd be, a miket a hét mennydörgés szóla, és azokat meg ne írd.
5  És az angyal, a kit láték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az égre,
6  És megesküvék arra, a ki örökkön örökké él, a ki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idô többé nem lészen.
7  Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, a mint megmondotta az ô szolgáinak a prófétáknak.
8  És a szózat, a melyet hallottam az égbôl, ismét szóla nékem, és monda: Menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van.
9  Elmenék azért az angyalhoz, mondván néki: Add nékem a könyvecskét. És monda nékem? Vedd el és edd meg; és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz.
10  Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezébôl, és megevém azt; és az én számban olyan édes vala mint a méz; és mikor megettem azt, megkeseredék az én gyomrom.
11  És monda nékem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felôl.

11

1 És adának nékem vesszôhöz hasonló nádszálat, és angyal áll vala mellém és monda: Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, a kik abban imádkoznak.
2  De a tornáczot, a mely a templomon kivûl van, kihagyd, és azt meg ne mérd; mert a pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják negyvenkét hónapig.
3  És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig.
4  Ezek az a két olajfa, és a két gyertyatartó, a melyek a földnek Istene elôtt állanak
5  És ha valaki akar nékik ártani, tûz származik az ô szájokból, a mely megöli az ô ellenségeiket; és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni.
6  Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ô prófétálásuknak idejében esô ne legyen; és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják.
7  És mikor elvégezik az ô bizonyságtételöket, a mélységbôl feljövô fenevad hadakozik ellenök, és legyôzi ôket, és megöli ôket.
8  És az ô holttesteik feküsznek ama nagy városnak útczáin, a mely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hívatik, a hol a mi Urunk is megfeszíttetett.
9  És a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek közûl valók látják azoknak holttestét három és fél nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni.
10  És a földnek lakosai örûlnek és örvendeznek rajtok, és ajándékokat küldenek egymásnak; mivelhogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait.
11  De három és fél nap mulva életnek lelke adaték Istentôl ô beléjök, és lábaikra állának; és nagy félelem esék azokra, a kik ôket nézik vala.
12  És hallának nagy szózatot az égbôl, a mely ezt mondja vala nékik: Jôjetek fel ide. És felmenének az égbe felhôben; és láták ôket az ô ellenségeik.
13  És lôn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tizedrésze elesék; és megöleték a földindulásban tízezer ember neve; és a többiek megrémülének, és a menny Istenének adának dicsôséget.
14  A második jaj elmúlt; ímé a harmadik jaj hamar eljô.
15  A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lônek a mennyben, a melyek ezt mondják vala: E világnak országai a mi Urunkéi és az ô Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké uralkodik.
16  És a huszonnégy Vén, a ki az Isten elôtt ül az ô kriályiszékeiben, esék az ô orczájára, és imádá az Istent,
17  Ezt mondván: Hálát adunk néked Uram, mindenható Isten, a ki vagy és a ki valál és a ki eljövendô vagy; mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted.
18  És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, a kik a földet pusztítják.
19  És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ô szövetségének ládája az ô templomában; és lônek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégesô.

12

1 És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ô fejében tizenkét csillagból korona;
2  A ki terhes vala, és akarván szûlni, kiált vala, és kínlódik vala a szûlésben.
3  Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ô fejeiben hét korona;
4  És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szûlô asszony elé, hogy mikor szûl, annak fiát megegye.
5  És szûle fiú-magzatot, a ki vasvesszôvel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az ô királyiszékéhez.
6  Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentôl készített helye van, hogy ott táplálják ôt ezer kétszáz hatvan napig.
7  És lôn az égben viaskodás: Mihály és az ô angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ô angyalai;
8  De nem vehetének diadalmat, és az ô helyök sem találtaték többé a mennyben.
9  És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ô angyalai is ô vele levettetének.
10  És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala. Most lett meg az idvesség és az erô, és a mi Istenünknek országa, és az ô Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala ôket éjjel és nappal a mi Istenünk elôtt.
11  És ôk legyôzték azt a Bárány véréért, és az ô bizonyságtételöknek beszédéért; és az ô életöket nem kímélték mind halálig.
12  Annakokáért örûljetek egek és a kik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.
13  Mikor azért látta a sárkány, hogy ô levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, a ki a fiút szûlte.
14  De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elôl elrepûljön a pusztába az ô helyére, hogy tápláltassék ott ideig, idôkig, és az idônek feléig.
15  És bocsáta a kígyó az ô szájából az asszony után vizet, mintegy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa.
16  De segítségûl lôn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ô száját, és elnyelé a folyóvizet, a melyet a sárkány az ô szájából bocsátott.
17  Megharaguvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ô magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megôrzôivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele:

13

1 (12:18) És álla a tengernek fövenyére. (13:1) És láték egy fenevadat feljôni a tengerbôl, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ô szarvain tíz korona, és az ô fejein a káromlásnak neve.
2  És a fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ô lábai, mint a medvéé, és az ô szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ô erejét annak, és az ô királyiszékét, és nagy hatalmat.
3  És látám, hogy egy az ô feje közûl mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ô halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.
4  És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ô vele?
5  És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.
6  Megnyitá azért az ô száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ô nevét és az ô sátorát, és azokat a kik a mennyben laknak.
7  Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és ôket legyôzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.
8  Annakokáért imádják ôt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta.
9  Ha van füle valakinek, hallja!
10  Ha valaki fogságba visz mást, ô is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességestûrése és hite.
11  Azután láték más fenevadat feljôni a földbôl, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány;
12  És az elôbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ô elôtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az elsô fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala;
13  És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égbôl a földre, az emberek láttára.
14  És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad elôtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett.
15  És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek.
16  Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ô jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;
17  És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.
18  Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.

14

1 És látám, és ímé egy Bárány áll vala a Sion hegyén, és ô vele száz negyvennégy ezeren, a kiknek homlokán írva vala az ô Atyjának neve.
2  És hallék szózatot az égbôl, mint sok vizeknek zúgását és mint nagy mennydörgésnek szavát; és hallám hárfásoknak szavát, a kik az ô hárfájokkal hárfáznak vala;
3  És énekelnek vala mintegy új éneket a királyiszék elôtt, és a négy lelkes állat elôtt és a vének elôtt; és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz negyvennégy ezer, a kik áron vétettek meg a földrôl.
4  Ezek azok, a kik asszonyokkal nem fertôztették meg magokat; mert szûzek. Ezek azok, a kik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közûl Istennek és a Báránynak zsengéiûl.
5  És az ô szájokban nem találtatott álnokság; mert az Istennek királyiszéke elôtt feddhetetlenek.
6  És láték más angyalt az ég közepén repülni, a kinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek,
7  Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsôséget; mert eljött az ô ítéletének órája; és imádjátok azt, a ki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.
8  És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ô paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.
9  És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,
10  Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ô haragjának poharába; és kínoztatik tûzzel és kénkôvel a szent angyalok elôtt és a Bárány elôtt;
11  És az ô kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ô nevének bélyegét felveszi.
12  Itt van a szenteknek békességestûrése, itt a kik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!
13  És hallék az égbôl szózatot, a mely ezt mondja vala nékem: ìrd meg: Boldogok a halottak, a kik az ùrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ô fáradságuktól, és az ô cselekedeteik követik ôket.
14  És látám, és ímé vala egy fehér felhô; és a felhôn üle valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló.
15  És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, a ki a felhôn ül vala: Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratni valója megszáradt.
16  Bocsátá azért, a ki a felhôn ül vala az ô sarlóját a földre; és learattaték a föld.
17  És más angyal jöve ki a mennyben való templomból, és annál is éles sarló vala.
18  Más angyal is jöve ki az oltártól, a kinek hatalma vala a tûzön, és kiálta nagy szóval annak, a kinél vala az éles sarló, ezt mondván: Bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szôleinek gerézdeit; mert megértek annak szôlei.
19  Bocsátá azért az angyal az ô éles sarlóját a földre, és a földnek szôleit megszedé, és veté az Isten haragjának nagy borsajtójába.
20  És megtaposták a borsajtót a városon kívûl, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig, ezer hatszáz futamatnyira.

15

1 És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt: hét angyal, a kinél vala a hét utolsó csapás; mert az által teljesedett be az Istennek haragja.
2  És láték úgymint üvegtengert tûzzel elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok a fenevadon és az ô képén, és bélyegén és az ô nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái.
3  És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható ùr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!
4  Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsôítené a te nevedet? mert csak egyedûl vagy szent. Mert eljônek mind a pogányok és lehajolnak elôtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.
5  És ezeknek utána látám, és ímé megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma,
6  És kijöve a templomból a hét angyal, a kinél a hét csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellöknél arany övekkel körûlövezve.
7  És egy a négy lelkes állat közûl ada a hét angyalnak hét aranypoharat, a mely az örökkön örökké élô Istennek haragjával teljes vala.
8  És megtelék a templom füsttel az Isten dicsôségének és erejének miatta, és senki a templomba be nem mehet vala, mígnem a hét angyal hét csapása bevégeztetik.

16

1 És hallék nagy szózatot a templomból, a mely mondja vala a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát.
2  Elméne azért az elsô, és kitölté az ô poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, a kiken vala a fenevad bélyege, és a kik imádják vala annak képét.
3  A másik angyal is kitölté az ô poharát a tengerbe; és olyanná lôn, mint a halott vére; és minden élô állat meghala a tengerben.
4  A harmadik angyal is kitölté az ô poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba; és lôn vér.
5  És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, a ki vagy és a ki valál, te Szent, hogy ezeket ítélted;
6  Mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál nékik inni; mert méltók arra.
7  És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid.
8  A negyedik angyal is kitölté az ô poharát a napra; és adaték annak, hogy az embereket tikkaszsza tûzzel.
9  És tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az Istennek nevét káromlák, a kinek hatalma vala e csapásokon; és nem térének meg, hogy neki dicsôséget adjanak.
10  Az ötödik angyal is kitölté az ô poharát a fenevad királyiszékére; és lôn az ô országa setét; és rágják vala az ô nyelvöket a kín miatt,
11  És káromlák a menny Istenét az ô kínjaik és fekélyeik miatt; és meg nem térének az ô cselekedeteikbôl.
12  A hatodik angyal is kitölté az ô poharát a folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felôl jövô királyoknak út készíttessék.
13  És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijôni, a békákhoz hasonlókat;
14  Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyûjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.
15  ìmé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, a ki vigyáz és ôrzi az ô ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ô rútságát.)
16  Egybegyûjték azért ôket a helyre, a melyet zsidóúl Armageddonnak neveznek.
17  A hetedik angyal is kitölté az ô poharát a levegôégre; és nagy szózat jöve ki a mennyei templomból a királyiszéktôl, a mely ezt mondja vala: Meglett!
18  És lônek zendülések és mennydörgések és villámlások; és lôn nagy földindulás, a milyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy.
19  És a nagy város három részre szakada, és a pogányok városai elesének; és a nagy Babilon megemlítteték az Isten elôtt, hogy adjon annak inni az ô búsult haragja borának poharából.
20  És minden sziget elmúlék, és hegyek nem találtatának többé.
21  És nagy jégesô, mint egy-egy tálentom, szálla az égbôl az emberekre; és káromlák az Istent az emberek a jégesô csapásáért; mert annak csapása felette nagy.

17

1 És jöve egy a hét angyal közûl, a kinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, a ki a sok vizen ül;
2  A kivel paráználkodtak a föld királyai, és az ô paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai.
3  És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala.
4  Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal, és drágakôvel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ô paráznaságának tisztátalanságával,
5  És az ô homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.
6  És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétôl és a Jézus bizonyságtevôinek vérétôl; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám ôt.
7  És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, a mely ôt hordozza, a melynek hét feje és tíz szarva van.
8  A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységbôl jô fel, és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van.
9  Itt az elme, a melyben van bölcseség. A hét fô a hét hegy, a melyen az asszony ül;
10  Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljô, kevés ideig kell annak megmaradni.
11  A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a hét közûl való; és a veszedelemre megy.
12  A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.
13  Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is fenevadnak adják.
14  Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyôzi ôket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ô vele való hivatalosok és választottak és hívek is.
15  És monda nékem: A vizek, a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.
16  És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyûlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik ôt tûzzel.
17  Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ô szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ô birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.
18  És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain.

18

1 És ezek után láték más angyalt leszállani a mennybôl, a kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsôségétôl.
2  És kiálta teljes erejébôl, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyûlölséges madárnak tömlöczévé.
3  Mert az ô paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ô vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ô dobzódásának erejébôl meggazdagodtak.
4  És hallék más szózatot a mennybôl, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belôle én népem, hogy ne legyetek részesek az ô bûneiben, és ne kapjatok az ô csapásaiból:
5  Mert az ô bûnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ô gonoszságairól.
6  Fizessetek úgy néki, a mint ô fizetett néktek, és kétszerrel kettôztessétek meg néki az ô cselekedetei szerint; a mely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki.
7  A mennyire dicsôítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyászszal fizessetek néki; mert ezt mondja az ô szívében: ùgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok.
8  Ennekokáért egy nap jônek ô reá az ô csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tûzzel égettetik meg; mert erôs az ùr, az Isten, a ki megbünteti ôt.
9  És siratják ôt, és jajgatnak ô rajta a föld királyai, a kik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ô égésének füstjét látják,
10  Nagy távol állva az ô kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted!
11  A föld kalmárai is siratják és jajgatják ôt, mert az ô árúikat immár senki nem veszi;
12  Arany és ezüst, és drágakô, és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és selyem és skárlátczikkeket; és minden thinfát és minden elefántcsontedényt, és drágafából és rézbôl és vasból és márványkôbôl csinált minden edényt;
13  És fahajat és illatszereket, és kenetet és tömjént, és bort és olajat, és zsemlyelisztet és gabonát, és barmokat és juhokat, és lovakat és kocsikat, és rabokat és emberek lelkeit.
14  És a gyümölcs, a mit a te lelked kívánt, eltávozott tôled, és minden a mi ínyes és pompás, eltávozott tôled, és többé azokat meg nem találod.
15  Ezeknek városai, a kik meggazdagodtak ô tôle, távol állanak az ô kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván,
16  És ezt mondván: Jaj! jaj! a nagy város, a mely öltözött gyolcsba és bíborba és skárlátba, és megékesíttetett aranynyal, drágakövekkel és gyöngyökkel; hogy elpusztúlt egy órában annyi gazdagság!
17  És minden hajósmester és a hajókon levôk mind, a sokaság és az evezôk, és valakik a tengeren kereskednek, távol állának.
18  És kiáltának, látván az ô égésének füstjét, és ezt mondják vala: Mi hasonló e nagy városhoz?
19  És port hányván az ô fejökre, kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván: Jaj! jaj! az a nagy város, a melyben meggazdagodott mindenki, a kinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztúlt egy órában!
20  Örûlj ô rajta menny, és ti szent apostolok és próféták; mert az Isten büntette meg ôt érettetek való büntetéssel.
21  És egy erôs angyal egy nagy malomkôhöz hasonló követ felvôn és a tengerbe veté, ezt mondván: Ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik.
22  És hárfásoknak és muzsikásoknak, és síposoknak és trombitásoknak szava te benned többé nem hallatik; és semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned; és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned;
23  És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik; és vôlegényne k és menyasszonynak szava sem hallatik többé te benned; mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei; mert a te bûvöléseidtôl eltévelyedtek mind a népek.
24  És abban a prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, a kik megölettek a földön.

19

1 És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, a mely ezt mondja vala: Aleluja! az idvesség és a dicsôség, és a tisztesség és a hatalom az ùré, a mi Istenünké!
2  Mert igazak és igazságosak az ô ítéletei, és azt a nagy paráznát, a mely a földet megrontotta az ô paráznaságával, elítélte, és megbosszúlta az ô szolgáinak vérét annak kezén.
3  És másodszor is mondának: Aleluja! és: Annak füstje felmegy örökkön örökké.
4  És leborula a huszonnégy Vén és a négy lelkes állat, és imádá az Istent, a ki a királyiszékben ül vala, mondván: Åmen! Aleluja!
5  És a királyiszéktôl szózat jöve ki, a mely ezt mondja vala: Dícsérjétek a mi Istenünket mindnyájan ô szolgái, a kik félitek ôt, kicsinyek és nagyok!
6  És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erôs mennydörgésnek szavát, mondván: Aleluja! mert uralkodik az ùr, a mi Istenünk, a mindenható.
7  Örûljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsôséget néki, mert eljött a Bárány menyegzôje, és az ô felesége elkészítette magát.
8  És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.
9  És monda nékem: ìrd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzôjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.
10  És leborulék annak lábai elôtt, hogy imádjam ôt, de monda nékem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, a kiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.
11  És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.
12  És az ô szemei olyanok, mint a tûzláng; és az ô fején sok korona; az ô neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ô maga.
13  És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten ígéjének neveztetik.
14  És mennyei seregek követik vala ôt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.
15  És az ô szájából éles kard jô vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ô fogja azokat legeltetni vasvesszôvel; és ô nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.
16  És az ô ruháján és tomporán oda vala írva az ô neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.
17  És láték egy angyalt állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak, a melyek repdesnek vala az égnek közepette: Jôjjetek el, és gyûljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára;
18  Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtok ûlôknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét.
19  És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ô seregeik egybegyûltek, hogy hadakozzanak az ellen, a ki a lovon ül vala és az ô serege ellen.
20  És megfogaték a fenevad, és ô vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ô elôtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ôk ketten elevenen a kénkôvel égô tüzes tóba vettetének:
21  A többiek pedig megöletének a lovon ûlônek kardjával, a mely az ô szájából jô vala ki; és a madarak mind megelégedének azoknak húsával.

20

1 És láték egy angyalt leszállani a mennybôl, a kinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy láncz a kezében.
2  És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendôre,
3  És veté ôt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ô felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendô; azután el kell néki oldoztatni egy kevés idôre.
4  És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
5  A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendô. Ez az elsô feltámadás.
6  Boldog és szent, a kinek része van az elsô feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ô vele ezer esztendeig.
7  És mikor eltelik az ezer esztendô, a Sátán eloldatik az ô fogságából,
8  És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévô népeket, a Gógot és a Mágógot, hogy egybegyûjtse ôket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye.
9  És feljövének a föld szélességére, és körûlvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentôl a mennybôl tûz szálla alá, és megemészté azokat.
10  És az ördög, a ki elhitette ôket, vetteték a tûz és kénkô tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kinoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.
11  És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta ûlôt, a kinek tekintete elôl eltûnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.
12  És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten elôtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ô cselekedeteik szerint.
13  És a tenger kiadá a halottakat, a kik ô benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ô nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ô cselekedeteik szerint.
14  A pokol pedig és a halál vettetének a tûznek tavába. Ez a második halál, a tûznek tava.
15  És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tûznek tavába vetteték.

21

1 Ezután láték új eget és új földet; mert az elsô ég és az elsô föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.
2  És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentôl szálla alá a mennybôl, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.
3  És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égbôl: ìmé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ô népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ô Istenök.
4  És az Isten eltöröl minden könyet az ô szemeikrôl; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsôk elmúltak.
5  És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: ìmé mindent újjá teszek. És monda nékem: ìrd meg, mert e beszédek hívek és igazak.
6  És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
7  A ki gyôz, örökségûl nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
8  A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bûbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tûzzel és kénkôvel égô tóban lesz, a mi a második halál.
9  És jöve hozzám egy a hét angyal közûl, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.
10  És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentôl szállott alá a mennybôl,
11  Benne vala az Isten dicsôsége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kôhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kôhöz;
12  És nagy és magas kôfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:
13  Napkeletrôl három kapu; északról három kapu; délrôl három kapu; napnyugotról három kapu.
14  És a város kôfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei.
15  A ki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany vesszô, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kôfalát.
16  És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszôvel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlô.
17  És megméré annak kôfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével, azaz angyaléval.
18  És kôfalának rakása jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló.
19  És a város kôfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az elsô alap jáspis; a második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd;
20  Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyol czadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist.
21  A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngybôl vala; és a város útczája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg.
22  És templomot nem láttam abban: mert az ùr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány.
23  És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsôsége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.
24  És a pogányok, a kik megtartatnak, annak világosságában járnak; és a föld királyai az ô dicsôségöket és tisztességöket abba viszik.
25  És annak kapui be nem záratnak nappal (éjszaka ugyanis ott nem lesz);
26  És a pogányok dicsôségét és tisztességét abba viszik.
27  És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.

22

1 És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékébôl jôvén ki
2  Az ô útczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.
3  És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ô szolgái szolgálnak néki;
4  És látják az ô orczáját; és az ô neve homlok ukon lesz.
5  És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az ùr Isten világosítja meg ôket, és országolnak örökkön örökké.
6  És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az ùr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ô angyalát, hogy megmutassa az ô szolgáinak azokat, a miknek meg kell lenni hamar.
7  ìmé eljövök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.
8  És én János vagyok az, a ki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai elôtt, hogy ôt imádjam, a ki nékem ezeket megmutatta vala.
9  Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak a kik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.
10  Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idô közel van.
11  A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.
12  És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ô cselekedete lesz.
13  Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az elsô és utolsó.
14  Boldogok, a kik megtartják az ô parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
15  De kinn maradnak az ebek és a bûbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.
16  Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekrôl bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.
17  És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jôjön el; és a ki akarja, vegye az élet vízét ingyen.
18  Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
19  És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeibôl, az Isten annak részét eltörli az élet könyvébôl, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.
20  Ezt mondja, a ki ezekrôl bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Åmen, bizony jövel Uram Jézus!
21  A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek, Åmen.


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!