Szent Biblia (Bible in Hungarian) - 2 Thesszalonika Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
2 Thesszalonika
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 Pál és Silvánus és Timótheus a Thessalonikabeli gyülekezetnek, Istenben, a mi Atyánkban, és az ùr Jézus Krisztusban.
2  Kegyelem néktek és békesség Istentôl, a mi Atyánktól, és az ùr Jézus Krisztustól.
3  Mindenkor háláadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, a miképen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bôvölködik az egymáshoz való szeretet;
4  Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felôl, minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, a melyeket szenvedtek:
5  Bizonyságáúl az Isten igazságos ítéletének; hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, a melyért szenvedtek is.
6  Mert igazságos dolog az az Isten elôtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, a kik titeket szorongatnak;
7  Néktek pedig, a kik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, a mikor megjelenik az ùr Jézus az égbôl az ô hatalmának angyalaival.
8  Tûznek lángjában, ki bosszút áll azokon, a kik nem ismerik az Isten, és a kik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának.
9  A kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az ùr ábrázatától, és az ô hatalmának dicsôségétôl,
10  A mikor eljô majd, hogy megdicsôíttessék az ô szenteiben, és csodáltassék mindazokban, a kik hisznek (mivelhogy a mi tanúbizonyságunknak hitele volt ti nálatok) ama napon.
11  Mivégbôl imádkozunk is mindenkor ti érettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörûséggel, és a hitnek hathatós munkálásával.
12  Hogy dicsôíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ô benne, a mi Istenünknek és az ùr Jézus Krisztusnak kegyelmébôl.

2

1 Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ô hozzá leendô egybegyûlésünkre nézve,
2  Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektôl, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
3  Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bûn embere, a veszedelemnek fia,
4  A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
5  Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék?
6  És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni.
7  Mûködik ugyan már a törvényszegés titkos bûne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
8  És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az ùr az ô szájának lehelletével, és megsemmisít az ô megjelenésének feltûnésével;
9  A kinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
10  És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ô idvességökre.
11  És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;
12  Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.
13  Mi pedig mindenkor háláadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, a kiket szeret az ùr, hogy kezdettôl fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;
14  A mire elhívott titeket a mi evangyéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsôségének elvételére.
15  Miért is atyámfiai legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, a melyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok.
16  maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, a ki szeretett minket és kegyelmébôl örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,
17  Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erôsítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben.

3

1 Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az ùrnak beszéde terjedjen és dicsôíttessék, a miként ti köztetek is.
2  És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektôl. Mert nem mindenkié a hit!
3  De hû az ùr, a ki megerôsít titeket és megôriz a gonosztól.
4  Bízunk is az ùrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, a miket parancsolunk.
5  Az ùr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra.
6  A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig, rendeljük néktek, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, a ki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, a melyet mi tôlünk kapott.
7  Magatok is tudjátok, mimódon kell minket követni; mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül,
8  Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel- nappal dolgozva, hogy közûletek senkinek se legyünk terhére.
9  Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek.
10  Mert a mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.
11  Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közûletek, a kik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak.
12  Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük ôket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, a magok kenyerét egyék.
13  Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben.
14  Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg; és ne társalkodjatok vele, hogy megszégyenüljön.
15  De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit.
16  Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. Az ùr legyen mindnyájatokkal!
17  A köszöntést én Pál írom a saját kezemmel, a mi ismertetô jegye minden levelemnek. ìgy írok.
18  A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme mindnyájatokkal! Åmen.


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!