Szent Biblia (Bible in Hungarian) - Jóel Szent Biblia (Bible in Hungarian). Szent Biblia.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Jóel
   

Vissza a tartalom a Biblia


1

1 Az ùrnak igéje, a mely lôn Jóelhez, a Petuel fiához.
2  Vének! halljátok meg ezt, és hallgassátok meg, e földnek minden lakói! Történt-é ilyen a ti idôtökben, vagy a ti atyáitoknak idejében?
3  Beszéljétek el azt a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ô fiaiknak, és azoknak fiai a következô nemzetségnek.
4  A mit a sáska meghagyott, megette a szöcskô; és a mit a szöcskô meghagyott, megette a cserebogár és a mit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó.
5  Serkenjetek fel részegek és sírjatok, és jajgassatok mind ti borivók a mustért, mert elvétetett az a ti szátokból!
6  Mert egy nép jött fel az én földemre, erôs és megszámlálhatatlan; fogai, mint az oroszlán fogai, és agyarai, mint a nôstény oroszláné.
7  Pusztává tette szôlômet; összetörte fügefámat, mezítelenre hántotta és széjjelhányta; fehérlenek annak ágai.
8  Keseregj, mint a szûz, a ki gyászba öltözik az ô ifjúsága férjéért.
9  Kifogyott az étel- és italáldozat az ùrnak házából; gyászolnak a papok, az ùrnak szolgái.
10  Elpusztíttatott a mezô, gyászol a föld; mert elpusztíttatott a gabona; kiszáradt a must; kiapadt az olaj.
11  Szégyenüjetek meg, ti szántó-vetôk; jajgassatok szôlômûvesek: a búzáért és az árpáért; mert elveszett a mezô aratása!
12  Elszáradt a szôlôtô; a fügefa elhervadt; a gránátfa, a datolyafa és az almafa, a mezônek minden gyümölcsfája kiaszott. Bizony kiszáradott az öröm az emberek közûl.
13  Öltsetek gyászt és sírjatok, ti papok! Jajgassatok, ti oltár szolgái; jôjjetek és háljatok gyászruhákban, Istenem szolgái; mert megvonatott az étel- és italáldozat Isteneteknek házától.
14  Szenteljetek bôjtöt, hirdessetek gyûjtést; gyûjtsétek egybe a véneket, a földnek minden lakosát az ùrnak, a ti Isteneteknek házába, és kiáltsatok az ùrhoz.
15  Jaj ez a nap! Bizony közel van az ùrnak napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a Mindenhatótól.
16  Hát nem szemünk láttára irtatott-é ki az élelem, az öröm és vígasság Istenünk házából?!
17  Elsenyvedtek a magvak barázdáik alatt, elpusztultak a gabonás házak, összedôltek a csûrök; mert kiaszott a gabona.
18  Mint nyög a barom! Megháborodtak a marha-csordák, mert nincs legelôjük; bûnhödnek még a juh-nyájak is!
19  Hozzád kiáltok Uram, mert tûz emésztette meg a puszta virányait, és láng perzselte le a mezô minden fáját.
20  A mezô vadai is hozzád esengenek, mert kiszáradtak a vizeknek ágyai, és tûz emésztette meg a puszta virányait.

2

1 Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen! Rémüljenek meg e föld minden lakói; mert eljô az ùrnak napja; mert közel van az.
2  Sötétségnek és homálynak napja; felhônek és borulatnak napja; mint a hegyekre ráterülô alkonyat! Nagy és hatalmas nép, a milyen nem volt öröktôl fogva és nem is lesz utána többé, nemzetségrôl nemzetségre.
3  Elôtte tûz emészt, utána láng lobog; elôtte a föld olyan, mint az Éden kertje, utána pedig kietlen pusztaság; meg sem menekülhet tôle semmi.
4  A milyen a lovak alakja, olyan annak alakja, és száguldoznak, mint a lovasok.
5  Rohannak a hegyek tetején, mintha hadi szekerek robognának; mintha tarlót emésztô láng ropogna; a milyen az ütközetre kész hatalmas nép.
6  Elrémülnek tôle a népek; minden arcz elsáppad.
7  Száguldoznak, mint a hôsök, felhágnak a kôfalakra, mint a bajnokok; mindenik a maga útján halad, nem bontják meg soraikat.
8  Egymást nem szorongatják; mindenik a maga útján halad; néki rohannak a fegyvernek, és nem esik seb rajtok.
9  Betörnek a városba, futkároznak a kôfalon, felhágnak a házakra, betörnek az ablakokon, mint a tolvaj.
10  Reszket elôttök a föld, és megrendülnek az egek; a nap és hold elsötétednek, a csillagok is bevonják fényöket.
11  És megzendül az ùrnak szava az ô serege elôtt, mert felette nagy az ô tábora; mert hatalmas az ô rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az ùrnak napja és igen rettenetes! Ki állhatja ki azt?
12  De még most is így szól az ùr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bôjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.
13  És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az ùrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülô és irgalmas ô; késedelmes a haragra és nagy kegyelmû, és bánkódik a gonosz miatt.
14  Ki tudja, hátha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után; étel- és italáldozatot az ùrnak, a ti Isteneteknek?!
15  Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek bôjtöt, hirdessetek gyûlést!
16  Gyûjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet; hívjátok egybe a véneket, gyûjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat; menjen ki a vôlegény az ô ágyasházából és a menyasszony is az ô szobájából.
17  A tornácz és az oltár között sírjanak a papok, az ùr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, oh Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtok a pogányok. Miért mondanák a népek között: Hol az ô Istenök?
18  Erre buzgó lôn az ùrnak szeretete az ô földe iránt, és kegyelmezett az ô népének.
19  És választ tôn az ùr, és mondá az ô népének: ìmé, adok néktek gabonát, bort és olajat, hogy megelégedtek vele, és nem adlak többé titeket szidalomra a pogányok között.
20  Az északi népet is elûzöm tôletek, és puszta és sivatag vidékre vetem azt; elejét a keleti tengerbe, hátulját a nyugoti tengerbe, és bûze magasra száll; felszáll büdössége, mert nagy dolgokat cselekedett.
21  Ne félj, te föld! Örülj és vígadozz, mert nagy dolgokat cselekeszik az ùr!
22  Ne féljetek, ti mezei vadak! mert zöldülnek a pusztának virányai; mert a fa megtermi gyümölcsét; a füge és szôlô is kitárják gazdagságukat.
23  Ti is, Sionnak fiai! örvendezzetek és vígadjatok az ùrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esôt igazság szerint, és korai és kései esôt hullat néktek az elsô hónapban.
24  És megtelnek a csûrök gabonával, és bôven öntik a sajtók a mustot és az olajat.
25  És kipótolom néktek az esztendôket, a melyeket tönkre tett a szöcskô, a cserebogár és a hernyó és a sáska; az én nagy seregem, a melyet reátok küldöttem.
26  És esztek bôven és megelégesztek, és magasztaljátok az ùrnak, a ti Isteneteknek nevét, a ki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem.
27  És megtudjátok, hogy az Izráel között vagyok én, és hogy én vagyok az ùr, a ti Istenetek és nincs más! És soha többé nem pironkodik az én népem.
28  És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.
29  Sôt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.
30  És csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat.
31  A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, mindekelôtte eljô az ùrnak nagy és rettenetes napja.
32  De mindaz, a ki az ùrnak nevét hívja segítségül, megmenekül; mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, a mint megígérte az ùr, és a megszabadultak közt lesznek azok, a kiket elhí az ùr!

3

1 Mert ímé, azokon a napokon és abban az idôben, a mikor meghozom Júda és Jeruzsálem fogságát:
2  Egybegyûjtöm akkor mind a pogányokat, és levezetem ôket a Josafát völgyébe, és perbe szállok ott velök, az én népemért és örökségemért, az Izráelért, a melyet szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemen;
3  Népemre pedig sorsot vetettek; a fiút szajháért adták oda, a leányt pedig borért cserélték el, hogy ihassanak.
4  Sôt néktek is mi közötök velem, Tírus, Sidon és Filiszteának egész környéke?! Vajjon bosszút állani jöttök-é reám? Ha bosszút akarnátok rajtam állani, nagy hirtelen fejetekre fordítom vissza bosszútokat!
5  Mivelhogy elraboltátok ezüstömet és aranyomat, és legszebb kincsemet templomaitokba vittétek;
6  És a Júda fiait és Jeruzsálem fiait eladtátok a Jávánok fiainak, hogy messze vessétek ôket határaiktól:
7  ìmé, kiindítom ôket a helybôl, a hova eladtátok ôket, és fejetekre fordítom vissza bosszútokat.
8  És adom a ti fiaitokat és leányaitokat a Júda fiainak kezébe; azok pedig eladják ôket a Sabeusoknak, a messze lakó népnek; mert ezt végezte az ùr.
9  Hirdessétek ezt a pogányok között; készüljetek harczra; indítsátok fel a hôsöket. Járuljanak elé, jôjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak!
10  Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká; mondja a beteg is; Hôs vagyok!
11  Siessetek és jôjjetek el ti népek mindenfelôl, és seregeljetek egybe! Ide vezesd Uram a te hôseidet!
12  Serkenjenek fel és jôjjenek fel a népek a Josafát völgyébe; mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket.
13  Ereszszétek néki a sarlót, mert megérett az aratni való! Jertek el, tapossatok, mert tetézve a kád, ömlenek a sajtók! Mert megsokasult az ô gonoszságuk!
14  Tömegek, tömegek! az ítélet völgyében! Mert közel van az ùrnak napja az ítélet völgyében!
15  A nap és hold elsötétednek; a csillagok bevonják fényöket;
16  Az ùr pedig megharsan a Sionról és megzendül Jeruzsálembôl, és megrendülnek az egek és a föld; de az ùr az ô népének oltalma és az Izráel fiainak erôssége!
17  És megtudjátok, hogy én vagyok az ùr, a ti Istenetek, a ki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen. És szentté lészen Jeruzsálem, és idegenek nem vonulnak át többé rajta.
18  És majd azon a napon, a hegyek musttal csepegnek és a halmok tejjel folynak, és a Júda minden medre bô vízzel ömledez, és forrás fakad az ùrnak házából, és megöntözi a Sittimnek völgyét.
19  Égyiptom pusztasággá lészen, Edom pedig kietlen sivataggá; a Júda fiain való erôszakosságért, mert ártatlan vért ontottak azoknak földén.
20  De a Júda örökké megmarad; Jeruzsálem is nemzetségrôl nemzetségre.
21  És kitisztítom vérökbôl, a melybôl még ki nem tisztítottam, és a Sion lesz az ùr lakóhelye!


Vissza a tartalom a Biblia

Forras: http://www.biblegateway.com/
Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!


Vote!