Isteni színjáték - Paradicsom: Tizedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Paradicsom: Tizedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Dante a napba száll

Fiát nézve a Szeretettel egyben,

mely mindkettőből mindörökre árad,

a Fő Erő, a Megnevezhetetlen,

mindent, mi térben s gondolatban állhat,

úgy alkotott, hogy kell, hogy benne lelje

az Ő izét, ki jól vizsgálni fárad.

Emeld hát vélem, olvasó, a helyre

szemed a szent körök közt rátalálni,

ahol két mozgás egymást metszi szelve

s kezdjed a Mester csodáját csodálni,

ki úgy szereti művét önmagában,

hogy sohsem akar tőle szeme válni.

Nézzed, hogy' indul onnan egyik ágban

a ferde kör, mely hord minden planétát,

hogy ne legyenek bajok a világban.

Ha nem rézsút tenné az égi sétát,

sok égi érő lenne szinte holtan

s vesztené el lenn minden nyomatékát.

S ha több vagy kissebb szög alatt hajoltan

térne ki: lenn is, fenn is rés maradván

rendjén, baj esnék a világsodorban.

Most, olvasó, veszteg maradj a padkán,

s figyelj reá, mi áll előtted itten,

hogy előbb víg légy, és fáradt csak aztán.

Lakomázz rajta, mit elédbe tettem:

mert minden gondom egymagába tépte

a roppant tárgy, melynek jegyzője lettem.

A természetnek legnagyobb cseléde,

mely földünk égi erővel itatja

s időnket méri fényes lábu lépte,

ép az említett körön át haladva

kerengett útja csigáin, melyekben

magát naponta korábban mutatja,

s én vele szálltam; s hogy körébe jöttem,

úgy vettem észre csak, mint villanásban

érzed, agyadba ha új eszme szökken.

Mint Beatrice szeme csillanásban

jóról a jobbra oly gyors illanású,

hogy pillanat se múl az illanásban.

Mily önmagában-lángoló parázsú

lehetett a Nap, ahová kerültem,

színtelen, csupán fénybe vont varázsú;

ars, - toll és láng, - bár egy se volna hűtlen,

nem mondhatnám el, hogy képzelni tudnád,

csak hinni, s látásáért égni tűzben.

S ha képzeletünk e csucsoknak útját

járni sekély, nem csoda, mert ki látta

a szemet, mely Napon valaha túl szállt?

A fő Atyának negyedik családja

ült itt, titkával Általa betellvén,

ahogy Fiát és Fuvalmát bocsátja.

"Köszönjed" - lángolt Beatrice nyelvén -

"az Angyalok Napjának, aki téged

e földi napba méltatott emelvén!"

Halandó szív még soha úgy nem égett

s magát megadva nem kelt áhitatra

teljes Istenbe-olvadása végett,

ahogy én égtem akkor e szavakra.

Minden szerelmem úgy az Úrba foszlott,

hogy Beatricét is homály takarta.

Ő nem neheztelt; sőt mosoly piroslott

ajkán, hogy fényben nevető szemétűl

eggyégyült lelkem újonnan megoszlott.

S láttam, hogy több láng ott kettőnk köré gyűl

- hangra édesebb, mintsem fényre fényes -

s befonnak győztes, eleven füzérűl.

Latóna lányát látjuk így, ha éj lesz,

néha gyürűzve, mert a lég ködökben,

s övűl szorítja ködeit köréhez.

Ég udvarában, honnan visszajöttem,

oly ritka ékszert láttam én elégszer,

melyet örökre fönnhagy, ki leröppen:

ez énekes láng ott; mind ilyen ékszer!

melyről, ha látni szárnyakat nem öltesz,

némák követségével megelégszel.

S amint háromszor körültündökölt ez

égő napok lengése, mint a csillag,

mely szilárd pólus körül égi kört tesz:

nőknek tetszettek, kik percre se bírnak

oldózni táncaikból, csak megállnak,

míg új zenének akkordjai nyílnak,

s egyikben íly hang gyúlt: "Ha a Sugárnak,

kegy sugarának, melyből a valódi

szeretet lobban, és szeretve árad,

tetszett tebenned ekként fokozódni,

hogy fölvezetett e lépcsőn, amellyen

le nem mehetsz, csak újra fölhivódni:

nincs, aki tőled megtagadni merjen

bort kancsajából ha láncon nem őrzik,

mint vízet, gáttal, hogy tengerbe keljen.

Tudni vágysz, míly virágokból szövődik

e tánc a drága Hölgy köré füzérűl,

ki téged égbe szállani erősít.

Én ama nyájnak voltam mezejérül

bárány, amellyet Domokos vezérle,

s hol, ki tilosba nem tér, megkövérűl.

Ez, aki engem jobbról áll kisérve,

a Kölni Albert, a Testvér, a Mester,

s én - Aquinói Tamás voltam élve.

De hogy bennünket sorra mind megismersz

követve híven szavamat szemeddel,

a szent füzéren végigmenni kezdd el.

Gratian mosolyából lüktetett fel

e másik fény, ki két fórum nevébe'

azt tette, amit Éden kegye kedvel.

Következő, ki kórusunknak éke,

Péter az özvegyként a Bibliában

lerakta kincsét az Egyház elébe.

Az ötödik fény fényeink sorában

a legszebb, oly szerelmet önt, hogy őt még

szomjaznak emlegetni a világban.

Tudásnak teljét, elmék legdicsőbbjét

láthatod itt, s ha igaz az igazság,

se volt, se lesz, hogy párja fölvetődnék.

Mellette a Mécs, amelynek viasszát

Isten a húsban áldta angyaloknak

látni mivoltát, s szerepük vigasszát.

Ama csöpp fényben keresztény koroknak

ügyrésze; kinek Ágoston latinját

aknázta, nevet, s szemei lobognak.

Már most, ha fényről-fényre hét rubinját

szavam nyomában követted körünknek,

a nyolcadikra szomjazol, hogy innád.

A Minden-jónak, min szemei csüngnek,

az örül abban, aki, jól figyelve,

világ csalását érteni velünk meg.

A test, melyből kiűzetett a lelke,

lenn Cieldoróban van; s e szent Nyugalmat

vértanusága s számüzése nyerte.

Látsz még lobogni több tüzes fuvalmat,

Izidort, Bédát, és ama Rikárdot,

kiben sok nem-halandó eszme sarjadt.

Ez, kiről szemed énrám visszaváltod,

oly lélek fénye, ki mély bölcseletben

járva a földön, csak a sírra várt ott.

Sigieri örök lángja lobog ebben,

Szalma-utcában kinek egykor ajkán

sok gyűlöletes igazság kirebbent."

Miként az óra, csengve-bongva tarkán,

az Úr arája keltét jelzi reggel,

s zeng Jegyeséhez szent szerelmi dalt tán,

hol kerekek fogózva kerekekkel

tin-tin szavát mind oly remekbe csengi,

hogy duzzad a jók lelke szeretettel:

úgy láttam én, hogy ütemét kerengi

a szent kerék, s felelget hangra hangot,

oly édesen, hogy nem sejtheti senki,

csak ott, hol az örök Kéj ver harangot.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!