Isteni színjáték - Paradicsom: Huszonnegyedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Paradicsom: Huszonnegyedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Vallatás a hitről

"Óh, választott vendégei az áldott

Bárány nagy Vacsorájának, ki táplál

úgy, hogy étkétől betellnek a vágyak:

ha ez, ki itt Isten kegyéből átszáll,

morzsákat ízlel asztalaitokról,

mielőtt néki útat a halál tár:

nézzétek, mint eped a szörnyü szomjtól.

és harmatozzatok rá! Ti meríttek

a Forrásból, amelyre egyre gondol."

Szólt Beatrice; s ezer láng kerített

be gömbként, pólusok körül kerengve,

s mint üstökös, ránk éles fényt derített.

És mint az órakerekek, ütemre

forogva, míg az első állni látszik,

a végső gyorsan surran tovalengve:

úgy lengve más-más ütemmel a tánc itt,

a gyorsaságról és a lassuságról

láttam, hogy bennük mily dús üdv sugárzik.

És a legtisztább, legszebb fényü lángból

oly boldog tüzet láttam ott kikelni,

hogy egy sincs ott több, mely annyira lángol.

Háromszor láttam lengni s énekelni

hölgyem körül: hogy magamnak se bírjon

képzetem arról képet ecsetelni.

Azért ugrik a tollam és nem írom,

mert durva színt ad arról már az emlék,

nemhogy a szó még, ajkon és papíron.

"Óh, szép nővérem! oly buzgón lehelléd

felém imád, hogy vágy gyúlt íme bennem

elhagyni érted szent köröm szerelmét" -

megállva ott az áldottlángu szellem

ekképen irányzá a drága Hölgyre

fuvalmát, amint zengtem énekemben.

"Nagy ember lángja!" - felelt üdvözölve -

"te, kinek Urunk a Kulcsokat adta,

miket e szent Örömből vitt a földre:

faggassad ezt ki minden ágazatja

- könnyű és nehéz - felől ama hitnek,

mellyel lábad a habokat tapodta.

Jól tudom, hogy nincs rejtve szemeidnek,

vajjon helyesen hisz, szeret, s remél-e,

mert a Mindenek-tükrén égve csüggnek:

de mert ez Ország hitük érdemére

választja polgárságát: hadd köszöntsön

be hitvallással a Hitet dicsérve!"

Mint a zord Mester elé a jelölt jön

és fegyverkezik a kérdésre némán,

hogy bizonyítsa; nem hogy benne döntsön:

úgy - hallva a leckét, mit szava mért rám -

érvekkel fegyverkeztem: hogy feleljek

ily kérdezőnek ily kérdésre méltán?

"Szólj, jó keresztény, és nyiltan felelj meg:

hogy mi a hit?" - S én arcom fölemeltem

a fényhez, amely ilyen szót lehellett;

majd Beatricét néztem, aki jelben

adott parancsot, öntenem folyómat,

melynek forrása bent van a kebelben.

"A kegy, mely adta, hogy ily áldva gyónjak

a legnagyobb Vezérnek" - kezdtem akkor -

"engedje nékem jól formálni szómat!"

S aztán folytattam: "A nem-ingatag toll

írta, atyám, testvéredé, ki Rómát

eltávolítá a hamis utaktól:

a hit a remélt dolog, mint valóság;

a hit a láthatatlan bizonyosság; -

ebben oldom föl én a hit csomóját."

S akkor hallottam: "Helyesen bogozzák

ajkaid a szót, hogyha jól megérted,

mért mondja: valóság és bizonyosság?"

És én feleltem: "A magas miértek

bár tékozolják fényeiket ittfenn,

még a földi szemekbe el nem értek:

s azért egyetlen lényegünk a hit lenn,

amelybe égi remények fogóznak:

és így van lényeg s valóság a hitben.

S ez a hit alap az okoskodóknak,

hogy ami láthatatlan, bizonyítsák:

s bizonyosság a hitből így fonódhat."

S megint hallottam: "Ha ennyire tiszták

volnának a tanok, földön tanúlva,

éhen vesznének ottlenn a szofisták."

Igy szólt ama szerelem lángra gyúlva;

s: "Megmérve már" - hallottam újra tőle -

"a hit pénzének mind ötvénye, súlya:

de erszényedben van-e hát belőle?"

"Van" - szóltam én - "oly fényes és kerek,

hogy jó pénz, semmi kétségem felőle."

S a fény mélyéből ilyen szó eredt,

amely ott fénylett: "E szent amulettnek,

amelyben minden erők rejlenek,

hogy lettél úra?" - S én így felelek meg:

"A Szentlélek esője, mely elárad

lapján a régi és új Pergamentnek,

oly szillogizmus, melynek semmi hályog

nincs fényén, meggyőz, és ellene minden

bizonyítékot tompának találok."

S hallám: "S mért elég, hogy meggyőzve hintsen

beléd fényt, az ó s új tétel, s hogy arra

szemed, mint Isten szavára, tekintsen?"

S én: "Ami e meggyőződést sugallja,

azok a tények, mikhez nem ver üllőt,

nem hevít vasat Természet hatalma."

"S mi biztosít, hogy tény valaha túllőtt

természeten?" - szólt. - "Aki bizonyítja

olyan, hogy épen bizonyítni kell őt!"

"Ha a föld a keresztény tant tanítja

csodák nélkül" - mondta ő - "ez messzeszóló

csoda már és elég, hogy bizonyítsa.

Te voltál a jó magot szerteszóró,

s szegényen, éhen ültetted a Plántát,

mely szőllő volt, és ma már tüskekóró."

Erre szent dalnak lobbantotta lángját

a magas Törvényszék: "Dicsérjük Istent!" -

mint zengni szokta mennyei vidámság.

És a Nagyságos, ki vizsgálva mindent

vitt engem ágról-ágra, oda érve

velem, hol már az utolsó galy int fent,

kezdte: "A szent Kegy, szerelmet cserélve

lelkeddel, ajkad', amint nyitni kellett,

akként nyitotta eddig csókos érve:

azért is onnan helyes szó szökellett;

de most mondd: mit hiszel? és ily virágot

ki ültetett beléd, hol így kifejlett?"

"Óh, szent atyám, óh, szellem, aki látod,

mit úgy hittél, hogy a szent Sírba lépve

ifjabb lábakat győzhetett le lábod:" -

kezdtem - "kívánod, hogy öntsem elédbe

hitem tartalmát, s az okot, mely engem

így fölgyújtott, hogy hígyjek benne égve.

S én ezt felelem: Hiszek egy Istenben,

egyben, örökben, aki mozdulatlan

egeket mozgat vágyban, szerelemben.

S e hitre nemcsak fizikás alap van

s metafizikás: hanem az Igazság,

mely innen esőz gazdag áradatban.

Mózes, zsoltárok, próféták árasztják;

s ti szent szerzői Evangéliomnak,

nyerve a Lélek lángoló malasztját.

S hiszek három személyben, s hiszek annak

örök egy s mégis hármas lényegében,

melyre egyformán áll a van s a vannak.

S e mély rejtélyre, melyről szólok épen,

ama szent evangéliomi tantól

kaptam az Úrban többszörös pecsétem'.

Ez volt a forrás, e lángból suhant oly

szikra belém, hogy, mint csillagot estje,

őrzöm, és percre nem hagyom magamtól."

Mint ki jó hírt kap, figyel arra lesve,

majd ujjongva karolja át a szolgát,

mihelyt az a beszédet befejezte:

úgy ott megáldva háromszor karolt át,

akinek e hitvallást kelle tennem,

az apostoli láng, és hőn dalolták

ajkai, mily örömét lelte bennem!


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!