Isteni színjáték - Paradicsom: Harmincegyedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Paradicsom: Harmincegyedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Beatrice égi helyére ül

Ekként elém mint fehér rózsa támadt

az égi sereg, melyet földi létben

Krisztus, vérével jegyzett el magának;

de a másik, mely öröktől az égben

száll, látva s zengve Azt, kinek szerelme

gyujtja s jósága táplálja, hogy égjen,

mint méhek raja a virágkehelybe

leszáll egy percre; aztán vissza onnan,

hol méze ízét érleli, a sejtbe:

a nagy Virágba, hol ezer szirom van,

leszálltak előbb, visszaszálltak aztán

szerelmük felé, örök-égi szomjban.

Élő láng fénylett mindeniknek arcán;

egy szárnyuk arany, s oly fehér a másik,

hogy semmi hó sem éri utol azt tán.

Amint leszálltak a virág-nyilásig,

szerelmet szórtak sziromról sziromra

s békét, mit fenn szereztek szárnycsapásik.

S nem szállt e szárnyak millió gomolyja

virág és ég közt föld madara-képen,

hogy a fényt s látást eltakarta volna;

mert az isteni fény áthat az égen

s a mindenségen, ahol érdemes,

és semmi sincs, mi akadálya légyen.

E biztos, boldog Ország, mely nemes

uj s antik néppel népesűlt, szünetlen

szemmel és szívvel csak egy célra les.

Ó, hármas Fény, mely e boldog szemekben

egyetlen csillag vagy csak! üdv adója!

tekints le a mi viharunkra ittlenn!

Ha a barbár had, ama táj lakója,

ahol Helice megforog naponta

s égi fényét édes fiára szórja,

Rómába érve, a nagy kőhalomba,

elkábult, mikor szemét Laterán

csodálatos műve magára vonta:

én, aki földről égbe, és silány

időből értem örökkévalóba,

s az igaz néphez - Firenze után,

mily kábulattól voltam elfogódva!

Öröm s csodálat közt beléakadtam

a hallásba is, nemhogy még a szóba!

És mint zarándok néz szét meghatottan

fogadalmának templomában, arra

gondolva, hogy' mondja el, ami ott van:

ugy padról padra, karról szállva karra

sétált szemem az éles fényözön közt,

most fel s alá, majd körben, jobbra-balra.

Láttam fönn-nyert fény és önnön öröm közt

égni ezer szerelmes arcu lelket,

s a szentséget rajtuk, mint drága köntöst.

De míg szemeim így mohón betelltek

teljes képével a Paradicsomnak,

külön eddig egy pontra sem figyeltek.

Fölnéztem, hogy új szomjra gyúlva mondjak

pár kérdő szót Hölgyemhez, mely kicsalja

ajka válaszát, oltani e szomjat.

Egyet kérdeztem, s más felelt meg arra:

Hölgyem helyett im egy Agg állt elébem,

ruhában hasonló az égi karra.

Vidám jóság ült arcán és szemében;

és oly komolyság minden mozdulatban,

minő gyengéd atyához illik épen.

"Beatrice hova lett?" - így riadtam.

S felelt: "Ő kért, hogy a szomjat, mit érzel,

oltani, helyem' érted odahagyjam.

És hogyha a harmadik sorra nézel

felülről kezdve, meglátod a trónon,

amelyet szerzett földi érdemével."

Arcom fölnézett anélkül, hogy szóljon;

s láttam Őt, ahol az örök Sugárból

magára koronát és takarót fon.

Halandó szeme még sohasem állt oly

messze, habár a mély tengerfenéken,

a legfentebben zengő éghatártól,

mint én onnan, hol Ő ült ama Széken;

de ez mitsem tett, mert a drága képet

szemem közvetlen villantotta nékem.

"Óh, Hölgy, ki tetted, hogy reménynek éghet

lángja szivemben, s elviselted értem,

hogy nyomát a Pokolban hagyja lépted,

minden dologhoz, amit végigéltem,

kegyelmet és erőt nekem te ontál:

jóságodé s hatalmadé az érdem!

Te szolgaságból szabadságba vontál,

minden eszközzel, mindenféle módon,

amílyet el se képzel földi kontár.

Bőséged tőlem vissza ne huzódjon

hogy általad-gyógyult lelkem előtted

tetsző legyen, ha testből oldozódom!"

Igy szóltam; s messziről a drága Nőnek

szemeit felém mosolyogni láttam;

majd újra az ős Kúthoz emelődtek.

S a szent agg szólt: "Hogy ne legyen hiában

utad, s végére juss (amire küldött

a szent kéréssel egyesülve vágyam):

röpüld be szemeiddel ezt a kertet!

hogy látása nagyobb látásra majdan

égi sugárral tüzesítse lelked.

S kinek szerelme mindörökre rajtam,

Mennyek Asszonya lesz számodra gyámol,

mivel én, Bernát, az ő híve voltam."

Mint ki messziről, tán Croatiából,

jön, bámulni a Veronika-kendőn,

melynek oly nagy hirét hallotta távol,

és míg mutatják, nézi csak merengőn:

"Szent Uram Jézus!" - mondja mind magában

"ilyen volt hát az arcod, én Teremtőm!" -

ugy voltam én, mikor ragyogni láttam

élő szerelmét annak, ki ez égi

békét izlelte már lent a világban.

"Kegy fia!" kezdett akkor ő beszélni -

"ez Édes két titok még szememben,

amíg csupán alsóbb fokait érti:

de vizsgáld már a messzebb köröket fenn,

mig a Királynőt látod ülni trónján,

kinek ez Ország hódol tiszteletben."

Felnéztem akkor; s mint hajnali órán

keleti része ég a horizontnak,

szemközti fele ködbe burkolózván:

ugy szemem, mintegy völgyből szállva dombnak,

látta másiknál több fényben fürödni

egyik felét a felső sor sziromnak.

S mint az a táj, hol a szekérrud üt ki,

melyet rossz útra vitt Phaëton, ég, és

jobbra meg balra halványúl a többi:

úgy élénkült meg közepén a békés

lobogó föllobogva, s jobbra-balra

egyenletessen halványúlt az égés.

És e középen szárnyaik viharja

kavargott száz ünneplő angyaloknak,

s mindegyik más volt, tarka fényre, dalra.

És láttam e játéknak és daloknak

tüzében olyan szépséget kacagni,

hogy a szentek szemei felragyogtak.

S ha nyelvem annyi kincset birna adni,

mint képzeletem: még akkor se mernék

legkisebb festésébe belekapni.

Bernát, amikor látta, hogy szerelmét

figyelve nézem és szent lángra gyúlva,

ő is Arra fordított szemet-elmét,

s tüzén tüzem borult uj lángba újra.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!