Isteni színjáték - Pokol: Tizedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Pokol: Tizedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Farinata

Most egy mély útnak hajlását követte

e föld bástyái és a kínos ágyak

között a mesterem - és én mögötte.

"O, bölcs bátorság, ki engem e bágyadt

s gonosz földön vezetsz" - kezdém - "ha tetszik

szólj, elégítsd ki bennem most a vágyat.

A népet, mely e koporsókban fekszik,

lehet-e látni? Immár felcsapódtak

a födelek s nincs őr közel, se messzibb."

És ő felelt: "Mind újra elcsukódnak,

ha Jozafátból ide visszatérnek

testükkel, melyek most még fennhagyódtak.

Epikurusznak és minden hivének

lesz temetőjük földi bűnükért ez,

kik azt mondják, hogy testtel vész a lélek.

Azért a vágyad, melyre nézve kérdesz,

kielégül, ha e helyet bejártad

s a másik vágyad is, melyet csak értesz."

És én: "Jó mester, titkom nincs irántad,

csak nem akartam nagyon csacska lenni,

amint te is nem egyszer így ajáltad." -

"Ó, toszkán, aki át tudsz élve menni

e lánghazán, s ily ildommal beszélve,

állj meg egy percre e helyen pihenni!

Nyilvánvaló, beszédedből itélve,

ama nemes föld nevelt benned polgárt,

melynek tán nagy terhére voltam élve."

Egy nyílásból, mely egyik sírra szolgált,

hirtelen ily hang jött ki s én ijedten

mesteremhez simultam, aki dorgált.

Dorgált: "Fordulj meg: mit csinálsz? ne rettenj!

Nézd Farinátát: félig már fölugrott

s övétől látható, emelkedetten."

S szemem szemében, néztem ezt a foglyot,

aki felnyúlt mellével, homlokával,

minthogyha mélyen megvetné a poklot.

Gyors, kész kézzel vont mesterem magával

sirok közt hozzá s: "Gazdálkodj a szóval!"

szólt, mikor szemben álltam sírlakával.

S amint szemben állok a sírlakóval,

megnéz egy kissé s mintegy megvetően

"Kik voltak őseid?" - kérdezve szólal.

S amint kívánságának engedően

mitsem titkoltam, mindent elbeszéltem,

szemöldökét kissé felvonta tőlem,

s szólt: "Őseimmel és velem, mig éltem,

s pártommal gyakran mertek szembeszállni

s én harcban őket kétszer sem kiméltem."

"És bár száműzték, s érte őket bármi" -

feleltem - "mindakétszer visszatértek:

az önéi nem tudtak így csinálni!"

Ekkor a nyílt sírból egy más kisértet

látszott felemelkedni, de csak állig:

gondolom, fel nem állt, csak úgy kitérdelt.

Mögém tekintett, mint ki látni vágyik,

nincs-e velem még társ, vagy más kiséret,

majd mind kinek reménye füstbe mállik,

sírva mondá: "Ha e vak tömlöcéjet

így végigjárni biztat büszke lelked,

hol van fiam s mért nem jön szinte véled?"

S feleltem: "Nem a magam lelke kerget:

ez biztatott itt, ki iránt Gidód

tán megvetés volt, mit szivében rejtett."

Szavai és e bűntetési mód

előttem már elárulták kilétét,

azért intéztem így, helyén, a szót.

És ő felnyúlva hirtelen: "Hogy értéd?" -

kiáltott - "Volt? Nem él már? Sírba rokkant?

Nem érzi már a fénynek édességét?"

Zavarba jöttem... hangom meg se mukkant...

S ő észrevévén, hogy felelni késtem,

hanyatt bukott és többet fel se bukkant.

Most a másik nagy árny sírjára néztem,

ki alattam volt és kinyúlni nem szünt

s nyakát sem billentette, csipejét sem.

"Ha" - szólt folytatva, mit beszélni kezdtünk -

"nem tudtak az enyéim visszatérni

az jobban fáj, mint hogy e sírba vesztünk.

De ötvenszer sem fog majd visszatérni

ez éj úrnőjének arca az égre,

s meglátod, mily nehéz az: visszatérni!

De úgy juss még föl az édes vidékre,

hogy igazat szólsz: e nép mért haragszik

az enyéimre, mintegy ellenségre?"

Feleltem: "Bosszud tette s szörnyü lakzid,

melytől piros hab folyt az Arbiában,

hogy templomunkban ilyen ima hangzik."

Fejét megrázta, sóhajtván magában

s szólt: "Ott nem magam voltam és valóban

volt okom menni többiek nyomában.

De magam voltam, hol mindenki szótlan

tűrte a nagy végzést Firenze ellen,

ki nyiltan annak védelmére szóltam."

"Maradékod nyugalmat sohse leljen," -

feleltem - "ha kétségem fel nem oldod,

mellyel most bennem elborult a szellem.

Titkát, ha jól hallom, magadba hordod

annak, mit a jövendők árja hoz:

és a jelenre nézve más a dolgod?"

"Úgy látunk, mint kinek a szeme rossz,

közelre nem, távolba jól" - felelte -

"ennyi fényt hágy az Úr, ki ostoroz.

Semmit sem ér az értelmünk közelbe;

s semmit sem tudnánk emberek honárul,

ha más így néha hírt nem hozna helybe.

Most értheted, hogy tudásunk elárvul

és meghal majd, ha jő a végitélet

és a jövendő kapuja bezárul."

Ekkor bennem hibám tudatra éledt

és szóltam: "Mondd meg amaz elbukottnak,

hogy a fiában fenn még él az élet.

S ha ajkaim neki nem válaszoltak,

azért volt, mert már kétségek gyötörtek,

amelyek most szavadtól eloszoltak."

De mesterem már hívott intve, jőjjek,

azért kértem a lelket, hogy siessen

s mondja el, kik lakói még e körnek.

Felelte: "Itt én több ezrekkel fekszem.

Többi közt második Frigyes van itten

a bíborossal; többről nem dicsekszem."

Bebútt sírjába; én pedig siettem

régi költőm után, mert elmaradtam;

de a baljós szavakat nem feledtem.

Költőm elindult s én nyomán haladtam.

És ő egyszerre kérdi: "Mi zavart meg?"

Mire a választ őszintén megadtam.

"Minden szavát lelkedbe vésve tartsd meg,

mely néked rosszat jósol" - mondta bölcsem -

"de most" - és ujját fölemelte - "halld meg:

ha édes fényed fölleled a Hölgyben,

kinek mindent lát drága szeme, tőle

megtudod, mi vár rád a földi völgyben."

Most balra fordult és mentünk előre,

középre, elhagyván a fal gyürűjét

egy ösvényen, amely egy völgybe dől le,

amely idáig éreztette bűzét


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!