Isteni színjáték - Pokol: Tizennyolcadik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Pokol: Tizennyolcadik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Rondabugyrod

Van egy hely a pokolban, Rondabugyrod,

vasszínű kőből, mint a hetedik kör,

mely fönn keríti e sok ronda bugyrot.

És e kőrétnek közepén nyilik föl

egy széles, mely kut óriási szája

(annak idején szólok mindezekről).

Gyürű tehát a kőmező formája

a kut s a nagypart lába közt, középen

s tíz kerek völgyre van felosztva tája.

S mint várat néha bekerítve szépen

árok árokra gyűrüsen övedzik,

olyannak tetszett nékem e hely épen,

minőnek az ily vár környéke tetszik;

s mint az ily árkokat a várküszöbtől

a külső partig kis hidak ha metszik:

úgy itt is a nagy külső kőtömegtől

szirthidak metszik e tiz görbe bugyrot

a Kútig, hol a hidak sora megtör.

E helyen voltunk, s mesterem leugrott

Geryon nagy hátáról s balra tartott

s én véle, nézve ezt az újabb poklot.

S láttam, hogy jobbról újabb kín nyavalygott,

új ostorozók, új ostorozottak,

akiktől az első bugyor kavargott.

A fenekén mezítlen támolyogtak,

innenső részén nékünk szembejővén,

túlsón velünk, de lépteik nagyobbak.

Rómában a jubileumnak évén

rendezték így járását a tömegnek,

a hídon, a tolongás nagyra nővén,

hogy át az Angyalvár felé mehetnek

egyik szélén, szent Péter templomához,

a másikon meg vissza csak, a hegynek.

S fönn a csúf szirten szerteszét csatároz

nagy ostorokkal sok nagy szarvas ördög

és le-lecsap hátra a pőre nyájhoz.

Hejh, hogy kapkodta sarkát és nyöszörgött

mind az első ütésre! Egy se várt ám,

amíg a második nyakába csörgött.

S míg nézdegélve mentem fönn a vártán,

a szemeim lenn egy bünösre estek.

"Ezt én már láttam valahol!" - kiáltám.

És megállottam, jobban nézni, veszteg

és jó vezérem is megállva, türte,

hogy látni kissé vissza is mehessek.

S az ostorozott szememet úgy kerülte,

hogy földre nézett: de hiába volt az,

mert rászóltam: "Te, ki szemed a földre

sütöd le, ha nem hamis arcot hordasz;

te vagy Venedico Caccianemico;

de mi vitt rá, hogy kínban itt sikoltasz?"

S ő: "Nincs jókedvem, szép szókra tanító;

nem is felelnék, ha nem volna hangod

régi világról emlékem-újító.

Én voltam, ki a kitünő kalandot

a grófnak, a szép Gizellát, szereztem,

melyről bolond hírt annyi pletyka mondott.

S nem vagyok itt Bolognából egyetlen,

sőt van itt földim annyi, mint a tenger:

nem mond sipát az egész kerületben

Savena s Reno közt ma annyi ember;

gondolj a bolognai kapzsiságra

s aztán egyéb szavam elhinni nem kell."

S míg így beszél, egy démon hátba vágja

a nagy korbáccsal és kiált: "Előre!

Itt nem csinálhatsz üzletet rimákra!"

S én visszamentem most és útam őre

elvitt egynéhány lépéssel odáig,

ahol az első szirthíd nyúlt előre.

Elég könnyen másztunk a híd csucsáig

s megálltunk, jobbra visszanézve balrul,

mint a külső köröktől aki válik.

Mikor középen voltunk, ahol allul

nagy ívet tát a híd a bűnösöknek:

"Nézz le" - szólt költőm - "most e szirtkarajrul:

azok közt, kik lenn ostorozva nyögnek,

még nem láthattad arcát némelyeknek

mivelhogy vélünk egy irányba jöttek."

S így kezdem az ős hídról a menetnek

azt a részét szemlélni, kik a másik

oldalon, szintén ostorral üzetnek.

"Nézd azt, kiről a fenség úgy sugárzik" -

szólt kérdés nélkül, jó vezérem ajka -

"és nem sír, míg a többi kínban ázik.

Milyen királyi most is még az arca!

Ő az a Jázon, aki drága gyapját

Colchisnak bátor cselével kicsalta.

S Lemnos szigetnek is hajózta habját,

hol olyan vakmerően küldte halni

férjét a sok kegyetlen hölgy meg apját.

És ott ő csalta meg csábítva talmi

igéretekkel ifju Isiphilét,

aki társnőit mind meg tudta csalni.

Teherben hagyta és megrontva hírét:

ilyen bünért bünhődik ily kinokkal,

mert Médeával is tett ilyesfélét

s idejön mind, ki így tesz asszonyokkal! -

De végzünk az első bugyorral itt már

és a sok benne futkosó konokkal."

A partnál jártunk már, a másodiknál,

mely a hiddal keresztbe tartja vállát

s második hidnak lesz belőle hídváll.

És ide már azoknak zaja száll át,

akik a második bugyorban orron

szuszognak s körmüket husukba vájják.

Kérges penész ült itt a parti ormon,

mert a bugyornak gőze lecsapódott

s szemem gyötörte és csavarta orrom.

S itt a fenék oly mélyre lehuzódott,

hogy fel kellett a hid hátára kúszni:

a partról nem lelhettünk látni módot.

Felkúsztunk. S láttunk ronda népet úszni

oly rondaságban nyakig fulladozva,

mely árnyékszékekből szokott lecsúszni.

S egy fejet láttam, szemmel ott motozva.

Polgár-e vagy pap? nem volt tudni módom,

úgy össze volt e lében maszatozva.

"Mért csak engem figyelsz, hogy hánykolódom?" -

kiáltott - "Miért nem a többi rondát?"

És én feleltem: "Mert ha nem csalódom,

száraz-hajassan is emlékezem rád.

Alessio Interminei da Lucca -

az vagy ugy-é? azért nézlek leginkább."

És erre ő, kobakját ütve, zugja:

"Ide meritett engem a hizelgés,

mellyel szájamnak sohse telt be lyukja."

S vezérem szólt most: "Ez örök kesergés

fölé dugd arcod egy kicsinyt előrébb

s szemeddel köztük még egy percre cserkéssz,

hogy lásd a ringyót, ama ronda pőrét,

ki testét összehúzza, szétdobálja,

és sz...s körmével vakarja bőrét.

Thaisz, a kurtizán az, kit mucája

kérdezve rég: "Kedves fogok-e lenni

szemedben?" - "Csodamód" - felelte rája.

De elég legyen látni ebből ennyi."


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!