Isteni színjáték - Pokol: Huszonharmadik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Pokol: Huszonharmadik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Az ólomcsuhások

Némán, magunk, elhagyva társaságot

előttem ő, és én mögötte mentem,

mint ahogy járnak kolduló barátok.

Aesopusnak meséje járt eszemben:

A béka és az egér; e furcsa párharc

emlékeztetett erre nagyon engem.

Mert talán több különbséget találhatsz

eb és kutya közt, mint, jól összemérve,

e két történet közt találni várhatsz.

És gondolat gondolatot cserélve

ebből egy olyan eszme született meg,

hogy félelmemet megduplázta érve.

Mert így tűnődtem: "Lám ez ördögöknek

mi okoztuk a csúfot és nagy bajt

s hiszem, hogy érte ugyancsak dühödnek.

S ha rossz szívükhöz járul a harag majd,

kegyetlenebbül fognak ránk zudulni,

mint a vadász kutyája, ha nyulat hajt."

S már érzem fürtöm ég felé tolulni

féltemben, és fülelve hátrahajlom

és szólok: "Mester, nem jó volna bújni

mind a kettőnknek? Rettegek, ha valjon

a Rondakörmök hada nem-e kerget?

Annyira képzelem, hogy szinte hallom!

"Hogyha tükörből volnék" - így felelt meg -

"nem tükrözhetném jobban testi képed,

mint most, lelkemmel, tükrözöm a lelked.

Mert gondolatod az imént belépett

gondolataim házába rokonként

s egy akarattal velük frigyre lépett.

Azért, ha e part lejtőzik fokonként

a képzelt hajszát elkerülni véled

ez új bugyorba itt, leszállok önként."

Még e tanácsnak végéhez sem érhet,

hát szárnyat tárva jönnek ám előre

elfogni minket - jaj mindjárt elérnek!

Karjába vont most útam vezetője,

mint az anya, ha zajra ébred éjjel

és lángot lát felcsapni testőre,

fogja fiát, fut, dacol a veszéllyel,

csak róla gondoskodik, nem magárul,

egy ingbe' van, mindene szerteszéjjel,

úgy szállott le a sziklapart nyakárul

költőm, kézzel kapaszkodván a kőbe,

hol már a mélység másik bugyra tárul.

Malomnak hajtván kerekét előre,

nem hull gyorsabban hulló víz futása,

amikor már-már a lapátig jő le,

mint mesterem szállt le a szirtnyilásba

oly gonddal fogva engem kebelére,

minthogyha a fia volnék, nem a társa.

S még a fenékig lábával sem ére,

már a parton láttam az üldözőket

fölöttünk; de ő nem gondolt veszélyre,

mert a Gondviselés, mely őrül őket

az ötödik bugyorba állította,

nem tűri, hogy elhagyják e tetőket. -

Lenn festett arcu népség vánszorogta

körül a völgyet, kerülvén a gátat

s kínját leverve, lankatag zokogta.

Csuhát viseltek, olyatén kabátot,

s alacsony csuklyát, jól lehúzva szemre,

mint Clunyban viselnek a barátok.

S kívül vakító volt e nép köpenyje

aranyozástul; bellül súlyos ólom:

Frigyes csuhája ehhez szalma lenne.

Ó, bús nép, kit ez örök takaró nyom! -

Mi a bugyorban balra kanyarodtunk

függvén szemünk e nyomorult sirókon

s hozzájuk képest, mondhatnám, futottunk.

Súlyukkal úgy tipegtek, hogy mi minden

lépésnél újabb pár mellé jutottunk.

És én, míg síró sorukat tekintem:

"Nézz körül, Mester, hátha szemed lelhet

hirest vagy ismerőset szemeimben."

És egy, ki érté a toszkáni nyelvet

mögöttünk: "Lassan lépjetek!" - kiált már -

"Te, aki itt nem jársz, nem viselve terhet,

tán tőlem kapod meg, amit kivántál."

S szól költőm hátranézve: "Várd meg őket

és lépést tartva, vélük egyiránt járj!"

S láttam, hogy két árny sietést erőtet

mögöttünk, arcon s lélekben; de terhük

s a szűk út késlelé a sietőket.

Amint elérnek, szemük rajtam elcsügg,

összenéznek, mint valamely csodára

s egymáshoz szólnak - szótalan figyeljük -:

"Ez élni látszik: lélegzik a szája!

de ha nem él, mily privilégiumban

jött miközénk, hogy nincs nehéz csuhája?"

S szóltak hozzám: "Ne vess meg régi búnkban,

mondd meg, ki vagy, toszkán, te ritka vendég

e bús hipokrita-kollégiumban!"

"Ott voltam gyermek és ifjú növendék

a nagy városban, szép Arnó folyónál

s a testtel jöttem, melyben jártam mindég.

De ti ki vagytok, kiknek könyfolyó száll

az arcotokra; s mily kín rajta, kérlek,

amely fölírva olyan láthatón áll?"

Felelt: "Ha már kivánod, hogy beszéljek,

e sárga csuha rajtunk ólom-átok

és már a súlytól csikorog a mérleg.

Bolognaiak voltunk, vig barátok,

én Catalano, ez meg Loderingo,

kiket birónak meghivott hazátok,

mint szoktak élni pártokhoz nem ingó

messziről-hívott békítő biróval; -

hogy mit tettünk, mutatja még Gardingo."

"Barátok!" - kezdtem - "bűnötök..." S a szóval

itt megakadtam, meglátván a földön

letűzve valakit három karóval,

aki amint felnéz, testére görcs jön

és ezer sóhaj lengeti szakállát

és Catalano fráter mondja rögtön:

"Ez, kinek kínját szemeid csodálják,

farizéusok közt javalltá hitlen

a nép javáért egy ember halálát.

Keresztben fekszik az uton mezitlen,

mint látod; s e csuhások megtapossák,

mert minden súlyt kell érezni itt lenn.

És épilyen kin sújtja az apósát

s vele mindenkit a zsinagógábul,

mely konkolyt hintett buzádba, zsidóság!"

Láttam, hogy Vergiliusz, közbe, bámul

azon ki e Nagy Számüzés helyében

így van keresztre feszítve csunyául.

S aztán a fráterhez fordult eképpen:

"Ha elbeszélni nektek tiltva nincsen,

van-é kijárás e völgy jobbfelében,

kérlek szavatok ahhoz útba intsen,

hogy hozzá ne kelljen fordulnom újra

egy szurkos angyalhoz, hogy átsegítsen."

Szólt: "Közelebb van, mintsem véled, útja

egy hídnak, mely a külső körből indul

és mind e völgyet végigmetszve futja,

csakhogy itt el van törve, közepin túl,

de romja széthever a sziklabordán

s tán lépcsőt nyújt, mely kivezet e kínbul."

S felelt Vezérem a fejét lehajtván:

"Csalt hát az ördög, kinek szörnyü horga

lelkeket horgász túl a szikla partján."

"Bolognában tanultam" - visszamorga -

"egyetemen, hogy, többek közt, az ördög

hazugság atyja és csalás a dolga."

Most nagy léptekkel, s (a fölvont szemöldök

mutatta) indult mesterem haragban

el onnan, hol e terhelt nép nyöszörgött,

s én lábamat drága nyomába raktam.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!



Vote!