Isteni színjáték - Pokol: Huszonnegyedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Pokol: Huszonnegyedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Az emberi főniksz

Mikor ifjú az év, mikor lemossa

haját a Nap a Vízöntő vizében:

az éjnek már csak félnap lesz a hossza,

s a dér a földre rajzolgatja szépen

fehér nénje képét a dombok alján,

de hamar fölszárad a toll kezében;

a paraszt, kinél fogytán a takarmány,

fölkel, kinéz és látja hófehérben

a tájat: csügged, a fejét vakarván,

házába visszatér, dúl-fúl dühében,

mint kárvallott: "most nem tom' micsinájjak";

s megint kinéz és remény kel szivében

látva néhány óra alatt a tájat

változott arccal; veszi visszamenve

botját s kihajtja legelni a nyájat:

úgy néztem én csüggedve mesteremre

látva, hogy elborúl a drága homlok,

de flastromot tett rögtön a sebemre,

mivel a hídhoz érve, mely leomlott,

biztatva nézett újra, mint midőn

először láttam, elhagyván a dombot.

Szeme ottjárt a roncsolt hídtetőn.

Karját kitárta egy kicsit tűnődve,

a szirtet nézte és karjába vőn.

Mint aki tettét kinézi előre

és hogy mit tegyen, ahhoz méri, mit lát,

úgy felsegítvén az alábbi kőre

már följebb mérte mesterem a hídhát

romjait, szólva: "Kapaszkodj meg ottan!

De előbb próbáld ki, bír-e, a sziklát."

Csuhásnak nem való ut, ami ott van:

Ő könnyü volt és engem ő fogott föl,

mégis csak bajjal másztunk e romokban.

S ha a szirtből a völgy köré huzott kör

nem alacsonyabb e helyt, mint a másik:

ő: nem tudom, de én: alig jutok föl.

De mivel a középső kútnyilásig

befelé Rondabugyrod egyre mélyed

s mindenik völgynek, mely itt körbe ásít,

külső magasabb, belső partja mélyebb:

mégis elértük, honnan leszakadva

levált a végső kő, a sziklaélet.

A lég tüdőmből úgy ki volt apadva,

tovább nem bírtam, feljutván a csúcsra

lerogytam azonmód a sziklapadra.

"Most össze kell magadat szedned újra!" -

szólt mesterem - "mert ülve párnaszékben

nem nyerhetsz hírt, se dunna közt lapulva.

És aki nem nyer hírt e földi létben,

maga után nagyobb nyomát se nyomja,

mint hab a vízen és a füst a légben.

Hát talpra! Fittyet a fáradalomra,

mert győz a lélek minden akadályon,

csak a test súlya földre le ne vonja!

Nagyobb út kell még, hogy készen találjon,

legkisebb lépcsőnk volt e sziklagádor;

vigyázz, ha értesz, hogy javadra váljon!"

Én szinlelém, hogy már semmise gátol,

pedig a lélegzetből ki-kifogytam,

"Jer" - szóltam - "erős vagyok újra, bátor!"

S vele az útnak újra nekifogtam

a szirten, mely szükebb, rosszabb, rögössebb

és meredekebb volt, mint eddig, ottan.

S beszéltem is, hogy ne lássak nyügösnek.

S a völgyből hang jött, mely nem tagolódott

szavakká; sokkal durvább volt, s szükössebb.

Az ív hátán álltam, mely ott huzódott

ez új bugyor fölött, de mitsem érték,

csak hogy haragudhatott, aki szólott.

Lenéztem; de az éjben el nem érték

élő szemeim ezt a mély világot

s szavaim mesteremet arra kérték:

"Jerünk ott túl le! Másszuk meg a gátot!

mert itt csak hallok és semmitsem értek

és le csak nézek és semmit se látok."

És mesterem ajkai így beszéltek:

"Nem szólok: legjobb válasz kérelemre,

megtenni, amit illőn szólva kértek."

S a híd fejénél odaát lemenve,

hol a nyolcadik parttal kapcsolódik,

nyiltan tárult az új bugyor szemembe.

S láttam tömegben rengeteg kigyót itt,

ezret, hogy már gondolva is azokra

arcomból a vér szinte kiszivódik.

Ne dicsekedjen Libia homokja,

mert csörgő, gyűrűs, pöttyös, óriás

kigyói száma nőjjön bármi sokra,

sem annyi szörnyeteg, sem oly csodás,

sem ott, sem a Vörös tengeri tájban,

sem Aethiópiában nem tanyáz.

S e kígyónyájban, e nagy, szörnyü nyájban

meztelen nép futkároz szörnyüködve,

nem bízva sem buvásban, sem bübájban.

Kigyókkal volt a kezük hátrakötve

s testük körül a kigyók feje-farka

elől ért össze s volt csomóra kötve.

S a népből, mely partunk körül kavarga,

láttam rászökni egyre egy kigyót

s megcsípni hátán, hol a nyak ült rajta.

Oly gyorsan le nem írhatsz I-t, vagy O-t,

mint én ezt láttam gyúlni, égni, rogyni

s hamuvá hullni szét a lerogyót.

A földre hullt s nem látszott rajta hogy mi,

mígnem a por egyszerre újra élni,

gyűlni kezdett s emberre visszafogyni.

Épígy beszélik bölcseink regéi,

hogy a főniksznek bölcső lesz a sírja,

ha ötvenedik évét már eléri.

A magot, füvet megenni se bírja,

az étke gyömbér, s a tömjénfa könnye

s halálos ágya a nárdus s a mirrha.

Mint ki lehullt, nem tudja, mért, a földre:

tán ördög szállt belé, vagy a nehézség

megnehezítve testét, meggyötörte,

amikor visszatér belé az érzék,

körülréved, zavartan a kiállott

szorongás után, fölzihálva néz szét:

e bűnös ott fölkelve ép ugy állott.

Ó, mily igaz vagy, Isten nagy hatalma!

boszuddal a bünöst hogy eltalálod!

Vezérem aztán kérdé, hogy ki volna.

"Toszkánából zuhantam lecsapódva

nemrég a bősz torokba" - válaszolta. -

"Éltem állati, nem emberi módra,

mint öszvér, aki voltam: Vanni Fucci,

oly vad, kinek Pistója méltó odva."

S költőmhöz én: "Ne hagyd moccanni, futni.

Izgágaságáról mindenki hallott,

de rablók közé mi vihette, tudd ki!"

S a bűnös, aki meghallotta, vallott.

Gonosz szégyenkezés festette arcát,

mely lelkével együtt előmbe hajlott.

"Jobban fáj" -- szólt kitárva lelke harcát -

"hogy itt látsz engem, ily silány pokolban,

mint fájt a halálnak megadni sarcát.

Haj, semmi se lehet tagadni holtan!

Azért vagyok itt, mert a szent edénynek

a sekrestyéből elrablója voltam,

amit aztán betudtak más szegények.

De hogy kínomat örömmel ne lásd,

nyisd föl füledet jósoló igémnek.

Ha elhagyod majd e sötét lakást,

Pistója fogy Feketékből először,

majd Flórenc újít népet és szokást.

Felszíja Mars, mit Magra völgye gőzöl

s zavaros felhők köpenyét borítván

magára, zord viharja zúgva dőzsöl

vad szenvedéllyel át Piceno síkján

s egyszerre majd a felhőt meghasítja

s minden Fehéret megcsap ez a villám.

Azért mondtam, hogy szíved megbusítsa."


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!