Isteni színjáték - Purgatórium: Első ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Purgatórium: Első ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Az óceán szigete

Immáron jobb vizek fölé evezni

emel vitorlát elmém kis hajója,

s szörnyü Tengert maga mögé veszti;

második Ország kerül íme szóra,

ahol kitisztul az emberi szellem

s méltóvá lesz, hogy legyen ég lakója.

De itt a holt Poézis élni keljen,

ó, szent Muzsák, mert tietek vagyok,

és Kalliope valahára merjen

kisérni hangján, melytől sápadott

egykor a kilenc Pierída bűne,

hogy nem reméltek bűnbocsánatot.

A napkeleti zaffir enyhe színe,

amely a tiszta lég arcán elömlött

egész az ég első köréig: íme

e szín most szemeimnek új öröm lett,

hogy a halálos ködtől elbucsúztak,

amelytől szembe-szívbe bú gyülemlett.

A szép planéta, mely szeretni biztat,

mosolyba vonta Keletet s homályba

a Halakat, melyek mögötte úsztak.

Én jobbfelé, e másik sarki tájra

figyeltem: itt négy csillag fénye játszott:

nem látta más még, mint Ádám s párja.

Sugáruknak az ég örülni látszott.

Ó, milyen özvegy Északunk vidéke,

mert ehhez mérhetőt sohase látsz ott!

De látásuktól visszaválva végre

szemem az észak-sarknak forditottam,

honnan letünt a Szekér égi képe,

s im egy magányos agg állt közel ottan,

akit ránézve már tisztelni kelle:

apát fiúnak nem kellene jobban.

Hosszú szakálla félig őszbe telle,

mint haja is már s hullt, két ágra bomló:

lehullt kettős sorát nyugtatta melle.

És arcát ama négy szent lángból omló

sugárok úgy feldísziték sugárral,

hogy szembenézve naphoz lőn hasonló.

"Kik vagytok itt, kik szemben a vak árral

futtok az örök tömlöcöt kerülvén?"

szólt, rázva haját a komoly szakállal.

"Ki volt lámpátok és ki volt az Ösvény,

s vezére a mély éjben lábatoknak,

amelytől oly sötét az örök örvény?

Hát a Pokol Törvényi úgy inognak?

vagy változott a Végzés fönn a Mennyben,

hogy barlangomhoz juttok, kárhozottak?"

Vezérem akkor kézenfogva engem

kézzel és szóval, s jellel inte, porba

hajtani térdet, arccal egyetemben.

És: "Nem magamtól jöttem!" - válaszolta -

"Egy égi hölgy szállt kérni, hogy ne hagyjam

egyedül ezt utján, a mély pokolba.

S mert akaratod az, hogy bőven adjam

elédbe, mint volt, esetünknek estét,

nem lehet az enyém, hogy megtagadjam.

Hát halljad: ez nem látta még az Estét,

de oly közel volt ahhoz balgaságban,

hogy perce volt csak, elkerülni vesztét.

Azért hogy őt e vészektől kivágjam

küldtek, amint már értésedre adtam;

és nem volt más út, mint amelyre hágtam.

A bűnök népét néki megmutattam

s most megmutatom még e másik népet,

mely itt tisztúl és kormányod alatt van.

Hogy' hoztam eddig, hosszu lenne néked

végig beszélni: föntről jött erőm,

hogy vezessem hallani s látni téged.

Nézd el hát, hogy idejött vakmerőn:

Szabadságért jött, s édes a Szabadság:

tudhatja, kinek holta Értte lőn:

tudhatod, kinek nem drága mulatság

volt egykor Uticában Értte veszned,

hol ruhád dicsőülni várja napját.

Az örök Törvényt nem sérthette ez meg,

mert társam él még, s Minos nem köt engem,

mert onnan jöttem, hol szüz árnya reszket,

ó, nagy szív, Marciádnak, s sírva leng lenn,

s bús szeme most is kér, hogy tartsd tiédnek;

az ő szerelméért hallgass meg engem

s hét országodon hagyj átmenni, kérlek:

viszek tőled köszöntést néki, ha

nem átallod, hogy rólad ott beszéljek."

"Ó, drága volt szememnek Marcia,

míg földön éltem, s amit ő" - felelte -

"tőlem kivánt, meg kelle kapnia:

de most a rossz folyón túl leng a lelke

és Törvény áll, mióta itten élek,

hogy többé rám nem hathat a keserve.

De hogyha szent Hölgy küldött, égi lélek,

mint mondod: ennyi szót nem kéne tenned,

elég már, hogy amit kérsz, Értte kéred.

Menj hát, s övezd a derekát fel ennek

sima kákával, arcát mosd le szépen,

de úgy, hogy meg ne hagyj rajt semmi szennyet:

mert legparányibb ködfolttal szemében

nem illenék, hogy bár a legkisebbnek

Éden szolgái közt elébe lépjen.

Köröskörül, hol e kicsiny szigetnek

az ár veri alját, a lágy iszapban,

nád, káka, sás nőtt buja zöld keretnek.

Egyéb növény nem is terem meg abban,

se fás, se lombos: mert a habtörésnek

nem állja erejét, mely sohse csappan.

S vissza se jőjj már erre, hogy ne késs meg:

most kel a nap, az megmutatja rögtön

szelídebb útját az emelkedésnek."

Szólt, azzal eltünt: és én talpra szöktem,

szótlan huzódtam közelebb azonban

vezéremhez, s szememmel rajta csüggtem.

És ő így kezdte: "Fiam, jőjj nyomomban:

forduljunk vissza, mivel ott az aljjal

egy szint felé hajlik a lanka nyomban."

A szürkületen győzött már a hajnal:

futott az; és én sejthetném a tenger

vizét remegni messze, halk morajjal.

Mentünk a sík magányon, mint oly ember,

kit tévesztett útjára visszacsal vak

reménye - s csügged, míg csak rája nem lel.

S midőn elértünk oda, hol a harmat

harcol a nappal, s oszlik bár, de lassan,

oly részen, melyet árnyékok takarnak:

láttam, hogy bölcs Vezérem óvatossan

két kézzel a friss fűbe mártogat;

s én, hogy szándékát, sejtve, támogassam,

felé nyujtottam könnyes arcomat:

és harmatos ujja föltárta mélyen

rejlő szinét a pokolszín alatt.

S mentünk aztán a puszta partszegélyen,

amely hajózni sohse lát iránta

hajóst, ki megérné, hogy visszatérjen.

Ott megövedzett, mint amaz kivánta.

Csodák csodája! - hogy a sást kitépte,

ujra kihajtott a szerény palánta

és helybe, nyomba, felnőtt rögtön épre.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!