Isteni színjáték - Purgatórium: Nyolcadik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Purgatórium: Nyolcadik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


A kígyó

Eljött az óra, mely a bús hajósnak

vágyát cseréli, s könnyeit folyatja,

ki érzi még izét a búcsucsóknak;

s mely tűnt szerelme tőrével szuratja

az új utast, ha hallja a harangot,

mely tán a haldokló napot siratja:

s én kezdtem már a dalt, kezdtem a hangot

nem hallani, csak egy lelket figyelve,

ki felkelt, s újjal inte csitt-parancsot.

S kezét kulcsolta ég felé emelve

s Keletre nézett, mintha szólana:

"Isten: szivemnek nincs más célja, terve!"

"Te lucis ante" - tört ki dallama

ajkárul ollyan édes győzelemmel,

mintha magambul kiszakítana.

S a többi lelkek ájtatós ütemmel

kísérték végig himnuszát egészen

a forgó egekre tapadva szemmel.

Itt élesítsed, olvasó, merészen

szemed az Igazságra: gyenge fátyol

borítván, áthatolnod könnyü lészen!

Láttam, hogy akkor ez a szende tábor

egy pontra néz fel, elsáppadva, csendbe,

alázattal, valamit lesve távol:

s láttam, hogy jő magasbul és kerengve

leszáll két angyal, izzó kard kezökben,

de csonka kardjuk és az éle csempe.

Friss lombok színe zöldellett mezökben,

amelyet láttam, hogy zöldtollu szárnyak

verdesnek és a szélben hátraszökken.

S láttam, hogy akkor röptükben megállnak,

egyik fölöttünk, másik szembelebben,

úgyhogy középen maradtak az árnyak.

Fejüknek szőkeségét jól kivettem,

de arcuk látásomban megzavart,

mert soktól minden erő visszaretten.

"Jönnek, e völgyet védelmezni majd"

- mondta Sordello - "Mária ölébül,

a Kígyó ellen, mely most erre tart."

Jaj, körülnéztem: mely égtáj körébül?

s érzém, miközben fázva borzadoztam,

hogy fejem a meghitt vállakra szédül.

"A nagy Árnyak közé szálljunk le mostan!"

- szólt Sordello még - "egy kevés beszédre;

örülnek látni majd, akit lehoztam."

S alig csupán három lépést ha lépve

lenn voltam, s láttam, hogy felém szögezte

szemét egy árny, mintha ismeri vélne.

Sötétedett a lég, eljött az este,

mégis szememtől szeméig a vak közt

látásunk lassan áthatolni kezdte.

Felém jött, s én feléje, a tömeg közt:

ó, Nino, nemes bíró, mily öröm volt,

itt lelni téged, s nem a rossz sereg közt!

Semmi szép köszönésnek híjja nem volt.

S kérdé: "Mikor érted el e hegyaljat

az úton, mely a messze tengeren hord?"

"Ma reggel hagytam el a Nagy Siralmat:

azon át jöttem régi életemben,

bízván, hogy az új, utamból kisarjad" -

feleltem, s ő is erre, s nemkülönben

Sordello kissé elvonulni látszik,

mintha zavarban volna, s félelemben.

S egyik Vergiliuszra néz, a másik

egy lenn ülőhöz ezt kiáltja: "Konrád,

kelj fel, mert felsőbb kegy, amit ma látsz itt!"

És hozzám: "Amit az Úr keze nyom rád,

terhül, kinek első miértje rejtve,

a szent Hálára kérlek és bizom rád,

ha túl léssz a tág habon, nem felejtve

szómat, kérd értem Giovannám, hogy esdjen

ott, hol szent ima sohse lesz elejtve.

Az anyja már nem hiszem, hogy szeressen,

mert elvetette a gyász fehér fátylát

(hejh, szegény újra fölvenné szivessen)!

Kik példáját nézik, könnyen belátják

hogy milyen múló az asszony szerelme,

ha szem s tapintás föl nem szítja vágyát.

Pedig nem lesz oly díszesen temetve

a Milanót vezérlő viperával,

mint Gallura kakassával lehetne."

Szólt, s észrevettem, hogy a szeme rávall

a jogos hévre, amit szíve érez,

belső tüzének égve sugarával.

S én mohó szemem fölvetém az Éghez,

hol csillagai lassabban keringnek.

(mint küllő, hol közel a tengelyéhez.)

S vezérem szólt: "Szemed hová tekinget?"

"Ama három fényt nézem" - mondtam erre -

"hogy fényli át itteni sark-egünket."

S ő: "A négy fényes csillag már, amelyre

reggel figyeltél, leszállt odatúlra:

s ez újak jöttek ím a régi helyre."

Most félrevonva és hozzásimulva

szóla Sordello: "Nézd az ellenséget!"

s hogy merre nézzen, megmutatta ujja.

Amerre nem volt a völgy öle védett,

egy Kígyó látszott: ílyen adta hajdan

Évának a keserves eleséget.

Fű és virág között, baljós vonalban

csúszott, a nyelve visszanyalva folyton,

mosódni tán, hogy szebb legyen kinyaltan.

Nem láttam, s le sem írhatom, mi módon

mozdult, de láttam, hogy helyébül erre

kimozdult íme mindkét égi Sólyom,

zöld szárnyaikkal a leget seperve;

mit meghallván, a Kígyó tovasurrant,

s ők visszaszálltak az előbb helyre.

Az árny, ki előbb a Bíróhoz illant,

mikor az hítta, ezalatt csak engem

vizsgált, s a szeme másra rá se villant.

"Ha arra vágysz, hogy ne pislogva tengjen,

de leljen lámpád lelkedben olajra,

hogy lángja égig út-mutatva lengjen" -

kezdé - "ha tudsz a Magra völgyes alja

felől igaz hírt, oltsd a lelkem szomját:

lásd, egykor én nagy ember voltam arra,

és a nevem volt Malaspina Konrád,

fia a vénnek; családom imádtam,

s ez az imádás hányja itt le kormát."

"Ó," - mondtam - "én hazádat sohse láttam,

de van-e aki, - bármely föld lakója, -

nem tudna róla nagy Európában?

A hír, amely nevetek hordozója,

urával együtt zengi ama völgyet;

ki sohse volt ott, az is hallott róla.

S amint remélem látni még a Földet,

éppúgy hiszem, hogy kard- és erszény-adta

jó hírét törzsed el nem játssza többet.

Természet és Erkölcs úgy fölavatta,

hogy, hol mindenkit félrevitt a Rossz Fej,

maga nem nézett a gonosz utakra."

S ő: "Hétszer a Nap nem pihen a Kosjel

alatt ágyába, hol ez égi Lény

a Kos, négy lábbal nyujtózkodik most el:

s megéred, hogy ez a jó vélemény

nagyobb szögekkel lesz fejedbe verve,

mint mások szava, vagy akár enyém -

ha el nem akad a Végzetnek terve!"


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!