Isteni színjáték - Purgatórium: Kilencedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Purgatórium: Kilencedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


A kapusangyal és a hét P.

Immár az ős Tithónus szeretője

fehérben Kelet balkonára lépett

karjaiból, és elbucsúzva tőle;

homlokán gyöngyök diadémja égett,

a Hideg Állat formájába rakva,

mely farkával veri a földi népet;

s az Éj, útjában fölfelé haladva,

két lépést tett meg már, amerre voltam:

harmadik lépte szárnyait lóggatta:

és én, ki Ádám örökségét hordtam,

öten hol ültünk a rét pázsitának

ölén, álomba győzve, elhajoltam.

És amely óra tájban sírva támad

a fecskének keserves dala reggel,

tán emlékére régi bánatának;

mikor a testből nagy utakra leng el,

s önnön álmának jósa lesz a lélek,

nem bilincselve földi képzetekkel:

egy aranytollu sast láttam, kevélyet,

álmomban az égen lebegni széttárt

szárnyakkal; és épen leszállni mélyedt,

s úgy láttam, ama hegyre szállva sétált,

hol övéitől hajdan elragadva

Ganymédes a magas ég felé szállt.

"Megszokta talán" - gondolám magamban -

"hogy prédát lesni mindig erre lengjen,

és restell már másutt vadászni karma."

Alig tellt pár perc, hogy párat kerengjen,

és újra ím, lecsapott mint a villám,

s a tüzes égig ragadott föl engem.

Ott én is, ő is, fényes lángra gyúlván,

az álmodott tűz testem úgy sütötte,

hogy álmaimból fölrezzent a pillám.

Mint Achilles hogy szemét fölütötte,

és csodálkozva hordta szerte körben,

nem tudva, hol van, és mi van körötte,

amikor anyja megszöktette bölcsen,

ahonnan a görögök visszavitték,

Chirontól Scyrus szigetére ölben:

rezzenve én oly szemeket feszíték

sápadtan amint elhagyott az álom,

mint kit dermesztve kiver a veríték.

Csak maga volt ott Vígaszom hogy álljon

mellettem; a nap két órája fenn már;

s szemem csüggött a tengerparti tájon.

És Mesterem szólt: "Félelemtelen várj!

Szedd össze inkább, ne veszítsd erődet

és ne aggódj, mert lábunk jó helyen jár!

Itt már a Purgatórium előtted!

Látod a párkányt, amely körbezárja,

s a bejárást, hol nyílást hagy a kőzet.

A szürkületben, mely a Nap futárja,

előbb, míg lelked, mit egy sűrü pólya,

nyomta el lenn a virágágyon álma:

egy Nő jött, s: "Én vagyok Lucia" - szóla -

"Hadd vigyem ezt el, aki szunnyad itten,

s legyek útjának könnyebb mozgatója!" -

Sordello lenn maradt s a többi ketten;

és jött a Nap; - s ő, téged fölemelve,

idehozott - és én nyomon követtem.

És itt letett; - még ráintett a helyre

szép szemével, hol a kapunyilás van:

"s ő és az álmod együtt tűnt el erre."

Mint aki kétkedésben s kábulásban

az igaz útat fölfödözi végül,

s félelme elful a vigasztalásban:

úgy én; s amint aggódás gondja nélkül

látott vezérem: megindult a párkány

lejtőjén, ahol a Kegy hegye kékül.

Látod, olvasó, hogy száll, mint a sárkány,

dalom: azért ha köntösét ezentúl

több mesterséggel varrom, ne csodáld ám!

S mind közelebb, s az első lépteken túl,

hol imént csak repedést gyanitottam,

(mint fal, ha nyilva, szakadásnak indul),

egy kaput s három lépcsőt láttam ottan,

más-más szinűt, a kapuig vezetve,

s egy kapust, ki még némán ült s nyugodtan.

Mind nyiltabb tekintettel nézegetve

a felső lépcsőn láttam ülni, s arca

sugarát, tűrhetetlen, rámvetette;

és meztelen volt kezében a kardja

tükrözve fényét, hogy szemem a lángot

nem nézheté, bár egyre azt akarta.

"Szóljatok onnantúl, hogy mit kivántok!

A vezetőtök hol van?" - kezdte. - "Könnyen

lehet, hogy íly utat majd sírva bántok!"

"Egy égi Hölgy mondta hogy erre menjen

utunk, ki jártas ebben" - szólt vezérem

"Menjetek" - mondta - "kapu nyílik innen!"

"Vezessen hát, hogy kívánt célhoz érjen

léptetek: jertek lépcsőnkig előre!" -

szólt a Kapus most biztatva, ne féljen.

S így följutottunk az első lépcsőre:

fehér márvány volt, és hogy benne lássam

arcomat, megcsiszolva tükrözőre.

A második sötétebb, mint a bársony,

kiégett, durva szikla; és keresztben

s hosszában rajta végig hasadás-nyom.

S a legfelső oly lángoló veressen

látszott porfirból súlyosodni rája,

mint vér, amely az erekből kifeccsen.

Ezen pihent a Kapus-angyal lába;

s a küszöbön ült, melynek deszkafáját

szemem gyémántból sugarazni látta.

Költőm a lépcső három grádicsán át

kedvemre vonva, mondá: "Kérjed itten

alázatossan, hogy nyissa ki zárát!"

Testem a szent lábak elé vetettem;

nyissa ki, kértem édes irgalomra,

s előbb háromszor mellemet ütöttem,

S ő akkor hét P-t írt a homlokomra

kardja hegyével, s: "E sebeket újra

le kell, vigyázz, majd ottbenn mosni!" - mondta.

Száraz homok, vagy holt tüzek hamúja

amilyen színű, köntöse olyan volt;

és most két kulcsot vett elő alúla.

Egyik ezüst volt, a másik arany volt,

s előbb a fehér, azután a sárga

forgott meg akként, hogy örömre hangolt.

"Ha valamelyik nem megy jól a zárba,

vagy nehéz benne s elakad a forgás:

akkor a kapu zárva marad, zárva!

Az egyik drágább," - szólt az Égi Portás -

"de több mesterséget kiván a másik,

mivelhogy ebben rejlik a nagy Oldás.

Pétertől kaptam; - s, jobb, ha ugy hibázik

kezem, azt mondta, hogy nyit, mintha zárna

olyan előtt, ki térdein imázik."

És aztán, míg a szent kaput kitárta,

szólt: "Lépjetek be! de ki hátrafordul,

az visszamegy és nem jut be a várba!"

És ím, az égi ajtó szárnya kordul,

és megforogva súlyos sarkvasában,

amely ércből van, zengve megcsikordul.

Tarpeii vára nem zengett csudábban,

mikor, a jó Metellust elragadva,

őrtelen fosztották ki hajdanában.

Én megfordultam a legelső hangra,

s Te Deum szólalt hirtelen, amelynek

édes zenébe vegyült tiszta hangja.

És épolyan volt ez a hang a fülnek,

hangja ennek a Te Deum-zenének,

mint mikor orgonához énekelnek

és majd hallatszik, majd meg nem, az ének.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!