Isteni színjáték - Purgatórium: Tizedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Purgatórium: Tizedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Az eleven Kariatidák

Mikor elhagytuk az ajtó küszöbjét,

mely árva, mert a lelkek rossz szerelme

egyenes útnak mutatja a görbét:

zajjal csukódott, nagy visszhangot verve;

de ha visszanéztem volna a zajra,

méltó mentségem hol lett volna erre?

Egy hasadás vitt föl a sziklafalra

és mint a hab tolong előre-hátra,

úgy kanyarogtunk benne jobbra-balra.

S szólt vezetőm: "Itt legény kell a gátra

úgy kanyarodni erre-arra folyton,

ahogyan útja nyíl a sziklahátra!"

Ez megritkítá lépteink a zordon

köveken, és előbb feküdt a csempe

hold az ágyába, hogy ott megnyugodjon,

mintahogy mi, e tűfokán kimenve,

hol összezárul a hegy egy tömegben,

felhághattunk a nyilt, szabad peremre.

De akkor, én fáradtan, s mindaketten

bizonytalan néztünk a fensikon szét,

oly árván, mint utak a rengetegben.

Partjától, ahol a semmivel szomszéd,

a lábáig magasságát ha mérném,

három embernyit legalább kihoznék.

S ameddig, szemem szárnyával, elérém,

ha jobbra néztem, e párkányt, ha balra,

mindenfelől egyformának ítélém.

S alig nyomtuk meg lépteinket arra,

mikor megláttam, hogy beljebb a szikla,

amely utat zár fenn a hegytarajra,

fehér márványból van, és elborítva

domborművekkel, hogy nemcsak Poliklét,

de a Természet szégyenben maradna.

Az angyal, ki a hírt, hogy az öröklét

kapui tárva, hozta embereknek,

s hogy a rég sírva várt békét öröklék:

mint élő, kinek tagjai remegnek,

volt ott kivésve, annyi édes bájjal,

hogy nem is néznéd néma kőremeknek.

"Ave!" - látszott mondani néma szájjal,

mert melléje volt az a Nő faragva,

ki Menny szerelmét nyitja égi zárral,

s mozdulata rávallott e szavakra:

"Ecce ancilla Dei" - s oly találón,

mint viasznyomás valamely alakra.

"Ne csak egy helyre figyelmezz kizárón" -

szólt, kinek jöttem azon oldalánál,

merről a szív van, édes Elüljáróm.

Megfordulék, s megláttam Máriánál

egy kissé hátrább, abban az irányban,

hol, jobbra tőlem, drága Poétám áll,

egy más képet, mely a hegy jobb falán van

kivésve, s túlra Bölcsem oldalától

kerülve közel látszék, s jobb arányban.

Ott márványökrök vonják ponyvasátor

alatt; szekéren, ládáját az Úrnak,

mely int, hogy ne légy hivatlan prókátor.

S a kísérők hét kórusra oszolnak;

s ott két érzékem küzködött; az egyik

szólt: "Nem!" - a másik: "De igen, dalolnak!"

S a tömjénfüstöt is, mely föltüremlik

köröskörül, sok jól utánzott ránccal,

az orr tagadja, s a szemek igenlik.

S lám, a Zsoltáros föltürkőzve táncol

a szent Szekrény előtt alázatosan;

s több volt királynál, s kevesebb, e tánccal.

S egy palotának erkélyén magassan

Mikhál látszott, a menetet csodálván,

szomoruan, és kissé haragossan.

De én közel már új képet találván

néztem, helyemről másik helyre hágva,

hol Mikhál mögött ragyogott a márvány.

Itt a császár alakja volt kivágva

dicsőn a sziklából, kinek erénye

indítá Gergelyt a győztes imákra.

Traján császárról szólok; büszke ménje

előtt egy özvegy állt; az özvegy arcán

mély fájdalom, s szemében könnyek fénye.

Körötte tiprat sok, csaták piarcán

edzett vitéze s leng arany mezőben

a Sas, amely kisérni szokta harcán.

S a nő, maga a búbánat merőben,

szólni látszék: "Uram, fiam halott,

s tebenned bízom, mint védelmezőben!"

És ő: "Legalább azt megvárhatod,

míg megjövök." S a nő most csüggedettebb

hangon, mint kit a bánat áthatott;

"S ha meg nem jönnél?" "Őrködik feletted,

ki helyemen lesz." S ő: "A más erénye

mit ér neked, ha magadét feledted?"

S a császár szólt: "Légy megnyugodva, néne:

nem mehetek, mig lelkemen adósság

súlya van; itt tart a Könyör törvénye." -

És míg igy én itt az alázatosság

képeit néztem, mellyek Mesterükre

vallván a lelket szent gyönyörbe hozzák,

s melyeket a valóság égi tükre

és látható beszéd gyanánt teremtett,

kinek nincs új - nekünk mind új, örökre -,

"Im," - szólt a Költő, és kezével intett -

"egy nagy sereg jön ott, gyéren topogva:

tán föllebb tudnak igazítni minket."

Szemem szomjassan nem sejtett dologra,

szemlélni folyton új csodát mohón,

nem volt, keze iránt fordulni, lomha.

Nem akarom, hogy elcsüggedj bohón

jó szándokodban, hallva ezt a szörnyű

fizetségét a bűnnek, olvasóm.

Azért ne a kin módját nézd, ha könnyű

szivvel akarod nézni: nézd a végét:

csak itéletnapig hull itt a könnyü!

"Mester" - kezdém - "a kínnak ezt a népét

alig tudom kivenni jól, hogy ember:

most érzem földi szemem gyöngeségét."

S felelt: "Gyötrelmük, annyi mint a tenger,

nagy súllyal úgy lenyomja mind a földre:

hogy jól lássam, nekem is kűzdenem kell.

De nézd meg jól csak: mint megannyi törpe

jön mind a kő alatt görbülve kétrét;

már látni: mellüket verik gyötörve."

Ó, gőgös keresztények, balga népség,

kinek elbízott, nyavalyás elmétek

a visszás útban veti reménységét!

Nem látjátok, hogy az ember mi? Féreg,

mely majd formáland angyali pillangót,

s az Itéletre pajzsa nélkül tér meg.

Mért úszkál fönnen lelketek, ti bangók?

Hisz férgek vagytok, férgeknek se készek,

még pillangóvá eztán változandók.

Mint gyámkő gyanánt gyakran a müvészek

szobrot tesznek, hogy a párkányt emeljék;

de rosszul esik, hogyha arra nézek,

mert oly görnyedt, hogy térde éri mellét

s félős, hogy megszakadhat: nem külömben

cipelte itt e sereg szörnyü terhét.

De nem egyformán voltak gyötrelemben:

más-más követ vitt minden kárhozott váll;

s ki még leginkább vala türelemben,

sírva látszék mondani: "Nem birom már!"


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!