Isteni színjáték - Purgatórium: Tizennyolcadik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Purgatórium: Tizennyolcadik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


A szeretet titkai. Rohanó lelkek

Végét vetette a bölcselkedésnek

mély Doktorom; s engem figyelt, kutatván

jelét arcomon megelégedésnek;

de én, folyton új szomj által maratván,

kívül: hallgattam, belül: így haboztam:

"Megunta már sok faggatásomat tán..."

De igaz atyám látta, mint kinoztam

magam a félénk vágyban egyre némán,

és szólva szólni bátoríta mostan.

"Mester, világos szavad úgy hat énrám" -

mondtam ekkor - "hogy látásom megéled:

bármiről szólsz, fény árad szét a témán.

Azért, lelkemnek édes atyja, kérlek:

melyből szerinted Jó és Rossz erednek,

a Szeretetnek titkait beszéljed!"

"Fordítsd felém hát - felelé - "eszednek

fénylő fáklyáit, s táruljon szemedbe

a Vakok balgasága, kik vezetnek.

A lélek szeretetre lőn születve

és hajlik ahhoz, ami néki tetsző,

mihelyt a tetszés fölnógatja tettre.

Elmétek a világról képeket sző,

s látástok előtt lepergeti, sokszor

minden figyelmet egy ily képre vesztő.

S ha lelketek így rajtavesztve tapsol,

az már szeretet: Természet hatalma

amely a tetszés által összekapcsol.

Majd mint a tűz, mely ég felé hadarj

lángját, lénye szerint magasba vágyva,

hogy felsőbb körben lengve el ne halna:

úgy leng a lélek, úgy lobog a vágyba,

mely lelki mozgás; s addig nem pihenhet,

amíg övé nem lesz szerelme tárgya.

Most láthatod már, mílyen messze elvet

minden igazságot, ki jó dolognak

tart önmagában bármilyen szerelmet.

Mert mondjuk a szerelmet jó anyagnak:

akkor se lesznek jók minden pecsétek,

miket a jó viaszból nyomni fognak."

S feleltem: "Hű figyelmem, s bölcs beszéded

így a szerelmet megértetve vélem

kétellyel még csak jobban telivé tett.

Mert ha a vágy kivülről jő elébem,

és a lélek nem jár a maga lábán,

rosszban vagy jóban mi a bűn vagy érdem?"

"Hallj hát, amennyit értelmed belát tán:

a többit kérdjed" - szólt - "Beatricétől,

mert a Hit dolga, túl az Ész világán.

Minden lélek, mely a test tömegétől

külömbözik bár összekötve véle,

saját hajlamot s ösztönt nyert az égtől:

de csak működve tűn ki, hogy miféle,

és a hatásban nyilvánúl a hajlam,

mint csak a lombban az, hogy a fa él-e?

Azért nem sejtem, hogy első fogalmam

honnan származik; sem hogy honnan ébredt,

ami szivemben legmélyebb óhaj van.

Miként ösztöne vezeti a méhet

mézet csinálni; - ezt az ősi ösztönt

nem éri ilymód sem gáncs, sem dicséret.

S hogy összhang álljon ösztöneink közt fönt

e legősibbel: adatott nekünk

erő, mely lelkünk ösztönei közt dönt.

Érdemet csak ezáltal nyerhetünk,

ez a kútfeje bűnnek és erénynek,

amint jobb vagy bal úton szeretünk.

Minden bölcs, aki látta, hol a lényeg

s igaz etikát hagyott a világra,

e szabad erőt elfogadta ténynek.

Hát hígyjed bár, hogy minden vágyad lángja

külső hatásra szükségkép kigyúlad:

bölcs féket vetni van erőd a vágyra.

És csak e szabadságon alapulhat

minden erény; ezt, hogy Beatricédre

figyelve majdan értsd őt, megtanuljad!" -

A hold, éjfélig késve, följött végre

s a sok szép csillagot megritkitotta;

égő vödörként lassan szállt az égre,

s útját, ég ellen, azontájt futotta,

ahol a Nap jár, ha Róma lakója

szárd és korz föld közt látja lenyugodva:

midőn az, ki által ma Pietóla

falucska dicsőbb a nagy Mantovánál,

lőn súlyos kételyemnek oldózója:

s én, nyílt és tiszta szava hallatánál

kérdéseimre, akként álltam ottan,

mint ki elgondolkozva és sután áll;

de elmélázásomból fölriadtam,

mivel egyszerre sűrü nép tolongott

hátunk mögött, elérve, nagy csapatban:

amilyen antik éjeken zajongott

Isménus és Asópus partja mentén;

ha Théba népe Bacchusért rajongott.

Úgy jöttek, sarlós útjukon kerengvén,

ezek, mert bölcs szeretet s szent kívánat

sarkantyuzá lépésük, nem pihenvén.

Tüstént elértek, oly igen futának,

nyomunkba hágva csapatuk tömegje,

ketten elül - szavukba' sírt a bánat:

"Mária késés nélkül ment a hegyre!

és Caesar Ilerdáért odahagyta

Marseillet, s Hispániára tört sietve."

"Hamar, hamar, hogy üdvünk pillanatja

közönytől el ne vesszen! A kegyelmet

hő vágy esőzze!" - másik ezt riadja.

"Ó, lelkek, kikben ily nagy lángra gerjed

a buzgalom, tán váltságúl, hogy hajdan

éltetek ott túl lanyhaságban ernyedt,

ez itt, ki él még (nem hazudik ajkam)

fölmenni vágyik első napsütésre:

mondjátok hát, hol van nyilás a falban."

Igy szólt Vezérem ajka; s mitse késve

az egyik szellem ráfelelte: "Jertek

utánunk, s rátaláltok majd a résre.

Nem állhatunk meg, oly vágy nyíla kerget:

hisszük azért, szivetek megbocsátja,

ha bennünk nem sok szívességre leltek.

És Veronában San Zen apátja

valék, jó Barbarossa fénykorába',

kinek nevét Miláno sírva áldja.

S van aki (féli sírban már a lába)

e klastromot, hogy úrkodott felette,

hamar siratni fogja majd, hiába:

mert fiát, kinek nyomorék a teste

s lelke méginkább, s születése szégyen,

törvényes pásztora helyébe tette."

Nem tudom, szólt-e még, vagy egy igét sem:

mert messze volt már, úgy előmbe vágott;

de amint hallottam, azt hűn idézem.

És szólt utamnak Segítője: "Látod,

ott jön még kettő: nézd s figyelj a dalra:

szavaikkal marják a lustaságot!"

"Sírban hevert már" - szólt a dal - "kihalva

a nemzedék, melynek megnyilt a tenger,

mire a Jordánt megláthatta sarja; -

s ki azt mondaná a fáradságra: nem kell,

s Anchises fiát nem követte végig,

dicstelen élt tovább a gyáva ember!" -

Midőn már nem is látszó messzeségig

tüntek e végső árnyak is előlem,

agyamban új gond űzte el a régit,

amelyből újat, s újra újat szőttem;

s így jött-ment a gondolat, könnyü szárnyon,

míg, szemem-csukva, sötét lett előttem:

és ekként lett a gondolatból - álom.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!