Isteni színjáték - Purgatórium: Huszonegyedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Purgatórium: Huszonegyedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Holt költők találkoznak

A született szomj, mely nem kaphat enyhet

csak ama víztől, melynek italáért

a Samaria-béli nő esengett,

mostan költőm nyomán nógatva, rám ért

e népes úton; és sírtam a kínra,

mit a Bölcs Bosszu a bünökre rámért

És mint Lukács evangelista írja,

hogy két utasnak megjelenve föltünt

Krisztus, mikor kibocsátotta sírja:

úgy megjelent egy árny és jött mögöttünk

nézve lábánál a heverők népét;

s hogy meg se láttuk, megszólalt közöttünk,

mondván: "Testvérek, adjon Isten békét!"

Mi megfordultunk, s illő köszönéssel

tette szavára költőm elégségét:

S azután kezdte: "A boldog gyüléssel

tegyen békébe az igaz Biróság,

mely sujta engem örök számüzéssel!"

"Hogyan? Ha árnyak vagytok, s a Hatóság

nem méltat feljebb" - mond (s megyünk sietve) -

"hogy tűrt idáig lépcsején a Jóság?

És Doktorom most: "Nézz a szent jelekre,

miket angyal rótt homlokára ennek:

ládd, ő beül még a dicső Seregbe.

De mert ki éjjel-nappal fon, a lennek

nem ért végére, mit előre megmér

és kiszab Klóthó minden elevennek:

lelke szegénynek, a mienkkel testvér,

fölfelé még egyedül nem hatolhat,

mivel Létünkhöz még látása nem fér.

Azért kellett kijönnöm a Pokolnak

széles torkából, elvezetni addig,

mig iskolám ér, s lépteim hatolnak.

De mondd, ha tudod: mért reng és morajlik

olykor a hegy, s ujjong föl rajt olyankor

minden lélek, a tengermosta aljig?"

Úgy eltalálta, mely kérdés csatangol

lelkemben, s vágyam tűfokát, hogy érzém,

már a remény is szomjam-oltva hangol.

Amaz felelt: "E hegynek semmi részén

nem eshet, ami rést a szent Szokásnak

ütne rendjén s a Törvény végezésén.

Itt semmi sincs kitéve változásnak;

csak mit az Ég vesz magába magából,

annak lehet hatása, semmi másnak.

Mert hó se hull, se jég, se semmi zápor,

se dér, se harmat föntebb e vidéken,

mint ama három fokkal kurta gádor.

Felhő, de még köd sem száll át e légen,

villám se jár, sem Taumás leánya

nem ül ki, mint tul, itt meg ott, az égen.

Száraz gőz sincsen, mely messzebbre szállna,

mint ama gádor harmadik fokáig,

ahol e helynek szent Pétere áll ma.

Reng a hegy, néha, aljától odáig,

többé-kevésbbé, bennegyűlt szelektől,

de, nem tudom, miért, nem reng soha már itt:

csak akkor rengi itt, ha a kötelekből

lélek oldódik; érzi: tiszta, kész és

amaz ujjongó zaj között lebeg föl.

A tisztaság próbája csak az érzés,

mely, szabadon már klastromot cserélni,

meglepi vággyal - s engedi a Végzés.

Előbb is vágynék; ámde szenvedélyi

el nem bocsátják: minthogy vágya ellen

bünét az Isten, kínjává cseréli.

Nekem ötszáz évig kellett hevernem

e gyászban; és csak most érzem szabadnak

vágyamat, hogy jobb küszöbig emeljen.

Ezért a rengés s e kegyes csapatnak

szent ujjongása amaz Úr nevéhez,

ki által ők is fölfelé haladnak."

Aki forrást lel, annál jobban élvez,

mennél szomjasabb; így, szavára meg nem

mondhatta volna lelkem hogy mit érez.

És bölcs Vezérem szólt: »Most látom egyben

hálótok hogy kötődik és mi oldja,

s miért ujjongtok, s miért reng a hegy fenn?

De engedd immár tudni"- tudakolta -

"ki voltál, s adjad értenünk szavaddal,

miért heversz itt annyi század olta?"

"Amikorjában égi akarattal

a jó Titus a Judástól elárult

sebek folyását megboszulta haddal,

nevemre tartós hírnek dísze hárult

ott túl, s előbb még" - felelé a szellem -

"mintsem lelkem előtt a hit kitárult.

Szavam fuvallatában annyi kellem

volt, hogy Toulouseból Róma ont magába,

hol könnyü vala mirtuszt érdemelnem.

Statius még a nevem a világba;

Thébát, majd hős Achillest énekeltem,

s elbuktam e másod terhemmel áldva.

Ezrek lobbantak lángra már, amelyben

tüzemnek magva költ, a tűz parázsán,

melyböl egy szikra fölgyujtotta lelkem:

a halhatatlan Aeneis varázsán;

dajkája volt ez, s anyja énekemnek:

nélküle drachmát sem mutatna mázsám.

Ó, bár kortársa lettem volna ennek,

s Vergiliusznak: egy évvel kihuznám

érte tovább, hogy innen ki ne menjek!"

Tiltólag fordult költőm erre hozzám

oly képpel, mely hallgatva mondta: "Hallgass!";

de akarat nem mindig úr az orcán,

s könny és mosoly fölött olyan hatalmas

az érzés, hogy a legőszintébb lélek

akaratán leginkább diadalmas.

Elmosolyodtam, s szemem visszafénylett;

s az árny beléje nézett percre némán,

holott leginkább tükrözik a lélek.

"Ha nem indultál nagy utadra léhán" -

mondotta aztán - "mégis léha szemmel

mért villantottál az imént is énrám?"

Most kétfelé szorultam jóhiszemmel:

egyik hallgatni, a másik beszélni

unszolt; s én sóhajtottam, mesteremmel

érttetni vágyván. - "Nem kell tőle félni" -

szólt ő - "beszélj hát! mondd el néki nyomban,

aminek titkát oly kutatva kérdi."

S én akkor: "Talán csodálkozva" - mondtam -

"néztél, ó régi lélek, mosolyomra;

de mostan kell még csodálkozni jobban:

mert ez, ki vágyamat magasba vonja,

ama Vergiliusz, kitől szivednek

kelt istent-embert énekelni, szomja.

S nem volt igazad, hogyha azt hihetted,

hogy más volt imént oka mosolyomnak,

mint szavad, mellyel őtet említetted."

S ölelni már lehajlott Doktoromnak

térdét; de az: "Ne tegyed" - mondta - "testvér:

mert árny vagy, s árnynak bókolsz, fuvalomnak!"

És ő felkelve: "Ha jelet keresnél

szeretetemről, jobbat sem találnál,

mint hogy feledve, hogy bennünk a test s vér

csak látszat: testet kerestem az árnynál!"


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!