Isteni színjáték - Purgatórium: Harminckettedik ének Isteni színjáték. Dante Alighieri.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!                Isten nevét hiába ne vedd!                Az Úr napját szenteld meg!                Atyádat és anyádat tiszteld!                Ne ölj!                Ne paráználkodj!                Ne lopj!                Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!                Felebarátod házastársát ne kívánd!                Mások tulajdonát ne kívánd!               
Magyar valtozatChristian portálon

Christian források

 
Purgatórium: Harminckettedik ének
   

Tartalom: "Isteni színjáték"


Az óriás és a kéjhölgy

Szemeim őt ott oly tapadva nézték,

oltani vágyaik tizévi szomját,

hogy lehunyt bennem mind a többi érzék,

és ennek is fal zárta horizonját

közönyből jobbra-balra; - s lelkem érzé,

a szent Mosoly régi hálói fonják:

mikor erővel vonta egy kevéssé

balra figyelmem hangja ama Nőknek:

"Nagyon merővé vál szemed, s merésszé!"

Olyanná lettem, mint akin erőt vett

a napfény, melybe imént szeme mélyedt,

s mely egy percre vaksággal verte őt meg.

De amikor megszoktam a csekélyet

- csekélynek mondom, mert annak itélém,

ki láttam imént a Nagyot, a Mélyet -:

s mozgását újra szememmel kisérém,

láttam a szent Hadat fordulni jobbra,

a Nappal s ama hét Fénnyel az élén.

Mint pajzs alatt, lobogós hadi kopja

körül halandó hadsereg ha fordul,

lassan, míg egész körét megforogja,

úgy láttam, hogyan hajlik ki a sorbul

az égi ország hadi népe, mígnem

a szekér rúdja is görbülve kordul.

A Hölgyek ekkor visszalengtek híven

a kerekekhez; s szent terhe a Griffnek

mozzant: de egy toll se mozzant a Griffen.

Státius s én a legkisebbik ívnek

hajló kerék s a Hölgy nyomába szállva

mentünk, ki átvitt gázlóján a víznek.

S így a mély ligeten, mely annak árva

bünéből aki hitt volt a Kígyónak,

sétáltunk angyali ütemre járva.

S oly messze értünk partján a folyónak,

midőn Beatricét kiszállni látám,

mint három lövése a nyilazónak.

S hallám, hogy mind azt mormolják, hogy: "Ádám!"

s egy fát kerestek föl aztán, mely lombot

s virágot elveszített minden ágán,

puszta hajzata mind szélesbre bomlott,

amint följebb nyúlt - s messze vadonában

az indus is csodálná: úgy toronylott!

"Ó, boldog Griff, hogy sem most, sem korábban

csőröd nem tépte meg e fát, mely gazdag

jó ízben - de csikarás jár nyomában!"

Igy kiáltoztak a csupasz fa vastag

törzse körűl; és a kétéltü Állat:

"Ekként marad meg magva az Igaznak!" -

szólt, s a Rudat, mely mellé lónak állott,

az özvegy fáig vonta, s megkötötte

ahhoz, amelynek anyagából állott.

Mint a mi fáink, ha a Nap kilökte

új jegyben első sugarát azontúl,

hogy elmaradtak a Halak mögötte,

földuzzadoznak, és mindannyi lombtul

újul színében, mielőtt a Napnak

szekere újabb csillagképbe fordul:

úgy rózsa pompájánál koldusabbak,

de violánál dúsabbak, a fának

csupasz ágai új szinekre kaptak.

A himnuszt, mely körültük erre támadt,

ki se bírtam végig földi fülemmel

és nem is nyitom rája földi számat.

Ha festhetném, hogy a száz csoda-szemmel,

mely vesztére lett kém, mily győzve küzdött

Szirinx meséje meg s a bűvös szender:

mint modell után festő hogyha festett,

festhetném azt is - de hadd fesse más -,

hogy ez a dal mily kábulásba vesztett.

Ott kezdem, hogy elmúlt a kábulás

és szétszakítá álmom sűrü fátylát

egy fény - és egy hang: "Kelj fel! mit csinálsz?"

Mint a mennyei Almafa virágát,

mely vágyra gyújtja az angyalokat

s égi lakóknak örök lakomát ád,

meglátva Péter, János és Jakab

elalélt, s ama szóra tért magához,

melytől nagyobb álom is megszakadt:

s akkor látták hogy csapatuk hiányos,

Mózes és Illés eltűnt; és a Mester

ruhája ezer sugárral sugároz:

úgy rezzentem fel én remegő testtel

és láttam ama kegyes Nőt fölöttem,

ki a parton idáig vezetett el.

"Hol van Beatrice?" - kérdém ijedten.

S ő: "Nézd" - felelt - "a megujult fa alját:

ott ül az összetorlott gyökerekben!

Nézd, kik veszik körül jobbját s a balját,

s a Griff mögött hogy vonul föl a többi,

mélyebben s édesebben zengve dalját."

Nem is figyeltem, hogy még meddig ölti

egymásba szavait, mivel szemembe

tünt Az, ki mással nem hagyott törődni.

Szinte a földre ült, a meztelenre

maga, mintha a Szekérnek ma, mellyet

a Griff a fához kötött, őre lenne.

Klastromot csinált jobbja-balja mellett,

mondom, a hét Hölgy, a hét Fény kezükbe;

melyeket semmi vihar meg se lenget.

"Nem sok időre jöttél e sürükbe,

mert ama Rómában fogsz lakni vélem,

melynek polgára Krisztus, mindörökre!

Azért csak jól tartsd szemed a Szekéren

s megírni bűnös világod javára

majdan, amit látsz, most hatolj be mélyen!"

Igy Beatrice; s mindenik szavára

ájtatosan figyelve, szemmel-ésszel

odafordultam, ahová kivánta.

Sürű felhőből gyorsabb löveléssel

nem száll le villám, hogyha messze zápor

ködlik az égen, s távolságba vész el,

mint Zeusz madara lecsapott a távol

égből most, egyenest a fára, tépve

törzsből is, nemhogy lombból és virágból.

S teljes erővel vágott a Szekérbe,

hogy az megingott, mint hajó viharban,

ha szélnek jobbra-balra hányja mérge.

Aztán egy rókát láttam csúszni halkan

a diadalszekér kasába, melynek

rég lehetett már része jobb falatban.

S láttam, hogy Hölgyem ajkai perelnek

a ronda dögre, mire az elillan,

amint csak görhes csontjától kitellhet.

S megint ahonnan előbb, ugyanonnan

leszállt a Sas, s tollát hullatva jócskán

a Szekér kasát telehagyta tollal.

S mint szomorú sziv egy keserü szócskán

megkönnyül olykor, oly szó jött az égből:

"Beh gonoszul vagy terhelve hajócskám!"

S a föld fölnyílott, és a két keréktől

egyforma távol láttam, mint a lángot,

egy sárkány farkát döfni ki a lékből.

Át a Szekéren, mint darázs fulánkot,

döfte a sárkány azt, de megszaladt,

és visszarántva, lassan tovarángott.

Ami a lékelt szekérből maradt.

mint eleven föld fű közt, meg se látszott

a tán jószívből ejtett toll alatt.

Egyik kerék is, másik is hibádzott

a szemnek, s köztük úgy eltűnt a rúdja,

mint sóhaj, mely imént az ajkon játszott.

S a szent Alkotmány így elidomúlva

minden sarkán fejek nőttek ki rája,

négy, és még három nagy fej nőtt a rúdra:

s a Négynek, egy-egy szarv nőtt homlokára,

de a Háromnak, ökörmódra, páros:

nem látott illyet a föld semmi tája!

S oly biztosan, mint hegyen sziklaváros,

csücsülve rajta egy parázna Asszony

tünt föl; szeme körülkacsintva nyájas;

de hogy mindenkit onnan elriasszon,

egy Óriás állt egyenest előtte,

s megfordult néha, hogy csókot kaphasson.

Buja tekintetét szemembe lőtte

a nő; de meg is korbácsolta nyomba

tetőtől-talpig durva szeretője.

Gyanúval akkor s dühhel a vadonba

vitte eloldván a Szörnyet, s a mély völgy

hajlásában lett sűrű ködbe vonva

előttem az új Vadállat s a Kéjhölgy.


Tartalom: "Isteni színjáték"

Letöltés: "Isteni színjáték"

Forras: http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/index.htm

Читайте також: Данте Аліг'єрі. Божественна комедія.

Читайте также: Данте Алигьери. Божественная комедия.


Top

Ajanlja ezt az oldalt egy ismerosenek!Vote!