Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Być panem samego siebie Christianity - Articles - Młodzież
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Być panem samego siebie
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 5/2000 → MłodzieżBez samokontroli i czy­sto­ści serca nigdy nie osiągniesz du­cho­wej równowagi i szczęścia. Nar­ko­ma­nia, alkoholizm, pornografia do­pro­wa­dza­ją najwspanialszych ludzi do praw­dzi­wej ruiny życiowej. Wszystko, co ko­cha­ją­cy Bóg powiedział w przy­ka­za­niach i Ewangelii na temat współ­ży­cia seksualnego, zniewolenia przez różne grzechy zostało przekazane dla na­sze­go dobra, abyśmy zachowali zdro­wie duszy i ciała i szli drogą pro­wa­dzą­cą ku pełni szczęścia. Psy­cho­lo­dzy i pe­da­go­dzy twierdzą, że bez czy­sto­ści sek­su­al­nej, bez umiejętności sa­mo­kon­tro­li w różnych dziedzinach nie roz­wi­nie się człowiek z charakterem, któ­ry potrafi prawdziwie kochać. Po­dob­nie jak każdą wielką wartość zdol­ność sa­mo­kon­tro­li i czy­stość ser­ca zdo­by­wa się w wiel­kim tru­dzie. W Afry­ce mówi się, że popęd płcio­wy pali bar­dziej niż ogień i moc­niej kłu­je aniżeli kolec do po­skra­mia­nia dzikich słoni. Dzięki ro­zu­mo­wi, wolnej woli i Bożej łasce je­ste­śmy w stanie posiąść sztukę pa­no­wa­nia nad sobą. Często ludzie, którzy są po­grą­że­ni w nałogach, po­wta­rza­ją sobie: „wiem, że po­wi­nie­nem rzucić pa­le­nie, ale ja nie potrafię; nic na to nie po­ra­dzę; seks jest moc­niej­szy ode mnie”. Nieodzownym kro­kiem na dro­dze do czystości, do opa­no­wa­nia jest sil­na wiara w to, że mogę być pa­nem sa­me­go siebie i trzymać na wo­dzy swo­je namiętności. Z ta­kim prze­ko­na­niem idź do Chrystusa, któ­ry cze­ka na cie­bie w sakramencie po­ku­ty. Oddaj Mu całe swoje życie, wraz ze wszyst­ki­mi swoimi grze­cha­mi i ranami. A po spo­wie­dzi na modlitwie nawiąż du­cho­wą łączność z setkami tysięcy mło­dych ludzi ze wszystkich kon­ty­nen­tów, któ­rzy zło­ży­li przyrzeczenie czystości ser­ca. Po przy­ję­ciu Jezusa w Komunii św. z wielką ufnością oddaj Mu sie­bie w na­stę­pu­ją­cej modlitwie:

„Panie Jezu, dziękuję Ci za Two­ją miłość. Za to, że dla Ciebie nie ma ludzi zbyt brudnych, grzesznych i po­ra­nio­nych. Oddaję Ci, Panie, swoją pamięć, rozum i ciało razem ze swoją płciowością, wszystko, czym jestem i co posiadam. Pragnę w ten sposób oddać się cał­ko­wi­cie do Two­jej dys­po­zy­cji, abyś uczył mnie co­raz pełniej ko­chać, abym co­dzien­nie był(a) otwar­ty(-a) na Two­je dzia­ła­nie. Po­sta­na­wiam i przy­rze­kam co­dzien­nie się mo­dlić, czy­tać przy­naj­mniej mały frag­ment Pi­sma świętego, re­gu­lar­nie przy­stę­po­wać do sa­kra­men­tu po­ku­ty, jak naj­czę­ściej przyj­mo­wać Eu­cha­ry­stię oraz żyć we­dług za­sad ABC Spo­łecz­nej Kru­cja­ty Mi­ło­ści. Pra­gnę rów­nież zdo­by­wać umie­jęt­ność kon­tro­lo­wa­nia swo­je­go po­pę­du sek­su­al­ne­go. W tym celu po­sta­na­wiam po­wstrzy­mać się od współ­ży­cia sek­su­al­ne­go do cza­su za­war­cia sa­kra­men­tu mał­żeń­stwa, ni­gdy nie ku­po­wać i nie czy­tać de­mo­ra­li­zu­ją­cych cza­so­pism, nie oglą­dać fil­mów o tre­ściach por­no­gra­ficz­nych oraz uni­kać wszyst­kie­go, co uza­leż­nia i znie­wa­la – a więc pa­pie­ro­sów, al­ko­ho­lu i nar­ko­ty­ków. Pa­nie, pro­szę Cię, ucz mnie tak żyć i po­stę­po­wać, aby w moim życiu naj­waż­niej­sza była mi­łość. Ma­ry­jo, Mat­ko moja, pro­wadź mnie dro­ga­mi wia­ry do sa­me­go źró­dła mi­ło­ści – do Je­zu­sa, abym za­wsze tylko Jemu ufał(a) i wie­rzył(a). Amen”.

Wiel­ką pomocą w zdo­by­wa­niu umie­jęt­no­ści pa­no­wa­nia nad sobą jest asce­za. Jed­nym z naj­prost­szych spo­so­bów asce­zy i umar­twie­nia cia­ła jest sys­te­ma­tycz­ne upra­wia­nie spor­tu, ruch na świe­żym po­wie­trzu. Zrób so­bie szcze­gó­ło­wy pro­gram dnia. Wsta­waj o jed­na­ko­wej po­rze. Po prze­bu­dze­niu się naj­pierw po­win­na być mo­dli­twa, póź­niej gim­na­sty­ka, to­a­le­ta i dal­szy ciąg za­jęć. W cią­gu dnia po­winien się zna­leźć sta­ły czas na mo­dli­twę, na­ukę i pra­cę, ja­kiś ro­dzaj spor­tu, ru­chu na świe­żym po­wie­trzu. Nie marnuj cza­su na nieuporządkowane oglądanie te­le­wi­zji i bezmyślne serfowanie po In­ter­ne­cie. Oglą­daj tyl­ko na­praw­dę war­to­ścio­we pro­gra­my. Na­to­miast nie ża­łuj czasu na kontakt z Bo­giem i na po­moc po­trze­bu­ją­cym.

Nie bę­dziesz mógł (mogła) osią­gnąć du­cho­wego po­koju, we­wnętrz­nej har­mo­nii ani zdol­ność do opa­no­wa­nia złych upodobań bez oso­bi­ste­go kon­tak­tu z Je­zu­sem na modlitwie oraz w sa­kra­men­tach pokuty i Eucharystii. Trze­ba co­dzien­nie się mo­dlić o czy­stość ser­ca, pa­mię­ta­jąc o sło­wach Jezusa: „Czu­waj­cie i módlcie się, abyście nie ule­gli po­ku­sie” (Mt 26, 41). To tyle naj­prost­szych rad.

Wszystkim, którzy zdecydują się złożyć przyrzeczenie czystości przed­mał­żeń­skiej oraz napiszą o tym do re­dak­cji, bę­dzie­my wysyłać specjalne bło­go­sła­wień­stwo. Czekamy na Wasze li­sty. Dzię­ku­je­my Wam także za wspaniałe świa­dec­twa i pro­si­my o dalsze. Jezus bar­dzo pragnie, aby­ście na łamach Mi­łuj­cie się! dzie­li­li się z innymi swoją wiarą oraz swo­imi przeżyciami.

 

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: