Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Okultyzm Christianity - Articles - Zagrożenia duchowe
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Okultyzm
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 5/2000 → Zagrożenia duchoweOkultyzm (czyli wszelkie for­my wróżbiarstwa, astrologia, ja­sno­widz­two, chiromancja, posługiwanie się medium, wywoływanie zmar­łych, od­wo­ły­wa­nie się do szatana, ko­rzy­sta­nie z horoskopów) trzeba nazwać praw­dzi­wą religią szatana dlatego, że wszyscy, którzy go prak­ty­ku­ją, wy­stę­pu­ją przeciwko pierw­sze­mu przy­ka­za­niu Dekalogu: „Nie będziesz miał bo­gów cudzych przede Mną” (Wj 20, 3); „Pan jest na­szym Bogiem – Panem Je­dy­nym. Będziesz mi­ło­wał Pana, Boga two­je­go, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszyst­kich sił swo­ich” (Pwt 6, 4-5).

Chrześcijaństwo jest niezwykle fascynujące. Uświa­da­mia nam, że możemy nawiązać praw­dzi­wą relację miłości z Jezusem Chry­stu­sem, który jako prawdziwy Bóg stał się prawdziwym czło­wie­kiem, a uczy­nił to „dla nas i dla naszego zbawienia”. Jeżeli przez wiarę przylgniemy do Nie­go całym sercem, to wtedy swoją mi­ło­ścią będzie nas prowadził do pełni szczę­ścia.

Niestety, wielu współczesnych ludzi ulega pokusie i szuka szczęścia nie w Bogu, lecz w okultyzmie. Dla­te­go idą radzić się do jasnowidzów, chi­ro­man­tów czy magów. Zajmują się astro­lo­gią, wierzą w horoskopy, ulegają za­bo­bo­nom, a przed podjęciem waż­nych decyzji „radzą się gwiazd”. Gdy szwan­ku­je im zdrowie, udają się do naj­prze­róż­niej­szych okultystycznych uzdro­wi­cie­li, którzy najczęściej są na­rzę­dzia­mi w rękach złych duchów. Albo oddają swo­je życie diabłu, aby uzyskać per­wer­syj­ną przyjemność sek­su­al­ną, władzę nad innymi lub zdobyć pieniądze. To praw­da, że czytanie ho­ro­sko­pów w gazecie nie jest tak wiel­kim złem jak na przy­kład wyznawanie satanizmu. To tak, jak nie można po­rów­nać kradzieży drob­nej rzeczy w sklepie od kradzieży sa­mo­cho­du. Jed­nak mała kradzież może doprowadzić do kradzieży na wielką skalę, a często niewinne za­in­te­re­so­wa­nie się okul­ty­zmem (horoskopy) może do­pro­wa­dzić do wielkiego uza­leż­nie­nia.

Praktykowanie okultyzmu pro­wa­dzi do całkowitego zniewolenia czło­wie­ka przez siły zła. Historia Na­ro­du Wybranego, a także historia ludz­ko­ści mówi nam, że ile razy lu­dzie od­wra­ca­li się od prawdziwego Boga, to wtedy zawsze oddawali się naj­bar­dziej irracjonalnemu i pry­mi­tyw­ne­mu bałwochwalstwu. Istnieje pew­na pra­wi­dło­wość, a mianowicie każ­de­mu upad­ko­wi religijności to­wa­rzy­szy rów­no­cze­sny wzrost zabobonu, okultyzmu i wróż­biar­stwa.

Okultyzm jest związany z wia­rą w istnienie duchowych sił lub ener­gii, za pomocą których człowiek pra­gnie poznać przyszłość, odzyskać zdrowie, osiągnąć powodzenie, suk­ces, uzyskać nadzwyczajne władze, aby pa­no­wać i manipulować innymi ludźmi. W tym celu przechodzi inicjację i po­dej­mu­je różnorodne prak­ty­ki okul­ty­stycz­ne, ćwiczenia, medytacje itp. Prak­ty­ku­ją­cy okultyzm twier­dzą, że uzy­sku­ją pa­ra­nor­mal­ne poznanie oraz zdol­no­ści takie, jak umiejętność czytania myśli, przy­szło­ści, dobrego lub złego od­dzia­ły­wa­nia i manipulowania in­ny­mi ludź­mi, ma­te­ria­li­zo­wa­nia przed­mio­tów, kontaktów ze zmarłymi, z UFO lub częściowe panowanie nad siłami na­tu­ry. Często nie zdają sobie sprawy z tego, że w ten spo­sób otwie­ra­ją się na dzia­ła­nie ta­jem­nych złych mocy, nad którymi nie mają już żadnej możliwości kon­tro­li. Po prostu do­bro­wol­nie oddają się w ich wła­da­nie, sta­jąc się nie­wol­ni­ka­mi sił zła.

Każdy więc, kto praktykuje naj­róż­niej­sze formy magii, sa­ta­ni­zmu, astrologii, spirytyzmu, wróżbiarstwa lub staje się członkiem masonerii, wy­stę­pu­je przeciwko pierwszemu przy­ka­za­niu – czyli popełnia grzech śmier­tel­ny. Podobnie grzeszą ci wszy­scy, któ­rzy odwołują się do praktyk hin­du­skich, tybetańskich, chcąc wy­ko­rzy­stać sta­ro­żyt­ne mity i symbole, aby posłużyć się ich tajemną mocą przez poddanie się prowadzeniu złego du­cha. Jest to cięż­ki grzech nie­po­słu­szeń­stwa Duchowi Świętemu oraz odrzucenia prze­wod­nic­twa Anioła Stróża.

Tak więc każdy, kto po­słu­gu­je się wahadełkiem, kartami ta­ro­ta, uda­je się z prośbą o pomoc do wróż­bi­tów, magów, uzdro­wi­cie­li, wró­żą­cych z kart lub tych, któ­rzy mówią, że dzia­ła­ją za po­śred­nic­twem du­cha-prze­wod­ni­ka, wy­ra­ża w ten spo­sób swój brak wia­ry w mi­łość Boga i otwie­ra się na dzia­ła­nie złych du­chów.

Pi­smo św. jed­no­znacz­nie po­tę­pia prak­ty­ki okul­ty­stycz­ne jako grze­chy, któ­re wy­klu­cza­ją ludzi z Kró­le­stwa Bo­że­go (Ga 5, 20; Ap 9, 21; 22, 15). Czy­ta­my w Księ­dze Po­wtó­rzo­ne­go Pra­wa: „Nie znaj­dzie się po­śród cie­bie nikt, kto by prze­pro­wa­dzał przez ogień swe­go syna lub cór­kę, upra­wiał wróż­by, gu­sła, prze­po­wied­nie i cza­ry; nikt, kto by upra­wiał za­klę­cia, py­tał du­chów i wid­ma, zwra­cał się do umar­łych. Obrzy­dli­wy jest bo­wiem dla Pana każ­dy, kto to czy­ni. Z po­wo­du tych obrzy­dli­wo­ści wy­pę­dza ich Pan, Bóg twój, sprzed twe­go ob­li­cza. Do­cho­wasz peł­nej wier­no­ści Panu, Bogu swe­mu. Te na­ro­dy bo­wiem, któ­re ty wy­dzie­dzi­czysz, słu­cha­ły wróż­bi­tów i wy­wo­łu­ją­cych umar­łych. Lecz to­bie nie po­zwa­la na to Pan, Bóg twój” (Pwt 18, 9-14; por. Kpł 19, 31; 20, 6.27).

Nowy Ka­te­chizm Ko­ścio­ła Ka­to­lic­kie­go w spo­sób jed­no­znacz­ny mówi na te­mat okul­ty­zmu:

„2116. Na­le­ży od­rzu­cić wszel­kie for­my wróż­biar­stwa: od­wo­ły­wa­nie się do sza­ta­na lub de­mo­nów, przy­wo­ły­wa­nie zmar­łych lub inne prak­ty­ki ma­ją­ce rze­ko­mo od­sła­niać przy­szłość. Ko­rzy­sta­nie z ho­ro­sko­pów, astro­lo­gia, chi­ro­man­cja, wy­ja­śnia­nie prze­po­wied­ni i wróżb, zja­wi­ska ja­sno­widz­twa, po­słu­gi­wa­nie się me­dium są prze­ja­wa­mi chę­ci pa­no­wa­nia nad cza­sem, nad hi­sto­rią i wresz­cie nad ludź­mi, a jed­no­cze­śnie pra­gnie­niem zjed­na­nia so­bie ukry­tych mocy. Prak­ty­ki te są sprzecz­ne ze czcią i sza­cun­kiem – po­łą­czo­nym z mi­łu­ją­cą bo­jaź­nią – któ­re na­le­żą się je­dy­nie Bogu.

 2117. Wszyst­kie prak­ty­ki ma­gii lub cza­rów, przez któ­re dąży się do uzy­ska­nia ta­jem­nych sił, by po­słu­gi­wać się nimi i osią­gnąć nad­na­tu­ral­ną wła­dzę nad bliź­ni­mi – na­wet w celu za­pew­nie­nia im zdro­wia – są w po­waż­nej sprzecz­no­ści z cno­tą re­li­gij­no­ści. Prak­ty­ki te na­le­ży po­tę­pić tym bar­dziej wte­dy, gdy to­wa­rzy­szy im in­ten­cja za­szko­dze­nia dru­gie­mu czło­wie­ko­wi lub ucie­ka­nie się do in­ter­wen­cji de­mo­nów. Jest rów­nież na­gan­ne no­sze­nie amu­le­tów. Spi­ry­tyzm czę­sto po­cią­ga za sobą prak­ty­ki wróż­biar­skie lub ma­gicz­ne. Dla­te­go Ko­ściół upo­mi­na wier­nych, by wy­strze­ga­li się ich. Ucie­ka­nie się do tak zwa­nych tra­dy­cyj­nych prak­tyk me­dycz­nych nie uspra­wie­dli­wia ani wzy­wa­nia złych mocy, ani wy­ko­rzy­sty­wa­nia ła­two­wier­no­ści dru­gie­go człowieka.

2115. Bóg może ob­ja­wić przy­szłość swo­im pro­ro­kom lub in­nym świę­tym. Jed­nak wła­ści­wa po­sta­wa chrze­ści­jań­ska po­le­ga na uf­nym po­wie­rze­niu się Opatrz­no­ści w tym, co do­ty­czy przy­szło­ści, i na od­rzu­ce­niu wszel­kiej nie­zdro­wej cie­ka­wo­ści w tym wzglę­dzie. Nie­prze­wi­dy­wa­nie może jed­nak sta­no­wić brak od­po­wie­dzial­no­ści”.

 

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: