Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Od Redakcji Christianity - Articles - Wstęp
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
List do czytelników. Miłujcie się! 5/2000
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 5/2000 → WstępW betlejemską noc, przed 2000 laty, Maryja Dzie­wi­ca rodzi w całkowitym ubóstwie Syna, który jako praw­dzi­wy Bóg staje się w Jej dziewiczym łonie bezbronnym Dzieckiem. Wypełnia się obietnica naszego zba­wie­nia. Bóg, któ­ry jest miłością, zstępuje w ludzkie dzieje grze­chu, cier­pie­nia i śmierci jako bezbronne Niemowlę, apelując do na­szych serc – pogrążonych w nocy zła – abyśmy Go z wia­rą przy­ję­li i za sprawą Jego krzyża i Zmartwychwstania od­zy­ski­wa­li utra­ca­ną przez grzech godność synów Bożych. W tym Nie­mow­lę­ciu „ukazała się dobroć i miłość Zba­wi­cie­la, na­sze­go Boga, do ludzi” (Tt 3, 4). Nowo narodzony Jezus ogarnia każdą i każdego z nas odwieczną miłością Ojca, któ­ra uwalnia ludz­kie su­mie­nia z niewoli grzechu, prze­pro­wa­dza ze śmierci do ży­cia i daje prawdziwą radość.

  Ta radosna prawda o zbawieniu dociera do ludzkich serc również poprzez dwumiesięcznik Miłujcie się!. Tak pisze do nas Lena, nauczycielka z Kazachstanu: „Pismo »Miłujcie się!« jest dla mnie światłem w ciemności. Waszą gazetę czytają z zainteresowaniem starzy i młodzi, wie­rzą­cy i niewierzący, chrześcijanie i muzułmanie – i wszy­scy zgodnie mówią: »Wspaniałe pismo«. Mówią także, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie – artykuł, który zapali wła­śnie jego serce. Chorzy w szpitalach mówią, że nic wcze­śniej nie wiedzieli o Całunie Turyńskim, o tak strasz­nym biczowaniu i męce Chrystusa, a o ileż łatwiej jest wtedy znieść swoje cierpienie. Od Was się dowiedzieliśmy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, który pomaga cierpieć, znosić ból, który uzdrawia i wy­słu­chu­je, szcze­gól­nie przez odmawianie koronki do Bożego Mi­ło­sier­dzia. Kobiety mówiły: »Płakałyśmy, gdy czytałyśmy artykuły: Nadzwyczajny świadek prawdy, Ucieczka od śmierci«. Wie­rzą­cy i niewierzący dowiedzieli się od Was, że rok 2000 jest Jubileuszowym Rokiem łaski, pojednania i prze­ba­cza­nia. Wszyscy mówią: »Dziękujemy za pismo!«”.

Naszym Czytelnikom oraz Kolporterom składamy ser­decz­ne Bóg zapłać za wszelki wkład materialny i mo­dli­tew­ny wniesiony w niezwykle ważne dzieło ewangelizacji, realizowane poprzez Miłujcie się!. Dzię­ku­je­my również za wszystkie świadectwa. Pan Jezus bardzo pragnie, abyście, dzieląc się swoją wiarą, współ­re­da­go­wa­li z nami to czasopismo. Ogarniamy Was naszą ser­decz­ną modlitwą, dzielimy się z Wami wigilijnym opłatkiem i ży­czy­my słowami o. Pio: „Stań blisko kołyski, w której leży pełne wdzięku Dzieciątko. Jeżeli kochasz bogactwa, znaj­dziesz tu złoto, jakie pozostawili królowie; jeżeli kochasz dym zaszczytów, znajdziesz tu obłok kadzidła; a jeżeli ko­chasz delikatność wrażeń, poczujesz pachnącą mirrę, która całą grotę wypełnia cudownym zapachem”.

Przyjmijcie z pokorą i radością bezbronną miłość Jezusa w sakramencie pokuty i Eucharystii. Głoście wszyst­kim spotkanym radość Odkupienia.

ks. M. Piotrowski zespołem redakcyjnym

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: