Articles for Christians at TrueChristianity.Info. Kochaj wszystkich z miłości ku Mnie Christianity - Articles - Miłosierdzie Boże
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Kochaj wszystkich z miłości ku Mnie
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Miłujcie się! 3/2003 → Miłosierdzie BożeOdpowiedzią Boga na grzech jest zawsze miłość i przebaczenie, a jeżeli w chwili śmierci człowiek wzgardzi

i odrzuci miłosierdzie Boże, to wtedy sam wybiera wieczne potępienie.

Pan Bóg dlatego stał się prawdziwym człowiekiem, aby w całej pełni wejść w ludzką rzeczywistość grzechu i śmierci, aby wziąć na siebie grzechy wszystkich ludzi i ostatecznie je zgładzić mocą miłości przebaczającej. Jezus Chrystus obarczył się grzechami nas wszystkich, będąc całkowicie niewinny, sercem Boga-Człowieka doświadczył, jak strasznym cierpieniem jest grzech i śmierć, a w swojej śmierci i zmartwychwstaniu pokonał, zgładził, przebaczył wszystkie grzechy, definitywnie zwyciężył szatana, dając szansę zbawienia wszystkim, a szczególnie największym grzesznikom. Pan Jezus mówił św. Faustynie: Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem moim, wpadną w sprawiedliwe ręce moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną (Dz 1728).

Jezus Chrystus ogarnia wszystkich ludzi swoim nieskończonym miłosierdziem, które gładzi wszystkie grzechy, i pragnie, abyśmy wszyscy uczestniczyli w radości Jego zwycięstwa nad śmiercią, piekłem, grzechem i szatanem. Prawo do Jego miłosierdzia mają najwięksi grzesznicy. Pan Jezus mówi: im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia mojego, namawiaj wszystkie dusze do ufności w niepojętą przepaść miłosierdzia mojego, bo pragnę je wszystkie zbawić. Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz – nikogo nie wyłączyłem (Dz 1182).

Jezus Chrystus zwycięża wszelki grzech i nienawiść mocą miłości i miłosierdzia. Pragnie, abyśmy się z Nim jednoczyli i w ten sam sposób pokonywali wszelkie zło. Zbawiciel ogarnia wszystkich ludzi swoim nieskończonym miłosierdziem, aby ich uzdrawiać, usuwać ból, przebaczać, pocieszać, uwalniać od nędzy duchowej i materialnej. Dlatego apeluje do nas, abyśmy przez bezgraniczną ufność przyjmowali dar Jego miłosiernej miłości i okazywali ją bliźnim: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36); „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15,12); „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4, 32).

W licznych przypowieściach Jezus daje nam do zrozumienia, że koniecznym warunkiem przebaczenia naszych grzechów i dostąpienia łaski miłosierdzia jest gotowość przebaczenia wszystkiego wszystkim i okazywanie miłosierdzia bliźnim. Jezus Chrystus ukazał, że człowiek nie tylko doświadcza i dostępuje miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, ażeby sam czynił miłosierdzie drugim: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7)”. (Dives in misericordia, 14).

Siostra Faustyna napisała w „Dzienniczku”: Wszystkich ludzi kocham dlatego, bo widzę w nich obraz Boży (Dz 373); O Jezu mój, Ty wiesz, jakich trzeba wysiłków, aby obcować szczerze i z prostotą z tymi, od których natura nasza ucieka, albo z tymi, którzy czy świadomie, czy też nieświadomie zadali nam cierpienie – po ludzku jest to niemożliwe. W takich chwilach staram się odkryć, więcej niż kiedy indziej, w danej osobie Pana Jezu

sa i dla tego Jezusa czynię wszystko dla danych osób. W takich uczynkach miłość jest czysta, takie ćwiczenie się w miłości daje duszy hart i siłę. Niczego się nie spodziewam od stworzeń, dlatego nie doznaję żadnych zawodów; wiem, że biedne [jest] stworzenie samo z siebie – i czegóż się od niego spodziewać. Bóg mi jest wszystkim, wszystko oceniać pragnę według Boga (Dz 766). Córko moja – mówił Pan Jezus s. Faustynie – w tej medytacji rozważ miłość bliźniego: czy miłością twoją ku bliźnim kieruje miłość moja, czy modlisz się za nieprzyjaciół? Czy życzysz dobrze tym, którzy w jakikolwiek sposób cię zasmucili albo obrazili? Wiedz o tym, że cokolwiek dobrego uczynisz jakiejkolwiek duszy, przyjmuję jakobyś Mnie samemu to uczyniła (Dz 1768).

Pan Jezus prosił s. Faustynę i każdego z nas prosi teraz: Bądź zawsze miłosierna, jako Ja miłosierny jestem. Kochaj wszystkich z miłości ku Mnie, choćby największych wrogów, aby się mogło w całej pełni odbić w sercu twoim miłosierdzie moje (Dz 1695). Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić (...) Nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków (Dz 742). Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu (Dz 1317). Na końcu ziemskiego życia będziemy sądzeni z uczynków miłosierdzia: „Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść” (Mt 25, 35-46); będzie to „sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia” (Jk 2,13).

ks. M. Piotrowski TChr

Zamów prenumeratę

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem całego Numeru w formacie PDFArtykuł opublikowany za zgodą Miłujcie się! w listopadzie 2010 r.


Czytaj inne artykuły Chrześcijańskie po Polsku


Top

Poleć tę stronę znajomemu!


Przeczytaj teraz: